Haku

FINE-032882

Tulosta

Asianumero: FINE-032882 (2021)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 17.03.2021

Onko palveluntarjoaja markkinoinut Unlimited Turbo -viputuotetta harhaanjoh-tavasti YouTubessa esillä olevalla videolla? Johdannainen. Markkinointi. Tiedonantovelvollisuus.

Tapahtumatiedot

Asiakas on 7.–8.9.2020 ostanut 1.300 kappaletta open-ended Unlimited Turbo -viputuotetta, joiden kohde-etuutena on S&P500-indeksifutuuri. Tuotteiden hankintahinta oli yhteensä 1.159 euroa. Asiakas on 8.9.2020 myynyt 100 kappaletta kurssiin 1,41 euroa.

Sijoituksen arvo nousee kohde-etuuden arvon noustessa, ja laskee kohde-etuuden arvon laskiessa. Jos kohde-etuuden arvo on stop loss -tasolla tai sen alla, sijoitus erääntyy ja koko sijoitettu pääoma menetetään. Asiakkaan sijoitustuotteen stop loss -taso on saavutettu 9.9.2020 klo 01:11 Suomen aikaa ja tuote on erääntynyt arvottomana.

Palveluntarjoaja on julkaissut YouTubessa videosarjaa, jossa seurataan markkinoita, analysoidaan mennyttä ja ennakoidaan tulevaa. Tammikuussa 2020 sarjassa julkaistussa jaksossa on mm. kerrottu S&P500-indeksin kehityksestä.

Videolla asiantuntija kertoo ottaneensa ”longitreidin” (jolloin indeksin toivotaan kehittyvän positiivisesti). Asiantuntijan sijoituskohteen on videolla näytetty olleen TLNG SPX VT85. Asiantuntija kertoo, että yön aikana indeksin kehitykseen laskevasti vaikuttanut uutinen ei haitannut häntä, koska ”kun tehdään kauppaa noilla unlimited turboilla, niin ne pystyy knockaamaan pelkästään silloin, kun jenkkimarkkina on auki”.

Asiantuntijan sijoitus olisi menettänyt arvonsa, jos jenkkimarkkina olisi ollut auki. Markkinoiden avautuessa kohde-etuuden kurssi oli noussut stop loss -tason yläpuolelle eikä tuote erääntynyt arvottomana.

Asiakkaan valitus

Asiakas on valituksessaan kertonut, että ei ole ammattimainen sijoittaja. Asiakas on tehnyt ensimmäisiä osake- ja johdannaiskauppoja vuoden 2019 loppupuolella. Sitä ennen hän oli tehnyt vain muutamia kauppoja vuodessa muutamilla satasilla. Vuoden 2020 aikana asiakkaan sijoitusomaisuuden määrä on ollut noin 26.000 euroa.

Asiakas on ostanut viputuotetta, joka erääntyi arvottomana markkinoiden ollessa kiinni. Asiakas on katsonut palveluntarjoajan koulutusvideota, jossa palveluntarjoajan asiantuntija kertoo virheellisesti, ette tuote voi knockata markkinoiden ollessa kiinni. Hän ei täsmennä, että viputuotteet voivat knockata, jos ne ovat futuurituotteita.

Jos asiakas olisi tiennyt, että tuote voi erääntyä arvottomana yöaikaan, hän ei olisi missään nimessä pitänyt tuotetta yön yli. Asiakas olisi käyttänyt tätä tuotetta vain päivän sisäisesti markkinoiden aukioloaikana, jolloin hän itse pystyy vaikuttamaan sen myyntihetkeen. Asiakas pitäisi korkeintaan pientä positiota, esim. luokkaa 100 euroa, yön yli, jos se voisi knockata yön aikana.

Asiakas vaatii palveluntarjoajaa korvaamaan hänelle 1.020 euroa. Vaade perustuu markkinahintaan kauppa-ajan päätyttyä.

Palveluntarjoajan vastine

Palveluntarjoaja on todennut vastineessaan, että asiakas on tullut palveluntarjoajan edeltäjän asiakkaaksi vuonna 2001. Asiakas on hyväksynyt kulloinkin voimassa olevat ehdot, mukaan lukien Tietoa rahoitusvälineiden ominaisuuksista ja riskeistä -asiakirjan. Sen mukaisesti asiakkaan on huolellisesti tutustuttava palveluntarjoajan yleisiin ehtoihin koskien kaupankäyntiä rahoitusvälineillä ja soveltuvissa tapauksissa tarjousesitteen tietoihin sekä muuhun kyseistä rahoitusvälinettä, sen ominaisuuksia ja riskejä, koskeviin tietoihin. Asiakas on myös suorittanut asianmukaiset tietämysarvioinnit muun muassa kohde-etuuden tuottoon sidottuihin instrumentteihin ja stop loss -ehdollisiin viputuotteisiin liittyen.

Asiakas on tehnyt kaiken kaikkiaan lähes 10.000 arvopaperikauppaa palveluntarjoajan välityksellä vuonna 2020 ennen reklamaation tekemistä. Suurin osa kaupoista on tehty monimutkaisilla arvopapereilla kuten unlimited turbo -tuotteilla. Asiakas voidaan mieltää erittäin kokeneeksi kaupankävijäksi, jolloin hänen voidaan olettaa omaavan riittävä osaaminen sen ymmärtämiseksi, että ennen sijoituspäätöstä asiakkaan tulee itse tutustua sijoituksen kohteena olevan rahoitusvälineen tietoihin, mukaan lukien kohde-etuuteen ja stop loss
-tasoon.

Palveluntarjoajan julkaisemaa videosarjaa tarjotaan asiakkaille ilmaiseksi ja jaksoja oli julkaistu tapahtumahetkellä jo yli 50 kappaletta. Palveluntarjoaja ei tarjoa sijoitusneuvontaa, vaan kyseessä oleva video on yleistä markkinointimateriaalia, jolla on tarkoitus on inspiroida asiakkaiden kokonaisvaltaista oppimista asian ympärillä. Palveluntarjoajan pyrkimyksenä on käyttää luotettavaa ja kattavaa tietoa, mutta tämä ei sulje pois mahdollisuutta siitä, että asiakas ei ymmärrä esitettyä tietoa tai saattaa ymmärtää sen väärin. Sijoituspäätöksistä ja tuote-ehtoihin tutustumisesta on aina vastuussa asiakas itse. Videoiden sisältö ei myöskään ole tarkoitettu tyhjentäväksi ja kaiken kattavaksi oppimateriaaliksi kaikista treidaamista koskevista seikoista, opeista ja näkemyksistä, vaan tarkoitus on inspiroida asiakkaiden kokonaisvaltaista oppimista asian ympärillä. Oppimisesta asiakas vastaa itse.

Videon alussa esitettävässä disclaimerissä kerrotaan nimenomaisesti, että ennen kaupankäynnin aloittamista sijoittajan tulee ymmärtää kaupankäyntiin liittyvät riskit ja tuotteeseen liittyvät ehdot. Kyseessä olevassa tapauksessa lisäksi videolla käsitellyt tuotteet ja asiakkaan hankkimat tuotteet ovat eri tuotteita.

Asiakkaan viittaamassa videossa asiantuntija kertoo itse ostamastaan tuotteesta, joka on eri tuote kuin asiakkaan tapauksessa kyseessä oleva tuote. Asiantuntija oli sijoittanut tuotteeseen TLNG SPX VT85, jonka kohde-etuutena on S&P500-hintaindeksi. Kun kohde-etuutena on hintaindeksi, voi tuote erääntyä vain pörssin aukioloaikoina. Asiantuntija sanoo videolla "kun tehdään kauppaa noilla unlimited turboilla, ne pystyy knockaamaan vain silloin, kun jenkkimarkkina on auki". Tässä hän viittaa sanalla "noilla" toisen palveluntarjoajan viputuotteisiin, joilla asiantuntija on itse tehnyt kauppaa ja joista hän juuri tuolloin kertoo esimerkinomaisesti. Asiantuntija ei siis tässä yhteydessä viittaa yleisesti unlimited turbo -tuotteisiin.

Asiakkaalle ei voida yhden videon perusteella antaa kaikkea mahdollista tietoa unlimited turbo -tuotteista yleisesti, eikä sijoituspäätöstä tulisi tehdä pelkästään videolla näytetyn esimerkin nojalla, vaan ostettavan tuotteen yksityiskohtaisiin tietoihin pitäisi tutustua riittävän tarkasti ennen sijoituspäätöksen tekemistä väärinymmärtämisen välttämiseksi.

Asiakkaan ostaman tuotteen kohde-etuutena on ollut S&P500-indeksifutuurit. Kohde-etuus on ilmoitettu PRIIP-avaintietoasiakirjassa sekä Final terms -asiakirjassa. Final terms -asiakirjassa on ilmoitettu, että lisätietoja S&P500-indeksifutuuria seuraavien tuotteiden kohde-etuudesta löytyy asiakirjassa mainitulta verkkosivulta. Kyseisiltä sivuilta löytyvät kellonajat, jolloin kohde-etuudella käydään kauppaa.

Futuureilla käydään kauppaa myös osakemarkkinapaikan aukioloaikojen ulkopuolella, joten tuote voi saavuttaa stop loss -tason esimerkiksi yöllä Suomen aikaa. Asiakkaan ostaman tuotteen stop loss -taso on saavutettu 9.9.2020 kello 01:11 Suomen aikaa ja näin ollen kyseessä oleva tuote on erääntynyt arvottomana.

Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa ja arvioonsa rahoitusvälineen arvoon vaikuttavista seikoista. Asiakkaan ostaman tuotteen PRIIP-avaintietoasiakirjassa on ilmoitettu, että jos kohde-etuuden arvo on stop loss -tasolla tai sen alla, sijoitus erääntyy ja koko sijoitettu pääoma menetetään. Tuote on erääntynyt ehtojen mukaisesti.

Edellä mainitun johdosta palveluntarjoaja katsoo asiakkaan esittämän korvausvaatimuksen perusteettomaksi, eikä se siten ole velvollinen suorittamaan asiakkaalle tämän vaatimaa hyvitystä.

Selvitykset

Asiakkaan ostaman viputuotteen avaintietoasiakirjan mukaan tuote on siirrettävän arvopaperin muodossa oleva rahoitusinstrumentti. Tavoitteena on sijoittaa open-ended Unlimited Turboon, joka mahdollistaa huomattavasti kohde-etuutta korkeamman tuoton kohde-etuuden arvon noustessa. Sijoituksen tuotto riippuu kohde-etuuden arvonkehityksestä sijoitusaikana. Sijoituksen arvo nousee kohde-etuuden arvon noustessa, ja laskee kohde-etuuden arvon laskiessa. Jos kohde-etuuden arvo on stop loss -tasolla tai sen alla, sijoitus erääntyy ja koko sijoitettu pääoma menetetään. Tuotteen kohde-etuus on Futures Contract on S&P500® Index. Tuote on tarkoitettu osaaville sijoittajille ja se on korkeimman riskiluokan tuote. Suositeltu sijoitusaika on yksi päivä. Avaintietoasiakirjan lopussa todetaan, että ”saadaksesi kaiken tiedon tästä tuotteesta, etenkin sen erityispiirteistä ja riskeistä, sinun on tutustuttava ehtoihin, ohjelmaesitteeseen täydennyksineen”.

Palveluntarjoajan videon alussa esitetään yhden sekunnin ajan huomautusteksti, jossa todetaan seuraavaa:

”Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Ennen kaupankäynnin aloittamista sijoittajan tulee ymmärtää kaupankäyntiin liittyvät riskit ja tuotteeseen liittyvät ehdot. Käydäksesi kauppaa pörssilistatuilla tuotteilla sinun on läpäistävä tietämystesti varmistaaksesi tuotteiden soveltuvuuden sinulle. Kaupankäynti pörssilistatuilla tuotteilla sisältää korkean riskin, joka ei sovi kaikille. Sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.”

Tietoa rahoitusvälineiden ominaisuuksista ja riskeistä -asiakirjan mukaan asiakkaan on huolellisesti tutustuttava palveluntarjoajan yleisiin ehtoihin koskien kaupankäyntiä rahoitusvälineillä ja soveltuvissa tapauksissa tarjousesitteen tietoihin sekä muuhun kyseistä rahoitusvälinettä, sen ominaisuuksia ja riskejä, koskeviin tietoihin.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välisen riitaisuuden ratkaisemiseksi Sijoituslautakunnan on arvioitava onko asiakkaalle markkinoitu tuotetta antamalla totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa tietoa ottaen huomioon kaikki asiakkaan saatavilla oleva materiaali.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Sijoituspalvelulain 10 luvun 2 §:n (1069/2017) mukaan:

”Sijoituspalvelun ja oheispalvelun tarjoamisessa on toimittava rehellisesti, tasapuolisesti ja ammattimaisesti asiakkaan edun mukaisesti.

Sijoituspalvelua ja oheispalvelua ei saa markkinoida antamalla totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa tietoa. Kaiken tiedon, markkinointiviestintä mukaan lukien, on oltava tasapuolista ja selkeää. Tieto, jonka harhaanjohtavuus tai totuudenvastaisuus käy ilmi tiedon esittämisen jälkeen ja jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, on viivytyksettä oikaistava tai täydennettävä riittävällä tavalla. Markkinoinnissa on käytävä ilmi sen kaupallinen tarkoitus.”

Saman luvun 5 §:n mukaan:

”Sijoituspalveluyrityksen on annettava asiakkaille hyvissä ajoin ennen palvelun tarjoamista riittävät tiedot sijoituspalveluyrityksestä ja sen tarjoamista palveluista, rahoitusvälineistä ja ehdotetuista sijoitusstrategioista, toteuttamispaikoista sekä kaikista kuluista ja liitännäisistä veloituksista.

[…]

Tiedot on annettava siten, että tarjottavan sijoituspalvelun ja tietyn rahoitusvälineen luonne sekä siihen sisältyvät riskit ovat helposti ymmärrettävissä ja asiakas voi siten tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä.”

Asian arviointi

Videon merkitys

Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelua ja oheispalvelua ei saa markkinoida antamalla totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa tietoa. Kaiken tiedon, markkinointiviestintä mukaan lukien, on oltava tasapuolista ja selkeää.

Palveluntarjoaja on julkaissut YouTubessa yleisesti katsottavaksi videosarjaa, jolla se on markkinoinut tuotteitaan ja sijoituspalvelujaan. Asiakkaan viittaamassa jaksossa on haastateltu asiantuntijaa, joka on kertonut kaupankäynnistään ja maininnut mm. Unlimited Turbo -viputuotteista. Asiantuntija ei ole viitannut mihinkään tiettyyn tuotteeseen kertoessaan, että ”kun tehdään kauppaa noilla unlimited turboilla, niin ne pystyy knockaamaan pelkästään silloin, kun jenkkimarkkina on auki”.

Videolla asiantuntija on kertonut ottaneensa ”longitreidin”. Yön aikana tapahtunut pudotus ei ollut knockannut tuotetta markkinan ollessa kiinni. Asiantuntija on kertonut myyneensä tuotteen seuraavana päivänä saaden siitä 100 prosentin tuoton. Videolla näytetään ostetun ja myydyn tuotetta TLNG SPX VT85.

TLNG SPX VT85 -tuotteen kohde-etuutena on S&P500-hintaindeksi, ja tuote voi erääntyä arkisin klo 16:30–23:15 Suomen aikaa. Asiakkaan ostaman tuotteen kohde-etuutena on S&P500-indeksifutuuri. Asiakkaan ostama tuote voi erääntyä arkisin kello 01:00–24:00 Suomen aikaa, kun S&P500-indeksifutuuri on noteerattu.

Sijoituslautakunta katsoo, että palveluntarjoajan markkinointimateriaaliin kuuluvan videon perusteella asiakkaalle on voinut jäädä se virheellinen käsitys, että Unlimited Turbo -viputuotteet eivät voi erääntyä arvottomana yöllä Suomen aikaa. Sijoituslautakunta katsoo siten, että palveluntarjoajan markkinointimateriaali on tältä osin ollut harhaanjohtavaa.

Muun materiaalin merkitys

Sijoituslautakunta katsoo, että asiakkaan tulee erityisesti itsenäisesti toimeksiantoja verkkopankissa tehdessään tutustua tuotteeseen muutenkin kuin vain markkinointimateriaaliin kuuluvassa videossa todetun perusteella. Lautakunta katsoo siten, että jos videolla mainitun tiedon harhaanjohtavuus käy ilmi muusta asiakkaan saatavilla olevasta tuotetta koskevasta materiaalista, johon asiakkaan tulisi kohtuullisin määrin tutustua, tiedon harhaanjohtavuus menettää merkityksensä palveluntarjoajan vastuuta arvioitaessa.

Asiakkaan ostaman viputuotteen avaintietoasiakirjassa todetaan, että tuotteen kohde-etuus on Futures Contract on S&P500® Index. Asiakirjassa ei ole mainintaa siitä, milloin tuote voi erääntyä arvottomana. Asiakirjan lopussa kuitenkin todetaan, että ”saadaksesi kaiken tiedon tästä tuotteesta, etenkin sen erityispiirteistä ja riskeistä, sinun on tutustuttava ehtoihin, ohjelmaesitteeseen täydennyksineen”. Final Terms -asiakirjassa on ilmoitettu, että lisätietoja S&P500-indeksifutuuria seuraavien tuotteiden kohde-etuudesta löytyy asiakirjassa mainitulta verkkosivulta. Indeksin kaupankäyntiajat ovat olleet saatavilla Final Terms - asiakirjassa olevasta linkistä.

Johtopäätökset

Asiakas on tehnyt lähes 10.000 arvopaperikauppaa palveluntarjoajan välityksellä vuonna 2020 ennen reklamaation tekemistä. Suurin osa kaupoista on tehty monimutkaisilla arvopapereilla kuten Unlimited Turbo -tuotteilla.

Lautakunta on ottanut huomioon arvioitaessa tiedon harhaanjohtavuutta asiakkaan aiemman sijoituskokemuksen, videon maininnan asiantuntijan sijoituksen kohteena olevasta indeksistä, avaintietoasiakirjassa annetun tiedon kohde-etuutena olevasta indeksistä ja Final Terms -asiakirjassa annetut tiedot.

Lautakunta katsoo, että asiakkaan tulee tutustua riittävällä tavalla saatavilla olevaan informaatioon sijoituksen kohteena olevasta indeksistä. Asiakkaan velvollisuus on erityisen korostunut, kun kyseessä on korkeariskinen ja valistuneelle sijoittajalle suunnattu tuote. Tällaiseen tuotteeseen ei tule sijoittaa pelkän suurelle yleisölle tarkoitetun yleisluontoisen markkinointivideon perusteella, vaan erityisesti itsenäisesti toimivan sijoittajan on hankittava riittävät tiedot sijoituskohteesta.

Edellä mainittu huomioiden Sijoituslautakunta katsoo, että asiakkaan olisi tullut selvittää tuotteen kaupankäyntiajat ja ymmärtää, että hänen ostamansa viputuote voi erääntyä arvottomana myös yöllä Suomen aikaa. Lautakunta katsoo siten, että palveluntarjoaja ei ole vastuussa asiakkaalle tuotteen arvottomana erääntymisestä aiheutuneesta vahingosta.

Lopputulos

Sijoituslautakunta ei suosita korvausta

Sijoituslautakunta oli yksimielinen.

SIJOITUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Heino

Jäsenet:
Kajala
Ovaska
Räty-Ivanov
Tapanila

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia