Haku

FINE-032254

Tulosta

Asianumero: FINE-032254 (2020)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 20.11.2020

Kosteudesta aiheutunutta vahinkoa koskeva rajoitusehto.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan parvekkeen oviaukon kohdalta oli valunut sulamisvesiä rakenteisiin kastellen asiakkaan huoneistoa sekä alapuolista huoneistoa. Vahinko huomattiin 19.2.2019. Vahinkokartoitusraportin mukaan terassilaudoitus ja muovimatto muodostavat parvekkeen oven eteen syvennyksen, johon vesi jää makaamaan. Vahingon oli aiheuttanut parvekkeelle kertynyt lumi, joka on sulanut ja patoutunut oviaukkoon ja valunut sieltä pellityksen alle ja eristeisiin. 

Taloyhtiön hallitus on katsonut asiakkaalle 25.6.2019 lähettämässään vahingonkorvausvaatimuksessa, että kosteusvaurio tai epäily kosteusvaurion mahdollisuudesta oli havaittavissa asiakkaan huoneistossa jo ennen kuin vaurioepäily tuli taloyhtiön tietoon. Huoneiston asukas ei ole poistanut selkeästi havaittavissa olevaa lunta tai jäätä parvekkeelta. Lisäksi asukas oli jättänyt matot parvekkeelle talveksi, mikä on osaltaan lisännyt jään ja lumen kertymistä parvekkeelle. Suojasäällä vesi on päässyt parvekkeen ehjän kynnyksen yli niin, että vesi on valunut asiakkaan huoneiston olohuoneen puolelle lattiarakenteeseen ja sitä kautta huoneiston lattian välipohjarakenteeseen kastellen alueita laajasti. Kosteusvauriosta on aiheutunut vauriota asiakkaan huoneiston lisäksi kiinteistön rakenteisiin sekä alapuolella olevaan huoneistoon. Jos asukas olisi puhdistanut vastuulleen kuuluvasti parvekkeelta lumet ja jäät, ei sulamisvesistä olisi ollut vaaraa rakennuksen sisäosille. Taloyhtiön hallitus on katsonut, että asiakas on laiminlyönyt asunto-osakeyhtiölain mukaisen ilmoitus- ja huolellisuusvelvollisuutensa. Näiden laiminlyöntien aiheuttama vesivahinko aiheuttaa haittaa ja vahinkoa yhtiölle ja toiselle osakkeenomistajalle.

Asiakas on hakenut korvausta vastuuvakuutuksestaan huoneistollensa sekä alakerran huoneistolle aiheutuneista vahingoista.

Vastuuvakuutusyhtiö on lausunut korvauspäätöksessään, että hyvän rakennustavan mukaan rakennus on rakennettava siten, etteivät ulkopuoliset sade- ja sulamisvedet pääse rakenteisiin. Vaikka parvekkeelle tulee lunta tai vettä, eivät vedet saa päästä rakenteisiin. Suomen oloissa on tavanomaista, että talvella tulee lunta ajoittain runsaastikin. Osakkaalle se, että lumi sulaessaan pääsee rakenteisiin, on täysin ennalta arvaamatonta, ja vahinko jää näin ollen vastuun ulkopuolelle. Vastuuvakuutuksen rajoitusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoja vakuutetun asunnon pinnoitteille, eli asunnon pinnoitteita ei korvattasi vakuutuksen kautta muutoinkaan. 

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on lausunut valituksessaan, ettei taloyhtiössä ollut annettu ohjeistusta parvekkeiden puhtaanapidosta, ja vaikka olisikin, niitä olisi ollut mahdotonta noudattaa. Parvekkeen ovi avautuu ulospäin, eikä parvekkeella ole katosta. Asiakkaan mukaan lumitöitä on mahdoton tehdä, koska rakenteet ovat sellaiset, ettei parvekkeelle pääse enää talven ensimmäisen lumipyryn ja varsinkaan pakkasen jälkeen oven kautta. Kulku parvekkeelle pitäisi tapahtua nimenomaan oven kautta, eikä olohuoneen ison ikkunan kautta, joka sekin voi olla jäätynyt ja rikkoutumisvaarassa, jos se avataan pakkasella. Asiakas on asunut samassa asunnossa 10 vuotta, eikä vastaavaa ole koskaan ennen tapahtunut. Parvekkeen lattialla olevat puiset ritilät ovat olleet paikoillaan edellisen omistajan lähdettyä. Vastaavia ritilöitä on myös muilla parvekkeilla, vaikkakin kyseiset parvekkeet ovat asiakkaan parvekkeen alapuolella ja siten osittaisessa lumisadesuojassa. Asiakas katsoo, ettei sulamis- tai sadeveden joka tapauksessa pitäisi päästä kynnyksen pellityksen alle ja sitä kautta rakenteisiin. 

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että vahinko seurausta siitä, että sulamisvesi on hyvän rakennustavan vastaisesti päässyt rakennuksen rakenteisiin. Parvekkeiden vedeneristys ja vedenpoistojärjestelmä kuuluvat taloyhtiön vastuulle, eikä osakas ole vastuussa vahingoista, jotka ovat seurausta niissä olevista puutteista ja siitä, että ulkopuolisia sade- ja sulamisvesiä pääsee rakenteisiin kyseisten puutteiden vuoksi.

Lisäksi tapaukseen sovellettavassa vastuuvakuutuksessa on rajoitusehto, joka koskee kosteudesta aiheutuneita vahinkoja. Rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu kosteudesta. Poikkeuksena tähän pääsääntöön ovat sellaiset äkilliset vahingot, joiden syynä on vakuutetun satunnainen tai yksittäinen virhe taikka rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutetun korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti tai odottamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin taikka muutoin toistuviin tapahtumiin. Tapauksessa vahinko on seurausta siitä, että suojasäällä sulamisvesiä on päässyt valumaan vähitellen talon rakenteisiin. Kyseessä ei siten ole vakuutusehtojen tarkoittama äkillinen vahinko, joka olisi seurausta vakuutetun satunnaisesta virheestä, vaan kyse on vakuutuksen rajoitusehdon tarkoittamasta kosteusvahingosta, jota ei ehtojen mukaan korvata vakuutuksesta.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Nyt puheena olevaan vakuutukseen sovellettavien, 1.3.2018 voimaan tulleiden vastuuvakuutusehtojen kohdan 8.1 (Vakuutuksen tarkoitus) mukaan vastuuvakuutuksen tarkoituksena on näiden ehtojen ja Yleisten sopimusehtojen mukaisesti vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvissa tapauksissa
- korvata toiselle aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa
- selvittää vakuutetulle esitettyjen korvausvaatimusten peruste ja määrä
- hoitaa oikeudenkäynti, jos korvausvaatimus joutuu oikeuskäsittelyyn.

Vakuutusehtojen kohdan 8.4.2.10 (Ympäristövahingot sekä kosteudesta ja tulvimisesta aiheutuvat vahingot) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu

- kosteudesta
- sadeveden tai sulamisveden aiheuttamasta tulvimisesta.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on vakuutetun satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti taikka rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutetun korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti tai odottamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin taikka muutoin toistuviin tapahtumiin.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vakuutusyhtiöllä korvausvastuu taloyhtiölle ja osakkaalle aiheutuneesta vahingosta asiakkaan vastuuvakuutuksen perusteella. 

Nyt puheena olevaan vastuuvakuutukseen sisältyvän rajoitusehdon perusteella vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu kosteudesta tai sulamisveden aiheuttamasta tulvimisesta. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on vakuutetun satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti taikka rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutetun korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti tai odottamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin taikka muutoin toistuviin tapahtumiin.

Asiassa esitetyn selvityksen rakennuksen rakenteisiin oli päässyt kosteutta, kun parvekkeella ollut lumi oli sulanut suojasäällä. FINE katsoo, ettei vahingon syyksi ole esitetty mitään satunnaista tai yksittäistä virhettä tai laiminlyöntiä, vaan vahinko on esitetyn selvityksen mukaan aiheutunut, kun lumen poistaminen oli laiminlyöty talvikauden aikana. FINE katsoo lisäksi, ettei vahinko nyt kyseessä olevassa tapauksessa ole aiheutunut äkillisesti, vaan on perustunut vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen, kun sulamisvedet ovat päässeet tunkeutumaan rakenteisiin, mikä huomattiin 19.2.2019. FINE katsoo edellä mainituin perustein, ettei vakuutusyhtiöllä ole korvausvastuuta vastuuvakuutuksen kosteutta koskevan rajoitusehdon perusteella.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa. 

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Nikunlassi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia