Haku

FINE-033146

Tulosta

Asianumero: FINE-033146 (2021)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 18.06.2021

Lakipykälät: 9, 68

Korvauksesta annetut tiedot.

Tapahtumatiedot

Asiakas oli vienyt henkilöauton huoltoon P Oy:lle 16.7.2020. Kyseessä oli öljynvaihto. P Oy oli tehnyt huollon aikana työvirheen ja unohtanut laittaa moottoriin uutta moottoriöljyä, minkä johdosta auton moottori oli vaurioitunut korjauskelvottomaksi. P Oy:n vastuuvakuutusyhtiö on 11.8.2020 antanut asiassa myönteisen korvauspäätöksen ja auton korjaamisen jälkeen suorittanut P Oy:n vastuuvakuutuksen perusteella auton korjauskustannukset korjaustyön tehneen T Oy:n laskun mukaisesti. Asiakkaan mukaan T Oy ei ole tehnyt korjaustyötä sovitun mukaisesti, kun auton vanhasta moottorista oli siirretty apulaitteita uuteen moottoriin.

Asiakkaan valitus

Asiakas katsoo, ettei moottorin korjannut T Oy ole toiminut sovitun mukaisesti. Vanhasta moottorista on siirretty lähes kaikki apulaitteet uuteen moottoriin, vaikka asiakkaalle oli luvattu uusi moottori apulaitteineen. Tämä seikka on vaikuttanut asiakkaan lopulliseen päätökseen auton korjauksen ja lunastuksen välillä.

Asiakkaan mukaan hän on saanut Suomen Vahinkotarkastus Oy:n (SVT) edustajalta puhelimitse suullisen tarjouksen tehdaskunnostetusta moottorista ilman apulaitteita sekä tehdasuudesta moottorista apulaitteineen. Asiakas oli päätynyt tehdasuuteen moottoriin apulaitteineen. SVT:n edustaja oli tarjouksen esittämisen jälkeen ilmoittanut, että hän joutuu pyytämään vakuutusyhtiöltä lupaa asiaan. Hän oli myöhemmin ilmoittanut, että vakuutusyhtiö on hyväksynyt vaihdon ja vaatii asiakkaalta 500 euron kompensaatiota, koska asiakas tulee hyötymään vaihdosta.

Asiakas oli lisäksi ollut yhteydessä moottorinvaihdon suorittavaan T Oy:hyn puhelimitse ja hän oli tiedustellut, mitä moottori sisältää. T Oy:n edustaja oli kertonut moottorin sisältävän suuttimet, laturin, startin ja niin edelleen. Missään vaiheessa ei ollut ollut puhetta siitä, että kyseiset osat olisivat vanhoja osia. Asiakkaan mukaan SVT on solminut asiakkaan kanssa sopimuksen suullisesti ja kirjallisesti sekä hakenut asialle vakuutusyhtiön hyväksynnän. Vakuutusyhtiö on vastuussa sopimuksen sisällöstä asiakkaalle.

Asiakas on tiedustellut maahantuojana toimivalta V Oy:ltä moottorin apuosien hintoja. V Oy on todennut, että suuttimia ei välttämättä lueta apulaitteiksi. Asiakkaan mukaan tehdasuuden moottorin olisi pitänyt sisältää suuttimet. Maahantuoja V Oy on puhelimessa todennut, että maahantuoja ei saisi itse edes tilattua tehdasuutta moottoria tehtaalta ilman suuttimia.

Asiakas vaatii vakuutusyhtiötä korvaamaan yhteensä 12 000 euroa. Kustannusarvio perustuu V Oy:ltä saatuihin tietoihin. Tämä koostuu 2 000 euron työosuudesta sekä seuraavista apulaitteista.

Ruiskutussuutin – 690,00 €/ 1 kpl
Korkeapainepumppu – 2005,00 €
Laturi – 1090,00 €
Käynnistinmoottori – 1335,00 €/ vaihto-osa – 1060,00 €
Kompressori – 2060,00 €/ vaihto-osa – 168,50 €
Moniurahihna – 37,00 €

Asiakkaan mukaan sopimus olisi pitänyt muotoilla selkeästi siten, ettei sitä olisi voinut ymmärtää väärin. Sopimuksessa olisi tullut eritellä se, mitä sopimukseen kuului. Nyt asiakas on ymmärtänyt, että moottori tulee täydellisenä, mikä on vaikuttanut asiakkaan päätöksentekoon asiassa. Jos asiakas olisi tiennyt, että moottorin apulaitteet siirretään vanhasta moottorista, hän olisi halunnut, että auto lunastetaan.

Vakuutusyhtiön vastine

Asiakas on vaatinut vakuutusyhtiöltä, että ajoneuvoon vaihdetaan kaikki moottorin apulaitteet. Moottoriin on vaihdettu jo turbo, öljyputket ja sähköt. Näiden lisäksi asiakas vaatii, että moottoriin vaihdettaisiin vielä laturi, startti, suuttimet sekä ilmastoinnin kompressori.

Vakuutusyhtiö on kieltäytynyt suorittamasta asiakkaan vaatimaa korvausta vastuuvakuutuksen perusteella, koska vastuuvakuutuksesta voidaan suorittaa korvauksia vain siinä laajuudessa, kuin vahingonaiheuttaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Asiakkaan vaatimukset ovat selvästi vastoin vahingonkorvausoikeudessa vallitsevaa rikastumiskieltoa, eikä vakuutusyhtiöllä ole velvollisuutta suorittaa korvausta apulaitteiden vaihtamisen osalta myöskään sopimuksen perusteella.

Toiminnan vastuuvakuutuksesta korvataan ehtokohdan 1.1 mukaan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutusyhtiön edustajana toimineen SVT:n edustajan kertoman mukaan T Oy:ltä oli soitettu ja kerrottu, että autoon on saatavissa ”raakamoottori”, jonka hinta on noin 6 000 euroa. Auton kuntoon saattamiseksi on vaihtoehtoisesti tarjottu moottoria apulaitteineen, koska epäilyksenä on ollut, että myös turboahdin on saattanut vaurioitua. SVT:n edustaja oli päätynyt jälkimmäiseen vaihtoehtoon, ja tilaus oli tehty 13.8.2020. Tilaussähköpostin mukaan ”Vaihdetaan autoon tuo moottori täydellisenä apulaitteineen 7690 euroa + työt jne.”

SVT ei ollut keskustellut T Oy:n kanssa siitä, mitä apulaitteita täydelliseen moottoripakettiin kuuluu. Asiaa ei ole katsottu tarpeelliseksi selventää tilaussähköpostissa, erityisesti siksi koska ajoneuvo on mennyt vauriokorjaukseen. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan asiassa voidaan katsoa itsestään selväksi, että vauriokorjauksessa ei tehdä 12 000 euron ylimääräistä remonttia sellaisten osien osalta, jotka eivät liity millään tavalla moottorin vaurioitumiseen moottorin öljynpuutteen takia. 

T Oy on vaihtanut ajoneuvoon Saksasta tilaamansa täyden moottoripaketin, joka on sisältänyt moottorin, turbon, öljyputket ja sähköt. Paketti ei ole sisältänyt laturia, starttia, suuttimia tai ilmastoinnin kompressoria. T Oy:ltä saadun selvityksen mukaan moottori sopii useampaan eri automalliin, ja erot malleissa on edellä mainituissa laitteissa. Tämän vuoksi ne yleensä otetaan alkuperäisautosta. Kaikki osat on T Oy:n toimesta todettu toimiviksi.

Moottoripaketti on päätetty vaihtaa täydellisenä apulaitteineen, koska se on SVT:n näkemyksen mukaan ollut kustannustehokkainta. Toinen vaihtoehto olisi ollut vaihtaa ajoneuvoon ns. raakamoottori (ilman apulaitteita), mutta tästä luovuttiin, koska turboahtimen vaurioitumisesta ei ollut tilausvaiheessa varmuutta.

SVT:n edustaja on kertomansa mukaan käynyt asiakkaan kanssa useita puhelinkeskusteluja, mutta asiakkaalle ei ole kerrottu, että ajoneuvoon vaihdettaisiin kaikki apulaitteet. Vakuutusyhtiölle, SVT:lle ja T Oy:lle on ollut itsestään selvää, että vauriokorjauksen tarkoituksena on korjata ajoneuvo vahinkoa edeltävään tilaan – ei uusia sellaisia osia, jotka eivät ole moottoriöljyn puutteen vuoksi voineet rikkoutua. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei missään vaiheessa ole sovittu, että vakuutusyhtiö maksaisi vahinkoon välittömästi liittyvien kustannusten yli meneviä kuluja.

Vahingonkorvausoikeudessa vallitsee esinevahinkojen osalta täyden korvauksen periaate. Vahinkoa kärsinyt on korvauksen avulla saatettava siihen taloudelliseen tilanteeseen, jossa hän ilman vahinkoa olisi. Vahinkoa kärsinyt ei kuitenkaan saa hyötyä vahinkotapahtumasta (ns. rikastumiskielto). Vakuutusyhtiö on suorittanut vastuuvakuutuksen perusteella vahingoittuneen esineen korjauskustannukset, ja esine on saatettu vähintään vahinkoa edeltävään tilaan. Asiakkaan vuoden 2014 ajoneuvoon, jolla oli vahinkotapahtuman sattuessa ajettu noin 250 000 kilometriä, on vaihdettu tehdasuusi moottoripaketti. Ikävähennyksenä suorittamastaan korvauksesta vakuutusyhtiö on vähentänyt 500 euroa.

Vakuutusyhtiö katsoo, että ajoneuvoon on tilauksen sanamuodon mukaisesti vaihdettu täysi moottoripaketti eli ”moottori täydellisenä” – aivan kuten on sovittu. Mitään muuta ei ole missään vaiheessa ollut tarkoitus vaihtaa, eikä muusta ole sovittu kirjallisesti tai suullisesti.

Jos vastoin vakuutusyhtiön näkemystä katsottaisiin, että ajoneuvoon on tilaussähköpostissa tai SVT:n kanssa käydyissä puhelinkeskusteluissa sitouduttu vaihtamaan kaikki moottorin apulaitteet, vakuutusyhtiö toteaa seuraavaa.

Vakuutussopimuslain 9 §:n perusteella tulevasta korvauksesta annetut tiedot eivät sido vakuutusyhtiöitä siten, että vakuutuskorvaus tulisi suorittaa ennakkotietojen mukaisesti. Mikäli vakuutusyhtiön (tai sen edustajan) ennakkotietoja koskeva menettely aiheuttaa vahinkoa, arvioidaan vakuutusyhtiön mahdollista korvausvastuuta sopimusoikeudellisten yleisten oikeusperiaatteiden mukaisesti.

Mikäli SVT vakuutusyhtiön edustajana olisi kertonut asiakkaalle, että ajoneuvoon tullaan vaihtamaan kaikki apulaitteet, tai asiakkaalle olisi perustellusti voinut syntyä tällainen kuva tilaussähköpostin perusteella, olisi kyseessä vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan sellainen vakuutuskorvausta koskeva ennakkotieto, joka ei ole vakuutusyhtiötä sitova. Lisäksi asiassa ei ole edes esitetty, että ennakkotietoja koskevasta menettelystä olisi aiheutunut mitään vahinkoa.

Asiakas on viitannut maahantuoja V Oy:n antamiin tietoihin apulaitteista. Vakuutusyhtiön saaman tiedon mukaan moottorit tulevat autokohtaisesti erilaisin paketein. Lähtökohtaisesti moottoripakettiin kuuluvat lohkot ja kannet, mutta suuttimet ja muut oheistarvikkeet tilataan erikseen tai käytetään vanhat, ehjiksi todetut osat. Lisäksi T Oy:n mukaan tilattu moottori sopii useampaan eri malliin, mutta laturissa, startissa, ilmastoinnin kompurassa ja suuttimissa on mallikohtaisia eroja. Vakuutusyhtiö toteaa vielä, että T Oy:n ajoneuvoon Saksasta tilaaman uuden täydellisen moottoripaketin toimituksessa ei ole havaittu mitään puutteita ja T Oy on kertomansa mukaan asentanut koko paketin ajoneuvoon. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei asian arvioinnin kannalta ole merkitystä sillä, mitä maahantuoja V Oy:n kautta tilattavaan moottoripakettiin olisi kuulunut.

Vakuutusyhtiö toteaa lisäksi, että sen jälkeen, kun ajoneuvo luovutettiin asiakkaalle T Oy:ltä moottorin vaihdon jälkeen, ajoneuvossa on todettu maahantuojan tarkastuksessa kylmäkäynnistyshäiriöitä ja starttausviive. Käyntihäiriön syyksi selvisi se, että kolmannen ja neljännen sylinterin suuttimet oli asennettu T Oy:n toimesta ristiin. Vika poistui, kun suuttimet käännettiin oikein päin. Maahantuojan uudessa tarkastuksessa havaittiin, että hehkutuksen rele, joka tuli uuden moottoripaketin mukana ja jonka T Oy ajoneuvoon asensi, oli viallinen. Rele on vaihdettu, ja SVT:n mukaan ajoneuvon moottori on kunnossa. Tämä maahantuojan tarkastus varmisti sen, että ajoneuvossa moottorinvaihdoin jälkeen havaitut ongelmat eivät johtuneet rikkoutuneista tai epäsopivista moottorin apulaitteista.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, onko vakuutusyhtiö velvollinen suorittamaan korvausta asiakkaalle ajoneuvon apulaitteista vaihtotöineen.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehdot, toiminnan vastuuvakuutus

1.1 Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Asiassa on ensiksi arvioitava sitä, mitä tietoja asiakkaalle on vahingon korvaamisesta annettu. Jos asiakkaalle on annettu virheellistä, puutteellista tai harhaanjohtavaa tietoa vahingon korvaamisesta, asiassa on lisäksi arvioitava sitä, onko vakuutusyhtiö vastuussa annetuista tiedoista.

Asiakkaan auton moottori on vaurioitunut korjauskelvottomaksi moottoriöljyn vaihtoon liittyvän laiminlyönnin seurauksena. Aiheutunut vahinko on sovittu korvattavaksi huoltoliikkeen vastuuvakuutuksesta. Asiakas on kertomansa mukaan saanut päättää, lunastaako vakuutusyhtiö auton vai vaihdetaanko vaurioitunut moottori uuteen. Asiakas on ollut siinä käsityksessä, että hänen autoonsa vaihdetaan uusi moottori uusine apulaitteineen. Autoon on vaihdettu uusi moottori, mutta osa vanhan moottorin apulaitteista on siirretty uuteen moottoriin. Jos asiakas olisi tiennyt, että vanhasta moottorista siirretään vanhoja apulaitteita uuteen moottoriin, hän olisi valinnut auton lunastamisen. Asiakkaan mukaan hänelle on sekä suullisesti että kirjallisesti luvattu, että moottori sekä sen apulaitteet ovat uusia.

Vakuutuslautakunnan menettely on kirjallista, eikä osapuolten tai todistajien suullinen kuuleminen vakuutuksen nojalla ole mahdollista. Vakuutuslautakunta arvioi seuraavassa asiakkaalle annettuja tietoja kirjallisen materiaalin perusteella.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusyhtiön antama korvauspäätös sitoo lähtökohtaisesti vakuutusyhtiötä sopimusoikeudellisena tahdonilmaisuna. Korvauspäätöksen lähtökohtainen sitovuus voi kuitenkin kumoutua esimerkiksi vakuutussopimuslain säännösten, oikeustoimilain mukaisten pätemättömyys- tai kohtuullistamisperusteiden tai mahdollisesti asiassa ratkaisun tekemisen jälkeen saadun uuden selvityksen perusteella. Vakuutussopimuslaissa ei ole määritelty sitä, millaista tahdonilmaisua pidetään vakuutusyhtiön korvauspäätöksenä. Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiötä sitovasta korvauspäätöksestä on kysymys yleensä niissä tapauksissa, joissa vakuutusyhtiö nimenomaisesti ilmoittaa vahinkoa koskevasta korvausratkaisustaan.

Vakuutussopimuslain 68 §:n 1 momentin 1 virkkeen mukaan vakuutuksenantajan on lähetettävä vastuuvakuutuksen nojalla haettua korvausta koskevasta päätöksestään tieto vahinkoa kärsineelle. Vakuutuslautakunnalle toimitettujen asiakirjojen perusteella asiakkaalle on lähetetty 11.8.2020 päivätty korvauspäätös, jossa on todettu, että vakuutusyhtiö korvaa vahingon vakuutuksenottajan vastuuvakuutuksen perusteella. Päätöksessä ei ole eritelty tarkemmin korvauksen suuruutta, vaan vakuutusyhtiö on pyytänyt vahingonkärsijää selvittämään korvauksen suuruuden SVT:n kanssa.

Vakuutuslautakunnalle ei ole toimitettu sellaista aineistoa, josta ilmenisi selkeästi, mitä tietoa asiakas on SVT:ltä saanut moottorin vaihtoon liittyen. Asiakas viitannee kirjallisesti saamillaan tiedoillaan tältä osin tilaustyön kuvaukseen ”Vaihdetaan autoon tuo moottori täydellisenä apulaitteineen 7690 euroa + työt jne.” Näin on todettu myös vakuutusyhtiön 21.9.2020 lähettämässä sähköpostissa asiakkaalle.

Lisäksi vakuutusyhtiö on ilmoittanut vahinkoa kärsineelle sähköpostissa (13.8.2020), että ”[m]oottorin vaihdosta tulee sinulle maksettavaa, sillä vahingonkorvausoikeudesta juontuu, että vakuutuksenottajamme on velvollinen palauttamaan varallisuutesi vahinkoa edeltävään tilaan. Ennen vahinkoa moottorillasi oli ajettu jo jonkin verran, mutta samanlaista käytettyä moottoria ei ollut saatavilla. Saat siis hyötyä siitä, että moottori vaihdetaan, eikä vahingosta vastuussa oleva ole velvollinen kustantamaan tätä saamaasi hyötyä. Siksi vaihdosta tulee myös sinulle kompensoitavaa.”

Vakuutusyhtiö on vedonnut vakuutussopimuslain 9 §:n 2 momenttiin. Vakuutuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että vakuutussopimuslain 9 § koskee vakuutuksenantajan ja vakuutuksenottajan välistä sopimussuhdetta. Nyt käsillä olevassa tapauksessa on kyse vahinkoa kärsineelle taholle annetusta tiedosta. Vahinkoa kärsinyt taho ei tapauksessa ole vakuutuksenottaja.

SVT on korjaustyön arviota ja päätöstä tehdessään toiminut vakuutusyhtiön edustajana. Vakuutusyhtiön lähettämässä korvauspäätöksessä vakuutusyhtiö on pyytänyt vahingonkärsijää selvittämään korvauksen suuruuden SVT:n kanssa. Vakuutusyhtiö vastaa siten lähtökohtaisesti asiakkaalle siitä korvausratkaisusta, jonka SVT on asiakkaalle esittänyt.

Lautakunnan käsityksen mukaan, vaikka edellä siteerattu SVT:n asiakkaalle antama tieto on jossakin määrin tulkinnanvarainen, lauseesta ei sinänsä voi suoraan päätellä, että vaihdettavat apulaitteetkin olisivat uusia. Huomiota on kiinnitettävä lisäksi siihen, että vakuutusyhtiö on antanut vahinkoa kärsineelle myös tietoa siitä, että vahingonkorvausvelvollinen taho ei ole velvollinen kustantamaan asiakkaan moottorinvaihdosta saamaa hyötyä. Lähtökohtaisesti vastuuvakuutuksesta voidaan suorittaa korvauksia vain siinä laajuudessa, kuin vahingonaiheuttaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Selvää on, ettei vahingonaiheuttaja ole velvollinen korvaamaan sellaista, josta ei ole vahinkoa aiheutunut. Koska moottorin tietyt apulaitteet ovat olleet vaurioitumattomia ja siirtokelpoisia uuteen moottoriin, vahingonaiheuttaja ei ole velvollinen kustantamaan vahinkoa kärsineelle uusia apulaitteita vanhojen siirtokelpoisten ja toimivien apulaitteiden tilalle.

Edellä sanottu huomioon ottaen Vakuutuslautakunnan käytettävissä olevasta aineistosta ei käy ilmi, että vakuutusyhtiö olisi itse tai SVT:n edustamana sitoutunut tai sen voitaisiin katsoa sitoutuneen korvaamaan moottorin toimivien apulaitteiden tilalle uusia apulaitteita, taikka että yhtiö muuten voitaisiin katsoa velvolliseksi korvaamaan sanotun vahingon.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Luukkonen Yli-Rahnasto

Jäsenet:
Matti Karimäki
Päivi Korpiola
Jorma Rusanen
Leena Hirviniemi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia