Haku

FINE-033873

Tulosta

Asianumero: FINE-033873 (2021)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 08.02.2021

Kiinteistönomistajan vastuu. Tuottamus. Tuliko autonrenkaan puhkeamisesta aiheutuneet kulut korvata vastuuvakuutuksesta?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vahingonkärsinyt ajoi autollaan vakuutettuna olevan kaupungin omistaman kiinteistön piha-alueella 19.8.2020 iltapäivällä. Piha-alueella oli rikkoutunutta lasia, jonka vuoksi auton rengas oli vahingoittunut sen yli ajettaessa. Vahingonkärsinyt haki korvausta vakuutettuna olevan kaupungin vastuuvakuutuksesta. 

Vakuutusyhtiö totesi korvauspäätöksessään 15.9.2020, että vahingon korvaaminen vastuuvakuutuksesta edellyttää, että vahinko on aiheutunut vakuutuksenottajan tuottamuksellisen toiminnan eli huolimattomuuden tai laiminlyönnin seurauksena. Yhtiö totesi, että selvitysten mukaan kiinteistön huoltomiehelle ei ole päivän aikana tullut ilmoitusta rikkoutuneesta lasista. Alueen kunnossa- ja puhtaanapidon palveluntuottaja ei tiedä, mistä lasinsirut ovat peräisin. Koska vahinko on sattunut iltapäivällä, on todennäköistä, että lasinsirut ovat ilmestyneet pihaan vasta huoltomiehen kierroksen jälkeen. Huoltomies ei ole paikalla koko aikaa, mutta huoltotoimenpiteitä suoritetaan kohteessa päivittäin. Yhtiö katsoi, ettei asiassa voida pitää selvitettynä vahingon aiheutuneen vakuutuksenottajan tai tämän henkilökuntaan kuuluvan henkilön tuottamuksesta, joten vakuutuksenottajalle ei ole syntynyt lakiin perustuvaa korvausvelvollisuutta.

Asiakkaan vaatimukset ja vakuutusyhtiön kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää asiassa FINEn ratkaisusuositusta. Asiakas toteaa, että oli hakemassa kiinteistössä opettajana työskentelevää vaimoaan autolla kotiin. Autossa on koulun pysäköintilupa, joten ajo koulun pihalle ja pysäköiminen opettajille varatuille paikoille on ollut sallittua. Kesken pysäköinnin renkaasta kuului outo ääni ja tarkistaessa mistä ääni oli tullut, asiakas huomasi pihalla rikkoutunutta lasia. Väritöntä lasia ei voinut autolla ajaessa havaita. Lasinpala rikkoi hyväkuntoisen eturenkaan. Vakuutusyhtiö on katsonut, että huoltomies ei ole saanut ilmoitusta lasista eikä tiedä mistä lasi on peräisin. Päätöksessä todettiin, että on todennäköistä, että lasinsirut ovat ilmestyneet pihaan vasta huoltomiehen käynnin jälkeen. Asiakas viittaa vakuutusyhtiölle lähettämäänsä muutoksenhakuun ja toteaa, että ilmoitti jo muutospyynnössään yhtiölle, että kiinteistönomistajalla on ankaran vastuun näyttövelvollisuus kiinteistöllä tapahtuviin vahinkoihin. Asiakkaan mukaan ei voi tehdä olettamusta, että todennäköisesti sirut ovat ilmestyneet pihalle vasta huoltomiehen käynnin jälkeen. Myöskään se, ettei muita vahinkoja ole tapahtunut, poista kiinteistönomistajan vastuuta vahingosta, joka on sattunut koulun yleisellä piha-alueella, johon kaikilla on pääsy. Huoltoa ja pihan puhdistusta ei ole hoidettu riittävällä huolellisuudella, vaan aiheutunut vahinko on korvattava vastuuvakuutuksesta. 

Vakuutusyhtiö toistaa kielteisen kantansa asiassa. Yhtiö viittaa tapahtumakuvaukseen ja vakuutuksen ehtoihin, ja toteaa, että saatujen selvitysten mukaan kiinteistön piha-alueella on 19.8.2020 ollut rikkoutunutta lasia, jonka vuoksi auton rengas on rikkoutunut. Saatujen selvitysten mukaan huoltomies tarkistaa kiinteistön piha-alueet päivittäin. Vahinkopäivänä 19.8.2020 huoltomies on tehnyt tarkastuskierroksen klo 06:30. Kierroksen aikana piha-alueet on käyty läpi ja roskat/jätteet on kerätty pois. Päivän aikana huoltomiehelle ei ole tullut ilmoitusta rikkoutuneesta lasista piha-alueella. Vahinko on sattunut iltapäivällä.
Yhtiö katsoo, ettei vahinko ole aiheutunut huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä kiinteistön kunnossapidossa. Piha-alueet tarkistetaan päivittäin ja riittävän säännöllisesti. Koska vahinko ei ole aiheutunut vakuutuksenottajan tai tämän henkilökuntaan kuuluvan tuottamuksesta, ei vakuutuksenottajalle ole syntynyt voimassa olevaan oikeuteen perustuvaa korvausvelvollisuutta eikä vahinkoa korvata vastuuvakuutuksesta. Yhtiö katsoo päätöksensä olevan vakuutusehtojen mukainen eikä syytä sen muuttamiseen ole.

Vakuutetun kuuleminen

FINE on varannut vakuutettuna olevalle kaupungille tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa. Vakuutettu on ilmoittanut FINElle, että kohteessa on kiinteistönhuollon toimesta tehty ”roskakierros” ennen aamu seitsemää eikä lasinsiruja tällöin ole ollut. Piha-alueen käyttäjiltä ei myöskään ole päivän aikana ilmoituksia lasinsiruista.  

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 5.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vastuuvakuutus antaa turvan sen korvausvelvollisuuden varalta, joka vakuutuksenottajalle voi syntyä toiselle tuottamuksellisesti aiheuttamastaan vahingosta. Tuottamuksella tarkoitetaan huolimattomuutta tai laiminlyönti. (…)

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko aiheutunut vahinko korvata vastuuvakuutuksesta.

Vahingon korvaaminen vastuuvakuutuksesta edellyttää, että vakuutettu on vahingosta korvausvastuussa. Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää yleensä vahingon aiheuttamista tahallisesti tai tuottamuksellisesti. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.
Kiinteistönomistajalla on korostunut velvollisuus huolehtia kiinteistön turvallisuudesta. Vastuu vahingoista ei kuitenkaan ole tuottamuksesta riippumatonta, vaan kiinteistönomistaja voi vapautua korvausvastuusta osoittamalla huolehtineensa kiinteistön kunnossapidosta asianmukaisesti. Kunnossapitovelvollisuuteen kuuluu muun muassa huolehtia siitä, että kiinteistöllä olevat roskat eivät aiheuta vaaraa kiinteistöllä tai sen läheisyydessä liikkuville ihmisille tai heidän omaisuudelleen. Kiinteistönomistajan velvollisuutena on siten huolehtia siitä, että piha-alueiden siisteyttä tarkkaillaan ja esimerkiksi roskat siivotaan asianmukaisesti. Jos kiinteistönomistaja laiminlyö tämän velvollisuutensa ja tästä aiheutuu vahinkoa ulkopuolisille, on kiinteistönomistaja vastuussa aiheutuneesta vahingosta. 

FINEn käyttöön toimitetun selvityksen mukaan asiakkaan autonrengas on vaurioitunut 19.8.2020, kun vakuutettuna olevan kaupungin omistajan kiinteistön piha-alueella oli rikkoutunutta lasia ja asiakas ajoi lasinpalojen yli. FINElle toimitetun selvityksen mukaan huoltomies tarkistaa kiinteistön piha-alueet päivittäin. Vahinkopäivänä tarkastuskierros on tehty aamulla noin klo 06:30. Kierroksen aikana kiinteistön piha-alueet on käyty läpi ja roskat on kerätty pois, eikä pihalla tällöin ole ollut lasinsiruja. Vahinko on sattunut iltapäivällä. Vahinkopäivän aikana huoltomiehelle ei ole tullut ilmoitusta rikkoutuneesta lasista piha-alueella, eikä asiassa ole tietoa siitä, mistä lasinpalat ovat piha-alueelle kulkeutuneet.

FINE toteaa, että vaikka kiinteistönomistajan velvollisuus huolehtia kiinteistön kunnossapidosta on korostunut, vastuu vahingoista ei kuitenkaan ole tuottamuksesta riippumatonta eli ankaraa. Huolellisellakaan toiminnalla ei aina voida täysin kaikkia kiinteistön alueella sattuvia vahinkoja.  FINE katsoo edellä esitetyn perusteella, että kiinteistön omistajana oleva kaupunki on järjestänyt piha-alueen siisteyden tarkkailun asianmukaisella tavalla, kun tarkastuskierros kiinteistöllä oli suoritettu vahinkopäivän aamuna.  Kiinteistön omistajalla ei esitetyn selvityksen perusteella vahinkoaikana ole ollut syytä suorittaa tarkastuskierroksia useammin kuin kerran päivässä. Kiinteistönomistaja ei myöskään ennen vahinkoa ole saanut ilmoitusta pihalla olleista lasinsiruista. FINE katsoo, ettei syntynyt vahinko ole aiheutunut kiinteistönomistajan tuottamuksesta. FINE pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Hyytiäinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia