Haku

FINE-033116

Tulosta

Asianumero: FINE-033116 (2021)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 23.03.2021

Keskeytysvahinko. Korvattava keskeytysaika.

Tapahtumatiedot

Ravintolatoimintaa harjoittavan L Oy:n toiminta on ollut keskeytyneenä 2.1.2019 - 22.7.2019. Ravintolatila oli tyhjennettävä korjaustöiden vuoksi, koska ravintolan keittiön lattian alla kulkenut viemäriputki oli rikkoutunut. L Oy on hakenut korvausta vahingosta keskeytysvakuutuksesta. 

Korjaustöiden oli alun perin arvioitu kestävän 6- 8 viikkoa. Työ kuitenkin viivästyi. Isännöitsijän mukaan rakenteissa oli ilmennyt muita vikoja, jotka oli päätetty samalla korjata, joten urakka oli laajentunut ja venynyt. Korjaustöiden valvojan 1.10.2019 päivätyn selvityksen mukaan purkutöiden yhteydessä oli havaittu muita ongelmia keittiön seinä- ja kattorakenteissa. Sisäpihan katto oli vuotanut vettä rakenteisiin. Lisäksi sähköasennukset olivat osoittautuneet huonokuntoisiksi ja riskialttiiksi. Tilaaja oli päättänyt sähköasennusten uusimisesta. Myös vahingoittuneita seiniä uusittiin, kattopalkkeja vahvistettiin ja keittiön seinien pintamateriaalit uusittiin. Katon korjausten vuoksi vanhat kanavat oli purettava ja rakennettava uudelleen nykymääräysten mukaisiksi. Näistä syistä urakka-aika oli pidentynyt. Valvojan 19.11.2019 päivätyn lausunnon mukaan viemärivuodon aiheuttamien rakenteellisten ongelmien korjaus oli kestänyt yhteensä 16 viikkoa. Vastaanottotarkastus pidettiin 27.8.2019. 

Vakuutusyhtiö korvasi päätöksellä 28.11.2019 L Oy:n toiminnan keskeytymistä neljän kuukauden ajalta. Vakuutusyhtiö vetosi keskeytysvakuutuksen vakuutusehtoihin, joiden mukaan teknisellä keskeytysajalla tarkoitetaan sitä yhtenäistä aikaa, joka alkaa liiketoiminnan keskeytymisen aiheuttaneen esinevahingon tapahtumapäivästä ja päättyy silloin, kun vahingoittunut omaisuus on saatettu tai olisi voitu saattaa ennalleen tehokkaita korjaus- tai jälleenhankintatapoja käyttäen. Kiinteistössä suoritetut rakenteelliset ja sähkötekniset korjaukset eivät liittyneet korvattavaan viemärivahinkoon, joten niiden ajalta korvausta ei maksettu.

L Oy vaati päätöksen muuttamista ja korvausta koko keskeytysajalta, mutta vakuutusyhtiö on päätöksellä 10.8.2020 kieltäytynyt muuttamasta kantaansa.  

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

L Oy on vaatinut valituksessaan toiminnan keskeytymisen korvaamista 21.7.2019 saakka. L Oy:n mielestä vakuutusyhtiö ei ole ottanut huomioon niitä olosuhteita, joiden vuoksi viemärivahingon korjaaminen oli viivästynyt. Viemärivahingon yhteydessä oli paljastunut lisää korjaustoimenpiteitä vaatineita ongelmia. Näitä korjauksia ei olisi ollut tarpeen tehdä tässä vaiheessa ilman viemärivahinkoa. Viemärivahingon suoraan aiheuttamia rakenteellisia ongelmia ei olisi voitu korjata, jos sähköteknisiä korjaustoimenpiteitä ei olisi tehty. Toisin sanoen viemärivahinkoa ei olisi voitu saada nopeammin korjatuksi.

Työmaakokouksen 23.6.2019 päivätyn pöytäkirjan mukaan rasvanerotuskaivon liitos pohjaviemäriin, poistopuhaltimien asennukset vesikatolla ja rasvakanavan ulospuhalluksen korjaus olivat olleet kesken. Keittiölaitteiden siirto voitiin aloittaa 29.6.2019. Oli siis selvää, että liiketoiminnan keskeytyminen on ollut seurausta viemärivahingon korjaamisen välttämättömistä toimenpiteistä. Työt ravintolan keittiössä olivat edelleen kesken 29.6.2019 ja tavarat saatiin keittiöön vasta 11.7.2019. Väärin asennettu tiskikone oli saatu kuntoon vasta 20.7.2019.

L Oy katsoo, että vakuutusyhtiö oli tulkinnut työmaan valvojan lausumaa 16 viikon korjausajasta väärin. Viemärivahingon suoranaisesti aiheuttamat viat olisi ihanteellisissa olosuhteissa tuossa ajassa ehkä saatu korjatuksi, mutta vahinkoon liittyneet toimet olivat viivästyttäneet valmistumista. Viemärivahinko oli vakuutusehtojen mukaisesti korvattava eikä ravintolan toiminta olisi keskeytynyt ilman sitä. Vahinko kuuluu vakuutuksen piiriin. Muissa oloissa korjaustoimenpiteet olisi voitu suorittaa ainakin osittain siten, ettei ravintolan toimintaa olisi tarvinnut kokonaan keskeyttää. Siten aika, jonka korjaustoimien loppuunsaattaminen odottaa muun toimenpiteen valmistumista, tuli katsoa myös korvattavaksi. Muun muassa ilmanvaihtohuuvan toimitus oli viivästynyt, samoin keittiön asennus urakoitsijasta johtuneista syistä. 

Vakuutusyhtiö on toistanut korvauspäätöksissä lausumansa todeten, ettei välillistä vahinkoa, kuten toimitusten viivästymistä, korvata vakuutuksesta.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Kyseessä olevaan keskeytysvakuutukseen sovellettavien 1.5.2010 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 2.2 (Keskeytysvahinko) mukaan keskeytysvahingolla tarkoitetaan liiketoiminnan keskeytymistä tai pienentymistä, josta aiheutuu liikevaihdon menetystä.

Vakuutusehtojen kohdan 2.3 (Vastuuaika) mukaan vastuuaika on pisin yhtenäinen ajanjakso, jolta [vakuutusyhtiö] korvaa keskeytysvahingon. Vastuuaika alkaa liiketoiminnan keskeytymisen aiheuttaneen esinevahingon tapahtumapäivästä. Vastuuajan pituus on merkitty vakuutuskirjaan.

Vakuutusehtojen kohdan 2.4 (Tekninen keskeytysaika) mukaan teknisellä keskeytysajalla tarkoitetaan sitä yhtenäistä aikaa, joka alkaa liiketoiminnan keskeytymisen aiheuttaneen esinevahingon tapahtumapäivästä ja päättyy silloin, kun vahingoittunut omaisuus on saatettu tai olisi voitu saattaa ennalleen tehokkaita korjaus- tai jälleenhankintatapoja käyttäen. 

Vakuutusehtojen kohdan 2.5 (Keskeytysvakuutuskate) mukaan keskeytysvakuutuskatteella tarkoitetaan sitä liiketoiminnan tuottoa, joka saadaan vähentämällä liikevaihdosta materiaalit ja palvelut -kuluerä. Lisäksi otetaan huomioon valmistuotevaraston muutos.

Vakuutusehtojen kohdan 5.2.1 (Yrityskeskeytysvakuutuksesta korvattavat vahingot) mukaan yrityskeskeytysvakuutuksesta korvataan vakuutetun liiketoiminnan keskeytysvahinko, jos
- keskeytysvahinko on suoranainen seuraus [vakuutusyhtiön] esinevakuutusehdon ES1 palo-, luonnonilmiö-, vuoto- tai rikosvakuutuksen perusteella korvattavasta esinevahingosta ja
- esinevahinko on tapahtunut yrityskeskeytysvakuutuksen vakuutuskauden aikana ja voimassaoloalueella ja
- esinevahinko on tapahtunut sellaiselle vakuutuksenottajan liiketoiminnassaan hyödyksi käyttämälle omaisuudelle, jota ei ole rajattu pois [vakuutusyhtiön] esinevakuutuksen ehdossa ES1 esinevakuutuksen kohteena.

Lisäksi yrityskeskeytysvakuutuksesta korvataan vakuutetun liiketoiminnan keskeytysvahinko, jos
- vakuutuksenottajan liiketoiminnassaan hyödyksi käyttämän rakennuksen talotekniikalle (LVISA-laitteille) on tapahtunut vahinko, joka on [vakuutusyhtiön] esinevakuutusehdon ES1 rikkovakuutuksen perusteella korvattava vahinko ja
- keskeytysvahinko on suoranainen seuraus siitä, että vakuutuksenottajan toimitilojen käyttö estyy edellä mainitun rikkovahingon seurauksena.

Talotekniikalla tarkoitetaan [vakuutusyhtiön] esinevakuutusehtojen ES1 mukaan määriteltyä talotekniikkaa. Keskeytysvahinko korvataan, vaikka [vakuutusyhtiö] ei maksa korvausta esinevakuutusehtojen mukaan korvattavasta esinevahingosta sen takia, että joku muu taho on velvollinen korvaamaan esinevahingon esimerkiksi takuun tai vahingonkorvauslain perusteella tai esinevahinko jää alle [vakuutusyhtiön] esinevakuutuksen omavastuun.

Nyt kyseessä olevaan vakuutukseen sovellettavien, voimaan tulleiden esinevakuutusehtojen kohdan 5.3.1 (Vuotovakuutuksesta korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vuotovahinko, jonka on aiheuttanut neste-, kaasu- tai höyryvuoto, kun aine on virrannut äkillisesti, ennalta arvaamatta ja suoraan
- rakennukseen kiinteästi asennetuista putkistoista …

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko vakuutusyhtiö velvollinen korvaamaan L Oy:n ravintolaliiketoiminnan keskeytymisen rakennuksessa tapahtuneen viemärivahingon johdosta tehtyjen korjaustöiden koko kestoajalta 2.1.2019 - 22.7.2019. 

Asiassa on riidatonta, että asiakkaan ravintolatoiminta on keskeytynyt esinevakuutusehtojen mukaisen vuotovahingon korjaustöiden vuoksi. Vakuutusyhtiö on kuitenkin katsonut, että keskeytysajan pituuteen ovat vaikuttaneet myös sellaiset rakennuksessa suoritetut korjaus- ja parannustyöt, jotka eivät ole olleet vakuutusehtojen mukaisesti suoranainen seuraus vuotovahingosta. 

FINElle toimitetusta asiakirjaselvityksestä ilmenee, että kiinteistön isännöitsijän mukaan viemärivuoto oli aiheuttanut vahinkoja ravintolan alla olevalle tilalle. Vuodon korjaamiseksi ravintolan rakenteita oli pitänyt avata. Korjaustöiden valvojan 1.10.2019 ja 19.11.2019 antamien selvitysten mukaan purkutöiden yhteydessä oli havaittu viemärivuodon aiheuttamia rakenteellisia ongelmia myös keittiön lattiassa ja seinärakenteissa. Niiden vaatimat korjaukset huomioiden viemärivuodon korjaustyö oli kestänyt arviolta 16 viikkoa. 

Valvojan mukaan purkutöiden yhteydessä oli ilmennyt myös huomattavia rakenteellisia ongelmia keittiön seinä- ja kattorakenteissa. Lisäksi sisäpihan katto oli vuotanut vettä rakenteisiin ja keittiön sähköasennukset olivat olleet huonokuntoiset. Myös nämä rakennuksen viat ja puutteet oli päätetty samassa yhteydessä korjata. Katon rakenteellisten korjaustöiden vuoksi vanhat kanavat oli purettava rakennettava uudelleen voimassa olevien määräysten mukaisiksi. Näistä syistä korjaustyöt olivat laajentuneet alun perin suunniteltuun nähden ja urakka-aika oli pidentynyt.
                        
FINE katsoo asiassa esitetyn selvityksen perusteella, että keskeytysajan pituuteen ovat tässä tapauksessa vaikuttaneet viemärivahingon välittömien seurausten korjauksen lisäksi rakennuksessa suoritetut vahinkoon liittymättömät peruskorjaus- ja parannustyöt eli muun muassa uudet sähköasennukset, kattorakenteiden korjaustyöt sekä niihin liittyneet kanavistojen purku- ja uusimistyöt. Viimeksi mainituissa korjaustöissä ei ole ollut kyse keskeytysvakuutuksen vakuutusehtojen kohdassa 5.2.1 edellytetyistä viemärivuodon suoranaisista seurauksista vaan muista rakennuksen korjauksista ja parannuksista. Niiden tarve ei ole johtunut viemärivuodosta, vaan rakennuksen vahingosta riippumattomasta ikääntymisestä ja huonosta kunnosta. Tällaisista syistä johtuneiden korjaustöiden viemä aika ei kuulu keskeytysvakuutuksen korvausajan piiriin, vaikka korjaustöiden tarve sinänsä olisikin tullut ilmi vakuutuksen piiriin kuuluvan vahingon korjaustöiden yhteydessä, kuten tässä asiassa on tapahtunut. 

Tämän vuoksi ja koska keskeytysvakuutuksesta korvataan vakuutusehtojen kohdan 2.4 perusteella liiketoiminnan keskeytyminen vain siltä ajalta, jonka vahingoittuneen omaisuuden ennalleen saattaminen kestäisi tehokkaita korjaus- tai jälleenhankintatapoja käyttäen, FINE katsoo, että vakuutusyhtiön korjaustöiden valvojan lausuntoihin perustunut päätös korvata L Oy:n liiketoiminnan keskeytyminen neljän kuukauden korjausajalta on asianmukainen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä Nikunlassi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia