Haku

FINE-033766

Tulosta

Asianumero: FINE-033766 (2023)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 25.01.2023

Oikeusturvaedun myöntäminen. Vakuutuksen korvauspiiri. Rajoitusehto. Oliko kyse konkurssiin liittyvästä asiasta? Riita pesänhoitajan palkkion määrästä.

Tapahtumatiedot

Asianajotoimintaa harjoittava asiakas, Asianajotoimisto A Oy, haki vakuutusyhtiöltä oikeusturvavakuutuksestaan oikeusturvaetua pesänhoitajan palkkiota koskeneeseen riita-asiaan. Asianajotoimisto A:n asianajaja oli toiminut vuonna 2016 konkurssiin asetetun yhtiön konkurssipesän pesänhoitajana. Konkurssivelallisen velkoja vaati käräjäoikeudessa 27.7.2016 vireille tulleessa asiassa pesänhoitajan palkkion alentamista sekä oikeudenkäyntikulujensa korvaamista yhteisvastuullisesti konkurssipesältä ja pesänhoitajalta.  Asia käsiteltiin käräjäoikeuden lisäksi hovioikeudessa.

Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvauspäätöksellään 26.4.2018 myöntämästä asiaan oikeusturvaetua. Vakuutusyhtiö katsoi, että pesänhoitajan palkkiota koskeva riita liittyi vakuutukseen sisältyvän rajoitusehdon mukaisesti konkurssiin.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii oikeusturvaedun myöntämistä todeten, että kyse on oikeusturvavakuutuksesta asianajajan turvaksi. Oikeusturvavakuutus kattaa asianajajan oikeudenkäyntikulut, jos häntä kohtaan kohdistetaan vaatimuksia. Vaatimus on riita-asiassa kohdistunut velkojainkokouksen tekemään päätökseen palkkioasiassa ja oikeudenkäyntikuluvaatimus konkurssipesän ohessa asianajajaan.

Asiakkaan mukaan riita palkkiosta ei liity konkurssiin, sillä kyse on ollut normaalien asianajotehtävien hoidosta, joiden osalta palkkio on riitautettu. Liittymä konkurssiin on etäinen ja epälooginen. Asianajotoimisto A:ta tai asianajajaa ei ole asetettu konkurssiin. Oikeusturvavakuutusta on haettu käytettäväksi vakuutettuun henkilökohtaisesti kohdistettuun vaatimukseen oikeudenkäyntikulujen osalta. Riita-asia ei liity konkurssiin eikä koske konkurssia, vaan kyse on ainoastaan oikeudenkäyntikulukorvauksesta, joka on kohdistettu asiamiehenä toimineeseen asianajajaan.

Rajoitusehdon tulkinnan osalta asiakas tuo esille epäselvyyssäännön, jonka mukaan ehtoa on tulkittava laatijansa vahingoksi ja sen, että rajoitusehtoja tulkitaan joka tapauksessa suppeasti. Asiakas myös vetoaa valituksessaan Vakuutuslautakunnan päätökseen 251/04, vakuutusyhtiön verkkosivuilla näkyviin 1.1.2018 alkaen voimassa oleviin oikeudenkäyntikuluvakuutusehtoihin sekä siihen, että vakuutusyhtiön on ilmoitettava kaikki epäysperusteensa kerralla eikä se voi myöhemmin vedota sellaisiin perusteisiin, joita ei ole ilmoittanut korvauspäätöksessään.

Vakuutusyhtiön verkkosivuilla näkyvät ehdot ovat asiakkaan mukaan erityisehtoja, joita tulee soveltaa asiaan. Kyseisten ehtojen kohdan 5.1.11 rajoitus koskee konkurssia tai ulosottoa tai asiaa, joka liittyy niihin, kuten takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain tarkoittama takaisinsaantikanne. Rajoitusehdon esimerkki viittaa sellaiseen asiaan, jota ajetaan nimenomaan konkurssiin liittyvän lain perusteella. Rajoitusehdon mukaan mikä tahansa liittymä konkurssiin ei ole riittävä rajoituksen soveltamiseksi.

Asiakas katsoo, että Vakuutuslautakunnassa käsitelty asia 251/04 liittyi konkurssiin samalla tavoin kuin nyt kyseessä oleva pesänhoitajan palkkioasia. Asianosainen palkkioriita-asiassa ei ole konkurssipesä vaan pesänhoitaja ja konkurssipesä ja velkoja. Kyse on normaalista asianajajan työtehtävästä, jossa palkkion määrä on riitautettu.

Vakuutusyhtiö katsoo vastineessaan, että riita on liittynyt vakuutukseen sisältyvän rajoitusehdon mukaisesti konkurssiin. Yrityksen oikeusturvavakuutus korvaa välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- tai hakemusasiassa, mutta rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy muun muassa konkurssiin.

Vakuutusyhtiön mukaan arvioitaessa sitä, liittyykö pesänhoitajan palkkion alentamista koskeva asia konkurssiin oikeusturvavakuutuksen rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla, tulee huomiota kiinnittää sanaan ”liittyy”. Vakuutusyhtiö viittaa tältä osin Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytäntöön kertoen, että ratkaisukäytännössä ”liittyä” -sanan ei ole katsottu edellyttävän riidan tai asian koskevan välittömästi rajoitusehtokohdassa mainittua seikkaa. Vakuutuslautakunta on arvioinut sanaa ”liittyä” yleisen kielenkäytön mukaisena ilmaisuna, jolloin on pidetty riittävänä, että oikeusturvahakemusta koskevalla asialla on todettavissa oleva tosiasiallinen yhteys rajoitusehtokohdassa mainittuun olosuhteeseen tai seikkaan.

Vakuutusyhtiö katsoo, että konkurssipesän pesänhoitajan palkkion alentamisella ja hakijana olevan velkojan oikeudenkäyntikulujen korvaamisella on todettavissa oleva tosiasiallinen yhteys konkurssiin, jolloin asiasta aiheutuvat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut eivät ole korvattavissa vakuutuksenottajan oikeusturvavakuutuksesta.  Asia, johon oikeusturvaetua on haettu, ei olisi mahdollinen ilman konkurssia.

Vakuutusyhtiön mukaan asiakkaan esille tuoma Vakuutuslautakunnan ratkaisu 251/04 ei sovellu nyt kyseessä olevaan tapaukseen. Kyseisessä ratkaisussa oli kyse siitä, että osa vakuutuksenottajayrityksen hakemista kuluista oli liittynyt konkurssiin ja osa taas konkurssipesän velkomiin saataviin, jotka olivat liittyneet asian taustalla olleeseen urakkaan. Vakuutuslautakunta on katsonut urakkaan liittyneen velkomuksen asiaksi, joka ei liittynyt konkurssiin. Nyt käsiteltävässä tapauksessa asiakas ei ole hakenut korvausta mistään sellaisista kuluista, jotka eivät suoraan liittyisi konkurssiin.

Soveltuvia vakuutusehtoja koskevan erimielisyyden osalta vakuutusyhtiö on lausunut, että vakuutussopimus oli tehty käyttäen yritystoiminnan vakuutuksen ehtoja, joiden oikeusturvavakuutusehtoja sovelletaan asiaan.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Tapaukseen sovellettavien 1.1.2011 voimaan tulleiden yritystoiminnan vakuutuksen oikeusturvavakuutusehtojen kohdan 40 mukaan [Vakuutusyhtiö] sitoutuu näiden ehtojen ja sopimukseen sisältyvien muiden ehtojen mukaisesti korvaamaan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- tai hakemusasiassa. Vakuutus koskee vakuutuskirjaan merkittyä toimintaa.

Ehtojen kohdan 40.5.12 (Konkurssi ja ulosotto) mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy konkurssiin, ulosottoon, ulosottolaissa tarkoitettuun täytäntöönpanoriitaan tai ulosottoon liittyvään täytäntöönpanoriitaan.  

Konkurssilain 8 luvun 7 §:n 1 momentin mukaan pesänhoitajalla on oikeus saada tehtävästään konkurssipesän varoista työn vaativuuteen, tehtyyn työhön, pesän laajuuteen ja muihin seikkoihin nähden kohtuullinen palkkio sekä korvaus hänelle aiheutuneista, pesänhoidon kannalta tarpeellisista kustannuksista.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, onko vakuutusyhtiöllä ollut peruste evätä oikeusturvaedun myöntäminen asiakkaalle sen vuoksi, että kysymyksessä oleva riita pesänhoitajan palkkiosta liittyisi oikeusturvavakuutuksen rajoitusehdossa 40.5.12 mainituin tavoin konkurssiin.

FINE toteaa, että oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja siinä laajuudessa kuin vakuutukseen sovellettavassa sopimuksessa on sovittu. Vakuutussopimukseen ja vakuutusehtoihin voidaan ottaa vakuutusyhtiön korvausvelvollisuutta rajaavia ehtoja. Jos asiassa on kysymys rajoitusehdolla vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle rajatusta asiasta, vakuutusyhtiöllä ei ole velvollisuutta myöntää asiaan oikeusturvaetua, vaikka muut korvattavuudelle asetetut edellytykset täyttyisivätkin.

Asiakas on vedonnut siihen, että asiaan tulisi soveltaa 1.1.2018 alkaen voimassa olleita oikeudenkäyntikuluvakuutusehtoja, koska ne näkyvät vakuutusyhtiön verkkosivuilla asiakkaan vakuutusten yhteydessä ja kyse on erityisehdoista. Vakuutusyhtiön mukaan kyse on ehtoluettelosta, jossa on luetteloitu kaikki yritysvakuutusehdot. Vakuutusyhtiön mukaan asiaan soveltuvat yritystoiminnan vakuutusehdot, joita käyttäen osapuolten välinen vakuutussopimus on tehty.

Vakuutukseen sovellettavat vakuutusehdot määräytyvät osapuolten tekemän tapahtuma-ajankohtana voimassa olleen vakuutussopimuksen mukaisesti. Vakuutusyhtiön FINElle toimittaman 14.11.2015 päivätyn vakuutuskautta 1.1.2016 - 31.12.2016 koskeneen vakuutuskirjan liitteenä olevan vakuutusturvaluettelon mukaan asiakkaan oikeusturvavakuutukseen sovelletaan yritystoiminnan vakuutuksen vakuutusturvaluettelossa erillisellä ehtotunnuksella yksilöityjä vakuutusehtoja. FINE toteaa, että asiakas on valituksessaan vedonnut sinänsä vakuutusyhtiön verkkopalvelusta löydettävissä oleviin eri vakuutusehtoihin. Sopimusasiakirjojen mukaan niitä ei kuitenkaan sovelleta asiakkaan vakuutussopimukseen.

Asiaan sovellettavien 1.1.2011 alkaen voimassa olleiden yritystoiminnan vakuutuksen oikeusturvaehtojen kohdan 40.5.12 mukaan vakuutuksesta ei korvata kuluja asiassa, joka liittyy konkurssiin. FINE toteaa, että vaikka vakuutusten rajoitusehtoja on yleisesti noudatettujen tulkintaperiaatteiden mukaisesti tulkittava suppeasti ja epäselviä ehtoja laatijansa vahingoksi, eivät kyseiset tulkintaperiaatteet oikeuta antamaan ehdoille niiden sanamuodosta poikkeavaa sisältöä.

Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännössä rajoitusehdossa käytettyä ilmaisua ”liittyy” on vakiintuneesti tulkittu siten, että rajoituksen perusteella vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle jäävällä asialla on oltava todettavissa oleva tosiasiallinen yhteys rajoitusehdossa mainittuun olosuhteeseen tai seikkaan, tässä tapauksessa konkurssiin. Vakuutuslautakunta on esimerkiksi ratkaisussaan FINE-007704 (annettu 30.10.2018) todennut edellä mainitun ohella, että välittömästi konkurssimenettelyn piiriin kuuluvien asioiden lisäksi rajoitusehtoa voidaan soveltaa myös sellaisiin riita-asioihin, jotka perustuvat tai aiheutuvat nimenomaan konkurssista johtuvista syistä, vaikka vakuutettu ei itse olisikaan konkurssimenettelyn osapuolena. Vakuutuslautakunta on katsonut, että mikä tahansa asiayhteys konkurssiin, kuten esimerkiksi vain se seikka, että konkurssipesä on riidassa yhtenä asianosaisena, ei kuitenkaan merkitse asian kuulumista rajoitusehdon soveltamisalaan.  

Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa oikeusturvaetua on haettu riita-asiaan, joka on koskenut pesänhoitajana toimineen asianajajan palkkiota sekä hakijana olleen konkurssivelallisen velkojan oikeudenkäyntikulujen korvaamista. Kanne on tässä tapauksessa perustunut siihen, että palkkion määrä olisi ollut kohtuuton.

FINE katsoo, että konkurssimenettelyssä pesänhoitajana toimineen asianajajan palkkion kohtuullisuutta koskevalla riita-asialla on ilmeinen yhtymäkohta konkurssiin. Riita-asia on perustunut asianajajan toimenpiteisiin konkurssipesää hoitaessaan ja niistä perittyyn palkkioon sekä velkojainkokouksen 21.6.2016 tekemään päätökseen hyväksyä esitetty palkkio. Kyseistä riitaa ei olisi voinut syntyä ilman konkurssia, joten asialla on todettavissa oleva tosiasiallinen yhteys konkurssiin.

Asiakkaan vetoamassa Vakuutuslautakunnan ratkaisussa VKL 251/04 käsitellyn asian olosuhteet poikkeavat nyt ratkaistavana olevasta asiasta. Tapauksessa Vakuutuslautakunta totesi, ettei rakennusurakkaan liittynyt velkomusasia, jossa konkurssipesä oli velkojana, liittynyt konkurssiin. Nyt ratkaistavana olevassa tapauksessa konkurssivelkojan kanne on koskenut pesänhoitajan palkkion hyväksyttävää määrää eli välittömästi konkurssimenettelyn piiriin kuulunutta seikkaa, jolloin asia on liittynyt konkurssiin muutoinkin kuin vain osapuolten asianosaisaseman osalta.

Mainitsemillaan perusteilla FINE katsoo, että asiassa on kyse vakuutusehtojen rajoitusehdon mukaisesta konkurssiin liittyvästä asiasta, johon vakuutusehtojen mukaan ei myönnetä oikeusturvaetua.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski                                                
Esittelijä Tykkä

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia