Haku

FINE-032637

Tulosta

Asianumero: FINE-032637 (2021)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 15.04.2021

Lakipykälät: 5, 9

Vakuutettu omaisuus. Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus. Vakuutuksenottajan käytettävänä ollut omaisuus. Kuorma-autossa käytetylle lisälaitteelle aiheutunut vahinko.

Tapahtumatiedot

K Oy:n työntekijä oli 17.11.2019 kuljettanut yrityksen kuorma-autoa, johon oli kiinnitetty D Oy:n omistama suola-automaatti. Työntekijä oli erehdyksessä käyttänyt väärää vipua, minkä seurauksena auton kippi oli noussut ja suola-automaatti oli pudonnut ja vaurioitunut. Myös kuorma-auton hydrauliikkaletkuja oli tilanteessa katkennut. K Oy on hakenut korvausta vahingoista vastuu- ja kaskovakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö on vedonnut 25.11.2019 vastuuvakuutuksesta antamassaan korvauspäätöksessä rajoitusehtoon, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka oli vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa vakuutetun hallussa, lainassa tai vakuutetun muutoin hyödykseen käytettävänä. Koska suola-automaatti oli ollut vahingon sattuessa K Oy:n hallussa ja hyödyksi käytettävänä, vahinkoa ei korvattu vastuuvakuutuksesta.

Kuorma-auton kaskovakuutuksesta 22.11.2019 antamassaan päätöksessä vakuutusyhtiö on todennut, että vakuutuksen kohteena oli vakuutuskirjassa tai vakuutusluettelossa yksilöity ajoneuvo, sen ohjehintaan kuuluvat vakiovarusteet sekä vakuutuksenottajan omistamat tai osamaksulla ostamat ajoneuvoon kiinteästi asennetut tavanomaiset lisälaitteet, lisävarusteet ja päällirakenteet. Suola-automaatti oli lisälaite, jota ei ollut kiinteästi asennettu mihinkään ajoneuvoon, vaan sitä voitiin käyttää eri ajoneuvoissa. Sen vuoksi se ei ollut kaskovakuutuksen kohteena, vaan olisi pitänyt vakuuttaa omalla vakuutuksella. Suola-automaatin putoamisen kuorma-auton hydrauliikkaletkuille aiheuttaman vahingon osalta vakuutusyhtiö vetosi vakuutusehtoon, jonka mukaan kolarointivakuutuksesta ei korvattu kuorman aiheuttamaa vahinkoa.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

K Oy on vaatinut vahingon korvaamista esine- tai vastuuvakuutuksesta. Vahingon määrä oli noin 15 000 euroa. K Oy:n mukaan vakuutusyhtiön edustaja oli ilmoittanut, ettei D Oy:n omistamaa suola-automaattia tarvinnut vakuuttaa erikseen. Tieto oli annettu K Oy:n tiedustellessa asiasta, kun yrityksen auralle oli otettu kaskovakuutus. K Oy on vedonnut vakuutussopimuslain 5 ja 9 §:ään sekä muun muassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukseen FINE-013553. Kyse oli ollut kalliista laitteesta, jonka vakuuttamatta jättäminen ei sopinut K Oy:n toimintaperiaatteisiin. Vakuutusyhtiön olisi pitänyt tuoda esiin erillisen vakuuttamisen tarve ja mahdollisuus. K Oy on lisäksi pyytänyt vakuutusyhtiötä arvioimaan vahinkoa työntekijän työnantajalleen aiheuttamana vahinkona.

Vakuutusyhtiö on katsonut korvauspäätöksensä vakuutusehtojen mukaisiksi. K Oy ei ollut täsmentänyt, minkä vakuutuksen piiriin se oli käsittänyt käytössään olleiden suola-automaattien kuuluneen tai sitä, oliko tilanteessa ylipäätään ollut puhetta vastuu- tai kaskovakuutuksesta. Vakuutuksen myyjän kirjallisen selvityksen mukaan auran vakuuttamisen yhteydessä ei ollut keskusteltu D Oy:n suola-automaateista eikä niiden vakuuttamistarpeesta. Myyjällä oli yli 30 vuoden kokemus vakuutusalalta eikä hän kertomansa mukaan antanut asiakkaalle sellaista tietoa vakuutuksista, jonka tiesi vääräksi.

K Oy:n vastuuvakuutus oli alkanut kesäkuussa 2016 ja kuorma-auton kaskovakuutus kesällä 2018. Vastuuvakuutuksen perusteella oli ennen nyt kyseessä olevaa vahinkoa käsitelty kesällä 2018 sattunut K Oy:n käytössä olleelle vuokra-autolle aiheutunut vahinko. Sitä koskevassa 7.11.2018 päivätyssä korvauspäätöksessä on todettu, että vahinko oli aiheutunut vakuutetun hallussa ja käytössä olleelle omaisuudelle eikä vahinkoa siten korvattu vastuuvakuutuksen perusteella. K Oy ei ollut tuolloin tai myöhemminkään vedonnut siihen, että vakuutuksen rajoitusehdoista ei olisi kerrottu ennen vakuutussopimuksen solmimista. Näin ollen vakuutusyhtiö on katsonut K Oy:n tosiasiassa tienneen vastuuvakuutuksen hallussa olevaa omaisuutta koskeneesta rajoitusehdosta. K Oy ei ollut väittänyt, että vakuutusyhtiön edustaja olisi kertonut suola-automaattien tai vastaavien laitteiden sisältyneen kaskovakuutukseen.                        

Selvittämänsä perusteella vakuutusyhtiö on kiistänyt laiminlyöneensä tiedonantovelvollisuuttaan tai antaneensa virheellistä tietoa vastuu- ja kaskovakuutuksista ja niiden korvausrajoituksista tai suola-automaattien vakuuttamistarpeesta. K Oy:n työntekijän aiheuttamaa vahinkoa koskevasta kysymyksestä vakuutusyhtiö on lausunut, ettei vastuuvakuutuksesta korvata vakuutetulle itselleen aiheutuneita vahinkoja.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö                  

Vakuutussopimuslain 5 §:n 1 momentin mukaan vakuutuksenantajan on ennen vakuutussopimuksen tekemistä annettava vakuutuksen hakijalle tietoja vakuutusmuodoistaan, näiden vakuutusten vakuutusmaksuista ja vakuutusehdoista sekä muut hakijalle määritettyyn vakuutustarpeeseen sopivan vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Vakuutussopimuslain 9 §:n 1 momentin mukaan, jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Vakuutussopimuslain 9 §:n 2 momentin mukaan mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti voimassa, jos vakuutuksesta sen voimassaoloaikana on annettu puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

Nyt kyseessä olevaan vastuuvakuutukseen sovellettavien, 1.1.2016 voimaan tulleiden toiminnan vastuuvakuutusehtojen kohdan 1 (Korvattavat vahingot) mukaan toiminnan vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, kun
- vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta
- vahinko on todettu vakuutuskauden aikana ja
- vahinko koskee voimassaoloalueella siihen kuuluvissa maissa voimassa olevan oikeuden mukaan käsiteltäviä korvausvaatimuksia.

Toiminnan vastuuvakuutusehtojen kohdan 2.1 (Hallussa oleva omaisuus) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa oli vakuutetun hallussa, lainassa tai vakuutetun muutoin hyödykseen käytettävänä.

Nyt kyseessä olevaan tapaukseen sovellettavien, 1.1.2014 voimaan tulleiden yleisten vastuuvakuutusehtojen kohdan 4.1 (Itselle aiheutunut vahinko) mukaan vastuuvakuutuksesta ei korvata vakuutetulle itselleen aiheutunutta vahinkoa. 

Sovellettavien 1.1.2019 voimaan tulleiden kaskovakuutusehtojen kohdan 2.1 (Kaikki ajoneuvot) mukaan
1. Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa tai vakuutusluettelossa yksilöity ajoneuvo.
2. Vakuutuksen kohteeseen kuuluvat myös ohjehintaan sisältyvät vakiovarusteet sekä vakuutuksenottajan omistamat tai osamaksulla ostamat ajoneuvoon kiinteästi asennetut ja ajoneuvon käyttöön olennaisesti liittyvät tavanomaiset lisälaitteet, lisävarusteet ja päällirakenteet.

Kaskovakuutusehtojen kohdan 3.1 (Kolarointivakuutus (Törmäysvakuutus)) mukaan kolarointivakuutuksesta korvataan esinevahinko, joka on välittömästi aiheutunut vakuutuksen kohteelle
1. tieltä suistumisesta tai kaatumisesta
2. iskusta, törmäyksestä, putoamisesta tai muusta sen kaltaisesta vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittaneesta syystä
3. kuorma-auton äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta kaatumisesta kuormaa lastattaessa tai purettaessa.

Kolarointivakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut ajoneuvossa olleesta kuormasta, ellei vahinko ole kohdissa 3.1-3.7 mainittujen tapahtumien välitön seuraus.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vakuutusyhtiöllä velvollisuus suorittaa korvaus K Oy:n kuorma-auton hydrauliikkaletkuille ja D Oy:n omistamalle suola-automaatille aiheutuneista vahingoista K Oy:lle myöntämistään kasko- ja vastuuvakuutuksista.

FINE toteaa, ettei D Oy:n suola-automaatti ole ollut K Oy:n kuorma-autolle myönnetyn kaskovakuutuksen kohteena, sillä kyse ei ole ollut vakuutusehtojen mukaisesta ajoneuvon vakiovarusteesta tai ajoneuvoon kiinteästi asennetusta K Oy:n omistamasta taikka osamaksulla ostamasta lisälaitteesta. Vastuuvakuutuksen osalta kyse on ollut vakuutuksen rajoitusehdon mukaisesta vahingon sattumisen hetkellä K Oy:n hallussa olleesta omaisuudesta, jolle aiheutuvat vahingot on rajattu vastuuvakuutuksen ulkopuolelle.

K Oy on vedonnut asiassa siihen, että vakuutusyhtiön edustaja olisi ilmoittanut sille, ettei suola-automaattia ole ollut tarpeen erikseen vakuuttaa.

Vakuutusyhtiön myyntipäällikkö on selvityksessään myyntitilanteesta vedonnut yli 30 vuoden kokemukseensa vakuutusalalta ja kiistänyt antaneensa asiakkaalle paikkansa pitämätöntä tietoa. Myyntipäällikkö on vedonnut myös K Oy:lle edellisenä kesänä sattuneeseen vastuuvahinkoon, joka oli niin ikään kohdistunut D Oy:n omaisuuteen. K Oy:lle oli tuolloin annettu korvauspäätös siitä, etteivät haltuun uskotulle omaisuudelle aiheutuneet vahingot kuuluneet vastuuvakuutuksen piiriin, vaan kyseinen omaisuus täytyi erikseen vakuuttaa. Myyntipäällikön mukaan K Oy:n olisi pitänyt myös kaskovakuutuksen osalta tietää, että ei-kiinteästi autoon asennetut lisälaitteet eivät kuuluneet auton vapaaehtoisen vakuutuksen piiriin, koska kaikki yrityksen kuorma-autojen lisälaitteet kuten aurat ja hiekoittimet oli vakuutettu erillisellä yritysvakuutuksella. Selvityksensä mukaan myyntipäällikkö ei muistanut, että suola-automaatin vakuuttamisesta olisi auraa vakuutettaessa keskusteltu. Olemassa olleista vakuutuksista K Oy oli saanut normaalisti lain edellyttämät vakuutuskirjat ja -ehdot.

FINE katsoo, että asiassa saadun selvityksen perusteella on jäänyt näyttämättä, että vakuutusyhtiön edustaja olisi väittänyt vastoin vakuutusyhtiön voimassa olleita vakuutusehtoja K Oy:lle, ettei suola-automaatin erillinen vakuuttaminen ollut tarpeen. Asiassa saadusta selvityksestä ei myöskään ilmene, että vakuutusyhtiön edustaja olisi antanut K Oy:lle sellaista tietoa, jonka perusteella K Oy olisi voinut jäädä perustellusti siihen käsitykseen, että D Oy:n omistama suola-automaatti olisi vakuutettu joko K Oy:n kasko- tai vastuuvakuutuksella. FINE ei näin ollen suosita muutosta asiassa.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.                                          

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä Nikunlassi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia