Haku

FINE-032958

Tulosta

Asianumero: FINE-032958 (2020)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 16.12.2020

Silmälasien muovilinssien vahingoittuminen. Äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko. Esineen vika. Esineen käyttövirhe. Rajoitusehdon soveltaminen. Vahingon korvattavuus.

Tapahtumatiedot

Asiakas oli 5.9.2020 kello 16.30 aikaan ollut ulkona polttamassa roskia, kun hänen käyttämiensä silmälasien kummankin linssin ulkopinta oli vaurioitunut avotulella palaneesta nuotiosta nousseen säteilylämmön vaikutuksesta. Linssit olivat tulleet käyttökelvottomiksi.

Vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen, koska syy linssien vaurioitumiselle ei ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Linssien pinnoitteet ovat hyvin herkkiä kuumuudelle, joten niiden lämpövaurioita ei voida pitää äkillisenä ja ennalta arvaamattomana tapahtumana. Silmälasien käyttöohjeiden mukaan linssejä ei saa altistaa kuumuudelle. Asiakas oli altistanut silmälasit nuotion säteilylämmölle, eikä hän ollut noudattanut silmälasien käyttöohjeita. Vakuutusyhtiö oli evännyt vahingon myös esineen käyttövirheenä.

Asiakkaan valitus

Asiakas ei hyväksy kielteistä korvauspäätöstä. Hän vaatii, että vakuutusyhtiö korvaa linssien uusimiskustannuksen 1.194 euroa täysimääräisenä. Asiakas katsoo, että vahinko on ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton. Linssit olivat vaurioituneet säteilylämmön vaikutuksesta ensimmäistä kertaa, vaikka hän on käyttänyt silmälaseja 60 vuotta.

Vakuutusyhtiön vastineen johdosta antamassaan selvityksessä asiakas korostaa sitä, että vahinko oli tapahtunut ensimmäisen kerran 60 vuoden silmälasien käyttökokemuksen aikana. Vaurioituminen oli ollut niin äkillinen, ettei hän ollut voinut vaikuttaa sen syntymiseen. Ennalta arvaamattomuuden arvioi silmälasien käyttäjä, joka tekee arvioinnit käyttöohjeiden ja aikaisemman käyttökokemuksen tuoman tietämyksen perusteella. Silmälasien käyttäjän ei tarvitse tuntea korkeaa teknologiaa sisältävien objektiivien rakenteita tai ominaisuuksia.

Asiakas vertaa pinnoitteiden vaurioitumisen äkillisyyttä kodinkoneen aiheuttamaan ”äkilliseen” vuotovahinkoon. Pesukoneen vuoto on äkillinen tapahtuma, joka on seuraus pitkän ajan kuluessa syntyneistä koneiden vioista. Linssien pinnoitteiden äkillinen vaurioituminen on tapahtunut lyhyessä ajassa. Vaurioitumisen estäminen ei ole ollut mahdollista nimenomaan sen äkillisyyden ja ennalta arvaamattomuuden vuoksi.

Asiakas toteaa myös, että hänen saamansa elämänkokemuksen mukaan linssit ovat kestäneet sen lämmön, jonka kasvojen paljas ihokin vaikeuksitta sietää. Ihon tuntema lämpö on aivan riittävä säteilylämmön mittaustapa. Mahdolliset säteilylämpöön liittyvät käytön rajoitukset on pitänyt esittää tuotteen käyttöohjeessa. Käyttöohjetta ei ole ollut tuotteen mukana, eikä sellaista ollut hänelle aikaisemminkaan luovutettu. Käyttövirhettä hän ei ole voinut tehdä, eikä hän ole rikkonut vakuutusehtojen suojeluohjeita. Jos vakuutusyhtiö katsoo vaurioitumisen aiheutuneen tuotteen viasta, se voi käyttää regressioikeuttaan tuotteen myyjää ja/tai valmistajaa kohtaan.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö pitää tekemäänsä korvausratkaisua vakuutusehtojen mukaisena ja esittää, ettei päätöstä suositeta muutettavaksi. Vakuutuksesta korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutunut suoranainen esinevahinko. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut esineelle itselleen sen rikkoutuessa siinä olleesta viasta tai esineen käyttövirheestä.

Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti vahingon syyn, ei seurauksen perusteella. Ratkaisevaa ei ole se, yllättyikö asiakas pinnoitteiden vaurioitumisesta, vaan se, olivatko linssien pinnoitteiden ominaisuudet sellaisia, että niiden altistaminen kuumuudelle aiheuttaa pinnoitteiden vaurioitumisen, kuten on kiistatta tapahtunut.

Silmälaseihin voidaan valita erilaisia niiden ominaisuuksia parantavia pinnoitteita, jotka yleisen elämänkokemuksen mukaan ovat herkkiä vaurioitumaan korkean lämpötilan vaikutuksesta. Tällainen vaikutus voi aiheutua esimerkiksi säteilylämmöstä oleskeltaessa avotulen läheisyydessä. Jos silmälasien pinnoitteet vaurioituvat tällaisissa olosuhteissa, vahingon syy ei ole objektiivisesti katsoen ennalta arvaamaton.

Jos lämpötila vahingon tapahtuessa on poikennut vain vähän ulkolämpötilasta, ja linssien pinnoitteet ovat tästä huolimatta vaurioituneet, kyse on esineessä olevasta viasta, joka ei ehtokohdan 2.16 mukaan ole vakuutuksesta korvattava.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnan käytettävissä on ollut optikkoliikkeen todistus asiakkaan silmälasien vaurioitumisesta ja uusien linssien hinnasta. Todistuksen mukaan asiakkaan vahingoittuneet silmälasit oli hankittu elokuussa 2019.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko silmälasien linssien vahingoittuminen aiheutunut vakuutuksesta korvattavasta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Jos kyse on korvauspiiriin kuuluvasta vakuutustapahtumasta, tulee tämän jälkeen tarkasteltavaksi kysymys siitä, onko kyse ollut rajoitusehtojen tarkoittamasta esineen viasta tai esineen käyttövirheestä. Tarkemmin tarkasteltuna kiistassa kyse on siitä, onko objektiivisesti arvioiden ollut ennalta arvaamatonta se, että nuotiosta siirtyvä lämpö aiheuttaa linssien vahingoittumisen.

Sovellettavat vakuutusehdot

Kotivakuutusehtojen 1.4.2019 Laajaa kotivakuutusta koskevan ehtokohdan 1 (Korvattavat vakuutustapahtumat) ensimmäisen kappaleen mukaan vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen ollessa voimassa.

Korvauspiirin ulkopuolelle jääviä vahinkoja koskevan ehtokohdan 2.16 mukaan irtaimiston ja rakennuksen vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka esineelle itselleen on aiheutunut sen rikkoutuessa siinä olleesta viasta tai esineen käyttövirheestä.

Asian arviointi

Osapuolten välinen kiista koskee erityisesti sitä, onko linssien vahingoittumiseen johtanut tapahtuma ollut ennalta arvaamaton. Vakuutuslautakunta toteaa, että ennalta arvaamattomuutta tulee arvioida sattuneen tapahtumankulun perusteella, ja nimenomaan vahingon syyn perusteella, ei sen aiheuttaman seurauksen (eli linssien vahingoittumisen) perustella. Vahingon syyilmiönä on pidettävä nuotiosta säteilleen lämmön vaikutusta silmälasien linsseihin. Asiassa on arvioitava, onko tuota vaikutusta pidettävä ennalta arvaamattomana.

Ennalta arvaamattomuutta voidaan tarkastella joko subjektiivisesti tai objektiivisesti. Jos tarkastelu tehdään subjektiivisesti, vahingon kärsineen oma käsitys asiasta korostuu, ja huomio kiinnitetään hänen tietoisuuteensa vahingon syntymismahdollisuudesta. Jos tarkastelu tehdään objektiivisesti, tarkastellaan vahingon syntymismahdollisuutta yleisesti arvioiden.

Oikeuskirjallisuudessa ja Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännössä on katsottu, että ennalta arvaamattomuuden arviointi tulee tehdä objektiivisesti. Vakuutuksen kannalta objektiivinen arviointi merkitsee sitä, että ennalta arvaamattomuuden määrittelemistä ei jätetä vakuutetun oman subjektiivisen näkökulman varaan, vaan ennalta arvaamattomaksi katsotaan tapahtuma, jota kokemusperäisesti pidetään ennalta arvaamattomana. Ratkaisun tulee perustua yleisen elämänkokemuksen perusteella määräytyvään tietoon tietyntyyppisten tapahtumien yleisyydestä ja todennäköisyydestä. Tulkinta tehdään vakuutetun näkökulmasta, ja siinä otetaan huomioon myös vakuutetun mahdollisuus välttää vahinko ja hänen menettelynsä vahinkoon johtaneessa tapahtumassa.

Muovilinssien vahingoittumisherkkyyden osalta Vakuutuslautakunta toteaa, että linssin lämpövaurioita syntyy, kun linssimateriaali ja linssin pinnoite laajenevat eri tahdissa lämmönvaihtelun takia. Asiakas on korostanut sitä, että hän on käyttänyt silmälaseja 60 vuotta, ja että nyt tapahtunut linssien vaurioituminen oli ensimmäinen kerta, kun hänen silmälasinsa olivat vahingoittaneet nuotion lämpövaikutuksesta.

Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan on yleisesti tiedossa esimerkiksi se, ettei muovilinssejä tule pestä kuumalla vedellä ja että linssien muovimateriaali vaurioituu herkästi liian kuumuuden vaikutuksesta. Vakuutuslautakunta toteaa, että silmälasien linsseissä nykyisin materiaalina käytettävä muovi kestää kuumuutta ja lämpöä huonommin kuin lasista valmistetut linssit. Se seikka, ettei asiakkaalle ollut silmälasien aikaisempien käyttövuosien aikana sattunut vastaavanlaista vahinkoa, ei edellä mainitun vuoksi ole asian arvioinnin kannalta merkityksellinen.

Vakuutuslautakunta katsoo, että ulkona tapahtuneessa roskien polttamistilanteessa aiheutuva linssien vahingoittumismahdollisuus ei ole yleisesti tiedossa oleva riski. Asiassa esitetty selvitys osoittaa Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan sen, että asiakkaan silmälasien linssien vahingoittuminen on tässä tapauksessa ollut seurausta ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Tapahtuman voidaan katsoa aiheutuneen äkillisesti, vaikka asiakirjoista ei käy yksiselitteisesti ilmi, kuinka lyhyen tai pitkän aikaa lämpövaikutus on linsseihin kohdistunut.

Vakuutuslautakunta toteaa lisäksi, ettei asiakirjoihin liitetty selvitys osoita, että kyseisissä linsseissä olisi ollut vakuutusehtojen rajoitusehdoissa tarkoitettu esineen vika. Asiakkaan ei ole myöskään osoitettu toimineen käyttöohjeiden vastaisesti.  Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiöllä ole perusteita evätä korvausta vetoamalla esineessä olleeseen vikaan tai esineen käyttövirheeseen.

Vakuutuslautakunta katsoo, että tässä tapauksessa on ollut kyse kotivakuutuksen korvauspiiriin kuuluvasta suoranaisesta esinevahingosta, joka on ollut seurausta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Koska kyse on korvattavasta vakuutustapahtumasta, vakuutusyhtiön tulee korvata linssien uusimiskustannukset.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa linssien uusimisesta aiheutuneet kustannukset vakuutusehtojen mukaisesti.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Pellikka

Jäsenet:
Maso
Vaitomaa
Vuori
Vyyryläinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia