Haku

FINE-033380

Tulosta

Asianumero: FINE-033380 (2021)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 24.08.2021

Matkan peruuntuminen. Vakuutusehtojen tulkinta. Karanteeni matkan kohdemaassa matkakohteeseen pääsemisen edellytyksenä.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan oli tarkoitus matkustaa purjehdusmatkalle Italiaan ajankohdaksi 1.4.–12.4.2020. Purjehdusregatta peruutettiin koronaepidemian johdosta, joten matka jouduttiin peruuttamaan. Korvausta haettiin matkustajavakuutuksesta siltä osin kuin jo maksettuja kuluja ei palautettu.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa kielteisen korvauspäätöksen sillä perusteella, ettei asiakkaan vakuutukseen kuulu sellaista turvaa, joka korvaisi matkan peruuntumisen, joka on aiheutunut koronaviruksen vuoksi matkakohteessa peruuntuneesta tapahtumasta.

Asiakkaan vanhempi valitti vakuutusyhtiön päätöksestä vakuutusyhtiöön katsoen, että vakuutuksesta tulee korvata matkan peruuntuminen, jos vakuutettu joutuu pakolliseen karanteeniin, koska ehtojen mukaan matkan peruuntuminen karanteenin johdosta korvataan. Valituksen mukaan matkakohteessa oli aiottuna matkustusajankohtana alueellisina sulkuina karanteenitoimenpiteitä, joiden kohteeksi asiakas olisi joutunut matkustaessaan Italiaan. Valituksessa vedottiin myös siihen, ettei asiakkaan matkan peruuntuminen kuulunut niihin syihin, jotka on ehdoissa rajattu korvattavuuden ulkopuolelle.

Vakuutusyhtiö on antanut asiassa useamman kielteisen korvauspäätöksen. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutuksesta korvataan vain sellaisia vahinkotapahtumia, jotka on mainittu korvattavaksi. Vakuutusyhtiön mukaan asiakasta ei ole määrätty karanteeniin, joten korvausta ei suoriteta vakuutuksesta karanteenin johdosta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakkaan vanhempi vaatii edelleen matkan peruuntumisen korvausta. Valituksen mukaan kiista koskee tulkintaa vakuutusyhtiön korvausperusteeksi ilmoittamasta pakolliseen karanteeniin joutumisesta. Valituksen mukaan vakuutusehdoissa ei ole määritelty, missä vaiheessa matkaketjua matkustajan tulisi joutua karanteeniin estäen suunnitelman mukaisen matkan tekemisen. Siten asiakkaan vanhemman mukaan on katsottava, että missä vaiheessa tahansa tiedossa oleva karanteenimenettely matkan aikana estäen matkan toteutumisen suunnitelman mukaisena, on katsottava korvausperusteen alaiseksi karanteenin tulkinnaksi. Valituksen mukaan pakolliset matkustusrajoitukset kohdemaassa olivat tiedossa ennen matkan alkua aiheuttaen matkalle lähdön estymisen. Valituksen mukaan matka peruutettiin matkakohteen karanteeni- ja liikkumisrajoitusten johdosta.

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan kielteisen kantansa korvattavuuteen. Vakuutusyhtiön mukaan ehtokohdassa todetaan, että vakuutuksesta korvataan matkan peruuntuminen, joka on aiheutunut pakottavasti mm. siitä että vakuutettu joutuu pakolliseen karanteeniin. Ehtokohdalla tarkoitetaan vakuutusyhtiön mukaan tilannetta, jossa vakuutetun matkalle lähtö on pakottavasti estynyt pakollisessa karanteenissa olemisen vuoksi, eikä mahdollinen kohdemaassa karanteeniin joutuminen ole vakuutusehtojen mukainen syy, jonka vuoksi matkan peruuntuminen korvataan. 

Lainsäädäntö ja sopimusehdot

Kuluttajansuojalain 4 luvun 3 § mukaan, jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut vaikuttaa sen sisältöön, ja ehdon merkityksestä syntyy epätietoisuutta, ehtoa on tulkittava kuluttajan hyväksi.

Sovellettavaksi tulevien vakuutusehtojen, voimassa 1.12.2018 alkaen, ehtojen kohdan A (matkan peruuntuminen) mukaan vakuutuksesta korvataan matkan peruuntuminen eli matkalle lähdön estyminen, joka on aiheutunut pakottavasti:

  • vakuutetun omasta tai hänen lähiomaisensa (lista lähiomaisista alla) äkillisestä vakavasta sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein;
  • vakuutetun kotimaassa olevaan omaisuuteen odottamatta kohdistuneesta merkittävästä taloudellisesta vahingosta, joka pakottavasti edellyttää vakuutetun jäämistä kotimaahan;
  • vakuutetun saamasta kutsusta todistamaan oikeudessa (ei koske asiantuntijatodistajia) tai siitä, että vakuutettu joutuu pakolliseen karanteeniin;
  • vakuutetun irtisanomisesta, jos vakuutettu on oikeutettu korvauksiin voimassaolevan työlainsäädännön puitteissa (edellyttäen, että ei matkaa varatessaan ole voinut tietää, että hänet irtisanotaan).

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, onko asiakas oikeutettu korvaukseen matkan peruuntumisesta.

Vakuutuksen sisällöllinen laajuus määräytyy vakuutussopimuksen ja sen ehtojen perusteella. Vakuutuksesta korvataan lähtökohtaisesti niitä vahinkotapahtumia, jotka vakuutussopimuksen ja -ehtojen mukaan on määritetty korvattaviksi vahinkotapahtumiksi. Korvauspiirin laajuuden määrittämisen lisäksi myös korvattavaksi mainittuihin vahinkotapahtumiin voi vakuutusehdoissa olla rajoitusehtoja. Nyt käsiteltävänä olevaan vakuutukseen ei kuulu matkan peruuntumisen korvattavuutta matkakohteessa olevan epidemian johdosta tai epidemian aiheuttamien matkustusrajoituksien johdosta, joten arvioitavaksi tulee matkan peruuntuminen siitä johtuen, että asiakas olisi joutunut karanteeniin kohdemaassa päästääkseen matkakohteeseen.

Kuluttajansuojalain 4 luvun 3 § mukaan, jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut vaikuttaa sen sisältöön, ja ehdon merkityksestä syntyy epätietoisuutta, ehtoa on tulkittava kuluttajan hyväksi.

FINE toteaa, että sopimusehtojen tulkinnassa noudatettavan pääsäännön mukaan sopimusehtoja on lähtökohtaisesti tulkittava niiden sanamuodon mukaisesti. Lisäksi vakuutusehtoja tulkitaan kokonaisuutena. FINE toteaa myös, että vakuutusehtoja tulkittaessa on lisäksi huomioitava, että kaikki riskit eivät ole vakuutettavissa ja että vakuutusehtojen tarkoituksena on nimenomaan määritellä korvauksen piiriin kuuluva vakuutusriski.

Nyt käsiteltävänä olevien vakuutusehtojen kohdan A mukaan vakuutuksesta korvataan matkan peruuntuminen eli matkalle lähdön estyminen, joka on aiheutunut pakottavasti vakuutetun saamasta kutsusta todistamaan oikeudessa tai siitä, että vakuutettu joutuu pakolliseen karanteeniin.

Asiakas vetoaa siihen, että kyseistä ehtoa tulee tulkita siten, että ehto koskee myös matkakohteessa tai matkalla matkakohteeseen tapahtuvaa karanteeniin joutumista. Vakuutusyhtiön mukaan ehdolla tarkoitetaan tilannetta, jossa vakuutetun matkalle lähtö on pakottavasti estynyt pakollisessa karanteenissa olemisen vuoksi.

FINE toteaa, että matkakohteen viranomaiset voivat vaatia matkustajan asettamista karanteeniin matkakohteeseen pääsemisen edellytyksenä. Nyt käsiteltävänä olevien vakuutusehtojen mukaan matkan peruuntuminen on matkalle lähdön estyminen. Ehtojen mukaan matkalle lähdön estyminen tulee olla aiheutunut pakottavasti vakuutetun saamasta kutsusta todistamaan oikeudessa tai siitä, että vakuutettu joutuu pakolliseen karanteeniin. Vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinkotapahtuma karanteenin osalta on siten matkalle lähdön estyminen pakolliseen karanteeniin joutumisen johdosta. FINE katsoo, ettei matkakohteessa matkan alkamisen jälkeen mahdollisesti järjestettävän matkakohteeseen pääsemiseksi edellytettävän karanteenin voida katsoa tarkoittavan matkalle lähdön estymistä vakuutetun karanteeniin joutumisen johdosta. Selvyyden vuoksi todettakoon siis, että matkalle lähdön estymisen aiheuttavan tekijän tulee siis olla käsillä ennen matkan alkamista.

Edellä esitetyin perustein FINE katsoo, ettei nyt käsiteltävänä olevan vakuutusehdon voida katsoa olevan sillä tavalla epäselvä tai monimerkityksellinen, että ehtoa tulisi kuluttajansuojalain 4:3 §:stä ilmenevän epäselvyyssäännön mukaisesti tulkita asiakkaan esittämällä tavalla.

FINE katsoo, ettei asiakas ole oikeutettu nyt käsiteltävänä olevien vakuutusehtojen mukaan korvaukseen matkaan peruuntumisesta siitä syystä, että matkakohteeseen pääsemiseksi asiakas olisi joutunut tai olisi mahdollisesti joutunut matkakohteessa karanteeniin. Käytettävissä olevien selvityksien mukaan asiakas ei ole joutunut karanteeniin, eikä matkaa ole peruutettu siitä syystä johtuen.

FINE toteaa myös selvyyden vuoksi, että tapauksessa kyseessä olevien vakuutusehtojen mukaan matkakohteen epidemia tai muut matkustusrajoitukset sellaisenaan eivät ole vakuutusehdoissa määritettyjä vahinkotapahtumia, jotka oikeuttaisivat matkan peruuntumisen korvaukseen.

Vaikka koronaepidemia on ollut vakava ja perusteltu syy matkan peruuntumiselle, ei asiakkaan matka ole peruuntunut nyt kysymyksessä olevien matkustajavakuutuksen ehtojen edellyttämän korvattavan vahinkotapahtuman johdosta.

Edellä esitetyin perustein FINE katsoo, että vakuutusyhtiön päätös olla korvaamatta asiakkaan matkan peruuntumista on vakuusehtojen mukainen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Lappi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia