Haku

FINE-032563

Tulosta

Asianumero: FINE-032563 (2021)

Kategoria: Sijoitusvakuutusasia

Ratkaisu annettu: 14.06.2021

Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus vakuutuksen voimassaoloaikana. Kapitalisaatiosopimuksen verotuskohtelun muutos.

Tapahtumatiedot

A:lla on 12.2.2013 alkaen ollut kapitalisaatiosopimus, jonka on myynyt vakuutusyhtiön asiamiehenä toimiva pankki. A on valtuuttanut pankin hoitamaan puolestaan kapitalisaatiosopimukseen sijoittamiaan varoja koskevia toimeksiantoja ja määräyksiä kulloinkin voimassa olevan sijoitusstrategian mukaisesti.

Tuloverolain 35 § on 1.1.2020 muuttunut siten, että nostoista veronalaista pääomatuloa on aina se osuus, joka nostohetkellä vastaa tuoton osuutta sopimuksen säästöistä. Lisäksi mahdolliset tappiot tulevat vähennyskelpoisiksi muista veronalaisista pääomatuloista, kun sijoittaja lopettaa koko sopimuksen. Veromuutoksesta kerrottiin vakuutusyhtiön vuositiedotteessa 28.1.2020.

A esitti 19.4.2020 vakuutusyhtiön asiamiehenä toimivalle pankille reklamaation, jossa katsoi, että pankki oli jättänyt ilmoittamatta hänelle oleellisesti vakuutukseen vaikuttavasta tiedosta eli edellä mainitusta tuloverolain 35 §:n muutoksesta. A katsoi, että tämä laiminlyönti aiheutti sen, että hän ei pääse käyttämään pääomaansa vapaasti ilman veroseuraamuksia. Jos A olisi tiennyt muutoksesta, hän olisi ennen vuodenvaihdetta 2019 - 2020 nostanut pääoman pois ja sijoittanut sen uudelleen ja jättänyt tuotto-osuuden ennalleen. A vaati, että hänelle palautetaan maksetut vakuutusmaksut (pääoma) eikä sopimuksen tulevia vakuutusmaksuja enää laskuteta.

Pankki välitti A:n reklamaation vakuutusyhtiölle, joka vastasi siihen 19.5.2020. Yhtiö totesi, että sen toimintaperiaatteiden mukaista on tiedottaa asiakkaita verolainsäädäntöön tulevista muutoksista, vaikka vakuutusyhtiöllä, sen asiamiehellä tai varainhoitajalla ei ole lakisääteistä velvollisuutta tiedottaa asiakasta verolainsäädäntöön tulevista muutoksista. Ennen lainsäädäntömuutosta kapitalisaatiosopimusasiakkaille tiedotettiin siitä pankin varallisuuskatsauksissa huhtikuussa ja joulukuussa 2019. Katsaus toimitettiin asiakkaiden mobiili- ja verkkopankkiin. Asiasta on ollut tiedote pankin internetsivuilla 16.7.2019 - 3.3.2020. A:n sopimusta hoitanut yksityispankkiiri yritti tavoitella A:ta puhelimitse 10.12.2019 varmistaakseen, että A on tulevasta veromuutoksesta tietoinen.  Lisäksi vakuutusyhtiön internetsivuilla julkaistiin asiasta tiedote 4.12.2019. Yhtiö kieltäytyi palauttamasta A:lle pelkkää sopimuksen pääoman osuutta. A:lle oli sopimuksen tekohetkellä kerrottu tuolloin voimassa olleesta verotuksesta ja siitä, etteivät vakuutusyhtiö, sen asiamies tai varainhoitaja vastaa veroseuraamuksista. Myös sopimusehdoissa on todettu, ettei vakuutusyhtiö vastaa verotukseen mahdollisesti tulevista muutoksista eikä yksittäisistä verotuspäätöksistä.

Asiakkaan valitus

A pyytää ratkaisusuositusta Sijoituslautakunnalta. A toteaa, että pankki on jättänyt ilmoittamatta hänelle oleellisesti sopimukseen vaikuttavan tiedon ennen veromuutosten voimaantuloa. A sai tiedon veromuutoksista vasta vakuutusyhtiön 28.1.2020 lähettämästä vuositiedotteesta. Tämän oleellisen tiedon panttaaminen aiheuttaa sen, ettei A pääse käyttämään pääomaansa vapaasti ilman veroseuraamuksia. Jos A:lla olisi ollut tieto verotuksen muutoksesta, hän olisi ennen vuodenvaihdetta 2019 - 2020 nostanut pääoman pois ja sijoittanut sen uudelleen ja jättänyt tuotto-osuuden ennalleen. Näin hänellä olisi ollut pääoma käytössä suhteellisen pienin veroseuraamuksiin ja tuotto-osuus olisi jatkanut kasvua. Nyt tätä mahdollisuutta ei pankin laiminlyönnin vuoksi ole. Optimaalisin tapa korjata tilanne olisi pääoman nostaminen ilman veroseuraamuksia. A vaatii, että maksetut vakuutusmaksut palautetaan ja sopimuksen tulevat vakuutusmaksut nollataan.

Tiedonkulku sopimusta hoitavan pankin suunnalta on ollut erittäin heikkoa. Huhtikuun ja joulukuun 2019 varallisuuskatsauksia ei löydy verkkopankin arkistosta. Muutakaan tietoa kyseisestä veromuutoksesta arkistosta ei löydy. A:n sopimusta hoitanut yksityispankkiiri ei ole kertonut veromuutoksesta puhelinkeskustelussa 5.8.2019, missä yhteydessä tehtiin varallisuussuunnitelma, eikä pankin järjestämässä sijoitustilaisuudessa 3.10.2019, jossa myös yksityispankkiiri oli paikalla. A:n ollessa joulukuussa 2019 matkalla Kaukoidässä yksityispankkiiri oli yrittänyt tavoittaa häntä puhelimitse. Tällöin A ilmoitti tälle tekstiviestillä, että on matkoilla, ja kertoi koska palaa takaisin kotimaahan. A katsoo pankin laiminlyöneen tiedottamisen tarkoituksellisesti. A ei nyt pysty vaihtamaan palveluntarjoajaa pääoman osalta suurten veroseuraamusten vuoksi. Nykyiset veroseuraamukset eivät vastaa sopimuksen tekohetken markkinointilupausta.

Vakuutussopimuslain 9 §:n nojalla vakuutuksenantaja ei saa jättää antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta sen voimassaoloaikana. Näin ollen vakuutuksenantaja on velvollinen tiedottamaan vakuutuksen voimassaoloaikana tapahtuneista muutoksista riippumatta siitä, johtuvatko muutokset vakuutuksenantajasta tai viranomaisen tekemistä lakimuutoksista. Sopimusehdoilla ei voi sulkea pois lakiin kirjattua vastuuta. Sijoitusvakuutuksen tärkein myyntiargumentti oli sijoitetun pääoman verovapaa nostaminen. Kun pääoma on nostettu kokonaan, jäljelle jäävä tuotto-osuus on verotettavaa tuloa. Toinen myyntiargumentti oli sijoituskohteiden vaihtaminen siten, että myytäessä voitolla olevan sijoituskohteen tuotto-osuus ei tuloudu verotettavaksi tuloksi vakuutuskuoren sisällä. Vakuutuksen tarkoitus on verojen maksamisen siirtäminen tuonnemmaksi. Näin ollen veromuutokset ovat oleellinen muutos, joka vaikuttaa vakuutuksenottajan menettelyyn. Veromuutoksesta olisi pitänyt tiedottaa ennen veromuutoksen voimaantuloa.

Vakuutusyhtiö on ollut tietoinen muutoksesta jo huhtikuussa 2019, ja tiedottamiseen olisi ollut hyvin aikaa. A katsoo, että tällaiset erittäin tärkeät tiedotteet tulee lähettää kirjeitse postin välityksellä. Tämä olisi vaatinut vain yhden kirjeen lähettämisen sekä tiedon perillemenon varmistamiseksi yhteydenoton puhelimitse. A katsoo, ettei pankin varallisuuskatsaus ole asianmukainen tiedote, jossa kerrottaisiin vakuutukseen olennaisesti vaikuttavista muutoksista. Ei voida myöskään kohtuudella olettaa, että asiakas käy kuukausittain tutkimassa palveluntarjoajan internet-sivuja mahdollisten muutosten varalta. A toteaa, että hänen rahantarpeensa on tässä vaiheessa täysin irrelevantti asia. Veromuutos on vaikuttanut A:n varojen nostamiseen 1.1.2020 alkaen. Vahinko on pysyvä ja koskee merkittävää pääomaa.

Palveluntarjoajan vastine

Vakuutusyhtiö toistaa vastauksessaan 19.5.2020 esittämänsä.

A:n valituksessa esitettyjen uusien väitteiden osalta yhtiö toteaa, että sijoitustilaisuus 3.10.2019 on koskenut pankin sijoitusnäkemystä, ei vakuutussijoittamisen verotusta. A on ilmoittanut lähettäneensä yksityispankkiirille 10.12.2019 tekstiviestin. Viestiä ei kuitenkaan löydy yksityispankkiirin puhelimesta. Pankista saadun tiedon mukaan A ei ole indikoinut mitään tarvetta kapitalisaatiosopimuksessa oleville varoilleen lyhyellä, parin vuoden tähtäimellä. A on itsekin kertonut, että olisi mahdollisesti sijoittanut pääoman osuuden uuteen vakuutukseen. Kun tarvetta varojen nostamiseen ei ole ollut, ei tuleva veromuutos ole noussut keskusteluun, kun sijoitussuunnitelmaa on A:n ja yksityispankkiirin välisessä puhelinkeskustelussa elokuussa 2019 tehty. Siltä osin, kuin A on todennut, ettei pankin sijoituskatsauksia huhtikuulta 2019 ja joulukuulta 2019 löydy verkkopankista, yhtiö toteaa, että katsaukset ovat pankin verkkopankkiin ja mobiilipankkiin lähettämiä markkinointiviestejä, jotka eivät arkistoidu asiakkaan kansioon. Uusi katsaus julkaistaan teknisesti aina vanhan päälle.

A:n mukaan hänelle on sopimusta markkinoitaessa korostettu sitä, että pääoman voi nostaa ensin pois ilman veroseuraamuksia. Yhtiö toteaa tältä osin, että A:lle on sopimuksen tekohetkellä kerrottu voimassa olevasta verotuksesta ja että vakuutusyhtiö, sen asiamies tai varainhoitaja eivät vastaa veroseuraamuksista. Tuotetta ei ole markkinoitu veroeduilla, vaan verotukseen liittyvät edut on kerrottu yhtenä osana tuotteen eduista. A on allekirjoittanut hakemuksen, jossa hän allekirjoituksellaan vahvistaa muun muassa sen, että hän on vastaanottanut tuoteselosteen ja sopimusehdot ja tutustunut niihin. Lisäksi A on vahvistanut, että hänelle on selvitetty sopimuksen sisältö ja erityisesti muun muassa se, että vakuutusyhtiö, sen asiamies ja varainhoitaja eivät vastaa veroseuraamuksista. Yhtiö vetoaa kantansa tueksi kapitalisaatiosopimuksen myyntihetken esitteeseen, jossa sopimuksen etuna ei markkinoida sijoitetun pääoman verovapaata nostamista.

Vakuutussopimuslain 9 a §:n nojalla annetussa oikeusministeriön asetuksessa henkivakuutuksesta annettavista tiedoista on tarkennettu, mitä tietoja sopimuksesta tulee antaa ennen sopimuksen tekemistä ja mitä tietoja tulee antaa sopimuksen voimassaoloaikana. Ennen sopimuksen tekemistä tulee asetuksen 3 §:n mukaan antaa muun muassa yleiset tiedot kyseisen vakuutuksen verokohtelusta. Sopimusaikana annettavia tietoja koskee asetuksen 4 §, joka ei velvoita tiedottamaan sopimuksen verokohteluun tulevista muutoksista. Vaikka lakisääteistä tiedottamisvelvoitetta ei ole, vakuutusyhtiö on informoinut A:ta sopimuksen verokohtelun muutoksesta tammikuussa 2020 lähetetyssä vuositiedotteen saatteessa.

A:n väite vahingosta ja sen pysyvyydestä on täysin spekulatiivinen. Tuotto on ollut veronalaista ennen ja jälkeen 1.1.2020. Sopimuksen pääoman ja tuoton jakaminen kahteen eri sopimukseen tuoton verotuksen ajankohdan myöhentämiseksi ei ole ollut lainsäätäjän tavoite, eikä tällaisen ohjeistuksen antamista voida edellyttää myöskään vakuutuksenantajalta.

Yhtiö katsoo toimineensa asiassa lain, vakuutusehtojen ja hyvän vakuutustavan mukaisesti. Yhtiö ei voi palauttaa voimassa olevan verolainsäädännön vastaisesti sopimuksesta vain pääoman osuutta, kuten A vaatii. Asiakkaan valitus tulee hylätä perusteettomana.

Selvitykset

Sijoituslautakunnalla on käytössään seuraavat selvitykset:

 • A:n valitus lautakunnalle 30.8.2020 sekä lisäkirjelmät 3.11.2020 ja 3.2.2021
 • vakuutusyhtiön vastine 13.10.2020 ja lisävastine 4.1.2021
 • A:n reklamaatio 19.4.2020
 • vakuutusyhtiön vastaus 19.5.2020
 • vuositiedote 28.1.2020
 • pankin varallisuuskatsaukset huhtikuulta ja joulukuulta 2019
 • selvitys pankin ja vakuutusyhtiön internetsivuilla olleista tiedotteista veromuutoksiin liittyen
 • sopimus kapitalisaatiosopimuksen tekemisestä ja valtuutus pankille sopimuksessa olevien varojen hoitamiseksi 7.2.2013
 • kapitalisaatiosopimuksen esite, tuoteseloste, hinnasto ja ehdot 15.11.2012. 

 

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutusyhtiö laiminlyönyt asiassa sopimusaikaista tiedonantovelvollisuuttaan, sekä A:n oikeudesta hyvitykseen mahdollisen laiminlyönnin johdosta.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Vakuutussopimuslain (28.6.1994/543) 5 §:n (426/2010) mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin. Lisäksi huomiota on kiinnitettävä vakuutukseen mahdollisesti liittyvien sijoituskohteiden valinnan kannalta olennaisiin seikkoihin ottaen erityisesti huomioon vakuutuksen hakijan aikaisempi sijoituskokemus ja sijoittamisen tavoitteet.

Lain 7 §:n (20.4.2018/238) 1 momentin mukaan vakuutuksenantajan on toimitettava vakuutuksenottajalle vuosittain pysyvällä tavalla tiedote, jossa kerrotaan vakuutusmäärä ja muita sellaisia vakuutusta koskevia seikkoja, joilla on vakuutuksenottajalle ilmeistä merkitystä. (…)

Lain 9 §:n mukaan jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää. (1 momentti.) Mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti voimassa, jos vakuutuksesta sen voimassaoloaikana on annettu puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta. (2 momentti.)

Lain 9 a §:n (14.5.2010/426) 1 momentin mukaan oikeusministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY 183 - 185 artiklassa mainittujen tietojen ilmoittamisesta. (20.3.2015/314)

Oikeusministeriön henkivakuutuksesta annettavista tiedoista antaman asetuksen (17.2.2011/177) 3 §:n mukaan henkivakuutussopimuksesta on ennen vakuutussopimuksen tekemistä annettava ainakin seuraavat tiedot:

 1. vakuutusturvan sisältö ja, jos vakuutukseen voi liittää valinnaisia etuuksia, selvitys niistä;
 2. vakuutuksen voimassaolo ja irtisanominen;
 3. vakuutusmaksut ja, jos vakuutukseen liitetään valinnaisia etuuksia, niiden maksut eriteltyinä;
 4. vakuutusmaksukaudet ja muut maksuehdot;
 5. mahdollisten lisäetujen määräytymis- ja jakamisperusteet;
 6. takaisinostoarvon ja vapaakirja-arvon määräytyminen sekä onko vakuutukseen sijoitettu pääoma turvattu ja missä määrin se on turvattu;
 7. sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liitettävissä olevat sijoituskohteet ja niiden luonne;
 8. vakuutuksenottajan oikeus peruuttaa sopimus ja peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevat ehdot;
 9. yleiset tiedot kyseisen vakuutuksen verokohtelusta;
 10. onko vakuutuksenottajalla käytettävissään tuomioistuimen ulkopuolisia oikeussuojamenettelyjä ja miten niitä voi käyttää;
 11. sopimukseen sovellettava laki tai, jos osapuolet voivat valita sovellettavan lain, maininta siitä ja vakuutuksenantajan ehdotus lainvalinnasta.

 

Asetuksen 4 §:n mukaan jos 2 §:n tai 3 §:n 5 - 7 kohdan nojalla annetut tiedot muuttuvat, muutoksista on ilmoitettava vakuutuksenottajalle viimeistään lähinnä seuraavassa vakuutussopimuslain 7 §:ssä tarkoitetussa vuositiedotteessa. Vuositiedotteessa on lisäksi oltava ajantasaiset tiedot takaisinostoarvosta, vapaakirja-arvosta sekä mahdollisesti maksettavista lisäeduista. Vakuutusmaksun tai muiden sopimusehtojen muutoksista ja niistä ilmoittamisesta säädetään vakuutussopimuslain 20 a §:ssä.

Kapitalisaatiosopimuksen ehtojen (voimassa 15.11.2012 alkaen) kohdan 1.1 mukaan (…) vakuutusyhtiö tai varainhoitaja eivät vastaa mahdollisten lainsäädännön tai verotuskäytäntöjen muutosten vaikutuksista sopimukseen eikä sopimuksen mahdollisista vaikutuksista asiakkaan verotukseen tai muihin sopimussuhteisiin, oikeuksiin tai velvollisuuksiin.

Asian arviointi

Sijoituslautakunta toteaa, ettei kapitalisaatiosopimuksen myöntänyt vakuutusyhtiö, sen asiamiehenä toimiva pankki tai varainhoitaja ole vastuussa sopimuksen verokohtelun muutoksista. Tämä ilmenee myös kyseisen sopimuksen ehtojen kohdasta 1.1. Lisäksi A on ennen sopimuksen voimaantuloa 7.2.2013 allekirjoittamassaan asiakirjassa vahvistanut allekirjoituksellaan, että hänelle on selvitetty, että vakuutusyhtiö, sen asiamies ja varainhoitaja eivät vastaa asiakkaan tekemistä sijoituspäätöksistä, sijoituskohteiden kehityksestä eikä varainhoidon tuloksista tai veroseuraamuksista. Näin ollen vakuutusyhtiölle tai sen asiamiehelle ei ole syntynyt korvausvastuuta mahdollisesta vahingosta, joka A:lle on syntynyt tuloverolain 35 §:n 1.1.2020 voimaan tulleesta muutoksesta. Asiassa on vielä arvioitava, olisiko muutokseen pitänyt kiinnittää A:n huomiota.

Sijoituslautakunta toteaa, että kapitalisaatiosopimus on pitkäaikaiseen säästämiseen ja sijoittamiseen tarkoitettu vakuutusmuotoinen sijoitustuote. Yhtenä tällaisen sopimuksen tekemisen syynä voivat olla sopimukseen liittyvät verotukselliset edut eli sopimukseen sijoitetun pääoman tuoton verotuksen lykkääntyminen siihen hetkeen, jolloin sijoitetut varat ja tuotto maksetaan vakuutuksenottajalle takaisin sopimuksen erääntyessä, tai takaisinostohetkeen. Sopimuksen verotuskohtelusta annettavilla tiedoilla voi siten olla merkitystä vakuutuksenottajalle etenkin siinä tilanteessa, kun hän harkitsee kapitalisaatiosopimuksen tekemistä. Tällöin verotusta koskevat yleisluontoiset tiedot voivat olla vakuutussopimuslain 5 §:ssä tarkoitettuja, vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeellisia tietoja, jotka vakuutuksenantajan tulee antaa vakuutuksen hakijalle ennen vakuutussopimuksen tekemistä. Oikeusministeriön asetuksessa henkivakuutuksesta annettavista tiedoista edellytetäänkin, että vakuutuksen hakijalle annetaan ennen henkivakuutussopimuksen tekemistä yleiset tiedot kyseisen vakuutuksen verokohtelusta.

Vakuutuksenantajalla ei ole vakuutussopimuksen perusteella ennen sopimuksen solmimista tai myöhemminkään sopimuksen voimassaoloaikana velvollisuutta antaa yksityiskohtaisempaa veroneuvontaa tai avustaa vakuutuksenottajaa tämän henkilökohtaisessa verosuunnittelussa.  Edellä mainitussa oikeusministeriön asetuksessa henkivakuutuksesta annettavista tiedoista ei aseteta vakuutusyhtiölle velvollisuutta tiedottaa vakuutuksenottajalle sopimusaikana sopimuksen verokohtelussa tapahtuvista muutoksista.

Nyt puheena oleva kapitalisaatiosopimus on tullut voimaan 12.2.2013. A on ennen sopimuksen voimaantuloa, 7.2.2013, allekirjoittanut asiakirjan, jossa ilmoittaa vastaanottaneensa sopimuksen tuoteselosteen, ehdot, hinnaston ja sijoituskohteita koskevat tiedot. Tuoteselosteessa 15.11.2012 kerrotaan verotuksesta muun muassa, että asiakkaalla on mahdollista tehdä osanostoja. Kertyneestä tuotosta maksetaan nostettaessa pääomatuloveroa 30 % (yksityishenkilöt). Veron määrä on 32 % pääomatulojen 50.000 euroa ylittävältä osin.

Sijoituslautakunnalle on lisäksi toimitettu kyseistä kapitalisaatiosopimusta koskeva, sopimusta tehtäessä voimassa ollut esite. Esitteessä ei mainita nyt kyseessä olevaa, vuoden 2019 loppuun asti voimassa ollutta mahdollisuutta tehdä verovapaita, pelkkään pääomaan kohdistuvia takaisinostoja. Etuna markkinoidaan erityisesti ammattimaista varainhoitopalvelua. Veroetujen osalta mainitaan, että muutokset sijoituksissa toteutetaan ilman vaihtokuluja ja myyntivoittoveroja, jolloin veron osuus kerää tuottoa koko sijoitusajan.

Sijoituslautakunta toteaa edellä kerrotun perusteella, että A:lle on sopimusta tehtäessä kerrottu yleisesti sen verokohtelusta. Lautakunta toteaa edelleen, ettei sen käytettävissä olevista selvityksistä ole pääteltävissä, että sopimusta olisi erityisesti markkinoitu nyt puheena olevalla, tuloverolain 1.1.2020 voimaan tulleen muutoksen myötä poistuneella mahdollisuudella tehdä sopimusaikana pelkkään pääomaan kohdistuvia, verovapaita takaisinostoja. Päinvastoin sopimuksen esitteessä tai tuoteselosteessa ei mainita kyseistä mahdollisuutta lainkaan. Ottaen huomioon nämä seikat sekä sen, ettei oikeusministeriön henkivakuutuksesta annettavista tiedoista antamassa asetuksessa edellytetä sopimusaikana tapahtuvista sopimuksen verotuskohtelun muutoksista tiedottamista vakuutuksenottajille, Sijoituslautakunta katsoo, ettei puheena oleva tuloverolain muutos ole ollut seikka, josta vakuutusyhtiön olisi vakuutussopimuslain 7 §:n nojalla tullut tiedottaa A:lle.

Koska vakuutusyhtiö ei ole laiminlyönyt tiedonantovelvollisuuttaan, Sijoituslautakunta katsoo, ettei yhtiöllä ole asiassa hyvitysvelvollisuutta.

Lopputulos

Sijoituslautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Sijoituslautakunta oli yksimielinen.

SIJOITUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Kajala
Ovaska
Sario
Tapanila

Tulosta