Haku

FINE-032756

Tulosta

Asianumero: FINE-032756 (2021)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 21.09.2021

Vuoto tulppaamattomasta astianpesukoneen poistoputken liitoksesta. All Risks -vakuutus. Oliko vahinko äkillinen ja ennalta arvaamaton?

Tapahtumatiedot

Asunto-osakeyhtiön asukas oli huomannut huoneistonsa keittiön allaskaapissa vettä. Vahinkokartoituksessa todettiin, että keittiön allaskaapissa altaan poistoputkessa oli tulppaamaton liitos, joka oli tarkoitettu astianpesukoneen poistoputkelle. Tulppaamattomasta liitoksesta oli päässyt vuotamaan allaskaappiin altaan poistovesiä.

Taloyhtiö haki vuodosta aiheutuneista kosteusvaurioista korvausta kiinteistövakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö antoi asiasta useita kielteisiä päätöksiä, joissa katsottiin muun muassa, että vuotoa tulppaamattomasta liitoksesta ei voitu pitää äkillisenä ja ennalta arvaamattomana ja että kyseessä oli vakuutusehtojen rajoitusehtojen mukainen virheellisestä asennuksesta, käyttövirheestä ja huollon laiminlyönnistä aiheutunut vahinko. Vakuutusyhtiön sisäisen muutoksenhakuelimen 21.8.2020 antamassa päätöksessä vedottiin lisäksi Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1 (vuodelta 2007) määräyksiin, joiden mukaan jätevesilaitteisto liitoksineen on tehtävä tiiviiksi. Koska allaskaapin altaan viemärin liitos oli tulppaamaton, se ei ollut rakentamismääräyksessä edellytetyllä tavalla tiivis.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Taloyhtiö pyytää ratkaisusuositusta asiasta. Taloyhtiön näkemyksen mukaan rakentamismääräyskokoelman osan D1 määräykset eivät sovellu tapaukseen. Tapauksessa ei ole mitenkään osoitettu, etteikö jätevesilaitteisto olisi ollut tiivis alun perin, kun se on otettu käyttöön. Kyseisen kaltainen liitos on lähtökohtaisesti kiinni ja se täytyy erikseen leikata auki, kun liitos otetaan käyttöön. Näin ollen liitos on todennäköisesti joskus avattu astianpesukoneen asentamisen yhteydessä ja tulppaus on jäänyt tekemättä, kun kone on poistettu tai tulppaus on myöhemmin irronnut. Nykyinen osakas oli kertonut uusineensa astianpesukoneen noin 10 vuotta sitten. Kyseessä on taloyhtiön näkemyksen mukaan äkillinen ja ennalta arvaamaton putkivuoto.

Taloyhtiö on vielä tuonut esiin, että astianpesukoneen asentaminen ja asennuksen poistaminen eivät ole olleet sellaista rakennuksen korjaus- ja muutostyötä, jonka laatu ja laajuus olisivat edellyttäneet rakentamismääräyskokoelman osan D1 soveltamista. Taloyhtiö katsoo, että vakuutusyhtiö ei ole osoittanut normia, jonka vastaisesti tapauksessa olisi toimittu.

Vakuutusyhtiö katsoo edelleen, että vahinko on seurausta rajoitusehtojen kohdassa 5.1 mainitusta rakennusmääräysten, -ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta ja että kyseessä ei ole ennalta arvaamaton vahinkotapahtuma. Vakuutusyhtiö katsoo, että vaikka vahinko on tullut esille ilmeisesti viemärin vetoisuusongelmien yhteydessä, sen aiheuttamaa vahinkoa ei voida pitää ennalta arvaamattomana. Vakuutusyhtiö viittaa FINEn Vakuutuslautakunnan aiemmin antamaan ratkaisusuositukseen VKL 26/12, jossa on todettu hyvän rakentamistavan edellyttävän, että astianpesukonetta poistettaessa tarpeettomaksi jäävä poistoviemärin aukko tulpataan tiiviisti. Viitatussa tapauksessa sinitarralla toteutetun tulppauksen pettämisestä aiheutunutta vahinkoa ei katsottu ennalta arvaamattomaksi tapahtumaksi.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Kiinteistövakuutuksen 1.9.2019 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 4.5 Vuotovahinkovakuutus alakohdan 4.5.1 Korvattavat vakuutustapahtumat mukaan vakuutuksesta korvataan nesteen, höyryn tai kaasun aiheuttama vahinko, kun aine on ennalta arvaamattomasti ja suoraan virrannut mekaanisesti rikkoutuneesta rakennukseen kiinteästi asennetusta
− vesi-, viemäri- ja lämmitysputkistosta, uima-altaan tai poreammeen putkistosta
− öljysäiliöstä
− sisäpuolisesta sadevesiputkistosta
− koneesta tai laitteesta.
Vakuutuksesta korvataan myös vahinko, jonka on aiheuttanut
− rakennuksen omasta viemäriverkostosta äkillisen ja ennalta arvaamattoman putkiston sisäisen tukkeutuman seurauksena noussut vesi
− johtoverkkoon liitetyn ja sulkuventtiilillä varustetun pesukoneen, astianpesukoneen tai muun kodinkoneen äkillinen ja ennalta arvaamaton mekaaninen rikkoutuminen.

Vahingon korvattavuus edellyttää, että vuoto on alkanut vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutusehtojen kohdan 4.8 All risk -laajennus alakohdan 4.8.1 Äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko mukaan jos vakuutuskirjaan on merkitty rakennukselle All Risk laajennus (AR-laajennus), korvataan vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutunut äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko silloin, kun vahinkoa ei korvata kohtien 4.1–4.7 perusteella.

Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot (tullut voimaan 1.7.1976) kohdan 3.4.3 Viemärin käyttökestävyys mukaan jätevesiviemärin vaihdettavissa oleva osa on tehtävä sellaisesta materiaalista ja sellaisin liitoksin, että saavutetaan riittävä käyttökestävyys sopivan uusimisajanjakson puitteissa. Viemärin osa, jota ei voida vaihtaa, tehdään sellaisesta materiaalista ja sellaisin liitoksin, että viemäri kestää rakennuksen käyttöön nähden kohtuulliseksi katsottavan ajan. Jätevesilaitteisto liitoksineen on tehtävä riittävän tiiviiksi.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys tulppaamattomasta astianpesukoneen poistoputken liitoksesta vuotaneen nesteen aiheuttaman vuotovahingon korvattavuudesta kiinteistövakuutuksesta. Vahinko oli havaittu allaskaapissa olleen kosteuden johdosta. Vahinkokartoituksessa oli havaittu, että altaan poistoputkessa ollut astianpesukoneen poistovesille tarkoitettu liitos oli ollut vahinkohetkellä tulppaamaton. Tulpan puuttumisen tarkempi syy ei käy ilmi selvityksistä.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan korvattavuus vakuutuksen vuotovahinko-osasta edellyttää, että neste on ennalta arvaamattomasti ja suoraan virrannut mekaanisesti rikkoutuneesta rakennukseen kiinteästi asennetusta putkistosta. FINE toteaa, että tapauksessa ei ole esitetty selvitystä poistoputken tai sen tulppauksen mekaanisesta rikkoutumisesta. Näin ollen FINE katsoo, että vahinko ei ole vuotovahinkovakuutuksen perusteella korvattava.

Kiinteistövakuutuksen All risk -laajennuksen ehtojen mukaan korvataan vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutunut äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko. Ottaen huomioon, että rakennusmääräyskokoelman osan D1 määräykset edellyttävät jätevesilaitteiston olevan tiivis, FINEn näkemyksen mukaan viemärin vetoisuusongelmien seurauksena tapahtunutta altaan poistovesien vuotamista poistoputken avoimeksi jätetystä liitoksesta ei voida pitää objektiivisesti arvioituna ennalta arvaamattomana tapahtumana. Sillä, että poistoputken liitos on mahdollisesti ollut alun perin tulpattu ja tulppa poistettu asunnon edellisen asukkaan toimesta, ei ole asian arvioinnissa merkitystä. FINE katsoo, että kyseessä oleva vuotovahinko ei ole ollut aiheutumismekanismiltaan vakuutusehdoissa edellytetyllä tavalla ennalta arvaamaton. Koska aiheutunut vahinko ei siten täytä vakuutusehtojen mukaisen korvattavan vahingon määritelmää, tapauksessa ei ole tarpeen arvioida tarkemmin rajoitusehtojen soveltuvuutta tapaukseen.

Näillä perusteilla FINE pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.


FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Siirala
Esittelijä Salo

Tulosta