Haku

FINE-032827

Tulosta

Asianumero: FINE-032827 (2021)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 11.01.2021

Siivousliikkeen vastuu. Asiakkaan liukastuminen rappukäytävässä lattian vahaukseen liittyvien työsuoritusten aikana.

Tapahtumatiedot

A (s. 1944) liukastui 16.6.2017 rappukäytävässä tullessaan portaita alas ja sai nilkka ja lonkka vamman.  Liukastuminen johtui lattian liukkaudesta. Rappukäytävässä suoritettiin vahinkohetkellä lattioiden pesua ja vahausta. A:n kertoman mukaan rappujen alapäässä oli kaksi miestä levittämässä vahaa rappuihin. A kertoo jääneensä rappujen yläpäähän katsomaan työsuoritusta. Toinen työntekijöistä oli A:n kertoman mukaan sanonut hänelle, että tule vaan. A:n kertoman mukaan hänen otteensa kaiteesta irtosi kun jalat lähtivät alta pois. A:n mukaan tuore vaha oli äärettömän liukas. A tuo esille, että asukkaille ei tiedotettu rappukäytävän vahauksesta, ainoastaan ulko-oveen oli aamulla vahauksen alkaessa laitettu tiedotus. A haki korvausta huoltoyhtiön toiminnan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen, jossa se toteaa, että toimitettujen asiakirjojen mukaan ei voida pitää selvitettynä vahingon aiheutuneen vakuutuksenottajan tai tämän henkilökuntaan kuuluvan henkilön tuottamuksesta. Vakuutusyhtiö toteaa, että työnsuorittamisesta oli tiedote laitettu ulko-oviin vahinkoa edeltävänä päivänä. Vahinkotilanteessa lattiat oli vasta pesty ja niitä ei ollut vielä vahattu. A:lle oli sanottu, että kannattaa tulla varovasti, koska lattian pinta oli vielä kostea ja märkä. Vakuutusyhtiö toteaa, että vahauksesta oli ilmoitettu etukäteen ja A oli nähnyt, että lattioita pestiin, joten lattioiden mahdollinen kosteus ei ole ollut A:lle ennalta arvaamaton tilanne ja siihen on voinut hyvin varautua.

Asiakkaan vaatimukset ja vakuutusyhtiön kanta

A on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja vaatii huoltoyhtiön huolimattomuuden seurauksena aiheutuneesta henkilövahingosta korvausta. A katsoo, että kaatuminen on ollut seurausta rappukäytävässä samanaikaisesti käynnissä olleen vahaustyön aiheuttamasta lattian vaarallisesta liukkaudesta. A kertoo, että hän on tiedustellut työntekijöiltä, onko portaita mahdollista käyttää vahaustyön käynnissä ollessa. A:n mukaan toinen työntekijöistä oli antanut hänelle luvan. A:n mukaan talon asukkaille ei ole ennakolta tiedotettu vahaustyöstä ja sen aiheuttamasta vaarasta. Ainoa tiedote on ollut ulko-oven ulkopuolella oleva tiedote käynnissä olevasta työstä.

Vakuutusyhtiö toteaa vastineessaan, että vahinko ei ole johtunut mistään vakuutuksenottajan tuottamuksellisesta toiminnasta eivätkä työntekijät olisi voineet estää A:n liukastumista. Tämän kaltaisesta työstä aiheutuu väistämättä lattiaan liukkautta eikä sitä voida millään tavoin estää. Lattian pesu ja vahaus on suoritettu normaalien työtapojen mukaisesti. Vahingon syntymisen kannalta ei tässä tapauksessa ole merkitystä sillä, millä tavalla vahauksesta on etukäteen ilmoitettu.   A on itse havainnut työsuorituksen ennen vahinkoa sekä lattian olevan todennäköisesti liukas, koska A on kertomansa mukaan pysähtynyt portaissa, kysyäkseen saako lattialle astua.  Vakuutusyhtiö toteaa, että A:ta on varoitettu lattian liukkaudesta ennen vahinkoa. Vakuutusyhtiö toteaa, että lattia on ollut pesun jäljiltä märkä ja liukas, mutta ei vahattu. Vakuutuksenottaja on erikseen todennut, että he eivät koskaan anna lupaa kävellä juuri vahatulla lattialla, koska askelista jää vahaan jälkiä, jotka pysyvät lattiassa seuraavaan vahauskertaan saakka. Vakuutusyhtiö katsoo, että kyseessä on tapaturmainen vahinko.

Vakuutetun kuuleminen

FINE on varannut vakuutetulle mahdollisuuden lausua asiasta. Vakuutettu kertoo, että A:n kanssa on keskusteltu siitä, että lattiat on juuri pesty ennen kuin A on lähtenyt tulemaan portaita alas. Vakuutettu toteaa, että he eivät koskaan anna lupaa kävellä tuoreen vahan päällä, sillä jalanjäljet jäävät lattiaan seuraavaan vahan poistoon.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutukseen sovellettavien, toiminnanvastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 5.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko huoltoyhtiö vastuussa A:n liukastumisesta aiheutuneesta henkilövahingosta.

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että palveluntuottajalla, eli tässä tapauksessa huoltoyhtiöllä, on korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voidaan turvallisesti liikkua. Mikäli kiinteistön alueella tehdään kunnossapitotoimenpiteitä, joista aiheutuu esimerkiksi kohonnut riski liukastua, kiinteistönomistajan tulee huolehtia siitä, että alueella liikkuvia tehokkaasti varoitetaan liukkaudesta.

FINE arvioi tapausta sille toimitetun kirjallisen selvityksen perusteella. Vakuutuksenottajan laatiman vahinkoilmoituksen (2.5.2018) mukaan A oli kaatunut porraskäytävässä, kun lattioita oli vahattu. Lisäselvityksen (9.5.2018) mukaan ulko-oviin oli edellisenä päivänä laitettu tiedote suoritettavasta työstä. Lisäselvityksessä (9.5.2018 ja 28.9.2018) todetaan, että portaat ja lattia oli pesty siinä vaiheessa, kun A oli lähtenyt tulemaan portaita alas. Lattian pinta oli märkä. Vahaa ei ollut vielä laitettu. Työntekijät olivat keskustelleet A:n kanssa, kun hän oli ollut lähdössä tulemaan portaita alas ja sanoneet A:lle, että kannattaa tulla varovasti. 

A:n 20.6.2018 laatiman ilmoituksen mukaan rappujen alapäässä oli kaksi miestä levittämässä vahaa rappuihin. A kertoo jääneensä seisomaan rappujen yläpäähän ja katsomaan miehiä. A kertoo toisen miehen sanoneen tule vaan. Vakuutusyhtiölle 10.9.2019 tehdyssä muutoksenhaussa A kertoo, että lattioiden pesu oli suoritettu jo aikaisemmin ja vahingon tapahtumishetkellä lattiat oli jo vahattu. A katsoo, että huoltoyhtiö ei ole asianmukaisesti tiedottanut talon asukkaille suoritettavasta työstä eivätkä ole varoittaneet A:ta portaikon mahdollisesta liukkaudesta vaikka ovat samanaikaisesti olleet sitä vahaamassa.

FINEn käytettävissä olevasta selvityksestä ilmenee, että A liukastui asuintalonsa rappukäytävän lattian liukkauden vuoksi. Vakuutuksenottajan ja A:n kertomukset eroavat sen suhteen oliko lattia vahattu ja varoitettiinko A:ta lattian liukkaudesta ennen vahinkotapahtumaa. Riidatonta on, että asuintalon ulko-ovessa on ollut tiedote lattioiden vahauksesta ja ettei tapauksessa ole edes väitetty, että tämän tiedotteen sisältöä olisi ollut pidettävä puutteellisena. FINElle toimitetussa valituksessa A kertoo, että ennen liukastumista hän on tiedustellut työntekijältä onko mahdollista käyttää portaita vahaustyön käynnissä ollessa, eli A on ollut ennen vahinkotapahtumaa tietoinen lattiapintojen käsittelystä ja sen mahdollisesti aiheuttamasta lattian liukkaudesta.  FINE katsoo lisäksi, että ulko-oveen kiinnitettyä ilmoitusta, on pidettävä riittävän tehokkaana tapana tiedottaa rapussa tehtävistä toimenpiteistä.

Edellä olevan vuoksi FINE katsoo, että A:n liukastuminen ei ole aiheutunut huoltoyhtiön tai sen palveluksessa olevan henkilön tuottamuksesta, vaan kyseessä on tapaturma, josta kukaan ei ole korvausvastuussa. Tämän vuoksi FINE pitää vakuutusyhtiön hylkäävää päätöstä asianmukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita korvausta.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Ylönen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia