Haku

FINE-032427

Tulosta

Asianumero: FINE-032427 (2021)

Asiaryhmä: Luottoasiat

Ratkaisu annettu: 12.05.2021

Onko pankilla oikeus periä asiakkailta korvausta luoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta? Maatilalaina. Korkoputki. Ennenaikainen takaisinmaksu. Purkukustannus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaat ovat ottaneet pankista 20.6.2017 maanhankintaa varten 351.700 euron suuruisen lainan. Lainassa on korkoputki, jonka ylä- ja alaraja on sama eli 1,370 prosenttia. Asiakkaat ovat tiedustelleet pankilta mahdollisuutta maksaa laina ennenaikaisesti pois, jolloin on selvinnyt, että maksusta olisi aiheutumassa noin 30.000 euron suuruinen kulu.

Asiakkaan valitus

Asiakkaiden mukaan he ovat yhtiöittämässä maatilayritystään ja siihen liittyen selvittäneet pankkilainojensa ennenaikaisen maksamisen kuluja. Saamansa vastauksen mukaan kulut olisivat olleet heidän asuntolainan osalta 15.000 euroa ja maa-alueen ostoon tarkoitetun lainan osalta noin 30.000 euroa. Asuntolainan osalta pankki on sittemmin ilmoittanut luopuvansa kyseisestä maksusta, mutta asiakkaina valittajat katsovat olevansa kokonaisuutena kuluttajiin rinnastettava pienyritys, minkä vuoksi myöskään maanhankintalainan poismaksusta ei saisi ylimääräisiä kuluja periä.

Asiakkaiden mukaan heille ei lainaneuvotteluissa eikä myöskään lainaa nostettaessa kerrottu riittävän selvästi ennenaikaisesta poismaksusta aiheutuvasta huomattavasta kulusta, vaan pankin toimihenkilö antoi heidän nimenomaisesta kysymyksestä huolimatta selvästi virheellisen tiedon mahdollisen ennenaikaisen takaisinmaksun kuluista, kun hän kertoi ennenaikaisen maksun aiheuttavan ”vain hieman kuluja”. Asian selvittelyn yhteydessä heille ei myöskään ole toimitettu ymmärrettävää selvitystä perittävän kulun perusteista ja yksityiskohtaista laskelmaa kulujen määrästä.

Asiakkaat katsovat, että pankki ei ole toiminut lainaneuvottelussa Finanssivalvonnan antaman ohjeen mukaisesti, eikä ole siten antanut riittävästi tietoa luoton keskeisistä ehdoista ja ominaisuuksista, eri korkovaihtoehdoista ja -rakenteista, luottosopimuksen kestoon liittyvästä riskistä ja luoton muista erityisistä vaikutuksista ja jättänyt kokonaan kertomatta, että lainan ennenaikainen takaisinmaksu tai lyhennys aiheuttaisi merkittävät ylimääräiset kustannukset. Asiakkaiden näkemyksen mukaan laina on heille Finanssivalvonnan ohjeessa tarkoitetulla tavalla heille suuri, pitkäaikainen ja uudentyyppinen sekä monimutkainen, joten pankin olisi tullut kiinnittää ohjeen mukaisesti erityistä huomiota tietojen antamiseen ja niiden selittämiseen ymmärrettävällä tavalla.

Asiakkaat tuovat esiin myös, että pankin korkoputkeksi nimittämä ehto on tosiasiassa kiinteä korko, koska ”putken” ylä- ja alaraja on sama eli 1,370 % ja mistä syystä sekä lainan viitekorko että marginaali säilyvät samana koko luoton voimassaolon eli 15 vuoden ajan. Asiakkaiden käsityksen mukaan kiinteäkorkoisen lainan osalta lainasopimuksessa ei ole ehtoa, joka velvoittaisi heidät maksamaan ”korkoputken purkukulut” lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta.

Asiakkaat pyytävät, että Pankkilautakunta suosittelee pankkia noudattamaan lainasopimuksen ehtoja ja hyvää pankkitapaa sekä Finanssivalvonnan ohjeita ja hyväksymään heidän pyyntönsä maanhankintalainan ennenaikaisesta maksamisesta ilman ylimääräisten kulujen tai tulonmenetysten korvaamista tai vaihtoehtoisesti ainakin saavansa pankista yksityiskohtaisen selvityksen ja laskelman, jotta he voivat edetä toimintansa yhtiöittämisessä. 

Pankin vastine

Pankki toteaa, että riidanalainen luottosopimus on laadittu kahden elinkeinonharjoittajan välillä käyttäen pohjana pienyrityksen/maatalouden velkakirjaa, jonka erityisehdoissa on sovittu korkoputken käyttäytymisestä tilanteissa, joissa velallinen ja pankki sopivat velan ennenaikaisesta takaisinmaksamisesta tai korkoputkisuojasta luopumisesta.  Pankin mukaan asiakkaiden kanssa käydään ja on tässäkin tapauksessa käyty läpi lainaehdot sekä lainaan mahdollisesti liittyvät suojaukset normaalin toimintatavan mukaan suullisesti ja kirjallisesti. Korkoputken osalta asiakkaille kerrotaan, että purkaminen kesken sen voimassaoloajan voi aiheuttaa kustannuksia ja korkoputkitasot perustuvat markkinakorkoihin ja suojattavan luoton ehtoihin. Asiakkaille kerrotaan myös, että korkoputki päätetään ennenaikaisesti lainan ennenaikaisen takaisinmaksun yhteydessä. Pankki toteaa lisäksi, että asiakkaille on jo lähetetty heidän valituksestaankin ilmenevä selvitys laskentakaavoineen, jolla purkukustannus lasketaan.

Pankki katsoo, että asiakkaat ovat velvollisia maksamaan purkukustannuksen maksaessaan lainan ennenaikaisesti takaisin pankille. Pankki toteaa myös, että vastaavanlaista tilannetta on käsitelty myös jo ratkaisussa PKL 25/11, jossa niin ikään asiakkaiden ja pankin näkemykset lainasopimusta edeltävien keskustelujen sisällöstä erosivat toisistaan, mutta jossa lautakunta totesi asiakkaiden allekirjoituksellaan vahvistaneen tutustuneensa velan yleisiin ehtoihin ja hyväksyvänsä ne, mistä syystä lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittävä korvaus oli ollut asiakkaiden tiedossa ja he olivat hyväksyneet sen.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- luoton velkakirja ja siihen liittyvät yleiset ehdot
- sopimus mainitun velkakirjan ehtojen muuttamisesta
- osapuolten välistä sähköpostikirjeenvaihtoa

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Voidakseen ratkaista osapuolten välisen erimielisyyden, lautakunnan tulee arvioida, onko pankilla oikeus periä asiakkailta näiden luoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta vaatimansa kustannus.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Osapuolten välisessä velkakirjassa ja muutoksen yhteydessä on sovittu, että velan viitekorko on 20.12.2017 lähtien, 19.12.2032 saakka enintään 1,370 % (viitekoron yläraja) ja vähintään 1,370 % (viitekoron alaraja).

Osapuolten välisen velkakirjan erityisehdoissa on sovittu korkoputken käyttäytymisestä tilanteissa, joissa velallinen ja pankki sopivat velan ennenaikaisesta takaisinmaksamisesta tai korkoputkisuojasta luopumisesta. Kyseisen kohdan mukaan:
”Viitekorkoa ei voi vaihtaa korkoputken voimassaoloaikana.
Mikäli pankki ja velallinen sopivat korkoputken voimassaoloaikana koko jäljellä olevan velan ennenaikaisesta takaisinmaksusta tai korkoputkisuojasta luopumisesta, velallinen maksaa pankille velan korkoputkisuojan markkina-arvon, mikäli se on asiakkaalle negatiivinen. Jos velan takaisinmaksu- tai korkoputkisuojasta luopumishetken mukainen korkoputkisuojan markkina-arvo on asiakkaalle positiivinen, pankki palauttaa velalliselle velan korkoputkisuojan markkina-arvon.
Tässä kohdassa tarkoitettu korkoputkisuojan markkina-arvo lasketaan velan jäljellä olevalle pääoman määrälle ja korkoputkisuojan ajalle velan ennenaikaisen takaisinmaksupäivän tai korkoputkisuojasta luopumispäivän jälkeisen pankkipäivän arvon mukaan. Korkoputkisuojasta luopuminen ilman suojatun velan maksamista voidaan tehdä ainoastaan korkokauden vaihtuessa”.

Lisäksi osapuolten luottoon liittyvissä yleisissä ehdoissa on kohta, joka koskee ennenaikaista takaisinmaksua. Sen mukaan:
"Velallinen on velvollinen maksamaan kaikki velkasuhteesta johtuvat maksuvelvoitteensa (mukaan lukien kertyneet korot ja mahdolliset palveluhinnaston mukaiset palkkiot ja maksut) takaisinmaksupäivänä tai pankin ilmoittamassa määräajassa sekä korvaamaan mahdollisesti aiheutuvan jälleenrahoituksen purkukulut ja pankin tuoton menetyksen.”

Asian arviointi

Selvyyden vuoksi lautakunta toteaa, että koska kysymyksessä on kahden elinkeinonharjoittajan välinen ja sen mukaisten ehtojen sisältöinen luottosopimus, niin tapaukseen eivät sovellu kuluttajasuojalain säännökset ja että jopa kyseisten säännöstenkin mukaan tietyissä tilanteissa pankilla on oikeus saada jopa kuluttajilta korvaus luoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta. Myös asiakkaiden esille nostama Finanssivalvonnan ohjeistus koskee tilanteita, joissa asiakas on kuluttaja tai kuluttajaan rinnastettava pienyritys. Tapauksessa asiakkaat eivät ole toimittaneet mitään selvitystä, miksi heidät vastoin aikaisemmin hyväksymäänsä tulisi nyt sopimuksesta johtuvaa riita-asiaa käsiteltäessä rinnastaa kuluttajiin. Edelleen lautakunta toteaa, että luoton suojaaminen korkojen nousua vastaan on mahdollista toteuttaa eri tavoin ja eriasteisena. Tässä tapauksessa osapuolet ovat sopineet käytettävän ns korkoputkea ja määritelleet sen ylä- ja alarajan samalle tasolle.

Pankkilautakunta toteaa asiakkaiden ja pankin kertomusten lainasopimusta edeltävien keskustelujen sisällöstä eroavan toisistaan eikä lautakunnan käytettävissä olevien menetelmin ole mahdollista saada lisäselvitystä asiassa. Lautakunta toteaa kuitenkin asiakkaiden allekirjoituksellaan vahvistaneen tutustuneensa velan yleisiin ehtoihin ja hyväksyvänsä ne. Lautakunta katsoo siten, että lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta mahdollisesti perittävä korvaus on ollut asiakkaiden tiedossa ja he ovat hyväksyneet sen.

Lopputulos

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta katsoo, että pankilla on oikeus periä velan ehtojen mukaisesti asiakkailta vaatimansa kustannus, mikäli asiakkaat maksavat lainan ennenaikaisesti takaisin ja että pankki on toimittanut heille jo asianmukaisen selvityksen kustannuksen muodostumisesta.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Sainio

Jäsenet:
Ahlroth
Atrila
Laine
Pulkkinen

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia