Haku

FINE-032179

Tulosta

Asianumero: FINE-032179 (2020)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 14.12.2020

Vakuutusehtojen tulkinta. Matkan peruuntuminen koronaepidemian vuoksi. Kriisiturva.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A:n oli tarkoitus matkustaa Lappiin 26.3. – 2.4.2020. A perui matkansa 16.3.2020 koronavirusepidemian vuoksi. A haki peruutetun mökin vuokrauksesta aiheutuneita kustannuksia korvattavaksi matkavakuutuksen kriisiturvasta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa päätöksen, jossa se toteaa, että tapauksessa sovellettavien vakuutusehtojen mukaan kriisiturvasta korvataan matkan peruuntumisia 14 vuorokautta epidemian alkamisesta. Suomessa epidemia on julistettu alkaneeksi 11.3.2020 ja näin ollen, jotta korvausta voidaan suorittaa kriisiturvan perusteella, A:n matkan olisi tullut alkaa viimeistään 24.3.2020. Koska A:n matka olisi alkanut vasta 26.3.2020. Näin ollen A:n matkan peruuntuminen ei tule matkavakuutuksesta korvattavaksi.

Asiakkaan valitus

A oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan A toistaa vaatimuksensa mökin vuokrakulujen korvaamisesta. A toteaa vielä erikseen, että matkan peruuttaminen oli välttämätöntä siitäkin syystä, että hän kuului ikänsä puolesta siihen ryhmään, joita kehotettiin pysymään kotonaan karanteeninomaisissa olosuhteissa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin sekä toistaa asian tapahtumatiedot ja aiemmissa korvauspäätöksissään lausutun kantansa.

Vakuutusyhtiö toteaa, että vakuutustapahtuma on sellainen tapahtuma, joka on vakuutussopimuksen mukaan tarkoitettu vakuutuksesta korvattavaksi. Vahingon korvattavuus puolestaan edellyttää, että vakuutetulle sattunut vahinko kuuluu jonkin vakuutukseen valitun turvan piiriin ja ettei vahinkoon sovellu mikään rajoitusehto.

Vakuutusyhtiö toteaa, että peruuntumisen syynä ollut matkakohteessa tapahtuva epidemia on alkanut, kun World Health Organization on julistanut pandemian eli maailmanlaajuisen epidemian 11.3.2020. Matkan peruuntuminen Kriisiturvan perusteella on korvattava vakuutustapahtuma kyseisestä päivästä alkaen ja mikäli matkan alkuun on alle 14 vrk, kun epidemia alkaa. Yhtiö toteaa, että tässä tapauksessa A:n matka olisi alkanut 26.3.2020. Matkan olisi kuitenkin tullut alkaa viimeistään 25.3.2020, jotta kyseessä olisi vakuutusehdoissa tarkoitettu korvattava vakuutustapahtuma.

Yhtiö toteaa, että sovellettava vakuutusehto on selkeä ja yksiselitteinen ja sitä tulee tulkita ehdon sanamuodon mukaisesti. Ehdossa on selkeä 14 vuorokauden raja, jona aikana matkan olisi tullut alkaa. Nyt korvattavuuden edellytykset eivät täyty, koska 14 vuorokauden aikaraja on ylittynyt.

Lopuksi yhtiö toteaa vielä, ettei peruuntumista voida korvata myöskään matkavakuutuksen peruuntumisturvan perusteella, koska peruuntuminen ei ole johtunut ehdon mukaisesta vakuutetun tai hänen lähiomaisensa vakavasta, odottamattomasta ja äkillisestä sairastumisesta tai tapaturmasta, joka olisi estänyt matkalle lähdön.

Edellä toteamillaan perusteilla vakuutusyhtiö pitää antamaansa päätöstä edelleen vakuutusehtojen mukaisena.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Käsillä olevassa tapauksessa on riitaa siitä, tuleeko vakuutetun matkan peruuntumisesta aiheutuneet kulut korvata matkustajavakuutuksen kriisiturvasta tai peruuntumisen turvasta.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 3.1.2 mukaan Matkan peruuntuminen korvataan, kun se johtuu vakuutetun tai hänen lähiomaisensa kuolemasta, vakavasta tapaturmasta tai vakavasta, odottamattomasta ja äkillisestä sairastumisesta, joka pakottavasti estää matkalle lähdön. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein. Korvattavia ovat vain sellaiset matkan peruuntumiskulut, jotka vakuutettu on itse velvollinen maksamaan ja, joista ei ole tai ei olisi ollut takaisinsaantioikeutta.

Matkan peruuntuminen korvataan myös silloin, kun peruuntumisen syynä on
- ennen matkan varaamista olleen vakuutetun sairauden äkillinen ja odottamaton paheneminen, joka pakottavasti estää matkalle lähdön
- vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistunut odottamaton, merkittävä taloudellinen vahinko, joka pakottavasti edellyttää vakuutun läsnäoloa vakuutuspaikalla.

Ehtojen kohdan 3.1.7 mukaan Kriisiturvasta korvataan matkan peruuntumisen, keskeytymisen ja psykoterapian kuluja tässä ehtokohdassa kerrotuin edellytyksin. Matkan peruuntuminen ja keskeytyminen korvataan Kriisiturvasta silloin, kun peruuntumisen tai keskeytymisen syynä on matkakohteessa tapahtuva luonnonkatastrofi, epidemia, äkillinen aseellinen selkkaus tai terrorismi.

Matkan peruuntumisen osalta korvauksen maksaminen edellyttää, että matkan alkuun on alle 14 vrk, kun tässä ehtokohdassa mainittu korvaukseen oikeuttava tapahtuma sattuu/alkaa. Lisäksi edellytetään, että matkan tulee olla varattu ja maksettu ennen kyseisen tapahtuman sattumista/alkamista. Korvaukseen sovelletaan ehtokohdan 3.1.2 (matkan peruuntuminen) säännöksiä.

Asian arviointi

Esillä olevassa tapauksessa on kyse siitä, onko vakuutettu A:n matkan peruuntuminen aiheutunut matkustajavakuutuksen ehtojen mukaan korvattavasta syystä.

Vakuutuksen sisällöllinen laajuus määräytyy vakuutussopimuksen ja sen ehtojen perusteella. Vakuutuksesta korvataan lähtökohtaisesti niitä vahinkotapahtumia, jotka vakuutussopimuksen ja -ehtojen mukaan on määritetty korvattaviksi vahinkotapahtumiksi. Sopimusoikeuden periaatteiden mukaan ehtoja tulkitaan sanamuotonsa mukaisesti. Nyt käsiteltävänä olevissa vakuutusehdoissa on lueteltu tyhjentävästi ne tilanteet, joiden perusteella korvataan matkan peruuntumisesta aiheutuneet kulut.

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan A oli matkustamassa Lappiin 26.3. – 2.4.2020, kun hän joutui koronaviruksen vuoksi perumaan matkansa 16.3.2020. A haki korvausta mökin vuokrauksen aiheuttamista kuluista matkavakuutuksestaan. A:n matkavakuutuksen sisältyy tavanomaisen peruuntumisturvan lisäksi ns. Kriisiturva, jonka perusteella on mahdollista saada korvausta esimerkiksi erityisesti silloin, kun matkan peruuntuminen johtuu epidemiasta. Ehtojen mukaan korvattavuuden edellytyksenä on kuitenkin, että matkan alkuun on alle 14 vuorokautta siitä kun epidemia katsotaan alkaneeksi. Tässä tapauksessa A:n matka on peruutettu koronavirus-pandemian vuoksi, jonka WHO on julistanut maailmanlaajuiseksi pandemiaksi 11.3.2020.

Vakuutuslautakunta toteaa, että tilanteissa, joissa vahingon korvattavuus tai vakuutusturvan voimassaolo sidotaan määrätyn aikarajan tai muun aikaedellytyksen täyttymiseen, tulee väistämättä esille myös tapauksia, jotka juuri ja juuri rajautuvat vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan tällaista ehtomuotoilua ei voida pitää kohtuuttomana tai kohtuuttomaan lopputulokseen johtavana. Lautakunta toteaa myös, että tämän tyyppiset tarkat aikamääreet ovat niin ikään tarpeen vakuutukseen liittyvän riskin laskemiseksi ja vakuutustuotteen hinnan määrittämiseksi. Lautakunta toteaa, että nyt käsillä olevassa tapauksessa vakuutuksen kriisiturvan ehto on selkeästi muotoiltu ja että kuvatun kaltaista muotoilua, jossa peruuntumisen korvattavuus sidotaan tiettyyn aikarajaan epidemian alkamisesta, on myös pidettävä varsin ymmärrettävänä ja vakuutuksen korvauspiirin kannalta tarkoituksenmukaisena. Nyt käsillä olevassa tapauksessa A:n matkan olisi ollut tarkoitus alkaa 26.3.2020, eli 15 vuorokauden kuluttua epidemian alkamisesta. Näin ollen lautakunta toteaa, ettei A:n matka ole peruuntuminen ole korvattava kriisiturvan vakuutusehtojen mukaan.

Siltä osin, kun tapauksessa on vaadittu korvausta matkan peruuntumiskuluista vakuutuksen peruuntumisturvasta, lautakunta viittaa aiempaan ratkaisusuositukseensa FINE-029550 (2020) ja toteaa, ettei matkan peruuntuminen koronaepidemian vuoksi rinnastu vakuutusehdoissa lueteltuihin korvattaviin peruuntumistilanteisiin. Ehdoissa edellytetään matkalle lähdön estymistä pakottavasti joko vakuutetun tai hänen matkakumppaninsa sairastumisen, tapaturman tai kuoleman johdosta. Vaikka nyt käsillä olevassa tapauksessa matka on peruuntunut sinänsä aivan ymmärrettävästä syystä, eli koronaepidemian riskiryhmään kuulumisen ja Lapin matkailun sulkemisen vuoksi, ei tällaisen syyn perusteella kuitenkaan voida sovellettavien ehtojen mukaan suorittaa vakuutuksesta korvausta.

Lopputulos

Edellä todetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä ehtojen mukaisena

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros                                           
Sihteeri Hanén

Jäsenet:
Alinentalo-Pelttari
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta