Haku

FINE-032613

Tulosta

Asianumero: FINE-032613 (2021)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.01.2021

Henkilövahingon korvaaminen. Polven nivelkierukan leikkaushoitoa vaatineen repeämän jälkeinen polven kiputila. Nivelrikkomuutokset. Syy-yhteys. Pysyvä haitta. Oliko vahingonkärsineelle jäänyt vastuuvahingon seurauksena korvattavaa pysyvää haittaa?

Tapahtumatiedot

A (s. 1952) loukkasi vasemman polvensa 9.11.2018, kun vakuutettu B:n omistama koira törmäsi vauhdilla A:n vasemman polven ulkosyrjälle ja polvi vääntyi. Polveen oli 19.7.2018 tehty ulomman nivelkierukan repeämän hoitamiseksi leikkaustoimenpide, jossa revennyt kierukka ommeltiin. Tapaturman 9.11.2018 jälkeen polvi kipeytyi uudelleen ja leikkaustoimenpiteessä 29.1.2019 todettiin uusi ulomman nivelkierukan repeämä, joka korjattiin nivelkierukan osapoistolla. Polveen jäi leikkauksen jälkeen kivuliaisuutta ja alentunutta rasituksensietoa. A esitti tapaturman johdosta korvausvaatimuksen B:lle, joka haki korvausta koiravakuutukseen sisältyvästä vastuuvakuutuksesta. 

Vakuutusyhtiö katsoi, että kysymyksessä oli vastuuvakuutuksesta korvattava henkilövahinko. Yhtiö katsoi, että vakuutuksesta korvattava vamma on leikkaushoitoa vaatinut ulkokierukan takaosan uusintarepeämä. Vammasta ei yhtiön kannan mukaan ollut jäänyt pysyvää haittaa. Yhtiö katsoi, etteivät A:n pitkittyneet polvioireet liittyneet vastuuvahinkoon, vaan niiden taustalla oli vahingosta riippumaton polven sairaus eli nivelrikko. Näin ollen A:n hakemaa korvausta pysyvästä haitasta ei maksettu.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen pysyvän haitan osalta ja pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta.

A toteaa, että polvi on monimutkainen rakenne, jonka toiminnassa nivelkierukoilla on monia tärkeitä tehtäviä. Nivelkierukat muun muassa ”suurentavat” reisiluun ja sääriluun väliä, jolloin painekuorma luiden nivelpinnoilla vähenee kuorman jakautuessa koko nivelen alueelle. Ulompi nivelkierukka hoitaa kuormituksesta noin 70 %. Kierukat välittävät voimia ja toimivat joustavan rakenteensa perusteella iskunvaimentajina joka suuntaan. Ne tukevoittavat polvea estämällä reisi- ja sääriluun välistä kiertoa, osallistuvat polven nivelrustojen aineenvaihduntaan ja edistävät polven asentoaistia. Nivelkierukan poistosta seuraa monia biomekaanisia muutoksia polven toiminnassa ja poisto voi aiheuttaa kiputilan syntymisen esimerkiksi reisi- ja sääriluun välin pienenemisen ja painekuorman nousun, nivelten kuormituksessa tapahtuvien muutosten ja nivelkalvon voiteluaineen erittymisen häiriintymisen vuoksi. Asentotunto alentuu tai häiriintyy, jolloin henkilö ei hahmota kehon ja/tai raajojen asentoja. Myös lihasvoiman hahmottaminen saattaa olla häiriintynyt, jolloin henkilö ei hahmota, onko lihaksesta käytössä koko voima vai osa siitä. Ruston mekaaninen vaurioituminen voi johtaa virheasentoihin ja nivelen löysyyteen. Kierukan poiston jälkeiseen kivun syntyyn vaikuttavat myös biokemialliset tekijät. Tulehdusreaktiossa vaurioituneista kudoksista vapautuu tai niissä muodostuu kemikaaleja, joiden vaikutuksesta voi syntyä kiputuntemuksia tai vaurioitua terveitä soluja.

A katsoo, että hänen polvessaan on vastuuvahingon jälkeen tapahtunut biomekaanisten muutosten lisäksi biokemiallisia muutoksia, jotka voivat aiheuttaa pitkäaikaista kipua. Viimeisessä magneettitutkimuksessa on havaittu myös rasvaödeema ja oletus impigmentistä (pinnetilasta), jotka A:n mukaan eivät liity nivelrikkoon, vaan tapaturman aiheuttamiin muutoksiin. A katsoo, ettei ole osoitettu, että hänen polvensa kipu edes johtuisi nivelrikosta, vaan sen syynä voi olla myös jokin muu vamman ja leikkauksen aiheuttama muutos. Polvessa ei ole ennen vastuuvahinkoa ollut oireilua eikä leikannut lääkäri ole maininnut oleellista degeneratiivisista muutoksista. A katsoo, että hänelle on jäänyt vahingon seurauksena pysyvä haitta, josta tulee maksaa korvaus. Tapaturman jälkeen A ei ole enää kyennyt harrastamaan luonnossa liikkumista ja palveluskoiratoimintaa entiseen tapaan. Koko A:n perheen elämäntapa on muuttunut tämän vuoksi.

A kysyy vielä, mikä merkitys on sillä, että hän oli ennen ensimmäistä hylkäävää korvauspäätöstä keskustellut puhelimessa hakemuksestaan erään korvauskäsittelijän kanssa. Käsittelijä totesi, että tapaus on totta kai päivänselvä pysyvän haitan tapaus A:n kunnon ja tapahtumien perusteella. A ei muista käsittelijän nimeä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan aiemman kantansa.

Yhtiö toteaa hyväksyneensä vastuuvahinkona korvattavaksi vammaksi leikkaushoitoa vaatineen ulkokierukan takaosan uusintarepeämän. Vastuuvahingosta riippumattomina sairauksina, tapaturmina tai oireina A:lla on todettavissa vasemman polven korjausleikkausta vaatinut ns. kassinkahvarepeämä. Korjausleikkaus on tehty muutama kuukausi ennen yhtiön vastuulla olevaa vastuuvahinkoa. Vasemmassa polvessa on todettu myös nivelrikkoa. Nivelrikko on sairausperäinen ja luonteeltaan etenevä, eikä siis johdu vastuuvahingossa saadusta vammasta.

Ulkokierukan repeämä ei tyypillisesti aiheuta A:lla kuvattuja oireita. Myös korvattavaksi hyväksytyn leikkaustoimenpiteen yhteydessä laaditussa sairauskertomuksessa (29.1.2019) todetaan, että mikäli oireita polveen jää, ne johtuvat nivelrikosta. Yhtiö katsoo edelleen, ettei A:lle vastuuvahingon seurauksen aiheutunut ulkokierukan takaosan uusintarepeämä ole jättänyt A:lle korvattavaa pysyvää toiminnallista haittaa.

Vakuutetun kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutettuna olevalle B:lle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa.

Lääketieteellinen selvitys

Vakuutuslautakunnalla on käytössään A:ta koskevaa lääketieteellistä selvitystä ajalta 21.5.2018 - 21.8.2020.

Kirurgian sairauskertomustekstin 19.7.2018 mukaan A:n vasen polvi on noin kaksi kuukautta sitten mennyt istuessa lukkoon. A on suoristanut jalan ja lukko on auennut paukahduksen kautta. Polvi on tämän jälkeen jäänyt oireilemaan. Mitään erityistä vammaa polveen ei ole kohdistunut. Magneettikuvassa on todettu ulomman nivelkierukan kassinkahvarepeämä, joka on kääntynyt nivelrakoon. Toimenpiteessä 19.7.2018 on todettu polvilumpio-reisiluunivelessä sisäsivulla ja keskellä rustohapsuuntumaa. Polven sisäsivun rustot on todettu kohtalaisen hyväkuntoisiksi. Sekä reisi- että sääriluun puolella on todettu aivan pientä rustonpehmentymää, mutta isompaa hapsuuntumaa tai halkeamia ei ole todettu. Sisempi nivelkierukka on todettu taka- ja runko-osistaan ehjäksi; etusarven alueella on todettu pieni hapsumainen repeämä, joka on hoidettu osapoistolla. Ulommassa nivelkierukassa on todettu ns. kassinkahvarepeämä siten, että kierukka on ollut kiinni takasarven alueelta ja irti runko-osan ja etusarven alueelta. Kierukka on kiinnitetty toimenpiteessä.

Ortopedian poliklinikan kontrollikäyntiä 18.10.2018 koskevan sairauskertomustekstin mukaan A:lla on 8 viikon kuluttua leikkauksesta ollut vielä polven ulkosivun kipuja; ennen tätä on ollut uusi lievä venähdys polvinivelessä. Tilanne on selvästi lähtenyt parempaan suuntaan ja kivut ovat väistyneet. Ainoastaan, jos A on ollut pidempään liikkeellä, polvessa on ilmennyt pientä jomotusta ja tähän liittyen myös ajoittain lievää turvottelua. Oireisiin A on käyttänyt Buranaa, jolla on ollut hyvä vaste. Polven tilanteen on arvioitu olevan erittäin hyvä. Kliinisessä tutkimuksessa polvinivel on ollut täysin rauhallinen päällepäin ja sivusuuntaan täysin vakaa. Vetolaatikkotestit eteen ja taaksepäin ovat olleet napakat. McMurrayn testissä on todettu ulkosivulla marginaalinen arkuus, mutta ei napsahdusta.

Kirurgian tekstin 5.12.2018 mukaan A on tullut vastaanotolle vasemman polven kipujen vuoksi. Toimenpiteen 29.7.2018 jälkeen toipuminen on lähtenyt hyvin käyntiin. A on 19.10.2018 astunut ojaan, missä yhteydessä polveen ei ole tullut varsinaista vääntövammaa. Polvi on kuitenkin kipeytynyt tapahtuman jälkeen. Oirekuva on väistynyt viikossa. A on 9.11.2018 ollut koirien koulutustilaisuudessa. Eräs koira on päässyt irti ja hyökännyt toisen koiran kimppuun, jolloin A on mennyt erottamaan koirat toisistaan. Toinen koira tuli vauhdilla A:n vasemman polven ulkosivua päin ja polvi vääntyi. Tämän jälkeen polvi on oireillut hankalasti. Polvessa on ollut ulkosivun kipua, se on turpoillut, rasituksensieto on alentunut ja levossa on ilmennyt särkyä. Lukko-oireilua ei ole ollut. Kliinisessä tutkimuksessa on todettu polven ulkosivulla hieman turvotusta nivelkierukan kiinnitystoimenpiteen jälkitilaankin sopien. Ulkokierukassa on todettu etuosan ja runko-osan alueella tunnusteluarkuutta. McMurrayn testissä ei ole todettu napsahtelua. Kirurgin arvion mukaan nivelkierukka on kuitenkin ollut kiinni, ei ainakaan täysin irti. Sivusiteet ja vetolaatikkokokeet ovat olleet napakat ja kyykkyyn-ylös-liike on onnistunut. A:lla on epäilty ulomman nivelkierukan uusintarepeämää. Koska tällaista vammaa on vaikea arvioida kuvantamistutkimuksella, on sovittu soittoaika tammikuun 2019 lopulle ja mahdollinen uusi tähystys, mikäli polvi tuolloin edelleen oireilee.

Sairauskertomustekstin 29.1.2019 mukaan on päädytty vasemman polven uuteen tähystykseen kliinisesti hankalan tilanteen vuoksi. Toimenpiteessä on todettu polvilumpio-reisiluunivelessä sekä polvilumpion että reisiluun puolella rustonpehmentymää ja pinnallista hapsuuntumaa. Sisänivelkierukan on todettu olevan ehjä. Rustopinnoissa sekä reisiluun että sääriluun puolella on todettu vaihtelevaa kulumaa. Eturistiside on todettu napakaksi. Ulkonivelkierukan osalta on todettu, että etusarven ja runko-osan alueen aiemmin kiinnitetty kierukan osa on täysin rispaantunut. Itse kiinnityskohta ei ole irronnut. Repeytynyt osa on poistettu. Ulkonivelkierukan takasarvessa on todettu vaakatasoinen repeämä kierukan alaosasta. Takasarvi on jouduttu poistamaan kokonaan. Runko-osan ja etusarven alueelle on kuitenkin jäänyt vielä nivelkierukkakudosta. Reisi- ja sääriluun puolella on ulkosivulla todettu merkittävä rustovaurio, jossa ajoittain luu kuultaa ohuen rustopinnan alta. A:lle on ohjeistettu polven vapaa käyttö kivun sallimissa rajoissa. Polven ulkosivulle ei enää suositella leikkaushoitoa, koska nivelkierukka on suurelta osin takasarven ja runko-osan alueelta poistettu. Jos polveen jää oiretta, on oire todetun nivelrikon aiheuttamaa.

Puhelinkontaktia 8.4.2019 koskevan tekstin mukaan A on kertonut, että polvi oireilee edelleen ja sen rasituksensieto on alentunut. A:lle on neuvottu, että polven hoitona on tässä vaiheessa oireenmukainen; käyttö kivun sallimissa rajoissa. Polvi ei vielä toistaiseksi ole keinonivelkypsä, mutta täysin oireetonta tilannetta kahden polvivamman jälkeen polvessa tuskin tulee enää olemaan.

Ortopedin laatiman E-lausunnon 3.9.2019 mukaan A ei ole toipunut jälkimmäisestä polven tähystyksestä toivotusti. Vaivoja on jatkuvasti, polvi turvottaa ja A on joutunut vähentämään koirakoulutusta metsässä sekä purjehdusharrastusta. Lausunnon mukaan jo magneettitutkimuksessa 15.7.2018 on näkynyt nivelpintojen ohenemaa: vähäistä ohenemaa reisiluun sisemmän nivelnastan nivelpinnalla ja sääriluun ulomman nivelpinnan ulkoreunalla ruston ohenemaa, ulkosyrjällä luupinta paljaana, sekä rustonalaista hohkaluun turvotusta. Ortopedin arvion mukaan A:n polven kuluma on ärtynyt tapaturmista. Toisesta tapaturmasta ja nivelkierukan osapoistosta A ei ole toipunut entiselleen. Tutkimuksissa on osoitettu, että ulkokierukan poisto altistaa kulumisen pahenemiselle. A ei pysty tekemään entisiä toimintoja ja harrastuksia ja joutuu rajoittamaan elämää kivun vuoksi. Polvi ei vielä ole tekonivelkypsä, mutta jatkossa tämäkin tulee harkittavaksi. A:lle on määrätty kipuoireisiin kokeiluun Cartexan-kuuri.

Magneettikuvauslausunnon 24.3.2020 mukaan vasemman polven magneettitutkimuksessa on todettu, että polven ulkonivelkierukasta on jäljellä lähinnä etusarvi ja pieni takasarven tynkä. Lisäksi on todettu ulompien nivelnastojen ruston ohenemaa. Sääriluun osalta ohenema on lisääntynyt edellisestä, heinäkuussa 2018 tehdystä magneettitutkimuksesta, mutta rustonalaisia muutoksia ei ole todettu. Sisäkierukan takasarven yläpinnalla on todettu turvotusta, mitä ei vielä edellisessä tutkimuksessa ole näkynyt. Kierukka on kuitenkin vielä säilyttänyt muotonsa. Lisäksi reisiluun sisemmällä nivelnastalla on todettu ruston pinnan hapsuisuutta. Sivu- ja ristisiteet on todettu ehjiksi. Polvilumpion rustossa on todettu hyvin niukkaa hapsuuntumista ja polvilumpion sisäsivulla rasvan ödeemaa, mahdollinen pinnetila. Röntgenlausunnon 24.3.2020 mukaan polvien kuormitusröntgentutkimuksessa on nähty vasemmassa polvessa aavistuksen madaltunut ulompi nivelrako sisempään nivelrakoon ja oikeaan polveen verrattuna. Ortopedin väliarvion 9.4.2020 mukaan nivelrikon kehittyminen on nopeutunut ulkokierukan merkittävän osapoiston seurauksena. Ilman tähystystä nivelrikko olisi myös kehittynyt, mutta hitaammin. Sairauskertomustekstin 21.8.2020 mukaan A:n vasemman polven kivut ovat hankalat, A ei pysty kävelemään kuin ehkä 100 metriä ja ajoittain menee 500 metriä. Vastaanotolla polvessa ei ole todettu liikerajoitusta ja se on ollut vakaa. Ortopedin arvion mukaan polven kipu on suhteeton todetun rustovaurion määrään nähden. A:lle on ohjeistettu polven kuntoutusta kuntopyöräilyn ja vesijuoksun muodossa ja sovittu kontrollikäynti 4 kuukauden päähän tekonivelleikkauksen uutta harkintaa varten.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko A:lle jäänyt vastuuvahingon 9.11.2018 seurauksena vastuuvakuutuksesta korvattavaa pysyvää haittaa.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 5 luvun 2 §:n (16.6.2004/509) mukaan henkilövahingon kärsineellä on oikeus korvaukseen
1) tarpeellisista sairaanhoitokustannuksista ja muista tarpeellisista kuluista;
2) ansionmenetyksestä;
3) kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta;
4) pysyvästä haitasta.

Koiran vastuuvakuutuksen (voimassa 1.3.2018 alkaen) ehtojen kohdan 9.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun koiran välittömästi toiselle aiheuttama henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana. Korvausta voidaan maksaa, vaikka vakuutettu ei voimassa olevan oikeuden mukaan olisi vahingosta korvausvastuussa. (…)

Asian arviointi

Voimassa olevan oikeuden mukaan henkilövahingon korvaamisen edellytyksenä on, että vahingonkärsineen vamman tai sairauden voidaan todeta olevan syy-yhteydessä vahingonaiheuttajan tekoon tai menettelyyn. Näyttötaakka vahingon ja oireilun välisestä syy-yhteydestä on korvausta vaativalla.

Vahingonkorvausoikeuden yleisten periaatteiden mukaan vahingonkärsijällä ennestään olevaa vahinkoon myötävaikuttanutta sairautta tai vikaa voidaan pitää vahingonaiheuttajan korvausvastuun sovitteluun oikeuttavana seikkana vain silloin, kun vahingon aiheuttanut teko on sen johdosta johtanut poikkeuksellisen yllättävään ja vakavaan seuraukseen (esim. KKO 2012:94). Lisäksi on arvioitava sitä, olisiko sairauden tai vian myötävaikutuksesta syntynyt osuus oireilusta voinut syntyä myös ilman tapaturmaa. Mikäli tätä ei voida pitää todennäköisenä, korvausta ei tule sovitella.

Vakuutuslautakunnalle toimitetun selvityksen mukana A:n vasen polvi kipeytyi, kun vakuutettu B:n omistama koira tuli 9.11.2018 vauhdilla päin polven ulkosivua ja polvi vääntyi. A:lla todettiin vastuuvahingon jälkeen heinäkuussa 2018 kiinnitetyn ulomman nivelkierukan uusintarepeämä. Leikkaustoimenpiteessä 29.1.2019 poistettiin kierukan takasarvi kokonaan. Polveen on jäänyt kivuliaisuutta ja alentunutta rasituksen sietoa. Lautakunta totea, että vasemmassa polvessa on todettu nivelrikkokehitystä jo ennen vastuuvahinkoa. Keväällä tai kesällä 2018 polvi on mennyt lukkoon ja paukahtanut istuessa, minkä jälkeen on todettu ulkokierukan ns. kassinkahvarepeämä. Tämän tapaturman jälkeen tehdyssä magneettitutkimuksessa on todettu ruston ohenemaa reisi- ja sääriluiden ulommilla nivelnastoilla. Sääriluun ulomman nivelnastan ulkoreunalla on todettu, että luupinta on paljaana ja rustopinnan alla on hohkaluun turvotusta. Vastuuvahingon 9.11.2018 jälkeen 29.1.2019 tehdyssä leikkaustoimenpiteessä on todettu merkittävä rustovaurio reisi- ja sääriluiden ulommilla nivelpinnoilla eli samalla alueella, jossa jo ennen vastuuvahinkoa tehdyssä magneettitutkimusta oli todettu rustovaurioita. A:ta tutkineet ja hoitaneet lääkärit ovat arvioineet (E-lausunto 3.9.2019 ja sairauskertomusteksti 9.4.2020), että ulomman nivelkierukan takasarven vaurio ja sen johdosta tehty nivelkierukan osapoisto ovat ärsyttäneet polven olemassa ollutta kulumaa ja lisänneet oireita taikka nopeuttaneet nivelrikkokehitystä.

Vakuutuslautakunta katsoo edellä kerrottuun viitaten, että A:lla todettu polven nivelrikko on vastuuvahingosta 9.11.2018 riippumaton sairaus. Nivelrikkoon viittaavia muutoksia on todettu A:n vasemmassa polvessa jo ennen vakuutettu B:n koiran aiheuttamaa vahinkoa. Nivelrikko ei myöskään ole ollut täysin oireeton ennen vastuuvahinkoa. A:n vasemman polven ulompi nivelkierukka on keväällä tai kesällä 2018 revennyt ilman varsinaista tapaturmaa, mikä lautakunnan käsityksen mukaan viittaa sairausperäiseen kehitykseen. Lisäksi polven on kuvattu kipeytyneen ojaan astumisen seurauksena 19.10.2018. Vakuutuslautakunta ei nämä seikat huomioiden pidä todennäköisenä, että A:n vasen polvi olisi ilman 9.11.2018 sattunutta vastuuvahinkoa pysynyt täysin oireettomana. Nivelrikko olisi edennyt ja alkanut lisääntyvästi oireilla myös ilman vastuuvahinkoa. Siltä osin kuin A on valituksessaan pitänyt mahdollisena, että polven oireet olisivat johtuneet jostakin muusta syystä kuin nivelrikosta, Vakuutuslautakunta toteaa, ettei tällaisista muista syistä ole esitetty selvitystä. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei asiassa ole osoitettu, että A:lle olisi vastuuvahingon seurauksena aiheutunut pysyvää haittaa. Lautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä pysyvän haitan osalta vakuutusehtojen mukaisena.

Vakuutuslautakunta pitää kuitenkin todennäköisenä, että A:n polven nivelrikkokehitys on jossakin määrin nopeutunut vastuuvahingon seurauksena. Lautakunta toteaa, että tästä on voinut aiheutua A:lle tilapäistä haittaa. Vakuutuslautakunta ei kuitenkaan ota kantaa tilapäisen haitan korvaukseen, koska tätä kysymystä ei ole saatettu lautakunnan käsittelyyn.

A on valituksessaan kiinnittänyt huomiota vakuutusyhtiön korvauskäsittelijän kanssa käymäänsä puheluun pysyvää haittaa koskien. A:n mukaan käsittelijä on pitänyt tapausta ”päivänselvänä” pysyvän haitan suhteen. A ei ole nimennyt käsittelijää tai esittänyt selvitystä kyseisen puhelun ajankohdasta. Vakuutuslautakunta katsoo asiassa jäävän osoittamatta, että vakuutusyhtiö olisi tehnyt asiassa suullisen korvauspäätöksen pysyvästä haitasta. Lautakunta ei suosita korvausta myöskään tällä perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Alinentalo-Pelttari
Hirviniemi
Korpiola
Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia