Haku

FINE-032537

Tulosta

Asianumero: FINE-032537 (2021)

Vakuutuslaji: Kuljetusvakuutus

Ratkaisu annettu: 23.04.2021

Esinevahinko. Murskaimen vaurioituminen kuljetuksessa. Kuljetusliikkeen vastuu.

Tapahtumatiedot

Kuljetusliike K Oy oli kuljettanut T Oy:n murskainen paikkakunnalta X paikkakunnalle Y 23.4.2020. T Oy ei ollut kuljetuksen saapuessa vastaanottamassa toimitusta, koska koneiden siirrot on tapana tehdä viikonloppuisin, kun tuotanto ei ole käynnissä. 28.2.2020 havaittiin, että murskaimen runko oli päässyt vaurioitumaan kuljetuksen aikana.

Vaurioista reklamoitiin vakuutuksenottajana olevaa K Oy:tä, joka haki korvausta murskaimen vaurioista kuljetusvastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa päätöksen, jossa se totesi, ettei vahinkoa voida korvata K Oy:n kuljetusvastuuvakuutuksesta, koska vahingosta ei ole reklamoitu rahdinkuljettajaa lähetystä vastaanotettaessa ja että murskaimen vaurio olisi myös ollut ulkoisesti havaittavissa.

Asiakkaan valitus

Vahinkoa kärsinyt T Oy oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

T Oy toteaa valituksessaan, että vaurioitunut murskain on 43.000 kiloa painava laite. T Oy viittaa toimittamaansa valokuvaan ja selventää, että murskainta kuljetetaan ja se puretaan lastista kuljetusasennossa. Murskainen vaurioituneet osat sijaitsevat murskainen alaosassa ja murskaimen rungon vääntymistä ei ole ollut mahdollista havaita silmämääräisesti sen sivuprofiilista tai yläpuolelta. Vauriot olivat havaittavissa ainoastaan vain silloin, kun murskainta tutkitaan sen alapuolelta. Irronnut tukipalkki on taas sellainen kuljetusrakenteen sisäinen osa, joka on yläpuolelta ja sivusta tarkasteltaessa täysin piilossa reunakumien ja kuljetinhihnan alla.

Vaikka kuljetusasennossa olevan laitteen alle olisi mahtunut ihminen ryömimällä, ei se olisi ollut turvallista eikä myöskään turvallisuusohjeiden mukaista. Näin ollen murskainen vauriot olisivat olleet havaittavissa vasta, kun kone on asetettu tuotantokuntoon omalle paikalleen turvallisesti asennettuna, jolloin on mahdollisuus saada näköyhteys myös kuljettimen alaosiin. Hihnakuljetinta ei siten olisi edes ollut mahdollista tarkastaa heti kuljetuksen jälkeen.

Valituksen mukaan kone on tarkastettu heti, kun se on ollut mahdollista tehdä ja reklamaatio on tehty tiekuljetussopimuslain edellyttämällä tavalla seitsemän vuorokauden kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Näin ollen T Oy katsoo, että vahinko tulee korvata K Oy:n kuljetusvastuuvakuutuksen perusteella.

Vakuutusyhtiön vastineen jälkeen laatimassa lisäkirjelmässään T Oy toteaa vielä kertaalleen, etteivät koneen vauriot ole olleet ulkoisesti havaittavissa. T Oy on ilmoittanut, että koneiden siirrot tehdään yleensä öisin tai viikonloppuisin, kun tuotanto ei ole käynnissä. Näin ollen murskain ei ole viikonloppuna käytössä. Murskain oli tarkoitus ottaa käyttöön maanantaina 27.4.2020 ja koneen tuotantoasentoon ajo ja kasaus voi viedä olosuhteista riippuen tunnista useaan tuntiin. Kyseisen laitteen vauriot havaittiin ja valokuvattiin maanantaina iltapäivällä klo 16:30 ja kuvat välitettiin eteenpäin heti seuraavana päivänä noin klo 10:00 kunnossapitopäällikön toimesta. Kuvat on siis otettu, kun kone on asennettu paikoilleen.  Näin ollen reklamaatio on tehty oikea-aikaisesti ja heti, kun laitteen vauriot ovat olleet mahdollista turvallisesti havaita.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin ja lain säännöksiin. Tämän lisäksi vakuutusyhtiö toistaa seikkaperäisesti asian käsittelyn kulun.

Vakuutusyhtiö toteaa tapauksessa olevan riidatonta, että tavara on vahingoittunut kuljetuksessa ja että T Oy on tehnyt reklamaation sovellettavan lain edellyttämässä seitsemän vuorokauden määräajassa. Sen sijaan tapauksessa on riitaa siitä, ovatko tavaran kärsimät vauriot olleet ulkoisesti havaittavissa jo sen vastaanottohetkellä ja olisiko niistä pitänyt tehdä huomautus jo tavaraa vastaanotettaessa.

Vastineen mukaan tiekuljetussopimuslaissa eikä sen esitöissä ole tavaran vastaanottamisen tai vastaanottohetken määritelmää. Näin ollen yhtiö katsoo, että tämä seikka on jätetty sopimusvapauden piiriin osapuolten sovittavaksi. Yhtiö viittaa myös FINEn ratkaisusuositukseen FINE-016327 (2019), jossa on todettu, että luovutuksella tarkoitetaan hetkeä, jolloin vastaanottajalla tai sen edustajalla on ollut mahdollisuus tarkastaa tavara.

Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan K Oy ja T Oy ovat sopineet, että murskauskone tuodaan sovittuun paikkaan 23.4.2020, jolloin T Oy:n olisi pitänyt varmistaa, että se pystyy vastaanottamaan tavaran sen saavuttua. Näin ollen vastaanottohetkenä on pidettävä sitä hetkeä, jolloin K Oy on jättänyt tavaran sovittuun paikkaan ja T Oy:n luopunut oikeudestaan tarkastaa tavara vastaanottohetkellä. Selvyyden vuoksi vakuutusyhtiö toteaa vielä, että sen näkemyksen mukaan olisi murskaimen vaurio tullut havaita ja reklamaatio tehdä joka tapauksessa viimeistään viikonloppuna 25.–26.4.2020, mutta reklamaatio on tehty vasta seuraavana tiistaina 28.4.2020.

Vakuutusyhtiön mukaan on laitteen vauriokuvista lisäksi nähtävissä, että ainakin osa vaurioista olisi ollut helposti havaittavissa myös koneen ollessa kuljetuskunnossa. Metallinen palkki oli silminnähden murtunut ja murtuma ulottui palkin sivulle. Näin ollen palkin vaurion havaitseminen ei olisi edellyttänyt laitteen alle ryömimistä. T Oy:n olisi myös tullut laaja tarkastusvelvollisuutensa huomioiden jo vastaanottohetkellä nostaa kone ja suorittaa tarkastus myös sen alapuolelta. Samoin yhtiö katsoo tapauksessa jääneen epäselväksi, mihin turvallisuusohjeisiin T Oy viittaa, kun se toteaa, ettei koneen alle meneminen ole ollut sallittua.

Edellä todetuin perustein yhtiö katsoo edelleen, että asiassa annettu korvausratkaisu on vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuksenottajana oleva K Oy toteaa kommentissaan, että murskaimen vahinko tulisi korvata T Oy:lle vaatimuksen mukaisena. K Oy:n näkemyksen mukaan T Oy on reagoinut asiaan ja reklamoinut vaurioista heti, kun ne ovat olleet mahdollista saada näkyviin. K Oy on T Oy:n kanssa samaa mieltä siitä, ettei aiheutunutta vahinkoa olisi ollut mahdollista huomata ennen kuin konetta on alettu kasaamaan.

Kommentissa selvennetään, että nyt käsillä olevan kaltaiset lavettikuljetukset toimivat pääosin niin, että lavettiauton kuljettaja ajaa itse koneet kyytiin ja kyydistä pois siten, ettei kummassakaan päässä yleensä ole asiakasta valvomassa. K Oy tähdentää tämän olevan tavanomainen käytäntö.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, olisiko T Oy:n tullut havaita murskaimen vaurioituminen ja ilmoittaa siitä rahdinkuljettajalle heti kuljetuksen vastaanottamisen yhteydessä

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Tiekuljetussopimuslain 40a §:n mukaan kotimaisessa kuljetuksessa tavaran vähentymisestä tai vahingoittumisesta on tehtävä muistutus rahdinkuljettajalle tavaraa vastaanotettaessa, jos vähentyminen tai vahingoittuminen oli ulkoisesti havaittavissa, ja muussa tapauksessa kirjallisesti seitsemän päivän kuluessa vastaanottamisesta tai sellaista tavaran tilaa koskevasta tarkastuksesta, jonka rahdinkuljettaja ja vastaanottaja ovat yhdessä suorittaneet. Sunnuntai- ja pyhäpäiviä ei määräaikaa laskettaessa oteta huomioon.

Jos tässä pykälässä tarkoitettu muistutus laiminlyödään, on kannevalta menetetty, jollei rahdinkuljettajan tai sen, jonka menettelystä hän vastaa, syyksi jää tahallisuus tai törkeä huolimattomuus.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainittujen kotimaisten tai kansainvälisten moottoriajoneuvolla tapahtuvien kuljetusten yhteydessä kuljetettavalle tavaralle tapahtuneesta katoamisesta, vähentymisestä ja vahingoittumisesta tai tavaran luovutuksen viivästymisestä aiheutuneet vahingot, joista vakuutettu on kulloinkin voimassaolevan tiekuljetussopimuslain tai CMR-yleissopimuksen mukaan korvausvastuussa. Korvauksen edellytyksenä on lisäksi, että korvausvastuu perustuu vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella sattuneeseen tekoon, laiminlyöntiin tai olosuhteeseen.

Asian arviointi

Tiekuljetussopimuslain mukaan kotimaisessa kuljetuksessa tavaran vahingoittumisesta on tehtävä muistutus rahdinkuljettajalle tavaraa vastaanotettaessa, jos vahingoittuminen on ulkoisesti havaittavissa. Mikäli muistutus laiminlyödään, kannevalta on menetetty. Luovutuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä hetkeä, jolloin ostaja saa tavaran hallintaansa ja vaaranvastuu siirtyy vastaanottajalle. Laissa ei edellytetä, että ulkoisesti havaittavissa oleva vaurio yksittäistapauksessa myös havaitaan. Vastaanottajan velvollisuutena on suorittaa tavaran ulkoinen tarkastus niin laajasti, että hän saattaa todeta perille tulleen tavaran ulkoisen kunnon.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa rahdinkuljettaja K Oy:lle oli annettu kuljetettavaksi yli 43 tonnia painava murskain, joka ei ole ollut paketissa tai muutoinkaan suojattuna kuljetuksen aikana. Murskain on tuotu vastaanottopaikkaan 23.4.2020 ja jätetty sijaintiinsa sopimuksen mukaisesti siten, ettei murskainta ollut ketään ottamassa vastaan. Murskainta oli alettu valmistella käyttökuntoon seuraavana maanantaina 27.4.2020. Tämä operaatio saattaa lautakunnalle toimitetun selvityksen mukaan kestää useita tunteja. Vauriot havaittiin sen jälkeen kun murskain oli pystytetty työasentoonsa.  Reklamaatio tehtiin osapuolten antaman ilmoituksen mukaan 28.4.2020 vaurioarvioinnin jälkeen.

Tapauksessa on osapuolten kesken riidatonta, että murskaimen vauriot ovat syntyneet kuljetuksen aikana. Kuljetuksessa syntyneitä vaurioita kuvataan seuraavasti: ” jälkimurskausyksikön alimmainen kuljetin viidestä kuljettimesta, ns. purkukuljetin vaurioitui runkonsa puolesta uusinta tai peruskorjauskuntoiseksi.”. Vakuutuslautakunnalle toimitetuista valokuvista ilmenee, että kyseinen murskain on kuljetusasennossaan lähes maavarainen, joten sen pohjan perusteellinen tarkastaminen ennen sen asettamista käyttöasentoonsa ei ole mahdollista. Näin ollen asiassa esitetyn selvityksen mukaan mainitut vauriot ovat piilossa katseilta koneen ollessa kuljetusasennossa. Vakuutuslautakunta katsoo myös, ettei kuljetusliikkeeltä voida ajatella edellytettävän useiden tuntien odotusta laitteen valmistelua varten siten, että sen pohja voidaan tarkastaa. Näin ollen lautakunta katsoo, etteivät murskaimen vauriot ole olleet sillä tavalla ulkoisesti havaittavissa kokonaislaajuudessaan, että niistä olisi tullut reklamoida heti tavaraa vastaanotettaessa.

Selvyyden vuoksi lautakunta toteaa vielä, että joka tapauksessa reklamaatiovelvollisuus on virhekohtainen. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka osa vaurioista olisi ollut ulkoisesti havaittavissa, niin silloinkin piilevän vaurion osalta sovellettaisiin joka tapauksessa sen osalta säädettyä seitsemän vuorokauden reklamaatioaikaa.

Edellä todetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Lautakunta katsoo, että murskaimen suurimmat vauriot eivät olleet näkyvissä tavaroita vastaanotettaessa. Siksi laitteen vaurioista on valitettu laissa asetetussa määräajassa, eikä T Oy ole menettänyt valitusoikeuttaan asiassa.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa vahingon.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Hanén

Jäsenet:
Hirviniemi
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia