Haku

FINE-033426

Tulosta

Asianumero: FINE-033426 (2021)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 11.03.2021

Lakipykälät: 69

Plasmatelevision rikkoutuminen. Vahingon määrä. Alkuperäinen ostohinta. Rikkoutunutta laitetta lähinnä vastaava malli. Kuinka vahingon määrä tuli laskea?

Tapahtumatiedot

Asiakkaan Pioneer PDP-LX508D -plasmatelevisio oli ostettu 28.12.2012 ja se rikkoutui 13.12.2019. Korjausliikkeen arvion mukaan televisio oli korjauskelvoton. Hän oli maksanut plasmatelevisiosta 5.950 euroa ja hinnassa oli huomioitu vaihtolaitteena annettu Panasonic-plasmatelevisio, jonka vuoksi ostohinnasta oli saatu 1.300 euron hyvitys. 

Vakuutusyhtiö piti rikkoutumisvahinkoa korvattavana. Tavaranhankintakumppaniltaan saamansa lausunnon perusteella yhtiö korvasi vahingon käyttäen laskennan pohjana Panasonic TX55FZ800E -television uudishintaa 1.499 euroa. Asiakkaan valitettua asiasta yhtiö hyväksyi rikkoutunutta vastaavaksi laitteeksi Panasonic TX-55GHZ1000E –television ja laski vakuutuskorvauksen määrän uudelleen 1.699 euron uudishinnasta lähtien. Ikävähennyksen ja omavastuun jälkeen asiakkaalle maksettiin yhteensä 529,60 euron korvaus rikkoutumisvahingosta.

Asiakas ja vakuutusyhtiö eivät päässeet yksimielisyyteen siitä, mikä oli rikkoutunutta televisiota lähinnä vastaava malli, jonka mukaan korvausta tulisi maksaa. Asiakas katsoi, että vastaava televisio on uudishinnaltaan 2.799 euroa maksava Panasonic TX-55GZ2000E, vaikka siitäkään ei löydy asiakkaan tarvitsemia liitäntöjä. Asiaa käsiteltiin vielä yhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä, mutta ratkaisu ei muuttunut.  

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii korvauksen laskemista rikkoutuneen Pioneer-laitteen ostohinnan 5.950 euroa perusteella ja lisäksi huomauttaa antaneensa vaihdossa Panasonic-plasmatelevision ja saaneensa sen vuoksi hyvitystä ostohinnasta 1.300 euroa. Toissijaisesti asiakas vaatii, että korvaus tulee maksaa Panasonic TX-55GZ2000E
-television uudishinnan perusteella, joka on vastaava malli, vaikka ei siitäkään löydy tarvittavia liitäntöjä. Laite on viimeksi ollut myynnissä 2.799 eurolla.

 Asiakas kertoo käyttäneensä rikkoutunutta televisiota monitorina, johon voi syöttää kahdesta tulolähteestä signaalin ja ohjata editoituna/miksattuna kolmanteen laitteeseen. Koska televisiota ei pystytty korjaamaan Suomessa eikä vastaavaa tuotetta enää ollut saatavana (erityisesti liitäntöjen osalta) oli laite korjattu ulkomailla, jotta asiakkaan harrastustoiminnassa käyttämä editointipöytä ja analogisignaalia toistavat laitteet eivät olisi jääneet käyttämättä.  

Asiakas tuo lukuisissa kirjelmissään esiin erityistä kuvan- ja äänenkäsittelyn harrastuneisuuttaan ja kokemustaan yli 40 vuoden ajalta. Rikkoutunutta plasmatelevisiota (monitori, ei sisällä kaiuttimia mutta sisältää hifitasoisen vahvistimen, paneelin paino 38kg) ei voida verrata mihinkään tämän päivän tv-vastaanotti­meen kuvanlaadullisesti eikä varsinkaan liitäntöjensä takia. Rikkoutunut laite on viimeisiä parhaita analogisen signaalin käsittelyyn ja toistoon tarkoitettuja. Plasma on tekniikkana ylivertainen toistettaessa esim. Superbeta/Svhs -tallenteita.

Hän ihmettelee, miksi loppuvuonna 2019 rikkoutuneen television vastaavan tuotteen mallia muutetaan kesken valitusprosessin (TX-55GHZ1000), jota ei mallistossa ole. Malli TX-55GZ1000 on poistunut tuotannosta ja malli TX-55HZ1000 tullut markkinoille loppukesästä 2020. Vastaavan tuotteen tulisi olla voimassa olevaa mallistoa eikä poistuva vuoden 2017 malli. Hän ei hyväksy sitä, että rikkoutunutta Pioneer-televisiota verrataan Panasoniciin, joista ei löydy samoja Iiitäntöjä kuin mitä rikkoutuneessa Pioneerissa on. Hän kertoo omistavansa Panasonicin OLED-television, ja ettei se kuvanlaadussa pärjää varsinkaan analogisella signaalilla, ja ettei plasmatekniikkaa voida verrata LED-/OLED- tekniikkaan kun käsitellään analogista signaalia.

Yhtiö toistaa vastineessaan sisäisen muutoksenhakumenettelyn ratkaisun, jonka mukaan vastaa­vanlaisilla liitännöillä varustettuja malleja ei ole markkinoilla, eikä vakuutus korvaa vahingoittuneen laitteen iästä johtuvia toimitusongelmia. Vakuutus korvaa vain var­sinaisen esinevahingon. Korvaus tuotteesta, jota ei enää ole markkinoilla tarjolla, maksetaan lähinnä vastaavan tuotteen jälleenhankintahinnan mukaan huomioiden ikävähennykset ja omavastuu. Korvauksessa ei voi huomioida sellaisia ominaisuuksia, joita markkinoilla olevissa tuotteissa ei nykyään ole. On ylei­sesti tiedossa, että televisioiden/monitoreiden hinnat ovat ajan saatossa ja tekniikan kehitty­essä laskeneet tuntuvasti.

Vakuutusyhtiö viittaa myös tuotteiden vastaavuuden arvioinnissa käyttämänsä tavaranhankintakumppanin antamaan selvitykseen. Sen mukaan rikkoutunutta televisiota lähinnä vastaava malli on Panasonic TX-55GHZ1000E, joka on valittu What Hi-Fi -lehden arvioinnissa vuoden 2020 toiseksi parhaaksi OLED-TV:ksi. Asiakkaan esittämä kalliimpi vaihtoehto Panasonic TX-55GZ2000E puolestaan arvioitiin seitsemänneksi parhaaksi OLED-televisioksi. Laitteiden välillä on teknisiä eroja äänentoistossa, mutta vuosimallin kalliimpi televisio ei tar­joa parempaa kuvaa, vaan päinvastoin. Asiakkaan mukaan myöskään vii­meksi mainitussa laitteessa ei ole sellaisia liitäntöjä, joita hän kertomansa mukaan tarvitsee äänen- ja kuvankäsittelyssä.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Sovellettavien vakuutusehtojen 1.4.2019 kohdan 5.1 (Korvattavat vakuutustapahtumat) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun omaisuuden suoranainen esinevahinko, joka on aiheutunut jäljempänä selostetusta tapahtumasta, jos tämä tapah­tuma on ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton, ja jos turva, jonka perusteella vahinko on korvattavissa, on ollut voimassa vakuutustapahtuman sattuessa.

Vakuutuksen korvaussääntöjen kohdan 3 mukaan ensisijaisesti vahingoittunut omaisuus korvataan korjauttamalla vahingoittunut esine. [...] Jos korjauskustannukset tai kustannukset vaihtolaitteen hankkimisesta ylittävät näiden korvaussääntöjen mukaan määritellyn omaisuuden arvon, korvaus on kuitenkin enintään omaisuuden arvon suuruinen. Korjauskustannuksina korvataan ne kustannukset, jotka ovat syntyneet vahingoittuneen omaisuuden saattamisesta vahinkoa edeltäneeseen kuntoon.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus korvauksen rahana maksamisen asemasta hankkia tilalle vastaava omaisuus tai korjauttaa vahingoittunut omaisuus. Vakuutusyhtiöllä on myös oikeus määrätä rakentaja tai korjaaja, joka uudelleen rakentaa tai korjaa vahingoittuneen omaisuuden, tai määrätä hankintapaikka, josta vastaavanlainen omaisuus hankitaan. Mikäli korvaus kuitenkin suoritetaan rahana, korvauksen enimmäismäärä määräytyy sen mukaan, mitä yhtiö olisi esineestä maksanut sen myyjälle tai korjauskustannuksista korjaajalle. Korvauksen suuruutta määritettäessä otetaan huomioon kaikki ne käteis-, tukku-, erityis- ja muut alennukset, joihin yhtiöllä olisi ollut oikeus omaisuuden hankkiessaan tai sen korjauttaessaan.

Korvaussääntöjen kohdan 6.1 mukaan irtaimistovahingossa korvauksen määrän perusteena on jälleenhankinta-arvo, jolla tarkoitetaan uuden samanlaisen tai lähinnä vastaavan omaisuuden hankintakustannusta. Kun korvaus suoritetaan rahana, korvauksen määrässä huomioidaan kuitenkin kohdassa 3 mainitut alennukset. [...]

Kohdan 6.2 mukaan korvattavan esineen jälleenhankinta-arvosta lasketaan seuraavat vuotuiset vähennykset toisesta käyttövuodesta alkaen:

- muut elektroniset ja optiset laitteet                                                   10 %

[...]

Vähennys lasketaan kertomalla prosenttiluku omaisuuden käyttöönottovuotta seuranneiden täysien kalenterivuosien lukumäärällä. Ikävähennys on kuitenkin enintään 70 %. Ikävähennysten lisäksi vähennetään vakuutuskirjassa mainittu omavastuu. Ikävähennystä ei tehdä esineen korjauslaskun mukaisista kustannuk­sista. Korvaus korjauskustannuksista on kuitenkin enintään tämän kohdan mukaan määritellyn omaisuuden arvon suuruinen. Ikävähennyksiä sovelle­taan myös korvattaessa rakennuksen vakuutukseen kuuluvaa irtaimistoa.

Vakuutussopimuslain 69 §:n mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys rikkoutuneen Pioneer-plasmatelevision vahingon ja korvauksen määrästä. Asiakas vaatii korvauksen laskemista ensisijaisesti rikkoutuneen television ostohinnan 5.950 € perusteella. Televisio oli ostettu 28.12.2012 ja sen näyttöpaneeli rikkoutui 13.12.2019. Vikaa ei pystytty korjaamaan Suomessa. Asiakas kertoo korjauttaneensa television ulkomailla voidakseen jatkaa harrastustaan. Asiakkaan mukaan varsinaista vastaavaa televisiomallia ei enää ole, mutta hän pitää lähinnä vastaavana Panasonic TX-55GZ2000E –televisiota uudishinnaltaan 2.799 euroa.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että markkinoilta poistuneiden tuotteiden osalta korvaus tulee vakuutusehtojen perusteella laskea lähinnä vastaavan tuotteen jälleenhankintahinnan mukaan ikä- ja omavastuuvähennyksillä alennettuna. Tätä enimmäismäärää sovelletaan myös korjauskustannusten korvaamiseen. Lisäksi yhtiö on katsonut, että televisioiden ja monitoreiden hinnat ovat yleisesti laskeneet kehityksen myötä ja että laitteiden vastaavuutta määriteltäessä ei voida ottaa huomioon sellaisia ominaisuuksia, joita nykyisin markkinoilla olevissa laitteissa ei ylipäätään enää ole.

Voimassa olevan oikeuden mukaan näyttövelvollisuus korvattavan vahingon tapahtumisesta on korvausta hakevalla. Tämä koskee lähtökohtaisesti myös aiheutuneen vahingon määrää. Tässä tapauksessa asiakkaan tulisi voida osoittaa, että rikkoutunutta televisiota vastaavan television uudishinta vahingon ajankohtana ylittää vakuutusyhtiön jo hyväksymän määrän.

FINE toteaa, että televisioiden ja muun kulutuselektroniikan hintakehitys on yleensä se, että vastaavien tuotteiden hintataso laskee vuosien kuluessa, tai vastaavasti samalla hintatasolla pysyttäessä tuotteiden tekniset ominaisuudet paranevat vuosi vuodelta. Lisäksi kulutuselektroniikan kohdalla uuden tekniikan omaksuminen voi johtaa siihen, että markkinoilla aikaisemmin vallitsevana ollut tekniikka syrjäytyy kokonaisuudessaan.  

Tapauksessa esitettyjen tietojen mukaan rikkoutunutta laitetta vastaavat plasmatelevisiot ovat poistuneet markkinoilta, eikä nykyisissä televisioissa ole samanlaisia äänen- ja kuvankäsittelyyn tarvittavia liitäntöjä kuin rikkoutuneessa televisiossa. Tämän vuoksi asiakkaan rikkoutuneen television vahingon määrää ei voida selvittää uuden samanlaisen television hankintahinnan perusteella. Vakuutuksen korvaussäännöt eivät sanamuotonsa mukaan mahdollista myöskään asiakkaan ensisijaisen vaatimuksen mukaista tulkintaa, jossa markkinoilta poistuneen ja sittemmin rikkoutuneen laitteen alkuperäinen hankintahinta otettaisiin korvauksen laskennan perusteeksi.

Tämän vuoksi tapauksessa on korvaussääntöjen kohdan 6.1 mukaisesti arvioitava, mikä olisi rikkoutunutta laitetta lähinnä vastaava laite ja sen uudishinta. Korvauksen suuruutta määrittäessä otetaan huomioon alennukset, joihin yhtiöllä olisi ollut oikeus omaisuutta hankkiessaan.

FINE käsittelee asiat kirjallisessa menettelyssä osapuolten toimittamien selvitysten perusteella. Vakuutusyhtiö on valitusvaiheessa hyväksynyt rikkoutunutta laitetta lähinnä vastaavaksi laitteeksi Panasonic TX-55HZ1000E –laitteen uudishinnaltaan 1.699 euroa. Vastaavan laitteen uudishinta on tämän vuoksi vähintään 1.699 euroa, ja riitaa on siitä, onko uudishinta tätä korkeampi. Käytännössä FINEn arvioitavaksi tulee se, onko asiakkaan mainitsemaa 2.799 euron uudishintaista Panasonic TX-55GZ2000E –televisiota pidettävä rikkoutunutta lähinnä vastaavana laitteena.

FINE toteaa, että asiakas ei ole esittänyt mitään nimenomaisia käyttöominaisuuksiin liittyviä syitä sen tueksi, että juuri TX-55GZ2000E –televisiota olisi pidettävä lähinnä vastaavana. FINElle esitettyjen tietojen mukaan tässäkään televisiossa ei ole asiakkaan tarvitsemia analogiliitäntöjä. Molemmat esillä olevat televisiomallit käyttävät OLED-kuvapaneeleja, jotka ovat tämän hetken huipputekniikkaa. Lisäksi hifi-lehden vertailun perusteella korvauksen laskennan perusteena käytetty televisiomalli olisi kuvanlaadultaan jopa parempi kuin asiakkaan mainitsema kalliimpi malli. Esitetystä aineistosta ei ilmene, että TX-55GZ2000E
-televisio olisi verrokkiaan tai yhtiön ensimmäisessä korvauspäätöksessä käytettyä 1.499 euron uudishintaista TX-55FZ800E -televisiota parempi myöskään asiakkaan käytössä tärkeän analogisen kuva- ja äänisignaalin käsittelemisessä.

Näiden syiden vuoksi FINE ei ole voinut todeta, että TX-55GZ2000E –televisiota olisi pidettävä vaurioitunutta laitetta lähinnä vastaavana laitteena. Siksi FINE pitää yhtiön myöntämän määrän eli 1.699 euron ottamista vakuutuskorvauksen laskennan perusteeksi ehtojen mukaisena ratkaisuna. Ehtojen mukaan ikä- ja omavastuuvähennyksellä alennettu korvausmäärä on myös korjauskulujen korvaamisen enimmäismäärä. FINEllä ei näin ollen ole perusteita suosittaa asiassa lisäkorvausta.

Sivuhuomiona FINE toteaa kiinnittäneensä huomiota siihen, että vanhan ja uuden tekniikan yhdistämisessä saattaa olla mahdollista hyödyntää sovittimia. Osapuolet eivät ole käsitelleet sitä, olisiko uusi televisio tullut liitäntöjensä osalta käyttökelpoiseksi asiakkaalle merkitykselliseen analogisen aineiston käsittelemiseen ja editointikäyttöön jollain television uudishintaan nähden kohtuuhintaisella sovittimella. Yhtiö ei ole antanut korvauspäätöstä siitä, olisiko tällaisen sovittimen lukeminen vakuutuskorvauksen piiriin tapauksessa perusteltua. Näiden syiden vuoksi FINEkään ei käsittele tätä kysymystä enemmälti.

Lopputulos

FINE ei suosita lisäkorvausta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava neuvonantaja Raulos
Esittelijä Aarre

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia