Haku

FINE-033212

Tulosta

Asianumero: FINE-033212 (2022)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 14.04.2022

Lakipykälät: 69

Varkausvakuutus. Autovarkaus Venäjällä. Osamaksu- ja leasingvakuutus. Ratkaisusuosituksen antaminen.

Tapahtumatiedot

Pankin omistama ja M Oy:n hallinnassa ollut auto oli anastettu 8.6. ja 21.6.2019 välisenä aikana Venäjällä. M Oy:n edustaja N teki asiasta vahinkoilmoituksen 25.6.2019 ja haki korvausta M Oy:n ottamasta kaskovakuutuksesta. Vahinkoilmoituksen mukaan N oli jättänyt auton kadun varteen Pietarissa ja lähtenyt lomalle. Palattuaan lomalta hän oli huomannut auton viedyksi ja tehnyt ilmoituksen poliisille. Venäjän poliisille tehdyn rikosilmoituksen mukaan auton yksi alkuperäinen avain sekä yksi mekaanisen varkaudenestojärjestelmän avain oli luovutettu poliisin haltuun 24.6.2019.

Vakuutusyhtiön käsittelymerkintöjen mukaan vakuutusyhtiön edustaja oli saanut N:ltä puhelimitse 26.7.2019 tiedon siitä, että auton toinen avain oli N:lla kotona ja toinen poliisilla Pietarissa. N oli ilmoituksensa mukaan menossa seuraavalla viikolla Pietariin ja ilmoitti hakevansa avaimen tuolloin. Vakuutusyhtiön edustaja oli ollut uudelleen 27.8.2019 puhelimitse yhteydessä N:ään, jolloin N oli pyytänyt ilmoittamaan postiosoitteen, johon avaimet voisi toimittaa. N oli ilmoittanut, että hänellä oli yksi auton avain ja kaksi lisälukon avainta.

Vakuutusyhtiö antoi varkausvakuutuksesta 5.6.2020 kielteisen korvauspäätöksen. Varkausvakuutuksen ehtojen mukaan vahingon korvattavuus edellytti, että auton oli tullut olla suljettu ja lukittu tai säilytetty lukitussa tai jatkuvasti vartioidussa säilytyssuojassa. Koska ajoneuvo oli ollut kadun varressa, se ei ollut ollut lukitussa tai jatkuvasti vartioidussa tilassa. Auto oli ollut varustettu paitsi ajonestojärjestelmällä, myös erikseen asennetulla turvalukolla.

Vakuutusyhtiö vetosi siihen, että N oli 27.8.2019 käydyn puhelinkeskustelun jälkeen ilmoittanut, ettei hän pysty toimittamaan muita avaimia, koska ne olivat edelleen Venäjän poliisin hallussa. Kotona Suomessa olleen auton käyttöavaimen N oli toimittanut vakuutusyhtiölle 10.9.2019. Vakuutusyhtiön edustaja oli ollut 23.9.2019 yhteydessä Venäjän poliisin rikostutkijaan tiedustellen, olivatko auton avaimet edelleen poliisin hallussa. Tutkija oli vastannut palauttaneensa avaimet N:lle jo aiemmin ja tehneensä tästä kirjallisen palautuspäätöksen, josta oli annettu kopio N:lle.

Vakuutusyhtiö totesi, että kerrotun mukaan auton kumpikin avain oli ollut N:n hallussa. Autoa ei ollut voitu anastaa muulla kuin sen omalla avaimella. Vakuutusyhtiö katsoi, että tämän ristiriidan selvittämiseksi molemmat käyttöavaimet olisi tullut saada vakuutusyhtiön haltuun. Vakuutusyhtiön mielestä korvauksen hakija ei ollut täyttänyt velvollisuuttaan näyttää korvattavan vakuutustapahtuman sattuminen. 

Pankki vaati korvausta kaskovakuutuksen osamaksu- ja leasingvakuutuksesta. Pankki vetosi N:n esittämiin selvityksiin ja rikosilmoitukseen. Pankki katsoi, ettei avainten hallussapito ollut anastuksen osoittamisen välttämätön edellytys erityisesti tilanteissa, joissa kyseessä oli niin sanottu arvoauto.

Vakuutusyhtiö ilmoitti, että varkausvakuutuksen ehtojen mukaan korvattava vakuutustapahtuma oli suljetun ja lukitun ajoneuvon anastus tai luvaton käyttö. Osamaksu- ja leasingvakuutus korvasi vahingon mm. silloin, jos sitä ei korvattu varkausvakuutuksesta sen vuoksi, että ajoneuvo ei vahingon sattuessa ollut lukittuna tai vartioidussa säilytystilassa. Pankki ei kuitenkaan ollut näyttänyt ajoneuvon anastusta tai luvatonta käyttöä. Sellaisesta ei ollut saatu riittävää näyttöä, koska auton kaikkia avaimia ei ollut saatu tutkittavaksi. Vakuutusyhtiö ei pitänyt N:n rikosilmoitusta, vahinkoilmoitusta ja kertomusta uskottavina. Vakuutusyhtiö ei se väittänyt, et­tei­­­ ajonestolaitetta olisi voitu tässä tapauksessa ohittaa, mutta sen mielestä todennäköisin vaihtoehto oli, ettei anastusta ollut tapahtunut.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Pankin mukaan vakuutusehdot edellyttävät anastustilanteessa korvauksen hakijan näyttävän toteen, että ajoneuvo oli tosiasiallisesti anastettu. Vakuutusyhtiö edellytti pankin esittävän näyttöä siitä, ettei ajoneuvo ole vakuutuksenottajan hallussa. Tilanteessa, jossa ajoneuvo on tosiasiallisesti anastettu, vakuutuksenottaja ei tiedä sen sijaintia. Pankin on hyvin vaikeaa todentaa, ettei ajoneuvon sijainti, tai se, mitä ajoneuvolle on tapahtunut, ole vakuutuksenottajan tiedossa. Pankin näkemyksen mukaan ehto, jossa rahoitusyhtiön edellytetään näyttävän anastuksen tosiasiallisesti tapahtuneen, on kohtuuton.

Pankin käsityksen mukaan on epäselvää, kenen hallussa auton avain on. N:n mukaan avain on edelleen Venäjän poliisin hallussa, ja Venäjän poliisi on ilmoittanut palauttaneensa avaimen N:lle. Vakuutusyhtiön päätös perustuu ainoastaan Venäjän poliisilta saatuun tietoon avainten palautuksesta. Vakuutusyhtiö ei ole pyynnöistä huolimatta saanut Venäjän poliisilta kirjallista kopiota avainten luovutuksesta. Pankki katsoo, ettei asiassa ole osoitettu, että Venäjän poliisi olisi koskaan luovuttanut avaimia. Tätä tukee myös N:n kertomus. Pelkästään Venäjän poliisin ilmoituksen perusteella ei voida katsoa, että vakuutuksenottaja olisi toiminnallaan pyrkinyt estämään avainten päätymisen vakuutusyhtiön haltuun. Saadun selvityksen perusteella ei voida myöskään päätellä, että N olisi vilpillisesti antanut väärää tietoa vakuutusyhtiölle tai ei olisi antanut riittävästi tietoa tapahtumien kulusta.

Pankki katsoo, ettei se, kuinka monta avainta vakuutuksenottaja on voinut toimittaa vakuutusyhtiölle, voi olla pankin korvausoikeuden kannalta ratkaisevaa. Anastus oli voinut tapahtua ajoneuvon ollessa lukittuna tai lukitsematta. Pankki ei voi esittää näyttöä siitä, missä anastettu auto on. Tällaisen näytön vaatiminen ei perustu vakuutussopimukseen. Se, että yksi avain on jäänyt kateisiin, ei tarkoita, ettei ajoneuvoa olisi anastettu. Vakuutusyhtiön väite siitä, ettei anastusta olisi lainkaan tapahtunut, on vähintäänkin kyseenalaistettava. Pankki oli pyrkinyt selvittämään asiaa mm. olemalla yhteydessä vakuutuksenottajan edustajaan. Pankki vetoaa myös FINEn Vakuutuslautakunnan antamiin ratkaisusuosituksiin VKL 186/16 ja FINE-011218.

Vakuutusyhtiö katsoo asiassa näytetyksi, että poliisi on palauttanut N:lle kaikki autoon liittyvät esineet, mm. yhden käyttöavaimen, mekaanisen varkaudenestojärjestelmän avaimen ja rekisteröintitodistuksen. Tämä tieto on saatu Venäjän poliisilta puhelimitse 23.9.2019. Näin ollen auton molemmat käyttöavaimet ovat kerrotun mukaan olleet N:n hallussa. Edellytyksenä vahingon käsittelemiselle osamaksu- ja leasingvakuutuksesta on, että kyseessä on toteen näytetty varkausvahinko. Vakuutusyhtiön mielestä tämä on jäänyt asiassa näyttämättä. Vakuutuksenottajan mukaan ajoneuvon molemmat avaimet olivat olleet varkaushetkellä hänen hallussaan, joten vakuutusyhtiöllä on ollut peruste vaatia vakuutussopimuslain 69 §:ään vedoten molemmat avaimet tutkittavakseen vastuunsa selvittämiseksi. Avainten tutkiminen on välttämätöntä mm. sen selvittämiseksi, milloin autoa on viimeksi käytetty ko. avaimella ja onko avaimista tehty kopioita.

Vakuutusyhtiö katsoo, ettei korvauksen hakija ole täyttänyt sille vakuutussopimuslaissa ja vakuutusehdoissa asetettua velvollisuutta näyttää korvattavan vakuutustapahtuman sattuminen. Mikäli toinen käyttöavain toimitetaan vakuutusyhtiölle, vakuutusyhtiö jatkaa asian käsittelyä.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutussopimuslain 69 § mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Kaskovakuutuksen 1.5.2017 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 4.5, Varkausvakuutus, mukaan vakuutus korvaa suljetun ja lukitun, lukitussa paikassa säilytetyn tai jatkuvasti vartioidussa säilytyssuojassa säilytetyn ajoneuvon tai muun vakuutuksen kohteen vahingoittumisesta tai menettämisestä aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, kun vahingon syynä on ollut vakuutuksen kohteeseen kohdistunut varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, toisen hallussa olevan ajoneuvon muu luvaton käyttö tai näiden yritys.

Vakuutuksen kohde on suljettu ja lukittu, kun sen ikkunat ja kuomullinen avotila on suljettu, ovet ja lukittava säilytys- ja kuormatila lukittu sekä luvattoman käytön estämiseksi ajoneuvossa oltava laite on kytketty päälle. […]

Vakuutusehtojen kohdan 4.10, Osamaksu- ja leasingvakuutus, mukaan vakuutus korvaa ajoneuvon vahingoittumisesta myyjälle tai rahoituslaitokselle, jolle myyjä on siirtänyt vastaavat oikeudet, taikka vuokralleantajalle tai panttioikeuden tai autokiinnityksen haltijalle aiheutuneen vahingon kohdan 6.1 mukaisesti, jos sitä ei korvata vakuutuksenottajan valitsemien, muiden tässä mainittujen vakuutusten perusteella seuraavista syistä:
- varkausvakuutuksen perusteella, koska ajoneuvo ei vahingon sattuessa ole ollut lukittuna eikä vartioidussa säilytystilassa (kohta 4.5) […]

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko Venäjällä varastetuksi ilmoitetun auton omistajana olleelle pankille maksaa korvausta auton varkausvakuutuksesta tai osamaksu- ja leasingvakuutuksesta.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan varkausvakuutuksesta korvataan muun muassa vakuutuksen kohteeseen kohdistunut varkaus. Varkausvakuutuksesta korvattavan vahingon edellytyksenä on, että ajoneuvo on ollut vakuutusehdoissa määritellyllä tavalla lukittu tai säilytetty. Lisäksi osamaksu- ja leasingvakuutuksen ehtojen mukaan rahoituslaitokselle korvataan vahinko, jota ei korvata varkausvakuutuksesta sen vuoksi, että ajoneuvo ei ole vahingon sattuessa ollut lukittuna tai vartioidussa säilytystilassa.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus vakuutusehtojen mukaan korvattavan tapahtuman sattumisesta.

Vakuutusyhtiön mukaan auton toista käyttöavainta ei ole toimitettu vakuutusyhtiölle. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö on katsonut, ettei tapauksessa ole osoitettu tapahtuneen varkautta. Pankki on katsonut, että osoitukseksi varkaudesta tulee riittää vakuutuksenottajan kertomus sekä hänen asiasta tekemänsä ilmoitukset vakuutusyhtiölle ja poliisille. Lisäksi pankki on katsonut jääneen selvittämättä, että auton toinen käyttöavain olisi palautettu vakuutuksenottajalle.

Vakuutusyhtiö on kertonut saaneensa Venäjän poliisilta puhelimitse tiedon, että poliisi oli luovuttanut auton toisen käyttöavaimen takaisin N:lle. Pankin FINElle toimittaman selvityksen mukaan N on 23.7.2020 ilmoittanut sähköpostitse toimittaneensa kaikki hänellä olleet avaimet vakuutusyhtiölle. FINElle toimitetuissa asiakirjoissa ei ole muuta N:n seikkaperäistä selvitystä tapahtumien kulusta.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että varkausvahingon korvattavuuden arvioimiseksi on välttämätöntä saada auton molemmat käyttöavaimet tutkittaviksi. Pankin mukaan tämä ei voi olla ratkaisevaa arvioitaessa pankin oikeutta korvaukseen osamaksu- ja leasingvakuutuksesta.

FINE toteaa, että vaikka leasing- ja osamaksuvakuutuksen vakuutusehdoissa on laajennettu vakuutuksen korvauspiiriä siitä, miten se on määritelty varkausvakuutuksen ehdoissa, myös leasing- ja osamaksuvakuutuksen ehtojen mukaan korvauksen edellytyksenä on se, että ajoneuvo on joutunut varkausvakuutusehdoissa mainitun varkauden tai moottorikulkuneuvon käyttövarkauden kohteeksi.

Asian arvioinnissa on siten ratkaisevaa, onko varkausvakuutuksen ehdoissa mainitun varkauden osoitettu tapahtuneen. Keskeistä on myös, mikä merkitys auton kaikkien avainten toimittamiselle vakuutusyhtiölle olisi ensin mainitun seikan arvioimiseksi annettava, ja mistä todennäköisenä pidettävästä syystä molempia käyttöavaimia ei ole vakuutusyhtiön tutkittavaksi toimitettu. Kaikki nämä seikat ovat kyseisen ulkomailla sattuneen vahingon osalta sellaisia, ettei niitä ole mahdollista FINEn noudattamassa kirjallisessa menettelyssä ja FINEn käytettävissä olevin keinoin luotettavasti selvittää. Näin ollen FINE on ohjesääntönsä 10 §:n nojalla päättänyt, ettei se anna asiasta ratkaisusuositusta.

Lopputulos

FINE ei anna asiassa ratkaisusuositusta.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä Salo

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia