Haku

FINE-033592

Tulosta

Asianumero: FINE-033592 (2022)

Vakuutuslaji: Liikennevakuutus

Ratkaisu annettu: 22.08.2022

Traktorin moottorin vaurioituminen. Oliko vaurion syynä äkillinen ja ennalta arvaamaton rikkoutuminen?

Tapahtumatiedot

Asiakkaan John Deere -merkkisen traktorin moottori vaurioitui 15.11.2018 jäähdytysnesteen vuodettua ulos moottorista. Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta vahinkoa 4.12.2018 antamallaan päätöksellä. Vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja oli käynyt korjaamolla 28.11.2018 tutkimassa traktorin vauriot. Vahinkotarkastaja oli pyytänyt lausuntoja moottorivauriosta John Deeren huoltoneuvonnasta ja kahdelta muulta korjaamolta. Vakuutusyhtiön mukaan eri toimijoiden yhteinen käsitys oli, että moottorin kannentiiviste oli vähitellen rikkoutunut ja aiheuttanut edetessään vesikanavan vuodon sylintereihin sekä ylisuuren paineen EGR-lauhduttimeen. Kannentiivisteen pitävyys ja EGR-lauhduttimen tiiveys olivat pettäneet ja jäähdytysnesteen kierto oli häiriintynyt, jolloin vettä oli päässyt sylintereihin ja imu- ja pakosarjoihin. Moottori oli kuumentunut useaan otteeseen ja vaurioitunut eri osistaan. Kaikissa sylintereissä oli silmin havaittava halkeama imu–pako-kannaksissa. Toisessa ja kolmannessa sylinterissä oli nesteen jäljiltä kirkkaampia pintoja ja vähemmän karstaa kuin normaalikäytön jälkeen. Lisäksi koneen moottorinohjainlaitteen ohjelmaa oli muutettu alkuperäisestä.

Vakuutusyhtiön mukaan kannentiivistevauriosta aiheutuneet rikkoutumiset olivat vähitellen tapahtuvia ilmiöitä. Moottorin imu–pako-kannasten halkeamat olivat muo­dos­tuneet pitkän ajan kuluessa. Vaurioiden syntyyn oli myötävaikuttanut puutteellinen jäähdytysnesteen kierto, josta aiheutuvia vahinkoja ei korvattu vakuutuksesta. Vakuutusyhtiö vetosi myös rajoitusehtoon valmistajan, maa­han­tuo­jan ja myyjän antamien ohjeiden vastaisesta käytöstä. Traktori ei ollut tehtaan asetuksissa, mistä oli aiheutunut ylikuormittumista. Traktorin rikkoutumisvahinkoa ei korvattu.

Asiakkaan mukaan vahinko oli tapahtunut äkillisesti. Traktorissa ei ollut etukäteen mitään oireita, eikä jäähdytysnestettä tai öljyä ollut tarvinnut lisätä. Viimeksi tarkistettaessa molemmat olivat olleet normaalitasossa. Vakuutusehdoissa ei mainittu nestekierron häiriöistä, vaan siitä, että vahinkoa ei korvattu, jos ajettiin ilman jäähdytysnestettä tai öljyä. Vakuutusta tehtäessä traktorin tehojen nostamisesta 110 kW:sta 15 kW:lla oli ilmoitettu, eikä tehon muutoksesta ollut sovittu tulevan rajoituksia vakuutukseen.

Vakuutusyhtiön mielestä traktorin tehon nostosta ilmoittaminen ei vaikuttanut vahingon korvattavuuteen. Valmistajan edustajalta puhelimitse saadun selvityksen mukaan ylirasituksesta vähitellen aiheutunut kannentiivistevaurio oli aiheuttanut EGR-lauhduttimen vuodon ja häiriöitä jäähdytykseen. Koneen järjestelmien ei ollut mahdollista varoittaa ylilämmöstä, koska moottoriohjainlaitteen ohjelma ei ollut tehdasasetusten mukainen. Pakokannasten halkeamat eivät syntyneet äkillisesti ja kannentiivisteen palaminen oli rajattu vakuutuksen ulkopuolelle.

Vakuutusyhtiö lausui vielä 22.6.2020 antamassaan päätöksessä, että kannentiivisteessä oli merkkejä pitkän ajan kuluessa tapahtuneesta ylikuumenemisesta. Äkillisestä vauriosta ei ollut tyypillisiä jälkiä, kuten vääntyneitä venttiileitä tai mäntien, kampiakselin tai muiden komponenttien rikkoutumista. Vahinkotarkastuksessa oli havaittu paineen alla vuotanut EGR-lauhdutin. Virittäminen oli aiheuttanut suurempia lämpö- ja painerasituksia kuin moottori oli suunniteltu kestämään. Ei ollut ennalta arvaamatonta, että sen seurauksena moottori ja sen apulaitteet vaurioituvat. Jäähdytysnesteen väheneminen oli aiheutunut pitkän ajan kuluessa aiheutuneen rikkoutumisen seurauksena. Vaurioita, jotka aiheutuisivat palotilaan jääneen veden ja männän törmäämisestä eli nestelukosta, ei ollut havaittu korjaamolla. Vakuutusyhtiön mielestä korvattavuuden kannalta ei ollut merkitystä, oliko EGR vai kannentiiviste alkanut vuotamaan ensin. Kyse ei ollut äkillisestä tai ennalta arvaamattomasta vahingosta vaan traktorin virittämisen seurauksena alkaneen vähittäisen tapahtumaketjun lopputuloksesta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii korvausta traktorin korjauskuluista vedoten hankkimaansa HTT-tavarantarkastajan 14.9.2020 päivättyyn lausuntoon moottorin vaurion syystä. Kirjallisen materiaalin perusteella annettu lausunto tuki sitä, että EGR-jäähdytin oli hajonnut äkillisesti ja jäähdytysneste oli sen kautta päässyt hallitsemattomasti moottoritilaan, pääosin toiseen ja kolmanteen sylinteriin, aiheuttaen kannentiivisteen vaurion. Mikäli ylikuumeneminen olisi ollut pitkäaikaista, asiakas olisi huomannut sen jäähdytysnesteen lämpötilamittarista. Myös jäähdytysnesteen määrä oli ollut tarkastaessa normaali muutama päivä ennen vahinkoa. 

Tavarantarkastajan mukaan EGR-lauhduttimen vuotaminen paineen alla ei ollut mahdollista, koska jäähdytysjärjestelmän paisuntasäiliön täyttökorkissa on ylipaineventtiili, joka estää ylipaineen muodostumisen jäähdytysjärjestelmään. Tehon nostaminen ei ylittänyt moottorin suunnittelussa käytettyjä varmuuskertoimia eikä se vaikuttanut normaalikäytössä käyttöikään. Samaa sylinterikannen tiivistettä käytettiin samalla mekaniikalla toteutetussa venemoottorissa, jonka teho on 235 kW. Moottorinohjaimen muutos oli toteutettu muokkaamalla moottorinohjainlaitteen parametrejä, ei esimerkiksi johtosarjan väliin asennettavalla irtolaitteella. Nykyaikaisissa dieselmoottoreissa moottorin ylikuumeneminen voi johtua liian vähäisen jäähdytysnesteen lisäksi polttoaineen palamistapahtumasta sekä päästönhallintalaitteiden häiriöistä, kuten häiriöstä polttoaineen syötössä, kasvaneesta pakokaasun vastapaineesta tai jäähdytysnesteen joutumisesta palotilaan.

Sylintereiden imu–pako-kannasten vaurioista tavarantarkastaja on todennut, että valokuvien mukaan muualla kuin vaurioalueella ei ollut merkkejä kuumenemisesta esimerkiksi öljykanavien tai vesikanavien ympärillä. Tämä viittasi siihen, että kuumeneminen oli ollut paikallista, eikä koko moottorin kattavaa, kuten silloin, kun jäähdytysneste ylikuumenee. Vakuutuksen myynyt henkilö oli todennut asiakkaalle sähköpostitse, ettei hän ollut ajatellut tehon nostamisen lähtökohtaisesti vaikuttavan vakuutuksen korvattavuuteen.

Tavarantarkastajan 8.1.2021 päivätyn lisälausunnon mukaan korjaamon tekemä koeponnistus todensi sen, että EGR-lauhduttimessa ei ollut syöpymän aiheuttamaa reikää. Lauhdutin oli koeponnistettu paineilmalla, jolloin todettiin, että lauhdutin oli aluksi tiivis, mutta lämpölaajenemisen myötä alkoi vuotaa. Jos lauhduttimessa olisi syöpymisen aiheuttama reikä, se vuotaisi koko ajan. Syöpyminen oli tässä tapauksessa muutoinkin poissuljettu, koska käytetty polttoaine oli käytännössä rikitöntä ja EGR-jäähdytin oli valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Vaurio toisen ja kolmannen sylinterin välisissä liekkirenkaissa oli seurausta pistemäisestä ylilämmöstä ja -paineesta. Lausunnossa tuodaan esiin myös jäähdytysjärjestelmän merkkivalojen toimintaperiaatteita. Tavarantarkastajan kokemuksen mukaan, mikäli moottori olisi ylikuumentunut, kannentiiviste olisi vaurioitunut laajemmin.

Vakuutusyhtiön mielestä vahinko on tapahtunut siten, että kuuma rikkiä sisältävä pakokaasu on syövyttänyt vähitellen EGR-lauhduttimen seinämää, jonka rikkoutuessa jäähdytysneste on päässyt vuotamaan. Kyse ei ole vakuutusehtojen edellyttämästä äkillisestä rikkoutumisesta, vaan syöpyminen on tapahtunut vähitellen konetta käytettäessä. Moottori rikkoutuu, kun jäähdytysnestettä ei ole tarpeeksi, eli kyse on jäähdytysnesteen puuttumisesta.

Vakuutusyhtiön asiantuntijana käyttämän autoinsinöörin lausunnossa vauriota on pidetty melko tyypillisenä EGR-jäähdyttimen vuodon aiheuttamana nestevajauksena ja moottorin ylikuumentumisena. Jos jäähdytysnesteen määrä pääsee vajoamaan alle sylinterin kannessa olevan lämpömittarin anturin, ei kohonneesta lämpötilasta välttämättä tule varoitusta. EGR-jäähdyttimestä jäähdytysnesteen sekaan pääsevä pakokaasu voi aiheuttaa ilmalukon, jolloin jäähdytysnesteen kierto estyy. Tällöin moottori voi ylikuumentua ja aiheuttaa kannentiivistevaurion. Autoinsinöörin lausunnon mukaan vaurio on näyttänyt tällä tavoin syntyneeltä.

Vakuutusyhtiö katsoo, että moottorin virittäminen on edesauttanut vaurion kehittymistä. Moottorin virittäminen lisää moottorin rasitusta ja päästöjä. Päästöjen kasvaessa EGR-jäähdytin karstoittuu, mikä pienentää sen kautta kiertävän pakokaasun jäähtymistä. Moottoriin tulevan polttoaine- ja ilmaseoksen lämpötila nousee ja seossuhde huononee. Vakuutusyhtiölle antamassaan lausunnossa autoinsinööri ilmoittaa, ettei hän epäillyt moottorin ohjainlaitteen päivitystä ensimmäisenä syyksi syntyneelle vauriolle, mutta ei pysty ottamaan tarkemmin kantaa siihen, oliko moottorin ohjainlaitteen päivityksellä yhteyttä vaurioon.

Vakuutusehtojen sanamuoto jäähdytysnesteen puuttumisesta voi tarkoittaa jäähdytysnesteen totaalista puuttumista tai sitä, että osa jäähdytysnesteestä puuttuu. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei ehto ole sanamuodoltaan epäselvä, yllättävä tai ankara ja että se soveltuu kyseiseen tapaukseen.

Lisäkirjelmässään 11.3.2021 vakuutusyhtiö tuo lisäksi esiin, että korjaamo on kysyessään valmistajalta neuvoa moottorin korjaukseen ilmoittanut, että asiakas oli valittanut liian isosta öljyn ja jäähdytysnesteen kulutuksesta. Tämä viittasi pidempään jatkuneeseen tilaan.

Sopimusehdot

Asiaan sovellettavien 1.1.2013 alkaen voimassa olleiden maataloustraktorivakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 4.1.1 (Laaja turvataso) mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu vakuutetulle traktorille:
- äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta
[…]

Vakuutusehtojen kohdan 4.2 (Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut:
- traktorin osalle tai laitteelle itselleen sen kulumisesta, syöpymisestä, ruostumisesta, pakkasesta tai sateesta
[…]
- traktorin tai sen osan ylikuormittamisesta
[…]
- voiteluöljyn tai jäähdytysnesteen puuttumisesta
[…]
- valmistajan, maahantuojan ja myyjän antamien ohjeiden vastaisesta käytöstä
[…]

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys asiakkaan traktorin moottorin vaurioitumisen syystä ja vaurion korvattavuudesta traktorin maataloustraktorivakuutuksesta. Osapuolten välillä on erimielisyys siitä, mikä on ollut moottorivaurion syynä.

Asiakkaan kertoman mukaan jäädytysnesteen vuoto ja moottorivaurio oli ilmennyt äkillisesti ilman ennakkovaroitusta ajon aikana 15.11.2018. Asiakkaan näkemyksen mukaan moottorin vaurioituminen on aiheutunut EGR-jäähdyttimeen äkillisesti syntyneestä hiushalkeamasta, josta jäähdytysnestettä on päässyt vuotamaan moottoriin. Asiakkaan pyynnöstä antamassaan lausunnossa HTT-tavarantarkastaja on pitänyt EGR-jäähdyttimen vaurioitumista todennäköisimpänä sen vuoksi, että EGR-jäähdytin oli sitä testattaessa vuotanut vain lämpimänä.

Vakuutusyhtiön mukaan kyse olisi ollut EGR-jäähdyttimeen pakokaasujen vuoksi vähitellen syöpyneestä reiästä, josta jäähdytysneste on vuotanut. Vakuutusyhtiö on pitänyt mahdollisena myös moottorin kuumenemista liian vähäisen jäähdytysnesteen vuoksi sekä katsonut moottorin virittämisen vaikuttaneen vaurion syntymiseen.

FINE toteaa, ettei vakuutusyhtiö kuitenkaan ole esittänyt näyttöä siitä, että EGR-jäähdyttimessä olisi todettu sen väittämä syöpymä. Mikäli jäähdyttimessä olisi ollut vähittäisen syöpymisen aiheuttama reikä, olisi siitä FINEn käsityksen mukaan aiheutunut havaittavissa ollutta jäähdytysnesteen vähittäistä häviämistä jo pitemmän aikaa. Asiakkaan mukaan jäähdytysnesteen taso oli kuitenkin ollut normaali. Syöpymistä vastaan puhuva seikka on myös HTT-tavarantarkastajan lausunnosta ilmenevä jäähdyttimen kestävä valmistusmateriaali. Tavarantarkastajan lausunnossa on selvitetty myös traktorin jäähdytysjärjestelmän toiminnan valvontaa. Selvityksen perusteella on pidettävä epätodennäköisenä, että moottorin vaurioituminen olisi voinut aiheutua sen pitempiaikaisesta ja toistuneesta ylikuumenemisesta, mihin tavarantarkastajan lausunnon mukaan ei myöskään ole viitannut moottorin kannentiivisteessä todetun vaurion paikallisuus. Tavarantarkastaja ei ole pitänyt moottorin tehon nostamiseksi tehtyä ohjainlaitteen asetusten muutosta syynä moottorivaurioon. Myöskään vakuutusyhtiön hankkimassa asiantuntijalausunnossa ei ole pidetty moottorin ohjainlaitteen päivitystä ratkaisevana syynä vahinkoon.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus vakuutuksesta korvattavan vahinkotapahtuman sattumisesta. Mikäli hän sen näyttää, on vakuutusyhtiön osoitettava vahingon kuitenkin johtuneen korvauspiirin ulkopuolelle rajoitetusta syystä, jos se haluaa vapautua korvausvelvollisuudestaan.

FINE katsoo asiassa esitettyjen selvitysten perusteella, että traktorin moottorin äkillisesti ilmennyt vaurio on todennäköisimmin aiheutunut EGR-jäähdyttimeen syntyneestä halkeamasta, jonka kautta jäähdytysnestettä on päässyt vuotamaan moottorin sylintereihin. Käytettävissä olevan selvityksen perusteella EGR-jäähdyttimen rikkoutumista on lähtökohtaisesti pidettävä äkillisenä tapahtumana. Mitään selvitystä, joka osoittaisi jäähdyttimen vaurion syntyneen vähitellen, ei ole tässä tapauksessa esitetty. FINElle toimitetuista selvityksistä ei myöskään ilmene, että korvauspäätöksessä mainittuja sylinterikannen imu–pako-kannasten halkeamia olisi ollut vakuutusyhtiön väittämin tavoin kaikissa sylintereissä.

Siltä osin kuin vakuutusyhtiö on vedonnut jäähdytysnesteen alhaiseen tasoon moottorivaurion mahdollisena aiheuttajana FINE toteaa, että vakuutusehtojen rajoituksissa vakuutuksen korvauspiiristä on rajattu pois vahinko, joka on aiheutunut voiteluöljyn tai jäähdytysnesteen puuttumisesta. Sanamuotonsa mukaan rajoitusehto soveltuu tilanteisiin, joissa vahinko aiheutuu nimenomaan jäähdytysnesteen puuttumisesta. Asiassa käytettävissä olevista selvityksistä ei ilmene, että moottorivaurio olisi tässä tapauksessa aiheutunut nimenomaan jäähdytysnesteen puuttumisen vuoksi.

Näin ollen FINE katsoo jääneen selvittämättä, että vakuutusyhtiön ilmoittamat rajoitusehdot soveltuisivat asiaan. FINE katsoo, että tapauksessa on näytetty moottorin vaurion 15.11.2018 aiheutuneen EGR-jäähdyttimeen äkillisesti tulleesta hiushalke­a­mas­ta ja vahinko on siten aiheutunut vakuutusehtojen mukaisesti äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta.

Lopputulos

FINE suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan traktorin moottorin korjauskulut.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä Salo

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia