Haku

FINE-033672

Tulosta

Asianumero: FINE-033672 (2021)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 05.05.2021

Lakipykälät: 31

Palovahingon syy. Suojeluohjeet. Oliko vakuutusyhtiöllä oikeus alentaa palovahinkokorvausta suojeluohjeisiin vedoten?

Tapahtumatiedot

Asiakkaan ja hänen puolisonsa mökki oli tuhoutunut tulipalossa toukokuussa 2020. Asiakas oli perheineen ollut valmistelemassa mökkiä kesää varten. Asiakas oli valmistanut noin klo 15.00 ulkona kesäkeittiössä ruokaa, muun muassa ranskalaisia perunoita upporasvassa. Asiakas perheineen oli poistunut mökiltä noin klo 16.30–17.00. Myöhemmin naapurit olivat havainneet mökin palavan ja ilmoittaneet asiasta pelastuslaitokselle klo 18.13. Mökki ehti palaa pahoin.

Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen 16.6.2020 mukaan palovahinko on vakuutuksesta korvattava. Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan korvauksesta kuitenkin vähennetään suojeluohjeiden noudattamatta jättämisen johdosta 30 %. Vakuutusyhtiö on viitannut suojeluohjeisiin, joiden mukaan kotitalouskoneiden virta on katkaistava käytön jälkeen ja rakennuksesta poistuttaessa on varmistettava, että lieden virta on katkaistu. Lisäksi lieden päällä tai sen välittömässä läheisyydessä ei saa säilyttää palavia esineitä tai materiaaleja. Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan palopäivänä oli sähköliettä käyttäen tehty ranskalaisia perunoita rasvassa keittäen. Vakuutusyhtiön mukaan sähkönkulutuksen oltua klo 17.00–18.00 välisenä aikana tuntitehotilaston mukaan 700Wh, on mahdollista, että sähköliesi on ollut päällä palon syttyessä. Vakuutusyhtiön mukaan vahinko on päässyt tapahtumaan, koska ruuan valmistuksen jälkeen liedelle on jätetty rasvakattila ja lieden virta on jäänyt päälle. Vakuutusyhtiön mukaan palon syttymissyyksi ei ole osoitettu mitään muuta syytä.

Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksellä 3.8.2020 suorittanut asiakkaalle korvauksen vaurioituneesta rakennuksesta asiakkaan kanssa tehdyn kertakorvaussopimuksen mukaisesti siten, että vaurioituneen rakennuksen vahingon määrä on 71 500 euroa, josta on vähennetty 30 % suojeluohjevähennystä. Irtaimiston, terassin ja purkutyön osalta vakuutusyhtiön päätöksen 22.6.2020 mukaan vahingon määrä on irtaimiston osalta 15 000 euroa, purkutöiden osalta 3 000 euroa ja terassin osalta 2 000 euroa. Korvauksista on tehty 30 % suojeluohjevähennys. Lisäksi vakuutusyhtiö on korvannut sähkönkatkaisuun liittyvän laskun 297 euroa.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii korvauksen suorittamista vahingosta ilman 30 %:n suojeluohjevähennystä. Valituksensa mukaan asiakas on tyytyväinen rakennuksen vahingon määräksi sovittuun 71 500 euron korvaussummaan, mutta ei tehtyyn 30 %:n vähennykseen. Asiakas valittaa myös siitä, että vakuutusyhtiön päätöksen mukaan mökin purkukustannuslaskusta, jonka summa on 3 999 euroa, korvattavaksi arvioidaan vain 3 000 euroa, josta on lisäksi vähennetty 30 %:n suojeluohjevähennys. Lisäksi asiakkaan mukaan irtaimiston korvattava summa kaikkine kuluineen on 20 000 euroa.

Asiakkaan valituksen mukaan sähkön kulutus on noussut n. klo 14.00, jolloin mökin kaksi jääkaappia on laitettu päälle. Asiakas on laittanut kesäkeittiössä ruokaa, mm. ranskanperunoita upporasvassa, noin klo 15.00. Asiakkaan mukaan sähkönkulutus on laskenut ruuan laiton jälkeen, joten asiakkaan mukaan levy on ollut pois päältä ruuan laiton jälkeen. Muutoin asiakkaan mukaan sähkönkulutus olisi ollut huomattavasti suurempi, eikä olisi laskenut. Asiakkaan kertoman mukaan asiakas ja hänen miehensä olivat mökillä vielä vajaat kaksi tuntia ruokailun jälkeen. He lähtivät valituksen mukaan pois mökiltä noin klo 17 pintaan. Naapuri oli tehnyt palohälytyksen klo 18.13. Asiakas mainitsee myös, että hän siivosi kesäkeittiötä ja olisi huomannut, mikäli levy olisi hohkanut kuumuutta ja hän olisi tuntenut myös hajua ilmassa. Asiakkaan mukaan hän kertoi myös vakuutusyhtiön edustajille, että hän oli siirtänyt kattilan pois liedeltä, kun hän oli lopettanut ranskanperunoiden teon. Asiakas kertoo olleensa 25 vuotta yrittäjänä omassa grillikioskissa ja tietävänsä alan ammattilaisena, miten kuumaa rasvaa käsitellään käytön jälkeen. Asiakas katsoo, ettei asiassa ole näyttöä, jonka mukaan asiakas olisi ollut huolimaton.

Lisäkirjelmissään asiakas vielä painottaa, että hän tietää, miten kuuman rasvan kanssa tulee toimia, ja hän siirsi kattilan kylmän keittolevyn päälle. Asiakas uskoo edelleen, että tulipalon aiheutti oikosulku jossain kohtaa sähkölaitteita tai eläimen pesä tai vastaava asia. Asiakkaan mukaan sähköliesi oli talven jälkeen ensimmäisen kerran käytössä. Asiakas on lisäkirjelmässään myös todennut, että muutkin perheenjäsenet kävivät kesäkeittiössä. Hän ei mitenkään usko, että keittolevy olisi jäänyt päälle.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan korvauspäätökseen ja toteaa lisäksi, että vakuutusyhtiön mukaan käytettävissä olevan aineiston perustella tulipalo on syttynyt mökin ulkoseinältä, eikä palo ole voinut saada alkuansa mökin sisäosissa sijaitsevasta sähkölaitteesta tai -johdosta. Vakuutusyhtiön mukaan sähkölaitteen oikosulku aiheuttaa yleensä sulakkeen putoamisen alas, mutta mökin sähkötaulun sulakkeet ovat tarkastusraportin kuvan perusteella normaaliasennossa eli ylhäällä. Vakuutusyhtiön mukaan oikosulku ei vaikuta siten todennäköiseltä. Vakuutusyhtiön mukaan sähkötaulu ympäristöineen on vahingoittumaton, joten palo ei ole myöskään alkanut vakuutusyhtiön mukaan sähkötaulun liitännöistä.

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan myös siihen, että asiakkaan ratkaisusuosituspyynnön mukaisesti kerrottu mökiltä poistumisajankohta on noin 30 minuuttia myöhempi kuin pelastuslaitoksen onnettomuusselosteessa ja tarkastusselosteessa kerrottu ajankohta.

Vakuutusyhtiön mukaan sähköpalon tutkijan tarkastusraportin päätelmän mukaan todennäköisin syy palon syttymiselle viittaa lieteen ja sen päälle jätettyyn rasvakattilaan, eikä vakuutusyhtiön mukaan muuta järkeenkäypää syttymissyytä ole tullut ilmi.

Vakuutusyhtiön lisäkirjelmän mukaan vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja on sopinut asiakkaan edustajan kanssa 8.6.2020 vahingon määräksi irtaimelle, purulle ja terassille yhteensä 20.000 euroa siten, että irtaimen osuus on 15 000 euroa, purku 3 000 euroa ja terassin korvaus 2 000 euroa. Vakuutusyhtiö on korvannut purkukustannuslaskua 3 000 euron mukaisesti, josta summasta on vähennetty 30 %

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on ollut käytettävissään vahinkotapahtumaan liittyvinä asiakirjoina muun muassa vakuutusyhtiön tarkastusraportti 26.5.2020 valokuvineen, pelastuslaitoksen onnettomuusseloste ja vahinkokohteen sähkön kulutustiedot vahinkopäivän ajalta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, onko vakuutusyhtiöllä ollut oikeus alentaa palovahingosta maksettavia korvauksia esittämillään perusteilla 30 % suojeluohjeen laiminlyönnin johdosta. Lisäksi asiassa on kysymys purkukulujen, irtaimiston ja terassin vahingon määrästä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 31 §:n (suojeluohjeiden noudattaminen vahinkovakuutuksessa) mukaan vakuutussopimukseen voidaan ottaa määräyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä, tai määräyksiä siitä, että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai siitä huolehtivalla henkilöllä tulee olla määrätty kelpoisuus (suojeluohjeet).

Vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 2 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.[…]

Vakuutussopimukseen liittyvien suojeluohjeiden kohdan 1 mukaan vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai muu-toin kirjallisesti annettuja suojeluohjeita. Jos vakuutettu laiminlyö suojeluohjeiden noudattamisen, hänelle tulevaa korvausta voidaan alentaa tai se evätä yleisten sopimusehtojen kohdan 6 mukaisesti.

Suojeluohjeiden kohdan 2.1 mukaan kotitalouskoneiden virta on katkaistava käytön jälkeen. Rakennuksesta poistuttaessa on varmistettava, että erityisesti lieden, silitysraudan ja muiden palovaarallisten kotitalouskoneiden virta on katkaistu. Lieden päällä tai sen välittömässä läheisyydessä ei saa säilyttää palavia esineitä tai materiaaleja.

Asian arviointi

Kysymyksessä oleva palovahinko on tapahtunut mökillä, jota asiakas perheineen on ollut laittamassa talven jälkeen kuntoon kesää varten. Palo on selvityksien mukaan syttynyt asiakkaan perheineen jo poistuttua mökiltä.

Pelastuslaitoksen onnettomuusselosteen mukaan palo on syttynyt rakennuksen ulkopuolelta, mutta ensimmäisenä syttynyttä kohdetta ei voida arvioita. Selosteen mukaan on ollut epäiltävissä, että palo olisi syttynyt mökin ulkoseinustalla olleen ulkokeittiön kohdalta.

Vakuutusyhtiön vahinkotarkastuksessa 26.5.2020 ovat olleet mukana asiakkaan ja hänen perheensä lisäksi vahinkotarkastaja ja vakuutustutkija. Vahinkopaikalla oli vahinkotarkastuksen mukaan mökin seinustalla liesi, jonka päälle oli jätetty kattila, jossa oli ollut öljyä ranskalaisten paistamisen vuoksi. Vakuutusyhtiön korvauspäätöksessä ja vastineessa vedotaan mm. siihen, että asiakas olisi tuolloin kertonut vakuutustutkijalle, että asiakas oli laittanut levyn kiinni lopetettuaan ruuan laittamisen, mutta asiakas ei kuitenkaan voinut olla siitä varma. Vakuutusyhtiön tarkastusraportissa 26.5.2020 kuitenkin todetaan, että asiakas on kertonut, että hän on ruuan laiton jälkeen jättänyt paistorasvat ja öljyt kattilaan kylmän liesilevyn päälle, eikä asiakkaan mukaan ole mahdollista, että lieden levy olisi jäänyt päälle. Tarkastusraportin 26.5.2020 mukaan todennäköisin syy syttymiselle viittaisi tarkastajan mukaan kuitenkin lieteen ja sen päälle jätettyyn rasvakattilaan, koska muuta järkeenkäypää syttymissyytä ei ole tullut ilmi.

Asiakas on selvityksien mukaan kertonut jättäneensä paistorasvat ja öljyt kattilaan kylmän liesilevyn päälle. Asiakas on myös kertonut olleensa 25 vuotta yrittäjänä omassa grillikioskissa ja tietävänsä alan ammattilaisena, miten kuumaa rasvaa käsitellään käytön jälkeen. Lisäksi asiakas on kertonut muutoksenhaussa siivonneensa kesäkeittiötä ruokailun jälkeen, jolloin hän olisi mielestään huomannut, mikäli levy olisi ollut päällä. Lisäksi muutkin perheen jäsenet olivat asiakkaan kertoman mukaan käyneet keittiössä.

Vakuutusyhtiön hankkiman sähkönkulutustietojen mukaan mökin sähkönkulutus on ollut vahinkopäivänä klo 0.00–13.00 hyvin vähäistä (0,04–0,05 kWh). Klo 13.00 sähkönkulutus on ollut 0,2 kWh ja klo 14.00 sähkönkulutus on ollut 0,89 kWh. Klo 15.00 sähkönkulutus on ollut 2,07 kWh ja klo 16.00 kulutus on ollut 1,38 kWh ja klo 17.00 sähkönkulutus on ollut 0,7 kWh. Vakuutusyhtiön mukaan klo 17.00–18.00 sähkön kulutus vakuutuskohteessa on ollut 700Wh, joten on siten mahdollista, että sähköliesi olisi ollut päällä.

Asiakkaan mukaan mökkiä talven jälkeen kesäkuntoon laitettaessa laitettiin mm. virta päälle kahteen jääkaappiin noin klo 14.00. Asiakkaan mukaan ruokaa oli laitettu noin klo 15.00 kesäkeittiössä. Asiakkaan mukaan sähkönkulutus on lähtenyt laskuun ruuan laiton jälkeen eli asiakkaan näkemyksen mukaan levy on siten ollut pois päältä.

Vakuutuslautakunta viittaa käytettävissä oleviin asiakirjoihin ja valokuviin. Vakuutuslautakunta toteaa, että asiassa esitetyn selvityksen mukaan palon syy ei ole selvä, eikä myöskään ensimmäistä syttymiskohtaa ole voitu tarkkaan arvioida, vaikka sen on epäilty mahdollisesti kohdistuneen kesäkeittiön alueelle. Sähkönkulutustietojen osalta jää myös epäselväksi, mitkä muut sähkölaitteet ovat olleet mökillä käytössä sen jälkeen, kun asiakkaan perheineen on poistunut mökiltä. Tapauksessa ei voida siten tehdä johtopäätöstä, jonka mukaan sähkönkulutus johtuisi siitä, että sähköliesi on jäänyt päälle.

Vakuutuslautakunnan käytettävissä olevien selvityksien mukaan nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa ei ole esitetty sellaista selvitystä tai näyttöä, jonka mukaan olisi todettavissa, että vahinkotapahtuma olisi johtunut siitä, että asiakkaalta olisi jäänyt lieden virta päälle asiakkaan perheineen lähtiessä pois mökiltä.

Edellä mainituin perustein Vakuutuslautakunta katsoo, ettei asiakkaan ole näytetty laiminlyöneen suojeluohjeiden noudattamista siten, että vakuutusyhtiö voisi vakuutussopimuslain 31 §:n mukaisesti alentaa asiakkaalle suoritettavaa vakuutuskorvausta. Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö suorittaa asiakkaalle korvauksen palovahingosta ilman suojeluohjeen laiminlyönnistä tehtävää vähennystä.

Asiassa on lisäksi epäselvyyttä vakuutusyhtiön ja asiakkaan välisestä sopimuksesta irtaimiston vahingon määrästä ja purkutöiden ja terassin korvaussummasta. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja on sopinut asiakkaan edustajan kanssa 8.6.2020 vahingon määräksi irtaimelle, purulle ja terassille yhteensä 20.000 euroa siten, että irtaimen osuus on 15 000 euroa, purku 3 000 euroa ja terassi korvaus 2 000 euroa. Vakuutusyhtiö on siten korvannut 3 999 euron purkukustannuslaskusta 3 000 euroa, josta on vähennetty 30 %. Korvauspäätös asiasta on annettu 22.6.2020. Vakuutuslautakunnan käytettävissä oleva kirjallinen kertakorvaussopimus on tehty 27.7.2020 koskien rakennuksen vahingon määrää. Sopimuksessa mainitaan, että sopimuksen mukaisten korvauksien lisäksi on jo korvattu vahinkoon liittyvät purkutyöt, vaurioitunut irtain, terassi, sähkötöistä aiheutunut lasku sekä kunnan laskuttama arkistolasku. Kyseisistä korvaussummista tai niiden perusteista ei sopimuksessa ole mainintaa. Vakuutuslautakunnan käytettävissä olevien selvityksien perusteella jää epäselväksi, mitä vakuutusyhtiön ja asiakkaan välillä on sovittu koskien irtaimiston vahingon määrää ja vahinkoon liittyneitä purkutöiden ja terassin korvaamista. Tältä osin Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä selvittämään yhdessä asiakkaan kanssa, mitä asiassa on sovittu, tai käsittelemään asian uudestaan ja suorittamaan korvauksen vakuutusehtojen mukaisessa laajuudessa.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö suorittaa korvaukset palovahingosta ilman suojeluohjeen laiminlyönnin johdosta tehtävää vähennystä.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Lappi                                                               

Jäsenet:
Maso
Rantala
Vaitomaa
Vyyryläinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia