Haku

FINE-032609

Tulosta

Asianumero: FINE-032609 (2021)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 14.06.2021

Onko matkan peruuntuminen johtunut lapsen äkillisestä ja odottamattomasta sairastumisesta? Astma.

Tapahtumatiedot

Asiakkaalla perheineen oli ollut tarkoitus lähteä matkalle Kreikkaan 8.4.2020. Matka oli ostettu 18.2.2020. Asiakkaan 9-vuotiaalla lapsella, jolla oli aikaisemmin ollut allergiaoireita, joiden hoitoon suunniteltiin siedätyshoitoa, oli todettu tutkimuksissa 4.3.2020 aktiiviastma ja aloitettu astmalääkitys. Lääkärinlausunnon 13.3.2020 mukaan koulusta oli suositeltu lapselle etäopetusta koronaepidemian johdosta, eikä myöskään suunniteltu matka ollut mahdollinen koronaepidemian johdosta. Perhe oli peruuttanut matkan 13.3.2020. Asiakas on hakenut korvausta matkan peruuntumisesta matkustajavakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö on antanut asiassa kielteisen korvauspäätöksen 12.5.2020. Päätöksen mukaan on ilmeistä, että asiakkaan lapsella on ollut astman oireita jo 18.2.2020 matkaa varattaessa. Astmadiagnoosin varmistaneet tutkimukset on tehty 4.3.2020 eli 15 päivää matkan varaamisen jälkeen, ja tuolloin on myös aloitettu astmalääkitys. Vakuutusyhtiön mukaan yleisen lääketieteellisen tietämyksen ja kokemuksen perusteella on ilmeistä, että astman oireita on ollut jo ennen matkan varaamista. Vakuutusyhtiön mukaan matkan peruuntumisen syyksi on lääkärinlausunnossa mainittu suositus olla matkustamatta siitä syystä, että asiakkaan lapsi kuuluu astman takia koronan riskiryhmään. Asiakkaan vahinkoasiaa on käsitelty myös vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakuelimessä, joka ei ole muuttanut korvauspäätöstä.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii valituksessaan edelleen matkan peruuntumisen kulujen korvausta matkustajavakuutuksestaan. Asiakas vetoaa mm. siihen, ettei heillä itsellään ollut kykyä arvioida tilanteen vakavuutta. Asiakkaan mukaan he ovat uskoneet, että kysymyksessä on allergian oireilu. Asiakkaan mukaan vasta astmadiagnoosin jälkeen he ymmärsivät asian vakavuuden. Asiakkaan mukaan matka on peruutettu hoitavan lääkärin määräyksestä lapsella todetun äkillisen ja odottamattoman sairauden johdosta.

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan kielteisen kantansa korvattavuuteen.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Tapaukseen sovellettavaksi tulevien vakuutusehtojen, voimassa 1.1.2019 alkaen, kohdan 2.3 mukaan matkan peruuntumisella tarkoitetaan matkalle lähdön estymistä.

Matkan peruuntuminen korvataan, jos se on aiheutunut
- vakuutetun äkillisestä ja odottamattomasta sairaudesta, tapaturmasta tai kuolemasta
- vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistuneesta odottamattomasta ja merkittävästä aineellisesta vahingosta
- vakuutetun lähiomaisen, äkillisestä ja odottamattomasta sairaudesta, tapaturmasta tai kuolemasta.

Matkan peruuntuminen korvataan, jos jokin edellä mainittu syy on pakottavasti estänyt vakuutetun matkalle lähdön. Pakottavuus arvioidaan tapaturman tai sairauden osalta lääketieteellisin perustein. Omaisuusvahingoissa pakottavuus on olemassa, jos vahinko edellyttää vakuutetun läsnä oloa vahinkopaikalla.
[…]

Vakuutuksesta ei korvata matkan peruuntumista, jos vakuutus on otettu myöhemmin kuin kolme vuorokautta ennen matkan alkamista tai peruuntumisen syy on ilmennyt ennen vakuutuksen ottamista tai matkan varaamista.

Ratkaisusuositus

Käsiteltävänä olevassa tapauksessa on kyse siitä, onko asiakkaan matkan peruuntuminen johtunut matkustajavakuutusehtojen mukaan korvattavasta syystä.

Vakuutuksen sisällöllinen laajuus määräytyy vakuutussopimuksen ja sen ehtojen perusteella. Vakuutuksesta korvataan lähtökohtaisesti niitä vahinkotapahtumia, jotka vakuutussopimuksen ja -ehtojen mukaan on määritetty korvattaviksi vahinkotapahtumiksi.

Käsiteltävänä olevien vakuutusehtojen kohdan 2.3 mukaan matkan peruuntuminen eli matkalle lähdön estyminen korvataan, jos se on aiheutunut vakuutetun tai vakuututun lähiomaisen äkillisestä ja odottamattomasta sairaudesta. Matkan peruuntuminen korvataan vakuutusehtojen mukaan, jos sairaus on pakottavasti estänyt vakuutetun matkalle lähdön. Pakottavuus arvioidaan tapaturman tai sairauden osalta lääketieteellisin perustein. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata matkan peruuntumista, mikäli peruuntumisen syy on ilmennyt ennen vakuutuksen ottamista tai matkan varaamista.

Käytettävissä olevien asiakirjojen ja asiakkaan kertoman perusteella asiakkaan lapsella on ollut useamman vuoden allergisia nuha- ja silmäoireita kissasta ja kevään siitepölyistä. Oireilu on ollut sen kaltaista, että asiakkaan kertoman mukaan on päätetty selvittää mahdollisuutta siedätyshoitoon alkuvuodesta 2020.  Oireilun syyksi on 4.3.2020 suoritettujen tutkimuksien perusteella todettu lievä rasituksen provosoima obstruktio, joka sopii aktiiviin astmaan. Lääkitys astmaan on aloitettu 4.3.2020. Lääkärinlausunnon, joka on päivätty 13.3.2020, mukaan lapsen koulusta on annettu suositus, että lapsi jää etäopetukseen Covid-19 -taudin aiheuttaman epidemiatilanteen vuoksi, ja toisen vanhemman poissaolo töistä on tästä syystä tarpeellista. Lausunnon mukaan myöskään 8.4.2020 alkavaksi suunnitellun matkan toteuttaminen ei ole mahdollista Covid-19 -taudin epidemiatilanteen takia. Myöhemmän 6.4.2020 päivätyn lääkärinlausunnon mukaan lääkäri suositteli, että ulkomaan matkat perutaan ja siirretään eteenpäin lapsen alentuneen keuhkofunktion terveysriskin johdosta.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa asiakkaan lapsella ei ole käytettävissä olevien asiakirjojen ja selvityksien mukaan todettu alkaneen matkan varaamisen jälkeen sellaisia äkillisiä ja odottamattomia sairausoireita tai sairautta, jotka olisivat pakottavasti estäneet matkalle lähdön. Lapsen sairauden ei myöskään ole kuvattu äkillisesti ja odottamattomasti pahentuneen matkan varaamisen ajankohdan 18.2.2020 jälkeen. Asiakirjojen mukaan asiakkaan lapsella jo aikaisemmin olleiden oireiden syyksi on selvinnyt 4.3.2020 tutkimuksien perusteella astma. Lääkärinlausuntojen (13.3.2020 ja 6.4.2020) mukaan matkalle lähtö ei ole ollut mahdollista yleisen epidemiatilanteen ja terveysriskin johdosta. Astmaa sairastavat kuuluvat 11.3.2020 pandemiaksi julistetun koronavirusepidemian riskiryhmään, joten on ilmeistä, että nyt käsillä olevassa tapauksessa asiakas on joutunut peruuttamaan matkan perustellusta syystä. Kuitenkin asiakkaan vakuutuksen mukaan korvattavaksi luetellut matkan peruuntumisen syyt on määritelty vakuutusehdoissa tyhjentävästi. Matkan peruuntuminen korvataan vakuutuksen ehtojen mukaan vakuutetun lähiomaisen äkillisen ja odottamattoman sairastumisen johdosta, mikäli sairastuminen pakottavasti estää matkalle lähdön lääketieteellisesti arvioiden. Kohonnut riski sairastumiseen tai epidemian riskiryhmään kuuluminen ei ole vakuutuksesta korvattavaksi määritelty matkan peruuntumisen syy. FINE katsoo, että nyt käsillä olevassa tapauksessa asiakkaan matkan peruuntuminen ei ole aiheutunut vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla asiakkaan lapsen matkan varaamisen jälkeen tapahtuneesta äkillisestä ja odottamattomasta sairaudesta, joka olisi lääketieteellisesti arvioiden pakottavasti estänyt matkalle lähdön. Käsiteltävänä olevien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksen korvauspiiriin ei myöskään kuulu matkan peruuntuminen matkakohteessa puhjenneen epidemian johdosta.

Edellä mainituin perustein FINE katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on käsiteltävänä olevien matkustajavakuutusehtojen mukainen, eikä FINEllä ole perusteita suosittaa vakuutusyhtiötä muuttamaan päätöstään.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Lappi

Tulosta