Haku

FINE-033045

Tulosta

Asianumero: FINE-033045 (2021)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 15.04.2021

Keskeytysvakuutus. Epidemiavahinko. Koronavirus. Ravintolayrityksen oppilaitostoimipaikkojen sulkeminen oppilaitosta koskeneen viranomaisen sulkemismääräyksen johdosta. Vahingon korvattavuus.

Tapahtumatiedot

Valtioneuvosto totesi 16.3.2020, että valmiuslain 3 §:n 5 kohdassa tarkoitetun vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastanneen ja hyvin laajalle levinneen ja vaarallisen tartuntataudin perusteella Suomessa vallitsivat poikkeusolot. Valtioneuvoston suosituksen johdosta ja kyseisen COVID-19 -epidemian leviämisen ehkäisemiseksi aluehallintovirasto oli määrännyt 17.3.2020 antamallaan päätöksellä tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueellaan sijaitsevien koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljettaviksi. Määräys oli voimassa 13.4.2020 kello 24:00 saakka.

Aluehallintoviraston määräyksen vuoksi myös U Oy, joka harjoitti pitopalvelu- sekä henkilöstö- ja laitosruokalatoimintaa, oli joutunut sulkemaan paikallisen yliopiston tiloissa olleet neljä toimipistettään. U Oy haki korvausta keskeytysvakuutuksestaan, johon sisältyi vakuutusturva epidemiavahinkojen varalta.

Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta U Oy:n toiminnan keskeytymistä päätöksellä 25.8.2020. Vakuutusyhtiön mukaan epidemiavakuutus oli tarkoitettu kattamaan vahinkoja, joissa terveydensuojeluviranomainen määräsi tartunta- tai eläintautilain perusteella tilat tarkastettavaksi ja puhdistettavaksi. Vahinko korvattiin vain viranomaisen annettua vakuutuksenottajalle kirjallisen määräyksen keskeyttää tai rajoittaa liiketoimintaa toimitilassa havaitun koronaviruksen takia. Korvaus maksettiin tilojen desinfioinnin ja sen jälkeisen liiketoiminnan uudelleen käynnistämisen ajalta. Kiellon tuli kohdistua juuri vakuutuksenottajan vakuutuspaikassa harjoittamaan liiketoimintaan ja sen tuli perustua nimenomaan vakuutuspaikassa todettuun virukseen, mistä ei nyt ollut kyse. Keskeytysvahinko ei johtunut myöskään U Oy:lle sattuneesta esinevahingosta.

U Oy vaati päätöksen muuttamista vedoten siihen, että aluehallintoviraston määräys oli kohdistunut myös sen oppilaitoksen tiloissa olleisiin toimipaikkoihin. Vakuutusyhtiö ei kuitenkaan muuttanut kantaansa päätöksessä 16.9.2020.

Asiakkaan valitus

U Oy on vaatinut keskeytysvakuutuksen mukaisen korvauksen suorittamista toimintansa keskeytysajalta.

Perusteluinaan U Oy on lausunut, että sen oppilaitoksissa toimineiden ruokaloiden liiketoimintaa oli rajoitettu, kun ne oli jouduttu sulkemaan aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 §:n nojalla antamasta määräyksestä. Määräys oli ollut välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi ja se oli kohdistunut myös U Oy:n toimipaikkoihin, jotka sijaitsivat oppilaitosten tiloissa. U Oy:n mielestä kyse oli vakuutusehdoissa mainitusta vakuutustapahtumasta, joka oikeutti korvaukseen keskeytysvakuutuksesta. Määräyksellä oli rajoitettu toimintaa kyseisissä tiloissa. Koska tilat oli määrätty suljettaviksi, oli toiminta kokonaan estynyt. Vakuutusyhtiön laatimia vakioehtoja tuli tulkita U Oy:n eduksi.

Lisäkirjelmässä 4.12.2020 U Oy on lausunut olleen selvää, että tartuntataudin esiintyminen oli todettu vakuutuskauden aikana ja epidemiavakuutuksen voimassaoloalueella. Vakuutusehdoissa ei edellytetty tartuntataudin toteamista nimenomaan vakuutuskirjaan merkityssä liikepaikassa tai siihen kohdistunutta rajoitusta. U Oy:n mielestä korvattavuuden kannalta oli ratkaisevaa, oliko liiketoiminta keskeytynyt tartuntatautilain nojalla annetulla viranomaisen määräyksellä, jolla tarttuvien tautien leviämistä rajoitettiin.

Tässä tapauksessa oppilaitoksen tilojen sulkeminen oli aiheuttanut sen, että liiketoiminta oli estynyt oppilaitoksen tiloissa sijainneissa ravitsemisliikkeissä. Vakuutusehdon ei voitu tulkita tarkoittavan sitä, että liiketoimintaa tuli rajoittaa vakuutuksenottajan liikepaikassa todetun viruksen takia. Korvattavuuden edellytykseksi riitti, että vakuutettua liiketoimintaa oli rajoitettu tartuntatautilain nojalla annetulla määräyksellä.

U Oy:n mielestä viranomaisen määräyksellä oli vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla rajoitettu vakuutettua liiketoimintaa vakuutuskirjassa mainitussa kiinteässä paikassa. Liiketoimintaa ei voinut harjoittaa normaalisti, kun yliopiston tilat, joissa ravintolat sijaitsivat, oli määrätty suljettaviksi. Suomessa kaikki ravitsemisliikkeet oli määrätty 30.3.2020 alkaen ja 31.5.2020 asti suljettaviksi asiakkailta majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain nojalla. Sulkumääräys ei kuitenkaan koskenut majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 1 §:n 3 momentissa mainittuja henkilöstöravintoloita. Kun oppilaitosten tilat oli määrätty tartuntatautilain 58 §:n nojalla suljettaviksi, tiloissa ei ollut mahdollista harjoittaa toimintaa henkilöstöravintolana.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on kiistänyt U Oy:n vaatimuksen ja pitänyt ratkaisuaan vakuutussopimuksen ehtojen mukaisena.

Vakuutusehtojen mukaan epidemiavakuutus on tarkoitettu elintarviketeollisuuden, ravintola-alan ja elintarvikkeita käsittelevien toimintojen omaisuus- ja keskeytysvahinkojen vakuuttamiseen. Vakuutuksen ehtojen mukaan vakuutetun liiketoiminnan keskeytysvahinko korvattiin, jos

  • tartunta- tai eläintaudin esiintyminen oli todettu vakuutuskauden aikana ja vakuutuskirjassa mainitulla epidemiavakuutuksen voimassaoloalueella ja
  • terveydensuojeluviranomainen oli antanut tartunta- tai eläintaudin leviämisen estämiseksi lakiin perustuneen kirjallisen määräyksen, jolla tarttuvien tautien (epidemian) leviämistä rajoitettiin ja
  • terveydensuojeluviranomaisen kirjallisella määräyksellä oli rajoitettu vakuutettua liiketoimintaa vakuutuskirjassa mainitussa kiinteässä sijaintipaikassa.

 

Lisäksi vakuutuksesta korvattiin viranomaisten määräyksestä suoritetut omaisuuden puhdistus- ja kunnostuskustannukset sekä hävitettävän vaihto-omaisuuden arvo, jos hävitettäväksi tai erikoiskäsiteltäväksi määrätty vaihto-omaisuus oli viranomaismääräystä annettaessa vakuutuskirjassa mainitussa toimitilassa, jota terveydensuojeluviranomaisen kirjallinen puhdistusmääräys tai toimintarajoitus koski.

Keskeytysvahingon korvaaminen epidemiavakuutuksen perusteella edellytti ensinnäkin sitä, että tartuntataudin esiintyminen oli todettu nimenomaan vakuutuksenottajan vakuutuskirjaan merkityssä liikepaikassa. Tapauksessa koronavirusta ei ollut esiintynyt U Oy:n toimipaikoissa eikä U Oy:n liiketoiminta ollut siten keskeytynyt ehdoissa määritellyn syyn vuoksi.

Edelleen korvattavuuden edellytyksenä oli, että terveydensuojeluviranomainen oli vakuutuksenottajan liikepaikassa todetun viruksen takia rajoittanut liiketoiminnan harjoittamista vakuutuksenottajan yksittäisessä toimipaikassa. Valtioneuvoston 16.3.2020 tekemään linjaukseen perustuneet aluehallintovirastojen määräykset eivät olleet kohdistuneet U Oy:n tai muiden tahojen yksittäisiin toimipaikkoihin. Tehdyt lainsäädännölliset toimenpiteet olivat koskeneet koko Suomea ja niiden tarkoituksena oli ollut suojata väestöä kaikkien kansalaisten arkeen vaikuttaneilla rajoitustoimenpiteillä koronavirusepidemian hillitsemiseksi. Tapauksessa ei ollut kyse epidemiavakuutusehdon tarkoittamasta viranomaisen määräyksestä, kun lainsäädännöllisin toimenpitein oli suljettu oppilaitokset tai tietty toimiala, kuten ravitsemisliikkeet koko maassa.

Mainitsemillaan perusteilla vakuutusyhtiö on katsonut, ettei kyse ollut epidemiavakuutuksesta korvattavasta vahingosta. Koronavirusta ei ollut todettu U Oy:n vakuutuskirjaan merkityissä toimipaikoissa eikä oppilaitosten tilojen sulkemismääräyksessä ollut muutoinkaan kyse vakuutusehdoissa määritellystä vakuutetun toimipaikkaan kohdistuneesta määräyksestä. Myöskään valtioneuvoston asetukseen perustuneissa ravintolatoiminnan rajoituksissa ei ollut kyse vakuutusehdoissa tarkoitetusta määräyksestä.

Asiaa oli käsitelty myös yrityskeskeytysvakuutuksen perusteella. Yrityskeskeytysvakuutuksessa vahingon korvattavuuden edellytyksenä oli, että liiketoiminnan keskeytyminen oli seurausta jostain ehtokohdassa mainitusta esinevahingosta eli palo-, luonnonilmiö, vuoto- tai rikosvakuutuksesta korvattavasta esinevahingosta tai LVISA-laitteelle tapahtuneesta rikkovahingosta. Tällaisesta esinevahingosta ei ollut nyt kyse, joten keskeytysvahinkoa ei korvattu yrityskeskeytysvakuutuksesta.

Sovellettavat vakuutusehdot eivät olleet epäselvät eikä perusteita arvioida vahinkoasiaa ehdoista poikkeavalla tavalla ollut.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko vakuutusyhtiön korvattava keskeytysvakuutuksesta pitopalvelu- sekä henkilöstö- ja laitosruokalatoimintaa harjoittavan U Oy:n toiminnan keskeytyminen, joka on aiheutunut asianomaisen aluehallintoviraston COVID-19 epidemian leviämisen hidastamiseksi antamasta määräyksestä sulkea paikallisen yliopiston tilat, joissa U Oy:n toimipisteet olivat

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

U Oy:n keskeytysvakuutukseen sovellettavien 1.5.2010 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 5.4, Epidemiavakuutus, mukaan epidemiavakuutus on tarkoitettu elintarviketeollisuuden, ravintola-alan ja elintarvikkeita käsittelevien toimintojen omaisuus- ja keskeytysvahinkojen vakuuttamiseen

Vakuutusehtojen kohdan 5.4.1, Epidemiavakuutuksesta korvattavat vahingot, mukaan epidemiavakuutuksesta korvataan vakuutetun liiketoiminnan keskeytysvahinko, jos

  • tartunta- tai eläintaudin esiintyminen on todettu vakuutuskauden aikana ja vakuutuskirjassa mainitulla epidemiavakuutuksen voimassaoloalueella ja
  • terveydensuojeluviranomainen on antanut tartunta- tai eläintaudin leviämisen estämiseksi lakiin perustuvan kirjallisen määräyksen, jolla tarttuvien tautien (epidemian) leviämistä rajoitetaan ja
  • terveydensuojeluviranomaisen kirjallisella määräyksellä on rajoitettu vakuutettua liiketoimintaa vakuutuskirjassa mainitussa kiinteässä sijaintipaikassa.

 

Lisäksi vakuutuksesta korvataan viranomaisten määräyksestä suoritetut omaisuuden puhdistus- ja kunnostuskustannukset sekä hävitettävän vaihto-omaisuuden arvo, jos hävitettäväksi tai erikoiskäsiteltäväksi määrätty vaihto-omaisuus on viranomaismääräystä annettaessa vakuutuskirjassa mainitussa toimitilassa, jota terveydensuojeluviranomaisen kirjallinen puhdistusmääräys tai toimintarajoitus koskee.

Omaisuuden puhdistus- ja kunnostuskuluihin kuuluviksi katsotaan omaisuuden puhdistus-, desinfiointi-, purku- ja kunnostuskulut sekä niihin liittyvät muut vastaavat erikoiskäsittelykustannukset.

Toiminnan rajoittamisella tarkoitetaan esimerkiksi toimitilojen osittaista tai täydellistä käyttökieltoa, johon liittyy normaalista puhtaanapidosta poikkeava ja tehostettu tilojen ja laitteiden desinfiointi ja/tai saastuneiksi todettujen tuotteiden hävittäminen.

Asian arviointi

Lautakunta toteaa, että vakuutuskorvauksen saaminen vapaaehtoisesta vakuutuksesta edellyttää, että vahinko on aiheutunut kysymyksessä olevassa vakuutussopimuksessa erikseen korvattavaksi määritellystä vahinkotapahtumasta. Mikäli kaikki vakuutusehdoissa määritellyt korvausedellytykset eivät täyty, vahinkoa ei korvata vakuutuksesta, vaikka se sinänsä kohtaisikin vakuutettua omaisuutta tai toimintaa ja olisi sattunut vakuutuksen voimassaoloaikana ja -alueella.

Lautakunnalle toimitettujen asiakirjojen mukaan pitopalvelu- sekä henkilöstö- ja laitosruokalatoimintaa harjoittava U Oy on joutunut keskeyttämään liiketoimintansa sen johdosta, että asianomainen aluehallintovirasto oli tartuntatautilain 58 § 1 momentin nojalla 17.3.2020 antamallaan päätöksellä määrännyt COVID-19 -epidemian leviämisen ehkäisemiseksi toimialueellaan sijaitsevien koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljettaviksi.

Asiassa on riidatonta, että kyse on ollut vakuutusehtojen mukaisesta terveydensuojeluviranomaisen vakuutuskauden aikana antamasta lakiin perustuneesta määräyksestä tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Puheena olevaan epidemiavakuutukseen sovellettavissa vakuutusehdoissa on asetettu liiketoiminnan keskeytymisen korvausedellytykseksi kuitenkin myös se, että tartuntataudin esiintyminen on todettu vakuutuksen voimassaoloalueella ja että mainitulla määräyksellä on nimenomaan rajoitettu vakuutettua liiketoimintaa vakuutuskirjassa mainitussa kiinteässä sijaintipaikassa. Vakuutusyhtiön U Oy:lle vakuutuksesta antaman vakuutuskirjan mukaan epidemiavakuutus on ollut voimassa ”kaikissa osoitteellisissa toimipaikoissa”.

Asiakirjoista ei ilmene, että koronavirusta olisi todettu vakuutuksen voimassaoloalueella eli U Oy:n vakuutuskirjassa mainituissa toimipaikoissa. U Oy on itsekin todennut, ettei se ollut voinut harjoittaa liiketoimintaansa sen johdosta, että aluehallintoviraston määräyksellä oli suljettu ne yliopiston tilat, joissa U Oy:n ravintolat sijaitsivat. Lautakunta katsoo, ettei kyseinen sulkemismääräys ole siten koskenut ja kohdistunut U Oy:n vakuuttamaan ruokalatoimintaan itsessään vaan kyseessä olleeseen oppilaitokseen yleisesti. Vaikka yliopistoon kohdistetusta sulkemismääräyksestä onkin käytännössä seurannut myös se, ettei U Oy ole voinut jatkaa yliopiston tiloissa olleiden toimipisteidensä normaalia toimintaa, lautakunta katsoo, ettei kyse ole ollut vakuutusehtojen mukaan korvattavaksi määritellystä epidemiakeskeytysvahingosta.

Selvyyden vuoksi lautakunta toteaa, etteivät kyseinen aluehallintoviraston päätös ja sittemmin majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain nojalla toteutettu ravitsemisliikkeiden määräaikainen sulkeminen muutoinkaan ole koskeneet henkilöstöravintoloita. Asiassa on myös selvää, ettei kyse ole ollut U Oy:n yrityskeskeytysvakuutuksesta korvattavasta U Oy:n omaisuuteen kohdistuneen esinevahingon aiheuttamasta keskeytysvahingosta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos
Sihteeri Isokoski

Jäsenet:
Akselinmäki
Jaakkola
Makkula
Nyyssölä
Sarpakunnas
Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia