Haku

FINE-032448

Tulosta

Asianumero: FINE-032448 (2022)

Vakuutuslaji: Maatilavakuutus

Ratkaisu annettu: 23.03.2022

Öljyvahinko. Työvirhettä koskeva rajoitusehto.

Tapahtumatiedot

Asiakas oli tankannut käynnissä olleen traktorinsa 22.6.2020 puolenyön jälkeen maatilansa polttoainevarastolla. Tankkauksen jälkeen polttoainepumppu oli jäänyt sammuttamatta, minkä asiakas kertoi johtuneen väsymyksestään sekä siitä, että käynnissä ollut traktori oli peittänyt pumpun äänen. Automaattinen tankkauspistooli estää öljyä virtaamasta silloin, kun pistoolin kahvasta ei paineta, mutta pumpun jäätyä päälle oli polttoainepumpun jälkeinen letkuliitos pettänyt yön aikana. Käynnissä ollut polttoainepumppu oli pumpannut säiliön tyhjäksi. Säiliössä oli ollut asiakkaan arvion mukaan noin 2 500 litraa öljyä, josta arviolta 1 000 litraa oli polttoainekatoksen sisällä valuma-altaassa ja loppuosa oli valunut maaperään katoksen ulkopuolelle.

Korvauspäätöksissään 23.6. ja 8.7.2020 vakuutusyhtiö totesi, että polttoainepumppu oli jätetty päälle epähuomiossa, sillä käynnissä olevan traktorin ääni oli peittänyt pumpun äänen. Tankattavan ajoneuvon tulisi aina olla sammutettuna. Näillä perusteilla vakuutusyhtiö katsoi, että vahinko johtui työvirheestä. Virheen kohdistuttua polttoaineen käsittelyyn vakuutuksesta ei korvattu polttoaineen menetystä, mutta polttoainevarastorakennukselle aiheutunut vahinko oli korvattavissa työvirheen seurannaisvahinkona.

Maaperän pilaantumisesta aiheutuneiden kulujen osalta vakuutusyhtiö totesi, että niitä voitiin korvata laajasta maatilavakuutuksesta silloin, kun taustalla on vakuutuksen kohteelle sattunut korvattava esinevahinko. Tässä syynä vahinkoon oli kuitenkin ollut rajoitusehdossa mainittu työvirhe, joten maanpuhdistuskulut eivät tule vakuutuksesta korvattaviksi. Rajoitusehdon maininta virheen seurauksena muulle vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta ei vakuutusyhtiön mukaan soveltunut asiaan, koska maaperä ei ole vakuutuksen kohteena.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Valituksessaan asiakas toteaa suurimman osan vahingon kustannuksista aiheutuneen rakennuksen ulkopuolisen maaperän puhdistamisesta, minkä vakuutusyhtiö on rajannut korvauksen ulkopuolelle. Vahingon syyn asiakas katsoo olevan työvirheen sijaan yllättäen irronneessa letkuliitoksessa.

Vastauksessaan vakuutusyhtiö on kertonut vakuutuksesta korvattavan rakennuksen sisäosien pintapuolisen puhdistuksen sekä valuma-altaaseen valuneen öljyn pumppaamisen takaisin säiliöön. Vahingon yhtiö katsoo aiheutuneen eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta: asiakas jätti polttoainepumpun epähuomiossa päälle; polttoaineletkun klemmareita ei ollut kiristetty tarpeeksi, koska riittävästi kiristetyt klemmarit eivät löysty itsestään; pumppu aiheutti painetta tankkausletkuun, jonka liian löysä liitos irtosi; kukaan ei traktorin sammuttamisenkaan jälkeen huomannut päälle jäänyttä polttoainepumppua.

Vakuutusyhtiön mukaan ajoneuvon moottori tulee sammuttaa tankkauksen ajaksi ja traktorin tankkaaminen sen moottorin käydessä on normaalista poikkeava menettely. Jos polttoainepumppu olisi sammutettu, ei öljyä olisi valunut, vaikka letku olisi irronnut. Esittämillään perusteilla yhtiö katsoo vahingon aiheutuneen työvirheestä, ja että asiassa tehty korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen.

Sopimusehdot

Laajan maatilavakuutuksen 1.1.2020 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 2.3.1 mukaan vakuutuksen kohteena ovat tuotteina ja tarvikkeina muun muassa omaan käyttöön tarkoitetut poltto- ja voiteluaineet säiliöineen.

Ehtokohdan 4.2.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä kyseisissä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset, jos esinevahinko on aiheutunut välittömästi vakuutuksen voimassa ollessa sattuneesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perustella.

Korvauspiirin ulkopuolelle jääväksi vahingoksi kohdassa 4.2.2.3 määritellään valmistusviat ja työvirheet:

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut suunnittelu-, perustus-, asennus- tai rakennustyövirheestä, käyttö-, työ-, laite- tai materiaalivirheestä, valmistusvirheestä, laskenta tai piirustusvirheestä, tai virheellisestä neuvosta korjattavana, huollettavana tai käsiteltävänä olevalle raaka-aineelle, puolivalmisteelle, valmisteelle tai asiakkaan omaisuudelle.

Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet rakennuksen, esineen tai sellaisen osan korjaamisesta, joka on tehty virheellisesti tai virheellisestä materiaalista, ei siinäkään tapauksessa, että syynä olisi ollut laskenta- tai piirustusvirhe, taikka virheellinen neuvo tai ohje tai näistä virheistä rakennukselle aiheutunutta vahinkoa.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin virheen seurauksena muulle vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutunut vahinko.

Maaperälle aiheutuneen vahingon kustannuksista todetaan kohdassa 7.3.3, että vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle sattuneen korvattavan esinevahingon seurauksena vakuutuksenottajan omistaman tai hallitseman kiinteistön maaperän pilaantumisesta aiheutuneet tutkimuskustannukset, puhdistus- tai vaihtokustannukset ja jätteen kuljetus- ja käsittelykustannukset. Edellytyksenä on, että kustannukset ovat syntyneet viranomaisen pakottavasta määräyksestä suoritetuista toimenpiteistä ja, että viranomaisen määräys on annettu viimeistään vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta.

Tässä tarkoitettuja kustannuksia korvataan vahinkoa kohden enintään 200.000 euroa.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse vahingosta, joka on aiheutunut polttoainepumpun jäätyä päälle traktorin tankkauksen jälkeen, minkä seurauksena polttoaineletkun liitos on irronnut ja varastosäiliö tyhjentynyt polttoainevaraston valuma-altaaseen sekä rakennuksen ulkopuolelle. Vakuutusyhtiö on korvannut altaassa olleen öljyn pumppaamisen takaisin säiliöön sekä rakennukselle aiheutuneet vauriot. Sen sijaan maaperän puhdistuskustannuksia vakuutusyhtiö ei ole korvannut ja osapuolten erimielisyys asiassa koskee kyseisten kustannusten korvaamista.

Päätöksensä perusteeksi vakuutusyhtiö on vedonnut valmistus- ja työvirheitä koskevaan rajoitusehtoon. Asiakkaan näkemyksen mukaan kyseessä puolestaan on aiemmin käytössä kestäneen letkun irtoaminen yllättäen.

Vakuutusyhtiön vetoaman rajoitusehdon osalta FINE toteaa, että sanamuotonsa mukaan se koskee korjattavana, huollettavana tai käsiteltävänä olevalle raaka-aineelle, puolivalmisteelle, valmisteelle tai asiakkaan omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja. Tässä tapauksessa vahinko ei ole aiheutunut millekään rajoitusehdossa mainitulle omaisuudelle vaan vakuutuksen kohteena olevalle, asiakkaan omistamalle polttoaineelle, joten FINE katsoo, ettei vakuutusyhtiö voi evätä korvausta rajoitusehdon 4.2.2.3 perusteella.

Maaperän puhdistuskustannusten osalta FINE katsoo niiden aiheutuneen vakuutuksen kohteena olleelle öljylle sattuneen korvattavan esinevahingon seurauksena sen valuttua maaperään. Tällä perusteella myös maaperän puhdistuskulut kuuluvat vakuutuskorvauksen piiriin ehtokohdan 7.3.3 määrittämässä laajuudessa.

Lopputulos

FINE suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan maaperän puhdistuskustannukset vakuutusehtojen mukaisesti.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä Korpelainen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia