Haku

FINE-033568

Tulosta

Asianumero: FINE-033568 (2021)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 15.03.2021

Lakipykälät: 15, 16, 17, 24, 39, 69, 70, 12, 26, 27, 72

Vatsatauti. Hoitokulujen korvaaminen. Vakuutuksen irtisanominen vakuutuskauden aikana. Vakuutuksen irtisanomisen peruste. Vilppi.

Tapahtumatiedot

A oli matkalla Egyptissä ajalla 27.2.–18.6.2020. A sairastui turistiripuliin Sharm El Sheikhissä ja hakeutui hoitoon vahinkoilmoituksen mukaan Hadaba Medical Center -nimiseen sairaalaan. A:n hoitojakso ajoittui ajalle 22.–26.5.2020. Hoitokulujen yhteismäärä on 6.879 euroa. A haki korvausta hoitokuluista matkavakuutuksestaan. 

Vakuutusyhtiö viittasi korvausratkaisussaan yhteistyökumppaninsa selvityksiin. Yhtiö oli selvittänyt yhteistyökumppaninsa avulla Hadaba Medical Center -hoitolaitoksen olemassaoloa. Selvityksessä on käynyt ilmi, että kyseistä hoitolaitosta ei ole olemassa. Lisäksi ilmoitetut hoitokulut olivat selvästi yli kyseisen maan yleisen hintatason ja asiakkaan toimittama Hadaba Medical Center lupadokumentti todettiin väärennetyksi.  Vakuutusyhtiö ei myöskään ole saanut tietoonsa sitä, kenen toimesta Visa-maksut oli maksettu. Edellä mainituilla perusteilla vakuutusyhtiö eväsi korvauksen A:n hoitokuluista.

Vakuutusyhtiö irtisanoi lisäksi A:n vapaaehtoiset vakuutukset päättymään vakuutuskauden loppuun vilpillisesti annettujen tietojen johdosta. Vakuutusyhtiö ilmoittaa, ettei se toistaiseksi myönnä uusia vapaaehtoisia vakuutuksia A:lle.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta.

A on ollut matkalla puolisonsa ja tyttärensä kanssa Egyptissä 27.2.–22.6.2020 välisen ajan. A perheineen ei voinut palata aiemmin, koska koronan vuoksi lentoja ei ollut saatavilla tai ne olivat liian kalliita. A matkusti 20.2.2020 Sharm El Sheikhiin, joka sijaitsi noin 800 kilometrin etäisyydellä A:n puolison vanhempien kotoa.  Illalla A:n kaksivuotias tytär alkoi voida pahoin ja kuumeilla. Tytär vietiin aamulla hoitoon Hadaba Medical Center -nimiseen sairaalaan ja kirjattiin sisään huonon voinnin vuoksi. A itse alkoi voimaan pahoin illalla sairaalassa ollessaan ja myös hänellä nousi kuume korkeaksi, mistä syystä A otettiin sisään sairaalaan. Kaupparekisteriotteen aitouden osalta A toteaa, että sen on todistanut aidoksi egyptiläinen lakimies. A vaatii, että vakuutusyhtiö korvaa aiheutuneet kulut sekä viivästyskoron. Lisäksi A vaatii, että vakuutusten irtisanominen kumotaan ja kaikki vakuutukset laitetaan voimaan välittömästi.

Vakuutusyhtiön vastineeseen 30.11.2020 toimittamassaan lisäkirjelmässä A toteaa, että vakuutusyhtiö epäilee A:n ja hänen puolisonsa yrittävän hyötyä vakuutuksesta, koska asiakkaan mies on kotoisin Egyptistä ja näin ollen olettavan tuntevansa Egyptin kaikki kaupungit. A puolisoineen ei kuitenkaan ole aiemmin käynyt Sharm El Sheikhissä, joten paikka oli heille täysin vieras. 

Tyttären voinnin huononnettua, A puolisoineen ryhtyi etsimään sopivaa hoitolaitosta ja he löysivät Google Maps -palvelusta Hadaba Medical Center & Clinic -nimisen paikan, joka lupasi ottaa lapsen saattajineen sisälle. Hintaa A puolisoineen ei tässä vaiheessa kysyneet, eikä asiakkaalla ole tietoa Egyptin hintatasosta. Maassa vallitsevan koronan aiheuttaman kaoottisen tilanteen johdosta A puolisoineen päätti kuitenkin hakeutua tähän kyseiseen hoitolaitokseen, joka näytti tavalliselta sairaalta, jossa oli sairaanhoitajia, lääkäreitä ja sairaalasängyt. Seinien väriä A ei muistanut. 

Illalla A:n oma kunto alkoi heiketä ja A joutui jäämään sairaalaan hoidettavaksi. A:lle annettiin lääkkeet tipan kautta tai injektioina, joten tästä syystä määrät ovat olleet suuria. Hoitotietoja A ei ole mielestään vakuutusyhtiöön toimittanut, vaan nämä on saatu ilmeisesti hoitolaitokselta, jonka perusteella asiakkaan mukaan kyseinen hoitolaitos on olemassa. Kyseinen paikka löytyy asiakkaan mukaan edelleen Google Maps -palvelusta. Jos hoitolaitosta ei ole virallisesti olemassa, on A:ta huijattu ja vakuutusyhtiön tulisi korvata A:n hoitokulut myös siinä tapauksessa, sillä matkavakuutus suojaa ryöstöltä. 

A on toimittanut selvityksen hänen ja puolisonsa käytettävissä olleista käteisvaroista sekä Visa-korttien kuitit, mutta ei Visa-korttien pankkitietoja vedoten pankkisuojalakiin. A toteaa myös, että sairaalan dokumentissa oleva tunnus 291 on todennäköisesti sairaalan tunnus, ei järjestysnumero. 

A huomauttaa vielä, että korvauspäätös tuli viiveellä. Lisäksi A ei saanut vastausta viesteihinsä kohtuullisessa ajassa tai niihin ei vastattu. A:lle tuli jo matkan alussa kuluja flunssan ja hampaan lohkeamisen johdosta, mutta näitä A ei ole vielä hakenut vakuutusyhtiöltä. A huomauttaa, että ei olisi ostanut vakuutukseen jatkoaikaa, jos hänen tarkoituksenaan olisi ollut huijata vakuutusyhtiötä. Asiakkaan vakuutukset irtisanottiin tämän tapauksen johdosta, mikä tuli asiakkaalle yllätyksenä. 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää vastineessaan asiakkaan vaatimukset ja viittaa antamiinsa korvauspäätöksiin ja vakuutustutkija K:n 18.9.2020 päivättyyn muistioon, josta käy ilmi, että A ja hänen puolisonsa ovat menetelleet vilpillisesti korvausta hakiessaan ja pyrkineet erehdyttämään yhtiötä ilman todellista perustetta suorittamaan heille vakuutuskorvausta. Yhtiö katsoo lisäksi, että heillä on ollut laillinen peruste irtisanoa sopimuskokonaisuuteen kuuluvat sopimukset.

Selvitykset

Lautakunnalla on ollut asiaa ratkaistessaan käytössä seuraavat selvitykset: 
- A:n vahinkoilmoitus, vakuutusyhtiön lisäselvityspyyntö sekä siihen annetut vastaukset
- Vakuutusyhtiön korvauspäätökset 22.9.2020 ja vakuutusten irtisanomiskirje 24.9.2020
- A:n hoitokertomus ajalla 22.5.–26.5.2020
- Loppulasku hoitolaitokselta
- Vakuutusyhtiön yhteistyökumppanin tutkimusraportti 11.9.2020 
- Vakuutustutkija K:n muistio 18.9.2020
- Vakuutuskirja 24.9.2020. Vakuutuskirjan mukaan vakuutuskausi on 7.3.2020–24.10.2020. Sopimus päättyy. Viimeinen voimassaolopäivä on 24.10.2020. 
- Vakuutusehdot (voimassa 1.11.2019 alkaen)

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko vakuutusyhtiöllä oikeus evätä vaaditut korvaukset A:n vakuutusyhtiölle vilpillisesti antamien väärien tai puutteellisten tietojen perusteella sekä siitä, oliko vakuutusyhtiöllä oikeus irtisanoa A:n samaan vakuutussopimukseen kuuluvat vapaaehtoiset vahinko- ja henkilövakuutukset.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 15 §:n (Vakuutuksenantajan oikeus irtisanoa vahinkovakuutus vakuutuskauden aikana) mukaan vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vahinkovakuutus päättymään vakuutuskauden aikana, jos:

1) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen vakuutuksen myöntämistä antanut vääriä tai puutteellisia tietoja ja jos vakuutuksenantaja oikean asianlaidan tuntien ei olisi vakuutusta myöntänyt;

2) vakuutuksenottajan tai vakuutetun vakuutuksenantajalle sopimusta päätettäessä ilmoittamissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa on vakuutuskauden aikana tapahtunut sellainen olennaisesti vahingonvaaraa lisäävä muutos, jota vakuutuksenantajan ei voida katsoa ottaneen lukuun sopimusta päätettäessä;

3) vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen;

4) vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta aiheuttanut vakuutustapahtuman; tai

5) vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut vakuutuksenantajalle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta.

Vakuutuksenantajan on irtisanottava vakuutus kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta. Irtisanomista koskevassa ilmoituksessa on mainittava irtisanomisperuste. Jos irtisanomista ei tehdä siten kuin tässä momentissa säädetään, vakuutuksenantaja menettää irtisanomisoikeutensa, jollei vakuutuksenottaja ole 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa vilpillisesti laiminlyönyt 26 §:n 1 momentissa säädetyn ilmoitusvelvollisuutensa. Vakuutus päättyy kuukauden kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.

Vakuutussopimuslain 16 §:n (Jatkuvan vahinkovakuutuksen irtisanominen) mukaan vahinkovakuutuksen ehdoissa voidaan määrätä, että vakuutuksenantajan vastuu jatkuu vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopimuspuoli irtisano sopimusta (jatkuvavahinkovakuutus).

Vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa jatkuva vahinkovakuutus päättyväksi vakuutuskauden lopussa. Irtisanomiselle on oltava hyvän vakuutustavan mukainen peruste. Irtisanomista koskeva ilmoitus on lähetettävä vakuutuksenottajalle viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Ilmoituksessa on mainittava irtisanomisperuste, jollei irtisanominen perustu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 4 luvun 5 §:ään. Jos irtisanomista ei tehdä siten kuin tässä momentissa säädetään, irtisanominen on mitätön. 

Vakuutuksenottajan oikeudesta irtisanoa vakuutus säädetään 12 §:ssä.

Vakuutussopimuslain 17 §:n (Vakuutuksenantajan oikeus irtisanoa henkilövakuutus) mukaan vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa henkilövakuutus, jos:

1) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen vakuutuksen myöntämistä antanut vakuutuksenantajalle vääriä tai puutteellisia tietoja tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, ja vakuutuksenantaja oikean asianlaidan tuntien ei olisi myöntänyt vakuutusta;

2) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on täyttäessään tiedonantovelvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti, mutta vakuutussopimus kuitenkin sitoo vakuutuksenantajaa 24 §:n 3 momentin nojalla; tai

3) vakuutettuun liittyvässä, vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta merkityksellisessä seikassa on tapahtunut 27 §:ssä tarkoitettu vahingonvaaraa lisäävä muutos ja vakuutuksenantaja ei olisi myöntänyt vakuutusta siinä tapauksessa, että vakuutettuun liittyvä seikka olisi ollut muutosta vastaava jo vakuutusta myönnettäessä.

Vakuutuksenantaja saa irtisanoa henkilövakuutuksen myös, jos:

1) vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman; tai

2) vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen antanut vakuutuksenantajalle vilpillisesti vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta.

Vakuutuksenantajan on irtisanottava vakuutus kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta. Irtisanomista koskevassa ilmoituksessa on mainittava irtisanomisperuste. Jos irtisanomista ei tehdä siten kuin tässä momentissa säädetään, vakuutuksenantaja menettää irtisanomisoikeutensa. Vakuutus päättyy kuukauden kuluttua siitä, kun vakuutuksenantaja on lähettänyt vakuutuksenottajalle ilmoituksen irtisanomisesta.

Vakuutuksenantajan oikeudesta irtisanoa vakuutus vakuutusmaksun viivästymisen takia säädetään 39 §:ssä.

Vakuutussopimuslain 69 §:n (Korvauksen hakijan velvollisuus antaa selvityksiä) mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Vakuutussopimuslain 70 §:n (Korvauksen suorittaminen) mukaan vakuutuksenantajan on suoritettava vakuutustapahtumasta johtuva vakuutussopimuksen mukainen korvaus tai ilmoitettava, ettei korvausta suoriteta, joutuisasti ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se on saanut 69 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ja tiedot.

Vakuutuksenantajan on ilmoitettava vajaavaltaiselle suoritettavasta vakuutuskorvauksesta vajaavaltaisen kotikunnan holhousviranomaiselle, jos korvauksen kokonaismäärä on suurempi kuin 1 000 euroa ja korvaus käsittää muun suorituksen kuin vakuutustapahtuman aiheuttamien kustannusten tai varallisuuden menetysten korvaamisen. (14.5.2010/426)

Viivästyneelle korvaukselle on maksettava korkolaissa (633/82) säädetty viivästyskorko.

Jos korvauksen määrä ei ole riidaton, vakuutuksenantaja on kuitenkin velvollinen suorittamaan 1 momentissa mainitussa ajassa korvauksen riidattoman osan.

Vakuutussopimuslain 72 §:n (Väärät tiedot vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen) mukaan jos korvauksen hakija on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut vakuutuksenantajalle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta, hänen korvaustaan voidaan alentaa tai se voidaan evätä sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

Sovellettavien vakuutusehtojen (voimassa 1.11.2019 alkaen) Yleisten sopimusehtojen kohdan 10 (Korvausmenettely) alakohdan 10.1 (Korvauksenhakijan velvollisuudet 69 § ja 72 §) mukaan korvauksen hakijan on viipymättä ilmoitettava vahinkotapahtumasta vakuutusyhtiölle. Rikoksesta on viipymättä ilmoitettava tapahtumapaikan poliisiviranomaiselle. 

Korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus on suoritettava, kuka on kuljettanut ajoneuvoa ja onko alkoholilla tai muilla huumaavilla aineilla ollut osuutta vakuutustapahtuman syntyyn. 

Asiakirjat ja selvitykset korvauksen hakijan on hankittava ja toimitettava yhtiölle omalla kustannuksellaan, ellei toisin ole sovittu. Korvauksen hakijan on säilytettävä asiakirjat ja tiedot vähintään kuusi kuukautta korvauksen hakemisen jälkeen ja toimitettava ne vakuutusyhtiölle pyydettäessä. 

Vakuutettu ei saa esimerkiksi vahinkopaikalta poistumalla, muulla vahingon selvittelyä välttelevällä toiminnalla tai nauttimalla vahingon jälkeen alkoholia vaikeuttaa tai estää sellaisen seikan selvittämistä, jolla voi olla merkitystä vakuutustapahtumaa ja vakuutuksenantajan vastuuta arvosteltaessa. Vakuutusyhtiölle on varattava tilaisuus ennen korjausta tarkastaa vahingoittunut omaisuus vahingon syyn selvittämiseksi ja sen toteamiseksi, onko kysymyksessä vakuutuksesta korvattava vahinko. Jos korjaukseen on ryhdytty ilman että vakuutusyhtiölle on varattu tarkastusmahdollisuutta, korjaustyö tulee dokumentoida esimerkiksi kuvaamalla ja vaurioituneet osat säilyttämällä. Vahingoittunutta esinettä ei saa hävittää ilman erityistä syytä. 

Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan korvausta ennen kuin se on saanut edellä mainitut selvitykset. 

Jos korvauksen hakija on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta, voidaan hänen korvaustaan alentaa tai se voidaan evätä sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

Korvauskäsittelyssä voidaan tarkistaa eri yhtiöille ilmoitettuja vahinkoja vahinkovakuutuksia koskevasta vakuutusyhtiöiden yhteisestä tietojärjestelmästä. Vakuutusyhtiöllä on myös oikeus vahingon jälkeen selvittää ajoneuvon tietojärjestelmään tallentuneet vika- ja ajotapahtumatiedot siltä osin kuin niiden selvittäminen on vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta tarpeellista.

Asian arviointi

Selvitys annetusta hoidosta

Vakuutuslautakunta toteaa, että sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 10.1 sekä vakuutussopimuslain 69 §:n mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Kyseisen ehtokohdan ja vakuutussopimuslain 72 §:n mukaan, jos korvauksen hakija on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta, hänen korvaustaan voidaan alentaa tai se voidaan evätä sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

Vakuutusyhtiö on evännyt asiassa korvauksen A:n hoitokuluista sillä perusteella, että Hadaba Medical Center -hoitolaitosta ei ole olemassa. Ilmoitetut hoitokulut ovat selvästi yli kyseisen maan yleisen hintatason ja asiakkaan toimittama Hadaba Medical Centerin lupadokumentti on todettu väärennetyksi.  Vakuutusyhtiö ei myöskään ole saanut tietoonsa sitä, kenen toimesta Visa-maksut oli maksettu. A on näkemyksensä mukaan esittänyt yhtiölle riittävän selvityksen hoitolaitoksen olemassa olosta sekä suoritetuista maksuista. 

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan A oli ilmoittanut sairastuneensa Sharm El Sheikhissä ja joutuneensa sairaalahoitoon. Selvityksenä asiakas oli esittänyt hoitolaitoksen laskun, hoitokertomuksen, maksupäätekuitteja sekä Google Maps -kuvan sairaalan sijainnista. A:n mukaan kyseinen hoitolaitos on olemassa ja hän on saanut siellä hoitoa. A:n mukaan sairaalan lupadokumentti on aito, sillä egyptiläinen lakimies on todennut sen aitouden. 

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan asiakkaan ilmoittamassa osoitteessa on sijainnut kauppoja ja hotelli, mutta ei sairaalaa. Laskussa sekä muissa sairaalan dokumenteissa mainittu puhelinnumero ei kuulunut Hadaba Medical -nimiselle yritykselle.  Selvityksessä on todettu, että sairaalan lupadokumentti ei ollut aito.  Asiassa on lisäksi epäselvää, kenen toimesta Visa-maksut on suoritettu, koska tästä ei ole esitetty selvitystä vakuutusyhtiön pyynnöstä huolimatta. Käytettävissä olevista maksupäätekuiteista käy ilmi, että kyseessä on kauppiaan kopiot maksutapahtumista. Vakuutuslautakunta katsoo asiassa jääneen osoittamatta Hadaba Medical Center -nimisen hoitolaitoksen olemassaolo ja siten toiminnan luvallisuus sekä hoitokertomuksen ja maksuselvitysten aitous.  Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan käsillä olevassa tapauksessa ei siten ole riittävää ja luotettavaa selvitystä vakuutustapahtumasta. Vakuutusyhtiöllä on lautakunnan mukaan siten ollut oikeus vakuutusehtojen mukaan evätä korvaus A:n hoitokuluista.

Selvyyden vuoksi lautakunta toteaa vielä, että nyt käsillä olevassa suosituksessa ei ole otettu kantaa hampaan lohkeamisesta tai flunssasta aiheutuneiden kulujen korvattuuteen. Vakuutuslautakunta ei siten ota tässä yhteydessä kantaa näihin kuluihin liittyen, vaan korvausta on haettava ensin vakuutusyhtiöltä.

Korvauskäsittelyn viivästymisestä esitetyn vaatimuksen osalta Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutussopimuslain 70 §:n mukaan viivästyneelle korvaukselle on maksettava viivästyskorkoa. Korvauspäätös on ollut kielteinen, joten viivästyskorkoa ei voi tulla maksettavaksi viivästyneen päätöksen johdosta.

Vakuutusten irtisanominen

Vakuutussopimuslain mukaan vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa jatkuva vahinkovakuutus sekä henkilövakuutus, jos vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen antanut vakuutuksenantajalle vilpillisesti vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta. Vakuutuksenantajan on irtisanottava vakuutus kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta. Irtisanomista koskevassa ilmoituksessa on mainittava irtisanomisperuste. Vakuutus päättyy kuukauden kuluttua siitä, kun vakuutuksenantaja on lähettänyt vakuutuksenottajalle ilmoituksen irtisanomisesta. Vakuutuksenantajalla on vakuutussopimuslain mukaan myös oikeus irtisanoa jatkuva vahinkovakuutus päättyväksi vakuutuskauden lopussa. Irtisanomiselle on oltava hyvän vakuutustavan mukainen peruste.  

Vakuutusyhtiö katsoo, että asiakas on antanut vipillistä tietoa saadakseen perusteetonta taloudellista hyötyä vakuutuksesta ja tämän johdosta irtisanonut asiakkaan vapaaehtoiset vakuutukset päättymään vakuutuskauden loppuun 24.10.2020. 

Nyt käsillä olevassa tapauksessa yhtiö on selvittänyt A:n hakeman korvauksen perustetta ensin oman vakuutustutkijansa K:n ja sittemmin myös yhteistyökumppaninsa tutkijan kanssa. Tutkimuksissa on ilmennyt, ettei kyseistä hoitopaikkaa sijainnut A:n ilmoittamassa paikassa ja että sairaalasta esitetty lupadokumentti on ollut väärennös. Myöskään kohteessa haastatellut paikalliset henkilöt eivät vahvistaneet, että kyseisessä paikassa olisi jossain vaiheessa ollut Hadaba Medical Center & Clinic -nimistä sairaalaa. Vakuutusetsivä K:n kanssa käydyissä keskusteluissa A ei myöskään enää muistanut tarkemmin muun muassa sairaalaan seinien väriä. Niin ikään A ei yhtiön pyynnöistä huolimatta ole toimittanut vakuutusyhtiölle maksukuittia Visa-maksuista, joilla hoito on A:n mukaan maksettu.

Vakuutuslautakunta katsoo, että käytettävissä olevan asiakirjaselvityksen perusteella on pidettävä osoitettuna, että A on pyrkinyt erehdyttämään vakuutusyhtiötä saadakseen taloudellisesta hyötyä toimittamalla vakuutusyhtiölle väärennetyn lupadokumentin ja vääräksi osoitetun selvityksen sairaalan olemassaolosta. Lautakunnan mukaan vakuutusyhtiöllä on siten vakuutussopimuslain nojalla ollut oikeus irtisanoa asiakkaan samaan vakuutussopimukseen kuuluvat vapaaehtoiset vahinko- ja henkilövakuutukset vakuutuskauden loppuun vilpillisesti annettujen tietojen perusteella. 

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä ehtojen mukaisena eikä suosita sitä muutattavaksi. 

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

puheenjohtaja Norros
sihteeri Pulkki

Jäsenet:
Alinentalo-Pelttari
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia