Haku

FINE-032988

Tulosta

Asianumero: FINE-032988 (2021)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 22.06.2021

Ikävähennys. Vakuutusehdon epäselvyys. Tuliko ikävähennys laskea putkiston iän vai rikkoutuneen holkin iän perusteella?

Tapahtumatiedot

Asunto-osakeyhtiön huoneiston kylpyhuoneessa oli käyttövesiputkien uusimisen yhteydessä 9.4.2020 tulpattu suihkusekoittajan kohdalta vanhat vesiputket seinäpintaan. Suihkusekoittajalle tulevan vesiputken liitososa oli 15.4.2020 päivätyn kosteuskartoitusraportin mukaan alkanut vuotaa seinärakenteen sisään. Vuotokohdasta irrotetussa jatkoholkissa oli ollut halkeama. Kartoitusraportin mukaan holkki oli asennettu noin 20 vuotta sitten pesuhuoneeseen laatoittamisen yhteydessä.

Taloyhtiö haki vahingosta korvausta kiinteistövakuutuksesta. Vakuutusyhtiö antoi 24.4.2020 vahingon korvattavuudesta myönteisen päätöksen, jonka mukaan korvauksesta tehtiin rakennusvuoden 1969 perusteella rikkoutuneen LVI-tekniikan osalta 100 % ikävähennys ja vuotovahingon osalta 60 % ikävähennys.

Taloyhtiö pyysi vakuutusyhtiötä käsittelemään asiaa uudelleen ikävähennyksen osalta viitaten kartoitusraportin tietoon holkin iästä. Vakuutusyhtiö ilmoitti, että vuotanut holkki oli osa alkuperäistä putkistoa. Kun vuotovahinko aiheutui ikävähennykseltään erilaisten materiaalien liitoksessa, kuten uuden ja vanhan putken liitoksessa, laskettiin ikävähennys vakuutusehtojen mukaan suuremman ikävähennyksen mukaisesti. Taloyhtiö totesi edelleen, että holkki ei ole osa alkuperäistä putkistoa, vaan on noin 20 vuotta vanha. Vuoto ei ollut putken ja holkin liitoskohdassa vaan itse holkissa. Vakuutusyhtiö katsoi edelleen, että ikävähennys määrittyi alkuperäisen putkiston iän mukaisesti. Holkki oli putkiston osa, eikä sen ikä vaikuttanut putkiston iän mukaiseen ikävähennykseen.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Taloyhtiö pyytää FINEä lausumaan, tuleeko ikävähennykset laskea vahingon aiheuttaneen holkin iän mukaan vai käyttövesiputkiston iän mukaan. Vahingon aiheuttanut holkki on asennettu 20 vuotta sitten, eikä ole osa alkuperäistä putkistoa. Taloyhtiön näkemyksen mukaan on epäselvää, onko holkki ollut alkuperäisen ja uuden putken liitoskohta. Vakuutusehtokohta on tämän osalta tulkinnanvarainen ja epäselvä, joten sitä tulisi tulkita vakuutuksenottajan eduksi.

Vakuutusyhtiö viittaa aiemmin lausumaansa ja toteaa lisäksi, että sille on jäänyt epäselväksi, miltä osin ehtokohta on taloyhtiön näkemyksen mukaan epäselvä. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan ehtokohdassa todetaan selkeästi, että kun vuoto tapahtuu kahden eri-ikäisen putkiston osan liitoksessa, lasketaan ikävähennys suuremman ikävähennyksen mukaan. Vakuutusyhtiö katsoo, että tässä tapauksessa vuoto on tapahtunut nimenomaan ehdon tarkoittamalla tavalla ikävähennykseltään erilaisten putkiston osien liitoskohdassa. Jatkoholkki itsessään on liitoskohta, jolla seinässä oleva vanha putkisto on liitetty sekoittajaan. Putkiston muutaman sentin mittaisen jatkoholkin uusiminen ei tee putkistosta uusitun osan ikäistä ja vapauta vakuutuksenottajaa vakuutusehtojen mukaisesta ikävähennyksestä.

Sopimusehdot

Kiinteistövakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 5.3 Rakennusta palvelevan LVI-tekniikan rikkoutuminen ja siitä aiheutuva vuoto (Vuoto ja LVI -turva) mukaan korvattavia vahinkoja ovat:
• vuoto- ja LVI-turvalla vakuutetun rakennuksen toimintaa palvelevan lämpö-, vesi- ja ilmastointitekniikan rikkoutuminen
• vuotovahinko, jonka syynä on rakennuksen toimintaa palvelevan lämpö-, vesi- tai ilmastointitekniikan rikkoutuminen tai viemärin tukkeutuminen.
Vuotovahingolla tarkoitetaan vahinkoa, joka aiheutuu nesteen, kaasun tai höyryn virtaamisesta rakennuksen kiinteästä LVI-putkistosta tai -laitteesta.
[…]

Vakuutusehtojen kohdan 7.1 Ikävähennykset mukaan seuraavat ikävähennykset tehdään kaikista jälleenhankinnan tai korjauksen aiheuttamista kustannuksista mukaan lukien vian etsintä, kosteuskartoitus, rakenteiden avaaminen ja ennalleen saattaminen, maankaivuu- ja täyttötyöt.

Rakennuksen toimintaa palvelevan LVIS- ja konetekniikan rikkoutumiseen liittyvät ikävähennykset
Rakennuksen toimintaa palvelevan LVIS- ja konetekniikan rikkoutumisvahingoissa tehdään vahingonkorvausta laskettaessa vakuutetun omaisuuden ikään perustuva 5 prosentin vuosittainen vähennys. Ikävähennystä ei tehdä käyttöönottovuotta seuraavien viiden kalenterivuoden aikana. Vähennys lasketaan kertomalla vähennysprosentti tämän jälkeen alkaneiden kalenterivuosien määrällä.
[…]

Putkistojen tai vesikaton vuotamista koskevat ikävähennykset
Vahingoissa, jotka aiheutuvat rakennuksen LVI-tekniikan tai sprinkleriputken vuotamisesta, vesikaton rikkoutumisesta tai viemärin tukkeutumisesta, tehdään vahingonkorvausta laskettaessa tukkeutuneen viemärin tai vuotaneen laitteen, putkiston tai vesikaton ikään perustuva 3 prosentin vuosittainen vähennys. Ikävähennystä ei tehdä käyttöönottovuotta seuraavien kahdenkymmenen kalenterivuoden aikana. Vähennys lasketaan kertomalla vähennysprosentti tämän jälkeen alkaneiden kalenterivuosien määrällä. Ikävähennys on kuitenkin korkeintaan 60 prosenttia. Vuotovahingossa ikävähennyksen enimmäismäärä on enintään 20 000 euroa. Ikävähennys tehdään kaikista korvattavista vuotovahingoista, riippumatta vuodon syystä. Sellaisen vuotovahinkojen osalta, jonka vahingoissa on määritelty erityisomavastuu, ikävähennystä ei kuitenkaan sovelleta.
[…]

Kun vuotovahinko aiheutuu ikävähennykseltään erilaisten materiaalien liitoksessa, kuten uuden ja vanhan putken liitoksessa tai eri menetelmillä saneeratun viemärin liitoksessa, lasketaan ikävähennys suuremman ikävähennyksen mukaisesti. Jos sujutetun ja massatun / valetun /pinnoitetun viemärin liitos on tehty puskuliitoksella ilman sisäkkäin menevää haarayhdettä, ikävähennys lasketaan alkuperäisen putken iän mukaan.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, tuleeko vahingon johdosta korvattavista kustannuksista tehdä ikävähennys vuotovahingon aiheuttaneen rikkoutuneen holkin vai putkiston alkuperäisen iän mukaan. Taloyhtiö on katsonut, että ikävähennys tulisi tehdä rikkoutuneen holkin iän perusteella. Taloyhtiö on lisäksi katsonut, että on epäselvää, onko holkki ollut alkuperäisen ja uuden putken liitoskohta, minkä johdosta ehtokohta on tältä osin epäselvä ja tulkinnanvarainen.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että holkki itsessään on ollut rakenteessa olleen vanhan putkiston liitoskohta sekoittajaan. Vuoto on siten ollut vakuutusehtojen ikävähennyksiä koskevassa ehtokohdassa tarkoitetulla tavalla eri-ikäisten materiaalien liitoksessa ja ikävähennys tulee tehdä vanhemman materiaalin iän mukaan.

Kosteuskartoitusraportissa on valokuva holkista ja siinä olleesta halkeamasta. Kartoitusraporttiin kirjattujen tietojen mukaan jatkoholkki oli asennettu, kun kylpyhuone oli laatoitettu, eli noin 20 vuotta ennen vahinkoa. Kartoitusraportin mukaan kylpyhuoneissa oli ollut aiemmin muovikatteet.

FINEn käytettävissä olleiden tietojen mukaan holkki oli siis asennettu laatoituksen asentamisen yhteydessä. Tämän perusteella holkki on ollut FINEn näkemyksen mukaan tuolloin asennettu liitos vanhaan putkistoon. Näin ollen FINE katsoo, että kyseessä on vakuutusehdoissa tarkoitettu ikävähennykseltään erilaisten materiaalien liitos ja siten ikävähennys tulee tehtäväksi putkiston alkuperäisen iän perusteella.

FINE katsoo, että kyseinen vakuutusehtokohta ei ole sillä tavoin epäselvä, että sitä tässä tapauksessa tulisi tulkita taloyhtiön hyväksi. FINE pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Siirala
Esittelijä Salo

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia