Haku

FINE-033790

Tulosta

Asianumero: FINE-033790 (2021)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 01.04.2021

Ennalta arvaamaton ja äkillinen vahinko. Lattialaattojen irtoaminen. Materiaali-, asennus- tai työvirhe.

Tapahtumatiedot

Asiakas on ilmoittanut vakuutusyhtiölle 10.2.2020, että kylpyhuoneen lattialämmityksen termostaatti oli rikkoutunut ja lämmittänyt lattiaa täydellä teholla noin kahden kuukauden ajan. Sähköyrityksen 30.1.2020 antaman selvityksen mukaan termostaatin releet olivat hitsautuneet yhteen, minkä seurauksena lämmitys oli jatkuvasti päällä. Vian takia lattia oli lämmennyt erittäin kuumaksi.

Asiakkaan mukaan termostaatin rikkoutuminen oli aiheuttanut lattialaattojen irtoamisen kylpyhuoneessa. Asiakas on hakenut korvasta kylpyhuoneen laatoituksen korjauskuluista ja saamatta jääneestä vuokratuotosta ajanjaksolla 3.12.2019–19.1.2020 vuokranantajan laajasta vakuutuksesta.

Kohteessa ei ollut suoritettu vahinkokartoitusta, mutta vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja oli käynyt kohteessa kylpyhuoneen lattian korjaustoimenpiteiden suorittamisen jälkeen.

Vakuutusyhtiö on katsonut korvauspäätöksessään, että kaakelien irtoaminen oli johtunut niiden puutteellisesta kiinnityksestä. Kyse oli noin kahden kuukauden aikana syntyneestä vahingosta ja rajoitusehdon mukaisesta työvirheestä. Vakuutusyhtiö on katsonut, että termostaatti olisi joka tapauksessa tullut korjata mahdollisimman pian. Näin ollen kylpyhuoneen korjaustoimenpiteitä ei voida korvata vakuutuksesta. Termostaatin korjauksesta tai vaihtamisesta aiheutuneet kulut korvataan, jos ne ylittävät vakuutuksen omavastuun.                                                    

Asiakas haki muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä. Vakuutusyhtiö on katsonut uudessa korvauspäätöksessään, että kaakelien irtoamisen syynä on voinut olla esimerkiksi se seikka, että betonilaatan massa-aines on ollut liian hienojakoista, minkä seurauksena betoni on kutistunut. Asiassa ei ole näytetty vahingon aiheutuneen jostakin tietystä äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Vakuutusyhtiö on viitannut Vakuutuslautakunnan ratkaisuihin VKL 469/15, VKL 276/14 ja VKL 389/14.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii, että vakuutusyhtiö suorittaisi korvauksen kylpyhuoneen vahingosta, termostaatin rikkoutumisesta sekä vuokratulon menetyksestä. Asiakas korostaa, ettei vakuutusyhtiö ollut selvittänyt vahingon syytä vahinkopaikalla ennen korjaustoimenpiteiden aloittamista. Korjaustoimenpiteet ja sähkötyöt suorittaneiden tahojen mukaan vahingon syynä oli termostaatin rikkoutuminen.  Asiakas on vedonnut rakennusyrityksen toimitusjohtaja K:n 16.3.2020 päivättyyn selvitykseen, jonka mukaan purkamisen yhteydessä ei todettu vuotoja ja ainoastaan ensimmäinen kaakelirivi oli vahingoittunut. Lattiatermostaatin rikkoutuminen oli K:n mukaan ainoa mahdollinen syy kaakelien irtoamiselle.

Vakuutusyhtiö on todennut vastineessaan olevan mahdollista, että laattojen lämpötila nousee korkeammaksi kuin pohjan. Lämpötilaeron tulisi kuitenkin olla useita kymmeniä lämpöasteita, jotta lämpötilaero voisi aiheuttaa vahinkoa.

Vakuutusyhtiö on todennut, että keraamisten laattojen lämpölaajenevuus on 6 x 10-6 1/C ja betonin osalta 12 x 10-6 1/C. Kun laatta kuumenee tai kylmenee, laattoja irrottavia pakottavia voimia ei voi olla, koska keraamisten laattojen kerroin on pienempi kuin betonin ja kertoimet ovat myös lähellä toisiaan. Tämä keskittää muodonmuutokset laattojen liitoksiin, jotka avautuvat ja sulkeutuvat lämpötilan muuttuessa. Halkeamat eivät näy paljaalla silmällä.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että keraamisilla laatoilla päällystetyistä takoista ja palomuureista saatujen kokemusten perusteella korkea lämpötila tai epätasainen lämmön jakautuminen eivät ole syynä laattojen irtoamiseen. Laatat pysyvät alustassa, kun ne kiinnitetään alustaan ohjeiden mukaisesti.

Vakuutusyhtiö katsoo edellä mainitun perusteella, ettei laattojen ole johtunut siitä, että lattia oli lämmennyt normaalia enemmän. Vahingon syynä ei voida pitää muuta kuin rajoitusehdon mukaista rakennus-, valmistus- tai työvirhettä. Koska mikään näistä syistä ei oikeuta korvaukseen, eikä vahinkojen syyksi ole osoitettu mitään äkillistä ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, vakuutusyhtiö ei voi maksaa korvausta vahingon korjauskuluista.

FINE on pyytänyt vakuutusyhtiötä täydentämään vastinettaan vuokratulon menetystä ja termostaatin korjauskuluja koskevien korvausvaatimusten osalta.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että koska kyseessä ei ole korvattava esinevahinko, korvausta ei voida suorittaa myöskään vuokratulon menetyksestä. Termostaatin korjauskustannuksista voidaan suorittaa korvausta, jos termostaatin korjauskulut ylittävät vakuutuksen 500 euron omavastuun. Asiakkaan antaman selvityksen mukaan termostaatin korjauskulut eivät ylitä vakuutuksen omavastuuta.

Sopimusehdot

Vakuutusehdot, voimassa 1.9.2018 alkaen:

1 Allmänt
Lägenhetsskydd är en försäkringskombination som är avsedd för hyresgivare och som ersätter skador på en lägenhet eller en fastighet som finns för uthyrning.
I försäkringskombinationen ingår enligt vad som antecknats i försäkringsbrevet någon eller några av följande:
·Hyresgivarens omfattande försäkring
·Sakförsäkring för fasta inredningar i lägenheten
·Sakförsäkring för skador som orsakats av hyresgästen
·Försäkring för hyresinkomstavbrott.

3 Sakförsäkringar
3.4 Sakförsäkring, fasta inredningar i lägenheten
3.4.1 Försäkringsobjekt
Försäkringsobjekt är lägenhetens fasta inredningar.

Den lösegendom som finns på försäkringsstället och som försäkringstagaren äger kan sammanlagt vara högst 2 000 euro av försäkringsbeloppet.

3.4.2 Försäkringsfall som ersätts                                                                                                                     

Försäkringen ersätter direkta sakskador som plötsligt och oförutsett orsakats fasta inredningar, vilka inte omfattas av hyresgästens egen försäkring.

3.6.4 Byggnads-, tillverknings- eller arbetsfel
Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av
·byggande, som strider mot byggbestämmelser, instruktioner eller god byggnadssed
·att egendom planerats, byggts eller installerats felaktigt eller använts felaktigt eller i strid med bruksanvisningar

6 Försäkring för hyresinkomstavbrott
Försäkring för hyresinkomstavbrott ersätter utebliven hyresinkomst från den lägenhet som antecknats i försäkringsbrevet, vilken är en följd av att lägenheten på grund av en sakskada är obeboelig.

6.4 Ersättningsbara skador
Försäkringen ersätter en avbrottsskada när den lägenhet som antecknats i försäkringsbrevet är obeboelig på grund av ett försäkringsfall som inträffat och är ersättningsbart enligt sakförsäkringen.

Försäkringen ersätter även en avbrottsskada då man inte kan uppbära full hyra på grund av reparation av en sakskada men man ändå kan bo i bostaden.

Sakskadans ersättningsbarhet uppskattas på basis av sakförsäkringen som ingår i försäkringen Lägenhetsskydd även om skadan skulle ersättas med stöd av någon annan försäkring.

Ratkaisusuositus                                                                                                                 

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko laattojen irtoamisessa kyse vakuutusehtojen mukaisesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta, vai oliko vahinko aiheutunut rajoitusehdon mukaisesta materiaali- tai työvirheestä.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että vaikka lämpötilanvaihtelut olisivatkin normaalia suurempia, eivät ne voi aiheuttaa laattojen irtoamista, jos laatat on alun perin asennettu oikein. Vahinko johtuu yhtiön mukaan olennaisesti asennusvirheestä.

FINE toteaa, että korvauksenhakijalla on näyttötaakka korvattavasta vakuutustapahtumasta. Jos vakuutusyhtiö haluaa vedota rajoitusehtoon, tulee sen vastaavasti osoittaa, että vahinko on johtunut rajoitusehdon mukaisesti tilanteesta.

Vakuutuslautakunta on katsonut ratkaisusuosituksessa VKL 469/15, että lattialaatoituksen irtoaminen johtuu usein erilaisista työvirheistä kuten siitä, että alusbetoni ei ollut ehtinyt kuivua riittävästi ennen laatoitusta, kiinnityslaasti oli nahoittunut tai laatan ja kiinnityslaastin välinen tartunta oli puutteellinen. Lisäksi on mahdollista, että auringonpaisteesta tai muusta tekijästä johtuva lattian toistuva lämpöliike vuosien mittaan irrottaa laattoja. Tällaiset vahingon syyt eivät ole korvaukseen oikeuttavia äkillisiä ja ennalta arvaamattomia tapahtumia.

Diplomi-insinööri Seppo Petrow on katsonut Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukseen VKL 166/98 liittyen antamassaan asiantuntijalausunnossa, että keraamisten laattojen irtoaminen alustastaan voi teoriassa tapahtua siten, että keraamisten laattojen lämpötila on korkeampi kuin alustan, jolloin alustan ja laattojen välille syntyy leikkausvoima, joka irrottaa laatat. Toinen vaihtoehto on, että betonialustan ja laattojen lämpöpitenemisominaisuudet poikkeavat toisistaan huomattavasti. Tällöin edellytyksenä on, että keraamisten laattojen pituuden lämpötilakerroin on suurempi kuin alustan. Keraamisille laatoille kerroin on pienempi kuin betonille ja lisäksi kertoimet ovat lähellä toisiaan, joten laattoja irrottavia pakkovoimia ei pääse syntymään laatan lämpenemisessä tai jäähtymisessä. Petrow on katsonut, ettei vesikiertoisessa lattialämmityksessä käytössä olevien tietojen perusteella voinut syntyä tilannetta, jossa laattakerroksen lämpötila olisi korkeampi kuin alustan, vaan tilanne on aina päinvastoin. Lisäksi lämpötilaeron tulisi olla useita kymmeniä lämpöaseita, jotta vaurioita voisi syntyä.                                                                                                                    

FINE toteaa, että koska lattialämmityksen termostaattivika lämmittää alustan lisäksi myös laattoja, lämpötilaero ei pääse nousemaan niin korkeaksi, että pelkkä termostaatin rikkoutumisen aiheuttama lämpötilaero voisi aiheuttaa laattojen irtoamisen. Selvitystä muustakaan laattojen rikkoutumisen syynä mahdollisesti olleesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta ei ole esitetty. FINE katsoo näin ollen, että vakuutusyhtiön korvauspäätös on ollut asianmukainen. 

Asiakas on vaatinut korvausta myös termostaatin rikkoutumisesta sekä vuokratulon menetyksestä. FINE katsoo, että termostaatin rikkoutumisessa on lähtökohtaisesti kyse vakuutusehtojen mukaisesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta esinevahingosta. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan termostaatin korjauskulut eivät kuitenkaan ylittäneet vakuutuksen omavastuuta, joten vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta tältä osin.

Vakuutusehtojen mukaan vuokratulon menetys korvataan, jos vuokranmenetys on ollut seurausta nyt puheena olevan esinevakuutuksen perusteella korvattavasta vahingosta. Koska kylpyhuoneen lattialaatoituksen osalta vahinko ei ollut kyseisen esinevakuutuksen perusteella korvattava, eikä termostaatin korjaamisesta ole osoitettu aiheutuneen vuokra-asumisen keskeytymistä, ei vakuutusyhtiöllä ole korvausvelvollisuutta myöskään vuokratulon menetyksen osalta.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Siirala
Esittelijä Nikunlassi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia