Haku

FINE-033246

Tulosta

Asianumero: FINE-033246 (2021)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 03.05.2021

Oikeusturvavakuutus. Yksi vai useampi vakuutustapahtuma. Perittävän antamien lahjojen palautusvaatimus kuolinpesän varoihin sekä perittävän antamien lahjojen tai lahjaksi katsottavien toimien kuolinpesän laskennallisiksi varoiksi merkitsemisen riitauttaminen. Ehtojen tulkinta.

Tapahtumatiedot

Asiakas oli hakenut oikeusturvaetua riita-asioihin, joista toisessa on kyse kanteesta, jolla asiakkaan äidin aikaisemmin kuolleen puolison toissijaiset perilliset vaativat asiakasta palauttamaan äidiltään saamansa varat lahjaksi katsottavina asiakkaan äidin kuolinpesän varoiksi. Vaatimukset koskivat asiakkaan äidiltään saamansa lainan takaisin maksamatonta osaa sekä hänen äidiltään lahjaksi saamansa auton arvoa. Toisessa riita-asiassa, johon asiakas oli hakenut oikeusturvaetua, asiakas oli yhdessä muiden äitinsä perillisten kanssa, vastapuolenaan äidin aikaisemmin kuolleen puolison toissijaiset perilliset, vaatinut pesänselvittäjän päätöksen moitekanteella, ettei kuolinpesän laskennallisiksi varoiksi olisi saanut merkitä mm. asiakkaan äidiltään saaman lainan takaisin maksamatonta osaa lahjana sekä muiden asiakkaan äidin perillisten ja sukulaisten asiakkaan äidiltä saamia lainoja, lahjoja ja mahdollisia lahjaan rinnastettavia varoja lahjoina. Toissijaisesti kanteessa oli vaadittu, että mikäli laskennallisia lisäyksiä tehdään, ei vastiketta tulisi määrätä maksettavaksi.

Vakuutusyhtiö on myöntänyt asiakkaalle oikeusturvaedun 8.2.2016 koskien asiakasta kohtaan esitettyä varojen palautusvaatimusta kuolinpesään. Vakuutusyhtiö on 2.10.2017 ja 5.12.2019 annettujen korvauspäätöksien mukaan katsonut, että asiakkaan toinen oikeusturvaetuhakemus koskien perinnönjaon moitetta perustuu samaan tapahtumaan kuin varojen palautusvaatimus kuolinpesään. Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan molemmissa oikeusturvaetuhakemuksissa on kysymyksessä yksi vakuutustapahtuma, johon on käytettävissä yksi oikeusturvaetu ja sen maksimikorvausmäärä. Asiakas on hakenut muutosta korvauspäätökseen vakuutusyhtiöstä. Vakuutusyhtiö on 22.9.2020 antamassaan vastauksessa pitäytynyt kannassaan, jonka mukaan riita-asioissa myönnetään vain yksi oikeusturvaetu.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakkaan asiamies vaatii, että asiakkaalle tulee myöntää erilliset oikeusturvaedut riita-asioihin.

Asiakkaan asiamiehen mukaan esitettyjen vaatimuksien ei tule katsoa perustuneen samaan tapahtumaan, eli perinnönjättäjän kuolemaan. Asiamiehen mukaan mikään esitetty vaatimus ei perustu perinnönjättäjän kuolemaan, vaan vaatimukset perustuvat siihen, mitä on tapahtunut ennen perinnönjättäjän kuolemaa ja miten kyseisiä tapahtumia on arvioitava juridisesti. Asiamiehen mukaan perinnönjaon moitteessa on ollut kyse pesänselvittäjän ja -jakajan päätöksen moittimisesta ja riita on koskenut sitä, miten perinnönjättäjän varallisuus jaetaan. Toinen kanne koskee toissijaisten perillisten suojaksi säädettyä lahjansaajan palautusvastuuta, ja kyseinen kanne voidaan kohdistaa keneen henkilöön tahansa, joka on saanut leskeltä väitetysti lahjan. Kyseinen riita koskee sitä, tuleeko vastaajan/vastaajien palauttaa omaisuutta kuolinpesälle tai kantajille.

Lisäksi asiakkaan asiamies vetoaa siihen, että kanne lahjansaajaa vastaan tulee käsitellä joko kiinteistön sijaintipaikan tuomioistuimessa tai vastaajan yleisessä forumissa. Sen sijaan perinnönjaon moite tulee käsitellä vainajan kuolin paikan käräjäoikeudessa. Asiamiehen mukaan myös se, että riidan osapuolet ovat kahdessa riita-asiassa eri tahot, osoittaa myös, että kyse on kahdesta eri asiasta. Asiamies vetoaa myös siihen, että toinen asia on jo käsitelty lainvoimaisella tuomiolla, kun taas toinen asia on vasta käsittelyssä. Asiakas itse on myös ihmetellyt sitä, että hänen sisarensa ovat saaneet erilliset oikeusturvaedut omista vakuutusyhtiöstään. Asiamiehen mukaan eri yhtiöiden tulkinnat osoittavat asian tulkinnanvaraisuutta ja ehtojen epäselvyyttä. Asiamiehen mukaan epäselviä ehtoja tulee tulkita asiakkaan eduksi.

Vakuutusyhtiö on vastineessaan toistanut kantansa, jonka mukaan kyseiset riita-asiat perustuvat samaan olosuhteeseen eli perittävän kuolemaan ja siitä seuranneeseen varallisuussuhteiden selvittämiseen. Lisäksi vakuutusyhtiön mukaan toisen vakuutusyhtiön antama erilainen päätös ei velvoita vakuutusyhtiötä muuttamaan ratkaisuaan. Vakuutusyhtiön mukaan jokainen asia käsitellään erikseen kulloinkin soveltuvien vakuutusehtojen perusteella ottaen huomioon ko. tapauksen olennaiset seikat. Vakuutusyhtiön mukaan yhtiö ei voi ottaa kantaa toisen vakuutusyhtiön ehtojen perusteella annettuihin päätökseen. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutustapahtumien määrää koskeva ehto on sanmuodoltaan selvä ja oikeusturvavakuutuksen rajoitusehtona se on tavanomainen. Vakuutusyhtiö vetoaa asiassa myös Vakuutuslautakunnan ratkaisuun FINE-002690, jonka mukaan kaksi sinänsä erityyppistä riitaa (testamentin moite ja hallinnan palautusta koskeva riita) perustuivat samaan olosuhteeseen eli henkilön kuolemaan ja siitä seuranneeseen varallisuussuhteiden selvittämiseen.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Kuluttajansuojalain 4 luvun 3 §:n mukaan, jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut vaikuttaa sen sisältöön, ja ehdon merkityksestä syntyy epätietoisuutta, ehtoa on tulkittava kuluttajan hyväksi.

Käsiteltävänä olevien oikeusturvavakuutusehtojen, voimassa 1.1.2017 alkaen, kohdan 2 (vakuutuksen kohde ja tuomioistuimet) mukaan vakuutuksen kohteena ovat vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa.

[…]

Vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan välittömästi saattaa käräjäoikeuden tutkittavaksi taikka vastaavien ulkomaisten tuomioistuinten tutkittavaksi kohdassa 1 mainituissa maissa.

Vakuutuksen ehtojen kohdan 5.1.1 (vakuutustapahtuma) mukaan korvausta voidaan hakea asiasta, jossa on kysymys syytteestä tai riitautetusta vaatimuksesta. Vaatimus katsotaan riitautetuksi, kun asiassa esitetty yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään.

Kysymyksessä on yksi (1) vakuutustapahtuma silloin, kun kaksi (2) tai useampia tämän vakuutuksen vakuutettuja on riita-, rikos- tai hakemusasiassa samalla puolella, tai vakuutetuilla/vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen tai jos kyseessä on sama tai samanlainen vaikkakin eriperusteinen vaatimus.

Vakuutusehtojen kohdan 5.2 (korvauksen määrä ja sen laskeminen) mukaan vakuutustapahtumasta korvataan enintään vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, perustuvatko riita-asiat, joihin asiakas on hakenut oikeusturvaetua, vakuutusehtojen mukaisesti samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen, oikeudenloukkaukseen tai samaan tai samanlaiseen vaikkakin eriperusteiseen vaatimukseen.

FINE toteaa, että oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja siinä laajuudessa kuin vakuutukseen sovellettavissa sopimusehdoissa on määrätty.

Vakuutusehtojen kohdan 5.1.1 mukaan kysymyksessä on yksi (1) vakuutustapahtuma silloin, kun vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen tai jos kyseessä on sama tai samanlainen vaikkakin eriperusteinen vaatimus.

Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa asiakkaan äiti on perinyt aikaisemmin kuolleen aviomiehensä. Asiakkaan äidin kuoleman jälkeen on syntynyt riitaa asiakkaan äidin kuolinpesään kuuluvista varoista ja niiden jakamisesta.  Ensimmäisessä riita-asiassa, johon asiakas on hakenut oikeusturvaetua, on ollut kysymys siitä, tuleeko asiakkaan palauttaa lahjaksi katsottavina varoina äitinsä kuolinpesään äidiltään saamansa lainan takaisin maksamattoman osan. Lisäksi palautusvaatimus on koskenut asiakkaan äidiltään lahjaksi saaman auton arvon palautusta kuolinpesään. Palautusvaatimuksen on esittänyt asiakkaan äidin aviomiehen toissijaiset perilliset kuolinpesän osakkaina. Toinen riita-asia koskee kannetta, jonka asiakas yhdessä muiden hänen äitinsä perillisten ja sukulaisten kanssa on nostanut asiakkaan äidin aviomiehen toissijaisia perillisiä vastaan koskien moitetta pesänselvittäjän päätöksestä niistä varoista, jotka katsotaan kuuluvan asiakkaan äidin kuolinpesään. Kanteen vaatimuksen on, että pesänjakajan päätös on kumottava siltä osin kuin pesän varoihin on tehty laskennallisia lisäyksiä, jotka koostuvat mm. asiakkaan äidiltään saaman lainan maksamattomaksi katsotun osan lisäämistä pesän varoihin lahjana sekä muiden henkilöiden saamien lahjojen, lainojen ja mahdollisten lahjankaltaisten etuuksien merkitsemistä kuolinpesän varoihin lahjoina. Lisäksi kanteen vaatimuksena on, että mikäli laskennallisia lisäyksiä tehdään, ei vastiketta tule määrätä maksettavaksi.

FINE katsoo, että molemmissa asiakkaan riita-asioissa on perustaltaan kysymys siitä, mitkä varat kuuluvat asiakkaan äidin kuolinpesään ja kuinka kuolinpesä tulee jakaa sen osakkaiden kesken. FINE katsoo, että asiakkaan riita-asioissa on kyse vakuutusehtojen kohdan 5.1.1 mukaisesti samaan olosuhteeseen eli asiakkaan äidin kuolemaan ja siitä seuranneeseen kuolinpesän varallisuussuhteiden määrittämiseen perustuvat riita-asiat. Käsillä olevien vakuutusehtojen mukaan asiassa on siten kysymyksessä yksi vakuutustapahtuma.  FINE viittaa myös liitteenä olevaan Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukseen FINE-002690.

FINE toteaa, että oikeusturvavakuutuksen ehdot, joissa korvattava vakuutustapahtuma määritellään nyt käsiteltävänä olevien vakuutusehtojen tyyppisesti, eivät ole oikeusturvavakuutuksissa poikkeuksellisia. FINE myös katsoo, että nyt käsiteltävänä oleva vakuutusehto ei myöskään ole sillä tavalla epäselvä tai monimerkityksellinen, että sen merkitys jäisi nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa epäselväksi.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Lappi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia