Haku

FINE-033768

Tulosta

Asianumero: FINE-033768 (2020)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 14.12.2020

Henkilövahinko. Tuottamus. Kiinteistönomistajan korvausvastuu. Kompastuminen kaivonkannen syvennykseen.

Tapahtumatiedot

Asiakas käveli 23.11.2019 vakuutettuna olevan kiinteistön kohdalla kulkuväylällä, kun hänen jalkansa osui kadunpintaa alempana olevaan kaivonkannen syvennykseen. Tämän seurauksena asiakas kaatui ja loukkasi itsensä. Korvausta vahingosta haettiin kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen 23.4.2020, jossa se totesi, ettei vahinkoa korvata kiinteistön vastuuvakuutuksesta, koska kiinteistönomistaja ei ole lain mukaan korvausvelvollinen vahingosta. Yhtiö totesi, ettei vahinkopaikan kunnossa ole todettu mitään puutteita. Alueen valaistus on normaali ja kaikki katuvalot ovat toimineet normaalisti. Lisäksi yhtiö totesi vielä, että vaikka kaivonkansi onkin muuta kadunpintaa matalammalla, ei syvyysero ole mitenkään poikkeuksellinen ja lisäksi kyseessä on normaali rakennusvaiheessa tehty ratkaisu, jolla kulkuväylälle kertyvät sade- ja sulamisvedet ohjataan kyseiseen sadevesikaivoon.

Asiakkaan haettua muutosta vakuutusyhtiön päätökseen, yhtiö viittasi asiassa aiemmin annettuun päätökseen ja totesi edelleen, ettei asiassa ole esitetty mitään sellaista jonka perusteella aiemmin annettua päätöstä olisi syytä muuttaa.

Asiakkaan vaatimukset ja vakuutusyhtiön kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää asiassa FINEn ratkaisusuositusta. Asiakas kertoo, että hän käveli 23.11.2019 noin klo 22:30 todella hämärässä pihassa ja kaatui jalkansa osuttua noin 5 cm kadun pintaa matalammalla olevaan kaivonkanteen ja kaatuessaan hän satutti olkapäänsä. Särky oli niin vihlova, että paikalle oli pakko tilata ambulanssi. Vahingon seurauksena olkapää jäätyi, eikä se vieläkään toimi. Asiakas toteaa, että hän on joutunut olemaan sairaslomalla vahinkotapahtumasta lähtien ja työkyvyttömyyseläke on myönnetty maaliskuun 2021 loppuun asti.  Alkuun varsinkin lepokipu öisin oli sietämätön. Asiakas lisää, että käden liikeradat ovat kaukana normaalista ja käsi kipeytyy rasituksesta kovin. Taloyhtiö väittää että valaistus oli kunnossa, mutta se ei ollut, vaan katulamput olivat hyvin kaukana kaivonkannesta. Asiakas vaatii, että vastuuvakuutuksesta korvataan hänelle aiheutuneet ansionmenetykset, sekä suoritetaan korvaus kivusta ja särystä ja mahdollisesta pysyvästä haitasta. Liitteenä asiakas on toimittanut valokuvan ja todistajalausunnot tapahtuneesta.

FINElle toimittamassaan lisäkirjeessä asiakas tarkentaa vielä, että hänen ottamistaan kuvista vakuutuksenottaja on unohtanut kertoa, että ensimmäinen kuva on otettu ambulanssia odottaessa, silloin kun oli pimeää. Muut kuvat on otettu vasta 2.1.2020. Asiakas toteaa, että isännöitsijä on käyttänyt kuvaa hyväkseen todetessaan, että katuvalot olisivat vahinkoiltana toimineet. Sähköposteista selviää, että yhtä kuvaa lukuun ottamatta muut kuvat otettu 2.1.2020 ja kännykän kameran salamavalo toiminut. Lisäkirjeen liitteenä asiakas toimitti otteita mainitsemistaan sähköposteista sekä valokuvia tapahtumapaikasta.

Vastineessaan vakuutusyhtiö viittaa asiassa annettuun päätökseen ja siinä mainittuihin perusteluihin ja toteaa lisäksi, että kyseisellä alueella kulkuväylän pinta on betonilaattaa. Laatat ovat olleet paikoillaan, eivätkä laattojen saumakohdat ole olleet kohollaan viereisistä laatoista.  Yhtiö toteaa, että sadevesiviemärin asianmukaisen toimivuuden takaamiseksi viemärikaivojen kannet tulee olla asennettuna muuta kulkuväylän pintaa alemmaksi. Yhtiö on katsonut, ettei tässä tapauksessa kaivonkannen sijoitus ja korkeusero muun kulkuväylän pintaa hieman alempana ole ollut sen kaltainen puute kiinteistön kunnossapidossa tai kulkuväylän turvallisuudessa, että kiinteistön kunnossapidosta vastuussa olevalle vakuutuksenottajalle olisi syntynyt voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuuta. Korkeusero on muutamia senttejä, joka on yhtiön käsityksen mukaan normaali ja hyväksyttävissä oleva ero kulkuväylän pinnassa eikä eron siten voida katsoa tulevan kulkuväylää käyttäville henkilöille niin yllättäen etteivätkö he siihen voisi kohtuudella varautua. Saadun selvityksen ja asiakkaan toimittaman valokuvan perusteella alueella on ollut normaali valaistus eikä valoja ole ollut sammuneena, joten kannen sijainti on ollut mahdollista havaita kulkuväylää käytettäessä.

Vakuutetun kuuleminen

FINE on varannut vakuutetulle mahdollisuuden lausua asiassa. Vakuutetulla ei ole ollut asiaan lisättävää.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään muuta johdu.

Vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 5.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, onko kiinteistön omistaja korvausvastuussa asiakkaan henkilövahingosta ja tuleeko vahinko korvata kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksesta.

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Kiinteistönomistajalla on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voidaan turvallisesti liikkua. Kiinteistönomistajan on vastuusta vapautuakseen osoitettava toimineensa kiinteistön kunnossapidossa asianmukaisesti ja olosuhteiden edellyttämällä tavalla.

FINE toteaa, että vaikka kiinteistönomistajan velvollisuus huolehtia kiinteistön kunnossapidosta on korostunut, vastuu ei kuitenkaan ole tuottamuksesta riippumatonta eli ankaraa. FINEn käyttöön toimitettujen selvitysten mukaan asiakas on 23.11.2019 kompastunut noin viisi senttiä kadun pintaa syvemmällä olevaan kaivonkannensyvennykseen ja kaatunut loukaten itsensä. Asiakas on toimittanut FINElle kuvia alueesta ja paikalla olleiden henkilöiden lausunnot. FINE käytettävissä olevista valokuvista on nähtävissä, että kompastumispaikka on kulkuväylällä oleva viemärikannen syvennys. Viemärikannen syvennys on muutaman sentin muuta laatoitusta alempana. Laatoitus ei ole miltään osin rikki.

FINE toteaa, että yleisön käytössä olevien jalankulkuväylien tulee olla kulkijoiden kannalta turvallisia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että esimerkiksi asfaltoinnin tai pihalaatoituksen tulee olla täysin tasaista. Katutekniikan edellyttämät sadevesi- ja viemärikaivon kannet ovat usein asfalttipinnan ylä- tai alapuolella. Tämä väylällä kulkijoiden tulee osaltaan ottaa huomioon.

FINE pitää kompastumispaikalla olevaa viemärinkannen syvennystä sellaisena jalankulkuväylillä esiintyvänä pinnantason vaihteluna, joka on katsottava tavanomaiseksi. Kiinteistönomistajalla ei ole ollut velvollisuutta poistaa sitä, eikä omistaja näin ollen ole menetellyt tuottamuksellisesti. FINEn käyttöön toimitetun selvityksen mukaan myös valaistus vahinkopaikalla on ollut riittävä ja katuvalot ovat toimineet. Viemärinkansien syvennykset ovat olleet kadun käyttäjien havaittavissa, vaikka juuri kyseisen kannen kohdalla ei katuvaloa olekaan.

Edellä mainituilla perusteilla kyseessä on FINEn näkemyksen mukaan ollut tapaturmainen vahinko, jonka seuraukset jäävät vahingonkärsineen itsensä kannettaviksi. Korvausvastuun puuttuessa vahinko ei tule myöskään kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksesta korvattavaksi. FINE pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Hyytiäinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia