Haku

FINE-034067

Tulosta

Asianumero: FINE-034067 (2021)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 15.04.2021

Tuotevastuuvakuutus. Takaisinvetovakuutus. Korvattava vakuutustapahtuma. Vakuutuksenottajan suunnittelemien kattoristikoiden virheellisyys. Kysymys siitä, oliko virhe aiheuttanut vakuutusehdoissa edellytettyä vahingonvaaraa?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja O Oy oli tilauksesta suunnitellut ja toimittanut puisia kattoristikoita kahteen rakennusurakoitsijalla rakenteilla olleeseen rakennukseen. Asennuksen yhteydessä kattoristikoissa havaittiin suunnitteluvirhe, joka saattoi johtaa kattoristikoiden alapaarteiden halkeamiseen ja alakaton halkeiluun. Lisäksi kattoristikoiden yläpaarteen muoto oli väärä. Osa ristikoista korjattiin tehtaalla, mutta jo toimitetut ristikot oli korjattava työmaalla, mistä aiheutui urakoitsijalle 56 102,59 euron ylimääräiset kustannukset. O Oy haki korvausta vahingosta tuotevastuuvakuutuksen takaisinvetovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö hylkäsi O Oy:n hakemuksen päätöksillä 15.6.2020 ja 6.7.2020. Takaisinvetovakuutuksesta korvattiin kustannuksia, kun tuotteiden käyttö aiheutti välitöntä olennaisen aineellisen vahingon tai tuhoutumisen vaaraa muulle esineelle kuin tuotteille itselleen. Vakuutus ei korvannut tuotteen korjauskustannuksia. Lisäehdon mukaan korvattiin virheellisestä tuotteesta kolmannelle aiheutuneet irrottamis- ja uudelleenasennuskustannukset, kun tuote oli omiaan aiheuttamaan välitöntä henkilövahingon tai vähäistä suuremman omaisuusvahingon vaaraa. Vakuutusyhtiön mukaan virheistä olisi voinut aiheutua seinien ja kattolevyjen halkeilua tai vesivahinkoa kiinteistön rakenteille. Vaara oli kuitenkin ollut vähäinen tai pitkällä aikavälillä aiheutuva. Vakuutusehtojen mukaista vahinkoa tai sen vaaraa aiheuttanutta virhettä ei ollut todettu.

Asiakkaan valitus

O Oy on pyytänyt lautakunnan ratkaisusuositusta ja vaatinut työmaalla tehdyistä korjauksista aiheutuneiden 56 102,59 euron kustannusten korvaamista takaisinveto-, purku- ja uudelleenasennusvakuutuksesta. Perusteluinaan O Oy on lausunut, että vakuutusehtojen kohdassa 7.3 todettiin yksiselitteisesti tuotteen korjauskustannukset korvattaviksi, jos ne eivät ylittäneet uusien tuotteiden valmistamisesta ja asentamisesta aiheutuneita kustannuksia. Kattoristikot oli päätetty vahvistaa työmaalla, koska se oli kustannustehokkain ratkaisu. Mikäli kattoristikot olisi purettu, korjattu ja asennettu uudelleen olisivat kustannukset olleet merkittävästi suuremmat. Työmaan viivästyminen olisi edelleen lisännyt kokonaiskustannuksia.

O Oy:n mielestä oli selvää, että kustannukset olivat vakuutuksesta korvattavia, jos ehtojen edellyttämä vahinkoriski oli ollut olemassa. Henkilövahinkojen osalta molemmissa vakuutusehtokohdissa puhuttiin välittömän henkilövahingon vaarasta. Takaisinvetovakuutuksen määräys vahingon ilmenemisestä 90 vuorokaudessa tuotteen käytöstä soveltui melko huonosti kattorakenteisiin. Omaisuusvahingon osalta takaisinvetovakuutuksessa puhuttiin välittömästä olennaisen vahingon vaarasta, kun taas purku- ja uudelleenasennuskustannusten vakuutuksessa puhuttiin vähäistä suuremman omaisuusvahingon vaarasta.

Takaisinveto- sekä purku- ja uudelleenasennuskustannusten vakuutukset otettiin juuri sen vuoksi, että uhkaavan henkilö- tai esinevahingon torjumiseksi tehdyistä toimenpiteistä aiheutuneita kustannuksia saatiin katettua vakuutuksella. Oli huomattava, että jo vastuuvakuutuksen perusehdoissa vakuutuksen todettiin kattavan ne välttämättömät kustannukset, jotka aiheutuivat välittömän vastuuvahingon uhan poistamisesta. Kun lisäksi oli otettu erillinen takaisinvetovakuutus sekä vakuutus purku- ja uudelleenasennuskustannuksille, oli selvää, että näiden laajennusten tuli tarjota perusehtoa laajempi turva.

Puutteellisen lujuuden vuoksi kattoristikoiden vahvistaminen oli ollut välttämätön toimenpide. Ilman sitä kattoristikon alapaarre oli ollut vaarassa haljeta, jonka seurauksena myös alakaton kipsilevytykseen olisi tullut halkeamia. Kipsilevyn palasia olisi voinut pudota alas huoneisiin. Kyse oli päiväkoti- ja hoivakotirakennuksista. Lisäksi kattoristikon yläpaarteiden muoto oli virheen vuoksi ollut sisäänpäin kaatava, mikä olisi johtanut veden kertymiseen keskelle kattoa. Talvella katolle jäätyvä vesi aiheuttaisi ylimääräisiä kuormia ja rasituksia koko kattorakenteelle. Veden kerääntyessä oli myös riski siitä, että vettä pääsi lopulta rakenteisiin. Henkilövahingon ja vähäistä suuremman ja jopa olennaisen omaisuusvahingon vaara oli siis ollut olemassa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on kiistänyt O Oy:n vaatimuksen ja toistanut korvauspäätöksissään lausumansa seikat. O Oy:n vakuutuksessa tuotteiden takaisinveto oli katettu tahattomien virheiden osalta ja takaisinvetovakuutusehtojen kohtien 7.1 ja 7.2. mukaisesti takaisinvetoa edeltävien kustannusten ja takaisinvetokustannusten osalta. O Oy:n vetoama ehto 7.3 ei siten soveltunut vakuutukseen.

Kattoristikoissa oli todettu kaksi virhettä: niiden muoto oli ollut väärä ja lujuus osittain puutteellinen. Tietoa siitä, miten korjauskustannukset jakautuivat virheiden kesken, ei ollut. Olennaista oli, oliko O Oy:n valmistama tuote ollut sillä tavoin vaarallinen, että se oli ollut omiaan aiheuttamaan välitöntä henkilövahingon tai vähäistä suuremman omaisuusvahingon vaaraa. Vakuutusyhtiön mielestä kumpikaan vahingon korvattavuuden perusteista ei ollut täyttynyt.

O Oy:n selvitysten perusteella vahvistustoimenpiteitä vaatineet kattoristikot olisivat voineet aiheuttaa pienen henkilö- tai esinevahingon, kun kattoristikon alapaarre olisi voinut haljeta. Kuvauksen mukaan kyseisillä ristikoilla oli useampi tuki, joten vahvistamattomat kattoristikot eivät olisi voineet kokonaan sortua ja aiheuttaa mittavaa henkilö- tai esinevahinkoa. Mahdollinen vahinko olisi ollut se, että kattoristikot olisivat voineet painua ja seinien ja alakaton kipsilevytykseen olisi voinut tulla halkeamia.

O Oy oli siten itsekin todennut mahdollisen vahingon pieneksi. Kipsilevyn halkeilu ei ollut ehdoissa tarkoitettu vähäistä suurempi omaisuusvahinko. Vahinkojen kuvauksessa 1.6.2020 ei ollut esitetty, että katon virheellisestä muodosta olisi aiheutunut vahinkoa. Veden kertymistä keskelle kattoa ei voitu pitää vakuutusehdoissa tarkoitettuna omaisuusvahinkona. Omaisuusvahinkoa saattoi aiheutua vasta, jos vettä pääsi vuotamaan rakenteisiin.

Vaaran välittömyyttä tuli arvioida samoin kuin pelastamiskustannusten korvattavuutta. Normaalin vastuuvakuutuksen ja takaisinvetovakuutuksen ero ei ollut vaaran välittömyyden arvioinnissa, vaan muun muassa siinä, että takaisinvetovakuutuksesta korvattiin vaaran estämiseksi tehtyjä toimenpiteitä laajemmin kuin pelastamiskustannuksina. Vakuutussopimuslain mukaisina pelastamiskustannuksina korvattiin vain välttämättömät toimenpiteet, jotka poistivat välittömän vaaran. Jos rakennus oli romahtamisvaarassa, korvattiin pelastamiskustannuksina vain väliaikaisen tuennan rakentaminen. Takaisinvetovakuutuksen perusteella korvattiin myös purku- ja uudelleenrakentamiskustannuksia.

Välittömästi uhkaava vaara tarkoitti, että vahinko sattuisi minä hetkenä hyvänsä. Kyse oli yleensä tunneista tai korkeintaan päivistä. Lisäksi vahingolta vaadittiin riittävän suurta todennäköisyyttä. Epätodennäköinen vahinko ei uhannut välittömästi siinäkään tapauksessa, että se tapahtuessaan aiheutui nopeasti. Vakuutusyhtiön mielestä O Oy ei ollut osoittanut vahingon vaaran välittömyyttä. Vahvistamattomissa kattoristikoissa olisi saattanut ajan mittaan tapahtua painumaa ja seinät- ja alakatto olisivat voineet alkaa halkeilla. Ei ollut kuitenkaan mitään viitteitä siitä, että näin olisi tapahtunut lähiaikoina. Rakennus oli ollut vasta rakenteilla eikä kipsilevyjä ollut vielä asennettu, joten senkään puolesta mahdollinen vahinko ei olisi voinut sattua vielä pitkään aikaan.

Henkilövahinko oli vielä epätodennäköisempi ja se aiheutuisi omaisuusvahinkoa myöhemmin. Alakaton olisi pitänyt halkeilla niin pahasti, että siitä putoaisi osia, jotka osuisivat johonkin henkilöön. Oli siten selvää, ettei henkilövahingon vaara ollut välitön. Myöskään katon virheellisestä muodosta teoriassa aiheutuneen vahingon vaara ei ollut välitön. Oli ollut riski veden pääsystä lopulta rakenteisiin, ja riski oli ollut epätodennäköinen ja vahinko joka tapauksessa pitkän ajan kuluttua tapahtuva.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko vakuutusyhtiön vakuutusehtojen mukaan korvattava O Oy:n toimittamien virheellisten kattoristikoiden korjaamisesta tilaajan työmaalla aiheutuneet ylimääräiset kustannukset O Oy:lle myöntämistään takaisinvetovakuutuksesta tai irrottamis- ja uudelleenasentamiskustannusten vakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Takaisivetovakuutukseen sovellettavien 1.1.2004 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 1.2 mukaan vakuutus kattaa tahattomien virheiden osalta: (7.1) takaisinvetoa edeltävät kustannukset, (7.2) takaisinvetokustannukset, (7.3) tuotteen korjaamisen, (7.4) tuotteen korvaamisen uudella, (7.5) keskeytysmenetykset ja (7.6) tuotteisiin liittyvän kiristyksen, siten kuin vakuutuskirjassa on mainittu.

Vakuutusehtojen kohdan 2.2 mukaan vakuutustapahtuma on tahaton virhe tai tahallinen saastuttaminen/vahingoittaminen tai niihin liittyvä sarja toisiinsa yhteydessä olevia tekoja tai tapahtumia.

Vakuutusehtojen kohdan 2.3 mukaan tahaton virhe on vakuutetun ja/tai tämän alihankkijan teon tai laiminlyönnin aiheuttama virhe nimetyissä tuotteissa, jonka johdosta vakuutetulla on perustellusti aihetta olettaa, että kyseisten nimettyjen tuotteiden käyttö tai nauttiminen on aiheuttanut tai tulisi aiheuttamaan

  • ihmisille välitöntä henkilövahingon, sairauden, taudin tai kuoleman vaaraa, joka ilmenee 90 päivän kuluessa tuotteen käytöstä tai nauttimisesta, tai
  • välitöntä olennaisen aineellisen vahingon tai tuhoutumisen vaaraa muulle esineelle kuin nimetyille tuotteille itselleen.

 

Sovellettavan 1.4.2009 alkaen voimassa olleen irrottamis- ja uudelleenasentamiskustannuksia koskevan lisäehdon mukaan vastuuvakuutusehtojen kohdasta 6.2.3 poiketen vakuutuksesta korvataan myös kustannukset, jotka aiheutuvat kolmannelle vakuutetun valmistaman tai toimittaman virheellisen tuotteen poistamisesta tai irrottamisesta sekä uuden virheettömän tuotteen asentamisesta tai paikalleen asettamisesta. Näitä kustannuksia korvataan, kun vakuutetun valmistama tuote, joka on liitetty tai asennettu osaksi muuta irtainta tai kiinteää omaisuutta, on sillä tavoin vaarallinen, että se on omiaan aiheuttamaan välitöntä henkilövahingon tai vähäistä suuremman omaisuusvahingon vaaraa.

Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata

  • vakuutetun valmistaman tuotteen itsensä vahinkoa (tuotteen vahinko)
  • kustannuksia virheettömän tuotteen hankinnasta virheellisen tilalle taikka tällaisen korvaavan tuotteen kuljetuskustannuksia
  • tuotteen irrottamisesta ja/tai uudelleenasentamisesta aiheutunutta tuotannon keskeytystä, menetettyä voittoa tai muuta taloudellista vahinkoa
  • moottoriajoneuvon, alusten tai ilma-alusten osien irrottamisesta tai uudelleenasentamisesta aiheutuneita kustannuksia.

 

Asian arviointi

Lautakunnalle toimitettujen asiakirjojen mukaan vakuutuksenottaja O Oy:n tilaajalle toimittamissa kattoristikoissa on ollut suunnitteluvirhe, jonka vuoksi kattoristikot olivat muodoltaan virheelliset ja niiden alapaarre oli mitoitettu liian heikoksi. Osapuolet ovat erimielisiä siitä, oikeuttavatko kattoristikoiden korjauskustannukset korvaukseen O Oy:llä voimassa olleen takaisinvetovakuutuksen tai irrottamis- ja uudelleenasentamiskustannuksia koskeneen vastuuvakuutuksen erityisehdon mukaan.

Siltä osin kuin O Oy on vedonnut asiassa takaisinvetovakuutuksen vakuutusehtojen kohtaan 7.3 tuotteen korjauskustannusten korvaamisesta, lautakunta toteaa, että takaisinvetovakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 1.2 mukaan tahattomien virheiden osalta vakuutuksen piiriin kuuluvat vakuutusehtojen kohtien 7.1 - 7.6 mukaiset kustannukset siten kuin vakuutuskirjassa on mainittu. O Oy:n vakuutuskirjan mukaan vakuutus on kattanut tuotteiden takaisinvedon vakuutusehtojen kohtien 7.1 ja 7.2 mukaisesti. Vakuutusehtojen kohdan 7.3 mukaiset kustannukset eivät siten ole kuuluneet O Oy:llä voimassa olleen vakuutuksen piiriin.

Käsiteltävän asian ratkaisemisen kannalta on olennaista, että sovellettavien takaisinvetovakuutuksen ehtojen kohdassa 2.3 sekä irrottamis- ja uudelleenasentamiskustannuksia koskevassa lisäehdossa kustannusten korvattavuuden edellytykseksi on asetettu vaatimus tuotteen virheellisyyden aiheuttamasta välittömästä vahingon vaarasta. Lautakunta katsoo, että välittömänä on pidettävä sellaista henkilö- tai esinevahingon vaaraa, joka tuotetta käyttöön otettaessa hyvin todennäköisesti heti uhkaisi sen käyttäjiä tai ympäröivää omaisuutta.

Asiakirjojen mukaan tässä tapauksessa kattoristikoiden suunnitteluvirheen on arvioitu aiheuttaneen riskin ristikoiden painumisesta, alapaarteiden halkeamisesta sekä asennettavien sisäkattolevyjen halkeilemisesta. Ristikoiden muodon virheellisyyden vuoksi katolle olisi kertynyt vettä. Tuentansa vuoksi kattoristikoiden ei kuitenkaan ole kuvattu olleen vaarassa äkillisesti romahtaa, vaan lautakunnan käsityksen mukaan kyse olisi ollut lähinnä vähitellen tapahtuvaan rakenteiden muodonmuutokseen liittyneestä verhoilulevytysten vaurioitumisesta, jollaiseen ei voida arvioida liittyvän ilmeistä henkilövahingon vaaraa. Asiassa ei ole myöskään selvitetty, että rakennukseen olisi kohdistunut suora heti aiheutuvan vesivahingon uhka, vaan vaara siitä, että vesi pääsisi katolla seisoessaan ajan myötä tunkeutumaan katteen saumojen läpi rakenteisiin.

Selostamistaan syistä lautakunta katsoo, ettei asiassa ole saatettu todennäköiseksi, että kattoristikoiden suunnitteluvirheet olisivat aiheuttaneet vakuutusehdoissa edellytettyä välitöntä henkilö- tai olennaisen esinevahingon vaaraa, vaikka virheistä olisikin voinut ajan mittaan aiheutua korjausta vaatineita vaurioita rakennusten rakenteisiin. Kyse ei sen vuoksi ole ollut takaisinvetovakuutuksen ehtojen tai irrottamis- ja uudelleenasentamiskustannuksia koskevan lisäehdon mukaan korvattavasta vahingosta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos
Sihteeri Isokoski

Jäsenet:
Akselinmäki
Jaakkola
Makkula
Nyyssölä
Sarpakunnas

 

Tulosta