Haku

FINE-032653

Tulosta

Asianumero: FINE-032653 (2021)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 28.05.2021

Toiminnan vastuu. Vakuutuksen rajoitusehtojen soveltaminen. Virheellisen putkiasennuksen rakennukselle aiheuttama vesivahinko. Vahingon äkillisyyttä koskeva edellytys. Virheellisen tai puutteellisen työsuorituksen korjaaminen.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja K Oy oli asentanut 15.3.2019 erään asunto-osakeyhtiön asuinhuoneiston A 10-11 korjaustöiden yhteydessä kylpyhuoneen suihkusekoittajalle tulevan käyttövesiputken jatkokappaleen ja hanakulman. Alapuolisessa asuinhuoneistossa oli havaittu 28.9.2019 kosteusvaurio, jonka aiheuttajaksi paljastui K Oy:n asentaman putken jatkokappaleen liitoksessa ollut vuoto seinän vesieristeen takana koolatun seinärakenteen välissä. Vahinkotutkimusraportin merkinnän 28.10.2019 mukaan putken liitos oli ilmeisesti alkanut vuotaa sekoittajaa kiinnitettäessä ja se oli todennäköisesti vuotanut siitä lähtien. K Oy haki korvausta vahingosta toiminnan vastuuvakuutuksestaan. 15.6.2020 päivätyllä kirjelmällä asunto-osakeyhtiö vaati K Oy:tä korvaamaan vahingon aiheuttamat yhteensä 95 615,70 euron kustannukset.

Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta vahinkoa päätöksellä 11.11.2019 vedoten liitoksen korjanneelta asentajalta saatuun tietoon vahingon syystä. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvattu kosteudesta tai vedestä aiheutuneita vahinkoja. Vakuutuksesta korvattiin kuitenkin rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntyneen vian tai puutteen aiheuttamat vahingot edellyttäen, että myös vahinko oli syntynyt äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti. Kyse ei ollut äkillisesti syntyneestä vahingosta, sillä löysälle jäänyt liitos oli vuotanut seinän sisällä noin puolen vuoden ajan.

K Oy pyysi vakuutusyhtiöltä asian uutta käsittelyä vedoten siihen, ettei tiedetty, oliko vuoto tapahtunut vähitellen. Vuoto oli ollut odottamaton, sillä se ei ollut ulkoa päin havaittavissa eikä ennalta arvattava. Vakuutusyhtiö kieltäytyi muuttamasta ratkaisuaan sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä 11.5.2020 antamallaan päätöksellä. Selvitysten mukaan liitos oli ollut löysä asennuksesta lähtien, joten se oli todennäköisesti vuotanut siitä alkaen.

Asiakkaan valitus

K Oy on pyytänyt asiassa lautakunnan ratkaisusuositusta toistaen vakuutusyhtiölle uudelleenkäsittelypyynnössä esittämänsä seikat. K Oy:n mukaan kyse oli ilmeisesti asentajan tekemästä työvirheestä. Vahinkotapahtuma oli vakuutusehtojen mukaan korvattava äkillinen ja odottamaton vika, jonka syntyminen oli tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti. Vahinkoraportin laatineen yrityksen edustaja ei ollut kertomansa mukaan nähnyt vuotoa, vaan se oli tullut esille sekoittajan irrotuksen jälkeen ja korjattu hänen käydessään uudelleen kohteessa. Siten vuodon alkamisajankohtaa oli mahdotonta sanoa. Kartoitusraportissa oli esitetty vain arvio tapahtuneesta.

K Oy on vedonnut lisäkirjelmässä 6.11.2020 siihen, että sen työntekijän olisi pitänyt havaita asennuskohdan olleen vedeneristeen väärällä puolella. Työntekijä oli tehnyt virheen laittamalla putkeen vääränlaisen liitoksen. Kyse oli juuri sellaisesta riskistä, jonka varalta vakuutusturva oli otettu ja joka oli aiheuttanut äkillisen ja yllättävän vahingon. Vahingon lopputulos oli selvillä. Veden määrästä ja kulkeutumisesta ei ollut näyttöä.

K Oy on lausunut lisäkirjelmässä 27.1.2021, että vakuutusyhtiön mainitsemista Vakuutuslautakunnan ratkaisuista tapauksessa FINE-024662 virheestä sen havaitsemiseen oli kulunut noin puolitoista vuotta ja tapauksessa FINE-024147 yli kahdeksan kuukautta. K Oy on vedonnut siihen, että vakuutusyhtiö oli muuttanut vakuutusehtoa 1.1.2021 lukien siten, että korvattavuus edellytti vahingon toteamista 12 kuukauden kuluessa asennus- tai työvirheen tekemisestä. Määräaika oli perusteltu, sillä asennusvirheiden aiheuttamat vahingot useimmiten ilmenivät siinä ajassa. Siten tässä tapauksessa kulunut kuuden kuukauden aika oli varsin kohtuullinen. Vahinko oli syntynyt vakuutusehtojen mukaisella tavalla ja sen aiheutuminen asennusvirheestä oli riidatonta.

Lisäkirjelmässä 22.2.2021 K Oy on huomauttanut, että vakuutusehto oli epäselvä. Siinä ei määritelty aikarajaa vahingon toteamiselle. Vakuutusehto ei edellyttänyt, että kosteusvaurion piti ilmetä nopeasti. Ehtokohta edellytti vain, että vahingon syynä oli äkillisesti ja odottamatta syntynyt vika tai puute ja että vahinko syntyi myös äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti. Tässä tapauksessa vahinko oli syntynyt ehdossa määritellyllä tavalla ja se tuli korvata vastuuvakuutuksesta. Ainakin vahinko tuli korvata siltä osin kuin se oli ulottunut asennusyön kohteena olleeseen huoneistoon.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on kiistänyt K Oy:n korvausvaatimuksen vedoten vakuutusehtojen kosteus- ja vesivahinkoja koskevaan kohtaan 5.2.14 ja liitoksen korjanneen putkiasentajan kertomukseen. Asentajan mukaan vuotanut liitos oli asennettu teflonteipillä ja löystynyt sekoittajan asennuksen yhteydessä. Hanakulman kiinnitys oli myös ollut osittain löysä, jolloin sekoittajaa kiinnitettäessä jatkoliitos oli kääntynyt ja alkanut vuotaa.

Vakuutusyhtiö on lausunut, että vahinko oli aiheutunut 15.3.2019 asennetun putkiliitoksen vuodosta. Vaurio oli havaittu 28.9.2019 eli runsas kuusi kuukautta myöhemmin. Vakuutusyhtiön mielestä vahinko ei ollut syntynyt vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti, koska löysälle jäänyt liitos oli pikkuhiljaa vuotanut seinän sisällä yli puolen vuoden ajan. Rakennukseen tai laitteeseen ei myöskään ollut syntynyt äkillisesti ja odottamattomasti mitään vikaa tai puutetta, mikä oli yksi korvattavuuden edellytys. Vuoto oli aiheutunut alun perin asennusvaiheessa tehdystä virheestä, jonka seurauksena hanakulman liitos oli pikkuhiljaa löystynyt, eikä liitokseen äkillisesti ja odottamattomasti syntyneestä viasta tai puutteesta.

Koska kyse ei ollut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti syntyneestä vahingosta, sitä ei rajoitusehdon vuoksi korvattu vakuutuksesta. K Oy:n väite siitä, että kastunut alue vuotokohdan lähellä olisi osoittanut vuodon äkillisyyden, ei pitänyt paikkaansa. Vauriot tukivat nimenomaan käsitystä pitkään jatkuneesta vuodosta. Kosteuskartoitusraportista ilmeni, että eristeiden kosteusalue oli ulottunut huoneiston makuuhuoneen puolelle. Eristeet olivat olleet selkeästi alaosastaan märkiä, mikä osoitti vuodon pitkäaikaisuuden. Kosteus oli siirtynyt vuotokohdasta rakenteisiin vähitellen. Vaikka vuoto oli ollut pieni, jopa makuuhuoneen eristeiden alaosat olivat kastuneet.

Vakuutusehdoissa oli lähtökohtaisesti rajattu kosteudesta aiheutuneet vahingot vakuutuksen ulkopuolelle. Korvauksen hakijalla oli näyttövelvollisuus korvattavan vahinkotapahtuman sattumisesta. Nyt tarvittavaa näyttöä ei ollut esitetty ja epäävä korvausratkaisu oli vakuutusehtojen mukainen. Vakuutusyhtiö on vedonnut Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytäntöön puheena olevan vakuutusehdon soveltamisesta tapauksissa FINE- 024662 ja FINE-024147. Ensin mainitussa tapauksessa virheen ja vahingon havaitsemisen välinen aika oli ollut kuusi kuukautta, eli suunnilleen sama kuin nyt. Lautakunta ja FINE olivat todenneet, että alun perin tehty asennusvirhe ei ollut vakuutusehdon tarkoittama rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute, joka olisi oikeuttanut vakuutuskorvaukseen.

Vakuutusyhtiö on lausunut lisävastineessa 8.2.2021, että vahinkoon sovellettiin vahingon ajankohtana voimassa olleita vakuutusehtoja. Uudistetunkin vakuutusehdon lähtökohta oli, että kosteusvahingot oli rajattu vastuuvakuutuksen ulkopuolelle. Puheena olevaa vahinkoa ei korvattaisi uudistetunkaan vakuutusehdon mukaan.

Lisävastineessa 15.3.2021 vakuutusyhtiö on lausunut, ettei vakuutusehto ollut epäselvä, ja että sitä tuli tulkita sanamuodon mukaisesti. Vesivahingon korvattavuus edellytti kaikkien ehdossa mainittujen edellytysten täyttymistä. Tässä tapauksessa ne eivät täyttyneet, joten vahinkoa ei korvattu. Vakuutusyhtiö on huomauttanut, että rajoitusehdon 5.2.20 mukaan myöskään alkuperäisen toimeksiantosopimuksen korjaamiseksi tehdyn työn kustannuksia ei korvattu vakuutuksesta, koska kyse ei ollut toiselle aiheutuneesta vahingosta, vaan virheellisen sopimussuorituksen korjaamisesta virhevastuun perusteella.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko K Oy:n erään asuinhuoneiston korjaustöiden yhteydessä tekemästä virheellisestä käyttövesijohdon asennuksesta seurannutta myöhemmin havaittua vesivahinkoa asunto-osakeyhtiön rakennukselle pidettävä vastuuvakuutusehdoissa mainituin tavoin äkillisenä, jolloin vahinko oikeuttaisi vakuutuskorvauksen saamiseen.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kysymyksessä olevaan toiminnan vastuuvakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 4 mukaan vakuutuksen kohteena on vakuutuksenottajan vahingonkorvausvelvollisuus, joka aiheutuu vakuutuksenottajan toiminnasta. Vakuutettu toiminta on merkitty vakuutuskirjaan tai sen liitteeseen.

Vakuutusehtojen kohdan 5.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutusehtojen rajoitusten kohdan 5.2.14 mukaan vakuutus ei kata vahinkoa, joka aiheutuu
- kosteudesta tai vedestä,
- sadeveden, sulamisveden tai viemärivesien aiheuttamasta tulvimisesta joko suoraan tai viemärien, kaivojen, kourujen, ojien taikka vastaavien täyttymisen seurauksena.

Vakuutusturva korvaa kuitenkin Yhdysvaltoja ja Kanadaa lukuun ottamatta vahingon, jonka syynä on rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute edellyttäen, että myös vahingon syntyminen on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti.

Tapahtuma ei ole äkillinen ja odottamaton kun se perustuu esimerkiksi
- hitaaseen tai vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen,
- toistuviin tapahtumiin,
- jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin
- vesi- ja viemäriputkien alimitoitukseen.

Vakuutusehtojen rajoitusten kohdan 5.2.20 mukaan vakuutus ei kata vahinkoa siltä osin kuin kysymyksessä ovat virheellisen tai puutteellisen työsuorituksen korjaamisesta tai uudelleen suorittamisesta aiheutuneet kustannukset. Rajoitus koskee koko työsuoritusta, vaikka virhe tai puutteellisuus johtuisikin vain osasta työsuoritusta riippumatta siitä, onko työsuoritus luovutettu vai ei.

Asian arviointi

Lautakunta toteaa, että vakuutusyhtiö on kyseisen toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehdoissa rajoittanut kosteudesta tai vedestä aiheutuvat vahingot pääsääntöisesti vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Rajoitusehtoon sisältyvän poikkeuksen mukaan vakuutuksesta kuitenkin korvataan sellaiset kosteudesta tai vedestä aiheutuvat vahingot, joiden syynä on ollut rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute. Lisäedellytykseksi vahingon korvattavuudelle on tällöin asetettu se, että myös vesivahingon on tullut syntyä äkillisesti.

Asiakirjojen perusteella vahinko on tässä tapauksessa johtunut siitä, että K Oy:n asentaja oli asentaessaan 15.3.2019 kyseisen asuinhuoneiston kylpyhuoneen suihkusekoittajalle johtanutta käyttövesiputken jatkokappaletta ja hanakulmaa käyttänyt putken seinärakenteen sisälle jääneessä osassa vääränlaista liitosta. Asennuksen myöhemmin korjanneen toisen putkiliikkeen asentajan mukaan liitos oli asennettu teflonteipillä ja löystynyt sekoittajaa asennettaessa. Hanakulman kiinnitys oli ollut löysä, jolloin seikoittajaa asennettaessa edellä mainittu jatkoliitos oli päässyt kääntymään ja alkanut vuotaa.

Vaikka vesivahingon syynä on ollut K Oy:n asentajan alun perin valitsema väärä liitäntätapa, asiassa on jäänyt selvittämättä, että kyseinen liitos olisi vuotanut heti asentamisestaan 15.3.2019 lähtien. Lautakunnan käsityksen mukaan vuoto ei myöskään ole johtunut siitä, että hanakulman liitos olisi vakuutusyhtiön esittämällä tavalla vähitellen löystynyt. Vääränlainen vesiputken liitos on kuitenkin mahdollistanut sen, että liitos oli päässyt myöhemmin sekoittajaa asennettaessa löystymään, mitä lautakunta pitää käytettävissä olevan selvityksen perusteella myös todennäköisimpänä vuodon alkamisajankohtana. Lautakunta katsoo, että kyse on tällöin ollut lähtökohtaisesti K Oy:n asentamaan käyttövesijohtoon äkillisesti ja odottamattomasti syntyneestä viasta.

Sekoittajan asennusajankohta ei ilmene lautakunnalle toimitetuista asiakirjoista. Vesivahinkoa koskevassa 4.10.2019 päivätyssä tutkimusraportissa asuinhuoneiston A 10-11 saneerauksen on kuitenkin ilmoitettu valmistuneen maaliskuussa 2019, mistä päätellen seikoittajan asennuksen on täytynyt tapahtua maaliskuun 2019 loppuun mennessä. Lautakunta pitää ilmeisenä, että putken liitos on tämän jälkeen koko ajan vuotanut kylpyhuoneen seinärakenteen sisällä aiheuttaen rakenteissa vähitellen laajenneen kosteusvaurion. Asiakirjojen mukaan liitoksen vuodosta aiheutunut vesivahinko oli havaittu 28.9.2019.

Puheena olevaa vakuutusehtoa 5.2.14 koskevassa ratkaisukäytännössään lautakunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että rakennuksen tai laitteen äkillisestä viasta seuranneen kosteus- tai vesivahingon korvattavuus on kytketty ehdon sanamuodon mukaan ainoastaan siihen seikkaan, oliko vahinko syntynyt äkillisesti, muttei siihen, milloin vahinko oli havaittu tai se olisi ylipäätään ollut mahdollista havaita. Lautakunta katsoo, ettei kyseinen vakuutusehto ole sisällöltään epäselvä. Vakiintuneen käytännön mukaan vakuutussopimusten vastuunrajoitusehtoja ei kuitenkaan tule tulkita laajentavasti.

Putkiliitoksen edellä manituin tavoin äkillisesti alkanut vuoto on johtunut K Oy:n tekemästä virheellisestä asennuksesta, josta K Oy on tuottamuksensa perusteella korvausvastuussa. Koska asuinhuoneiston A 10-11 kylpyhuoneen rakenteita olisi täytynyt avata myös äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti syntyneen vuotovahingon korjaamiseksi siinä tapauksessa, että putken liitoksen vuoto olisi havaittu jo alkuvaiheessaan, lautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiöllä ole ollut vakuutusehtojen kohdan 5.2.14 nojalla tältä osin oikeutta evätä korvausta vahingon korjauskustannuksista.

Vakuutusyhtiö on vedonnut lautakunnassa kuitenkin myös vakuutusehtojen kohdan 5.2.20 rajoitukseen virheellisen työsuorituksen korjaamisesta aiheutuneista kustannuksista. Koska edellä mainittu asuinhuoneiston A 10-11 kylpyhuoneen rakenteiden avaaminen ja vesieristeen korjaaminen olisi lautakunnan käsityksen mukaan jouduttu tekemään jo pelkän K Oy:n suorittaman virheellisen asennustyön korjaamiseksi, lautakunta katsoo, että mainitut kustannukset jäävät vakuutusehtojen kohdan 5.2.20 nojalla toiminnan vastuuvakuutuksen ulkopuolelle.

Käytettävissä olevan selvityksen perusteella putkiliitoksen vuoto oli jatkunut lähes puolen vuoden ajan ja sen aiheuttamat kosteusvahingot olivat laajentuneet asuinhuoneiston A 10-11 kylpyhuoneen välittömien rakenteiden ulkopuolelle. Lautakunta katsoo, että tältä osin ei ole enää ollut kyse vakuutusehtojen kohdan 5.2.14 poikkeuksessa mainitusta äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti syntyneestä vesivahingosta. Näin ollen vahingon korjauskustannukset jäävät myös tältä osin vakuutusehtojen kohdan 5.2.14 perusteella K Oy:n toiminnan vastuuvakuutuksen ulkopuolelle.

Lopputulos

Lautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä lopputulokseltaan asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos
Sihteeri Isokoski

Jäsenet:
Akselinmäki
Jaakkola
Makkula
Nyyssölä
Sarpakunnas

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia