Haku

FINE-033752

Tulosta

Asianumero: FINE-033752 (2021)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 09.09.2021

Lakipykälät: 9

Skada på husbil. Skada som drabbade ett uthyrt fordon under olovligt bruk. Tolkning av begränsningsvillkor. Var skadan ersättningsgill?

Uppgifter om händelseförloppet

En husbil i kundens ägo var uthyrd till en utomstående person för tiden 23.4.2020–7.5.2020. Hyrestagaren meddelade per telefon att förlängd hyrestid önskades, men kunden ville göra upp ett skriftligt hyresavtal om förlängningen. Efter det lyckades kunden inte kontakta hyrestagaren. Kunden anmälde 14.5.2020 bilen som stulen. Polisen informerade 19.5.2020 kunden om att bilen hade påträffats i skadat skick. Enligt kundens skadeanmälan hade bilen skadats ut- och invändigt.

Försäkringsbolaget gav ett negativt beslut i ärendet 11.6.2020. Försäkringsbolaget hänvisade till försäkringsvillkoren i skadegörelseförsäkringen, enligt vilka skadegörelseförsäkringen inte ersätter skada som uppstått under olovligt bruk eller påstått olovligt bruk om det inte går att bevisa att det dessförinnan inträffat ett försäkringsfall som ersätts från fordonets stöldförsäkring. Enligt försäkringsvillkoren för stöldförsäkring (villkorspunkt 3.5) ersätter stöldförsäkringen inte skada om skadevållaren med tillstånd fått fordonet eller dess nycklar i sin besittning. Försäkringsbolaget konstaterade att hyrestagaren ursprungligen med tillstånd fått fordonet och dess nycklar i sin besittning.

Kunden sökte ändring i försäkringsbolagets beslut. Han förde fram att han och hans fru försommaren 2018, innan de hyrt ut bilen första gången, besökte försäkringsbolagets lokala kontor i Jakobstad.  Kunden berättade att de ville försäkra sig om att de hade en sådan försäkring som skulle gälla vid eventuella olyckor eller skador som uppstår i samband med uthyrning. Försäkringsbolagets representant gav då svaret att deras försäkring var så bra, till och med omfattande kasko, att de inte behövde ta några tilläggsförsäkringar alls. Utgående från dessa löften och villkor, som också omfattar bl.a. skadegörelse, hyrde kunden i god tro ut bilen. När bilen var uthyrd sommaren 2018 skedde en skada där bilens sidospegel och dörr skadades. Försäkringen ersatte skadan. Försäkringsvillkoren var då desamma. Dessutom var bilen nu olovligt i hyrestagarens bruk.

Försäkringsbolaget hänvisade för stöld- och skadegörelseförsäkringarnas del alltjämt till de försäkringsvillkor som hade nämnts i det tidigare beslutet. Också i kollisionsförsäkringen ingick motsvarande begränsning som i skadegörelseförsäkringen, enligt vilken rätten till ersättning vid skador som orsakats under olovligt bruk förutsätter att en stöldskada som avses i försäkringsvillkoren har inträffat. Det var inte fråga om stöld eftersom objektet för gärningen inte hade varit låst och inte heller hade förvarats i en låst lokalitet dit utomstående inte har tillträde. Stöldförsäkringen ersätter inte heller skada, om skadevållaren med tillstånd har fått fordonet eller dess nycklar i sin besittning eller om skadan orsakats av bedrägeri eller förskingring. Försäkringsbolaget ansåg med hänvisning till FINE Försäkringsnämndens beslutsrekommendation VKL 44/04 att det i fråga om underlåtenhet att återlämna ett fordon kan anses vara fråga om bedrägeri, förskingring eller olovligt bruk.

Kundens yrkanden hos FINE och tjänsteleverantörens ståndpunkt

Kunden yrkar på ersättning för skadorna på bilen. Han upprepar grunderna för sin begäran till försäkringsbolaget om att ompröva ärendet. Dessutom åberopar han förbudet mot att vid marknadsföring och i kundrelationer lämna information som är vilseledande eller osann.

Kunden betonar ytterligare sin från försäkringsbolagets synsätt avvikande uppfattning om besöket på kontoret i Jakobstad sommaren 2018 och understryker att enligt det muntliga svar som han och frun då fick täckte bilförsäkringen uthyrning. Personen på kontoret lovade ringa upp om hon fick reda på något annat.

Försäkringsbolaget konstaterar alltjämt att för att ersättning från kollisionsförsäkringen och skadegörelseförsäkringen ska kunna betalas för skador som inträffat under olovligt bruk förutsätts det en händelse som stöldförsäkringen ersätter. Stöldförsäkringen ersätter skada som uppstått till följd av att fordonet förlorats eller skadats när fordonet varit låst eller förvarats i låst lokalitet.  Stöldförsäkringen ersätter inte skada som orsakats av bedrägeri eller förskingring, och inte heller skada om skadevållaren med tillstånd fått fordonet eller dess nycklar i sin besittning. Stöldförsäkringen ersätter inte heller skada om skadevållaren är en med den försäkrade jämställd person. Kunden överlät själv med tillstånd fordonet till hyrestagaren. Om hyrestagaren inte återlämnar fordonet efter den avtalade tiden är det fråga om bedrägeri eller förskingring.

Fordonsförsäkringen hade börjat 4.8.2016. I trafik- och transportregistret hade det antecknats att fordonet är i privat bruk. Enligt försäkringsbolagets uppfattning har kunden sommaren 2018 inte diskuterat med en representant för försäkringsbolaget om huruvida olika skador är ersättningsgilla, och han har inte blivit lovad att försäkringen täcker alla eventuella skadefall. Privatkunder beviljas inte bedrägeriförsäkring. Försäkringsbolaget anser att det i fallet inte har lagts fram bevis för att försäkringsbolaget skulle ha gett kunden felaktig information om försäkringens omfattning eller om rätten till ersättning. Bedrägeriförsäkringen ersätter sakskada som orsakas av att fordonet förloras, om den försäkrade inte inom 30 dagar fått uppgift om att fordonet hittats.  Eftersom det i detta fall var fråga om skada på fordon, skulle bedrägeriförsäkringen inte ha ersatt skadan.

Försäkringsbolaget har inte kännedom om att kunden skulle ha besökt bolagets kontor sommaren 2018 annat än i augusti 2018, då kunden gjorde en skadeanmälan. Kunden ringde 2.7.2018 och kontrollerade en sak som hade med betalning av räkningen att göra. I 2018 års produktbeskrivning för fordonsförsäkring kan man se att kunden hade den bästa försäkring som privatkunder då kunde teckna.

Försäkringsvillkor och lagstiftning

Lag om försäkringsavtal

9 §. Ansvar för bristfällig eller oriktig information.

Om försäkringsgivaren eller dennes representant vid marknadsföringen av en försäkring har underlåtit att ge försäkringstagaren behövlig information om försäkringen eller har gett honom felaktiga eller vilseledande uppgifter, anses försäkringsavtalet vara i kraft med det innehåll som försäkringstagaren hade skäl att sluta sig till utgående från den information han fått.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller på motsvarande sätt i det fall att om försäkringen under dess giltighetstid har getts bristfällig, felaktig eller vilseledande information som kan anses ha inverkat på försäkringstagarens förfarande. Detta gäller dock inte information som försäkringsgivaren eller dennes representant efter ett försäkringsfall har gett om en förestående ersättning.

Kaskoförsäkring för personkunder (Försäkringsvillkor gäller från 1.1.2019)

3.1 Kollisionsförsäkring

Kollisionsförsäkringen ersätter sakskada som direkt orsakats försäkringsobjektet av
1. att fordonet kört av vägen eller vält
2. slag, kollision, fall eller annan liknande utifrån plötsligt verkande orsak som skadat försäkringsobjektet
3. att lastbil plötsligt och oförutsett vält vid lastning eller lossning.

[...]

Kollisionsförsäkringen ersätter inte skada som orsakats
[...]
11. under olovligt bruk eller påstått olovligt bruk om det inte går att bevisa att det dessförinnan inträffat ett försäkringsfall som avses i punkt 3.5
[...]

3.5 Stöldförsäkring

Stöldförsäkringen ersätter sakskada som uppstått till följd av att försäkringsobjektet förlorats eller skadats när orsaken varit stöld, bruksstöld av motorfordon, olovligt bruk av fordon eller försök till dessa och objektet för gärningen varit låst eller förvarats i låst lokalitet dit utomstående inte har tillträde.

Skada till följd av förlust av fordon ersätts endast om den försäkrade eller polis- eller tullmyndighet inte har fått uppgift om att fordonet hittats inom 30 dagar efter att försäkringsbolaget meddelats om att fordonet stulits och efter att polisanmälan gjorts.

[...]

Stöldförsäkringen ersätter inte skada
1. om skadevållaren med tillstånd fått fordonet eller dess nycklar i sin besittning
2. om skadevållaren är en av de försäkrade eller en med den försäkrade jämställd person eller om skadan orsakats av någon annan person med deras tillstånd. Se även punkt 8 Identifikation vid skadeförsäkring i de allmänna avtalsvillkoren.
3. om ett olåst fordon eller dess utrustning stulits eller olovligt tagits i bruk från lokalitet dit annan person än den försäkrade eller personer som bor i samma hushåll som den försäkrade har nyckel
4. som orsakats av bedrägeri eller förskingring
[...]

3.6 Skadegörelseförsäkring

Skadegörelseförsäkringen ersätter sakskada på försäkringsobjektet som orsakats av uppsåtlig skadegörelse. Med uppsåtlig skadegörelse avses att skadevållarens uttryckliga syfte varit att skada försäkringsobjektet. Se även allmänna avtalsvillkor punkt 10.1 Ersättningssökandens skyldigheter.

[...]

Skadegörelseförsäkringen ersätter inte skada
1. som orsakats med ett annat fordon
2. som uppstått under olovligt bruk eller påstått olovligt bruk om det inte går att bevisa att det dessförinnan inträffat ett försäkringsfall som avses i punkt 3.5
3. som har skett i ett olåst fordon om inte fordonet finns i ett låst förvaringsutrymme dit endast personer som bor i samma hushåll har nyckel
[...]

Avgörande

I fallet är det fråga om att från kaskoförsäkringen för en husbil ersätta skador som orsakats bilen. Enligt försäkringsbrevet var bilen försäkrad med omfattande kasko där det ingick bl.a. kollisionsförsäkring, skadegörelseförsäkring och stöldförsäkring.

Kunden har hänvisat till att han år 2018 ville förvissa sig om att bilen är försäkrad för händelse av skador som kan uppkomma i samband med uthyrning. En representant för försäkringsbolaget meddelade enligt honom då att bilens försäkring är så bra att inga tilläggsförsäkringar behövs.

Enligt 9 § 2 mom. i lagen om försäkringsavtal ska felaktig eller vilseledande information som getts försäkringstagaren under försäkringens giltighetstid ha inverkat på försäkringstagarens förfarande för att inverka på försäkringsavtalets innehåll. Enligt försäkringsbolaget skulle bedrägeriförsäkring sommaren 2018 ändå inte ha kunnat meddelas kundens fordon som ytterligare skydd, eftersom bolaget inte beviljar privatkunder sådana försäkringar. Bolaget har konstaterat att inga anteckningar om den kontakt som kunden berättat om hittas i bolagets system. Utgående från den bevisning som lagts fram är det därmed oklart när den diskussion som kunden beskrivit ägde rum och vad som avhandlades vid den, och i FINE:s dokumentationsbaserade tvistlösningsförfarande är det inte möjligt att närmare utreda diskussionens innehåll. FINE anser att försäkringen i detta fall gäller i en omfattning som motsvarar standardvillkoren.

Enligt de uppgifter som FINE haft till sitt förfogande påträffades i detta fall bilen, som hyrestagaren inte hade återlämnat vid den avtalade tidpunkten, med in- och utvändiga skador. Ingendera parten har gett FINE några exaktare uppgifter om skadornas art.

Försäkringsbolaget har åberopat ett begränsningsvillkor i försäkringsvillkoren för kollisions- och skadegörelseförsäkring enligt vilket en förutsättning för att ersättning ska kunna betalas för skador som inträffat under olovligt bruk är att en händelse som stöldförsäkringen ersätter har inträffat. Försäkringsbolaget har bevisbördan för att förutsättningarna för att tillämpa begränsningsvillkor är uppfyllda, i detta fall för att de kollisions- och skadegörelseskador som ersättning yrkas för har orsakats under tiden för olovligt bruk.

Av de handlingar som getts in till FINE framgår inte när skadorna på fordonet i fråga har uppkommit. Att det i handlingarna nämns att fordonet påträffades i skadat skick 19.5.2020, alltså i och sig efter den av kunden angivna tidpunkt då hyresavtalet hade upphört, är enligt FINE:s syn på saken inte ensamt tillräckligt för att visa när skadorna på fordonet hade uppkommit.  Därför anser FINE att det i ärendet inte har bevisats att fordonsskadorna uttryckligen orsakades under tiden för olovligt bruk. Till den del skador eventuellt har uppkommit efter hyresavtalets upphörande förblir det på basis av den framlagda utredningen likaså oklart huruvida skadorna orsakats medan det olovliga bruket pågick eller fordonet möjligen redan hade övergetts när skadorna orsakades.  Av dessa anledningar anser FINE att det begränsningsvillkor som försäkringsbolaget åberopar inte lämpar sig för det aktuella skadefallet. Därför är det fråga om en skada som kaskoförsäkringen ersätter. Detta slutresultat motsvarar den avgörandepraxis som framgår av Försäkringsnämndens bifogade beslutsrekommendation VKL 397/12.

Slutresultat

FINE rekommenderar att försäkringsbolaget ersätter skadorna på fordonet från kollisions- eller skadegörelseförsäkringen beroende på skadornas art.

FINE
Försäkrings- och finansrådgivningen

Ledande jurist Siirala
Föredragande Salo

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia