Haku

FINE-033234

Tulosta

Asianumero: FINE-033234 (2021)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 26.03.2021

Lakipykälät: 5, 9, 22, 34, 33

Fastighetsägarens rättsskyddsförsäkring. Försäkringsgivarens upplysningsplikt. Försäkringstagarens skyldighet att ge information innan försäkringsavtal ingås. Tvist som rör ägande, innehav eller skötsel av i försäkringsbrevet nämnd fastighet och byggnad. Byggnader som omfattas av egendomsförsäkring.

Uppgifter om händelseförloppet

En parhusbyggnad i ett husbolags (Bostadsaktiebolag B-gränd 2) ägo drabbades av omfattande skador vid en brandskada 16.9.2019. Ersättning söktes från fastighetsförsäkringen. 

I sitt 18.9.2019 daterade ersättningsbeslut som gällde egendomsförsäkring konstaterade försäkringsbolaget att det i husbolaget enligt försäkringsbrevet finns ett parhus vars volym är 662 m³. Vid skadeinspektionen konstaterades att det i husbolaget finns två i princip likadana parhus och att vartdera parhusets volym är 662 m³. Därför är egendomen 50 % underförsäkrad. På grund av det ersätter försäkringen bara 50 % av de kostnader som orsakats av skadan. Försäkringen har tecknats på basis av de uppgifter som försäkringstagaren har gett till försäkringsbolaget. I ersättningsbeslutet hänvisades det till sådana punkter i de allmänna avtalsvillkoren som rör försäkringstagarens upplysningsplikt, försummelse av upplysningsplikten samt underförsäkring.

Med anledning av kundens ansökan om ändring ansåg försäkringsbolaget i ett ersättningsbeslut av 21.11.2019 som träffades i bolagets interna förfarande för sökande av ändring att skadan som hade drabbat det oförsäkrade objektet inte alls ska ersättas från försäkringen. Försäkringsbolaget har ansett att dess avgörande, att tolka situationen som fel i givande av upplysningar och ersätta 50 % av brandskadan, är skäligt. Ersättningsbeslutet ändrades inte.

Husbolaget anhöll 20.3.2020 om rättsskyddsförmån i tvisten om försäkrings-bolagets negativa ersättningsbeslut. I sitt ersättningsbeslut av 16.4.2020 konstaterade försäkringsbolaget att tvisten hade uppkommit 18.9.2019, efter att husbolaget hade fått ett negativt ersättningsbeslut från försäkringsbolaget. Anhållan om rättsskydd behandlades med avseende på fastighetsförsäkringen, där försäkringsperioden varit 1.4.2019–19.9.2019. Enligt punkterna 1 och 5.2 i försäkringsvillkoren gäller försäkringen bara den försäkrade egendomen på adressen B-gränd 2. Egendomen på adressen B-gränd 4 var inte försäkrad med en egendomsförsäkring när tvisten uppkom. Av dessa skäl kan försäkringsbolaget inte ersätta juristkostnader som hänför sig till tvisten.

Husbolagets klagomål gäller också det negativa ersättningsbeslut som försäkringsbolaget meddelat i fråga om fastighetsförsäkringens egendomsförsäkringsdel. För rättsskyddsförsäkringens del har ärendet behandlats i Försäkringsnämnden under diarienumret FINE-033233.

Kundens klagomål

Husbolaget yrkar på att försäkringsbolaget från rättsskyddsförsäkringen ersätter samtliga kostnader som hänför sig till tvisten om det negativa ersättningsbeslutet. I sin omfattande anhållan om utlåtande anser husbolaget bland annat att försäkringsbolaget försummat sin informationsplikt och sin utredningsskyldighet i samband med att husbolaget försäkrades. Försäkringsbolaget försäkrade byggnaden år 2011 enbart utifrån uppgifterna i den försäkring som byggherrebolaget M Ab hade tecknat, utan att husbolaget ombads ge information om försäkringsobjektet. Husbolaget har inte försummat sin informationsplikt som det föreskrivs om i 22 § i lagen om försäkringsavtal. Enligt anteckningarna i försäkringsbolagets system har det med avvikelse från försäkringsbrevet varit fråga om att försäkra två parhus. Enligt husbolaget förvissade sig styrelseordförande L om att båda byggnaderna är försäkrade. Det gjorde L genom att kontakta försäkringsförsäljare S. I försäkringsbrevet har uppgifterna om byggnaderna angetts i kubikmeter, vilket inte är vanligt. Det kan inte anses att hus-bolaget försummat sin plikt att rätta uppgifter som det har gett.  

Försäkringsbolagets bemötande

Försäkringsbolaget bestrider husbolagets yrkanden i sitt bemötande. Tvisten gäller ett försäkringsställe som är fastigheten på adressen B-gränd 4. Det objektet har inte varit försäkrat under perioden 1.4.2019–19.9.2019. Därför kan rättsskyddsförmån i tvisten inte beviljas. Den nya försäkringen började först 20.9.2019 omfatta parhusen på adresserna B-gränd 2 och B-gränd 4.

Försäkringsbolaget bestrider husbolagets påståenden att försäkringsbolaget försummat sin upplysningsplikt. I sitt omfattande bemötande konstaterar försäkringsbolaget bland annat att uppgifterna om M Ab:s försäkring på uppdrag av husbolaget använts som underlag för husbolagets försäkring. Husbolagets berättelser om kontakten med försäkringsförsäljare S är motstridiga, och försäkringsbolaget anser att de inte är trovärdiga. Husbolaget har försummat sin upplysningsplikt, och dessutom borde husbolaget ha rättat de felaktiga uppgifter som getts till försäkringsbolaget. Det är vanligt att uppgifterna om byggnader anges i kubikmeter i samband med fastighetsförsäkringar. Anteckningarna i försäkringsbolagets system saknar betydelse för avgörandet. Egendomsförsäkringen gällde inte i fråga om parhuset på adressen B-gränd 4. 

Beslutsrekommendation

Frågeställning

Meningsskiljaktigheten mellan parterna handlar om huruvida rättsskyddsdelen i husbolagets fastighetsförsäkring giltig ha gällt 18.9.2019, när tvisten uppkom, med avseende på tvister kring parhusbyggnaden på adressen B-gränd 4.

Tillämpliga lagrum och försäkringsvillkor

Enligt 5 § (Information innan avtal ingås) 1 mom. i lagen om försäkringsavtal, i den lydelse lagen hade år 2011, ska försäkringsgivaren innan ett försäkrings-avtal ingås ge försäkringssökanden den information som behövs för bedömning av försäkringsbehovet och för valet av försäkring, såsom information om försäkringsformerna, premierna och försäkringsvillkoren. När informationen ges ska uppmärksamhet även fästas vid väsentliga begränsningar i försäkringsskyddet.

Enligt 9 § (Ansvar för bristfällig eller oriktig information) 1 mom. i lagen om försäkringsavtal anses försäkringsavtalet, om försäkringsgivaren eller dennes representant vid marknadsföringen av en försäkring har underlåtit att ge försäkringstagaren behövlig information om försäkringen eller har gett honom fel-aktiga eller vilseledande uppgifter, vara i kraft med det innehåll som försäkringstagaren hade skäl att sluta sig till utgående från den information han fått.

Enligt 2 mom. i nämnda paragraf gäller vad som stadgas i 1 mom. på motsvarande sätt i det fall att om försäkringen under dess giltighetstid har getts bristfällig, felaktig eller vilseledande information som kan anses ha inverkat på försäkringstagarens förfarande. Detta gäller dock inte information som försäkringsgivaren eller dennes representant efter ett försäkringsfall har gett om en förestående ersättning.

22 § i lagen om försäkringsavtal (Försäkringstagarens och den försäkrades upplysningsplikt): Försäkringstagaren och den försäkrade skall innan försäkringen meddelas ge korrekta och fullständiga svar på försäkringsgivarens frågor vilka kan vara av betydelse för bedömningen av försäkringsgivarens ansvar. Försäkringstagaren och den försäkrade skall dessutom under försäkringsperioden utan obefogat dröjsmål rätta upplysningar som han gett försäkringsgivaren och därefter konstaterat vara oriktiga eller bristfälliga.

Enligt 34 § (Sänkning eller förvägrande av ersättning vid skadeförsäkring) 1 mom. i lagen om försäkringsavtal ska det, vid prövningen av om ersättningen från en skadeförsäkring ska sänkas eller förvägras på någon grund som föreskrivs i detta kapitel, beaktas vilken betydelse för skadans uppkomst den omständighet har haft som försäkringstagarens eller den försäkrades oriktiga eller bristfälliga uppgift gällt. Detsamma gäller även om det har skett en sådan förändring i förhållandena som medför ökad risk för skada och åtgärder eller försummelser av den försäkrade eller en person som avses i 33 §. Dessutom ska eventuellt uppsåt hos försäkringstagaren, den försäkrade eller en person som avses i 33 § beaktas, liksom också arten av hans eller hennes oaktsamhet samt förhållandena i övrigt. 

I 2 mom. i nämnda paragraf föreskrivs att om försäkringstagaren eller den försäkrade har lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter och premien på grund av detta har avtalats till ett lägre belopp än vad som skulle ha varit fallet om riktiga och fullständiga uppgifter hade lämnats, ska förhållandet mellan den avtalade premien och premien beräknad enligt riktiga och fullständiga uppgifter beaktas när en ersättning sätts ned. Mindre avvikelser i försäkringspremierna ger dock inte rätt till nedsättning av ersättningen.

Försäkringsbolagets allmänna avtalsvillkor som är tillämpliga på fallet motsvarar till sitt innehåll de ovan refererade bestämmelserna i lagen om försäkringsavtal.

Fastighetsförsäkringsvillkor (gäller från 1.1.2018)

Rättsskyddsförsäkring för fastighetsägare
1 Allmän beskrivning

Syftet med försäkringen är att ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som orsakats av anlitande av juristhjälp i samband med ägande, innehav eller skötsel av i försäkringsbrevet nämnd fastighet och byggnad i tviste- och brottmål samt ansökningsärenden i försäkringsfall som avses i punkt 4.

4 Försäkringsfall som ersätts
4.1 Definition på försäkringsfall

Försäkringsfall som ersätts från försäkringen är
i tvistemål och ansökningsärende
· uppkomst av tvist. En tvist har uppkommit, då ett till grunderna eller beloppet individualiserat krav bevisligen har bestridits till grunderna eller beloppet.
[...]

5 Begränsningar i anslutning till försäkringsfall
Försäkringen ersätter inte kostnader som orsakats den försäkrade i ett ärende,
2. som gäller den försäkrade i egenskap av ägare, innehavare, skötare eller användare av annan än i försäkringsbrevet nämnd fastighet eller byggnad
[...]

Bedömning

I ärendet är det fråga om ett tvistemål som gäller försäkringsersättning. Mellan parterna råder ingen meningsskiljaktighet om att tvisten i det här fallet ska anses ha uppkommit på det sätt som avses i punkt 4 i försäkringsvillkoren, när försäkringsbolaget 18.9.2019 meddelade husbolaget ett delvis negativt ersättningsbeslut som gällde en brandskada. Enligt beslutet ersätts 50 % av skadan.

Enligt punkt 1 i försäkringsvillkoren är syftet med försäkringen att ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som orsakats av anlitande av juristhjälp i samband med ägande, innehav eller skötsel av i försäkringsbrevet nämnd fastighet och byggnad i tviste- och brottmål samt ansökningsärenden. Enligt underpunkt 2 i villkorspunkt 5 ersätter försäkringen inte kostnader som orsakats i ett ärende som gäller den försäkrade i egenskap av ägare, innehavare, skötare eller användare av annan än i försäkringsbrevet nämnd fastighet eller byggnad.

Enligt anteckningarna i ett till nämnden insänt försäkringsbrev för försäkringsperioden 1.4.2019–31.3.2020 (försäkringen upphörde att gälla 19.9.2020) är bostadsaktiebolag B-gränd 2 försäkringstagare i fastighetsförsäkringen. Egendomsförsäkringen omfattar ”Parhus, B-gränd 2”, och som försäkringsställe nämns till denna del B-gränd 2. Försäkringsbrevet upptar dessutom anteckningar om att Bost. Ab B-gränd 2 tecknat ansvarsförsäkring för styrelse och disponent, fastighetsägarens ansvarsförsäkring och fastighetsägarens rättsskyddsförsäkring.

Nämnden konstaterar att det ifrågavarande husbolagets namn (Bost. Ab B-gränd 2) nämns i försäkringsbrevet för fastighetsförsäkring och att B-gränd 2 anges som försäkringsställe för egendomsförsäkringen. Inget specifikt fastighetsnamn framgår av försäkringsbrevet. Till den del det är fråga om huruvida parhusbyggnaden på adressen B-gränd 4 varit försäkrad med fastighetsförsäkringen hänvisar nämnden till beslutsrekommendationen i ärendet FINE-033233, där det har ansetts att också den byggnaden varit försäkrad med fastighetsförsäkringen. Nämnden anser att det i det aktuella fallet inte heller kan anses att den omständigheten att det i försäkringsbrevet nämnda försäkringsobjektets adress varit B-gränd 2, vilket motsvarar adressen i husbolagets firma, som sådan har tytt på att tvister om husbolagets andra parhus som de facto ligger på adressen B-gränd 4 inte skulle ha varit föremål för rättsskyddsförsäkringen. Av dessa anledningar är det fråga om en tvist som kan ersättas inom ramen för fastighetsägarens rättsskyddsförsäkring. 

Slutresultat

Försäkringsnämnden rekommenderar att försäkringsbolaget beviljar husbolaget rättsskyddsförmån i den tvist som det är fråga om och betalar en med försäkringsvillkoren förenlig ersättning för husbolagets juristkostnader.

Försäkringsnämnden var enig.

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

Ordförande Bygglin
Sekreterare Siirala

Medlemmar:
Maso
Vaitomaa
Vyyryläinen
Yrttiaho

Tulosta