Haku

FINE-032098

Tulosta

Asianumero: FINE-032098 (2020)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 14.12.2020

LVI-liikkeen vastuu. Viemäriliitoksen vuoto. Kuluttajapalvelus. Tuliko viemäriliitoksen vuodosta aiheutunut vahinko korvata LVI-liikkeen vastuuvakuutuksesta?

Tapahtumatiedot

LVI-liike A Oy teki 15.6.2020 B:n vapaa-ajan kiinteistöllä keittiön hanan ja vesilukon sekä astianpesukoneen liitoksen asennustyöt. Kesä-heinäkuun taitteessa 2020 rakennuksessa havaittiin hajuhaittoja, jotka myöhemmin voimistuivat ja paikantuivat astianpesukoneen takaa tuleviksi. Asiaa tutkittaessa 16.7.2020 todettiin, että keittiössä tiskikoneen takana oleva viemäriputken liitos oli jonkin verran irti ja siitä oli päässyt valumaan vettä alapohjaan. Samalla tutkittiin myös rakennuksen muut viemärit ja todettiin, että WC:n lattiakaivon ja pesualtaan viemäriputket olivat irronneet. B:n kotivakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta vahinkoa katsoen, että kyse oli asennusvirheestä aiheutuneesta vahingosta. B esitti tämän jälkeen korvausvaatimuksen A Oy:lle, joka teki vahinkoilmoituksen vastuuvakuutukseensa.

Vakuutusyhtiö totesi korvauspäätöksessään, ettei A Oy ollut sille esitettyjen selvitysten mukaan ollut tehnyt mitään virhettä asennustyössä tai koskenut vuotaneeseen, lattiarakenteissa olleeseen viemäriliitokseen. A Oy:n työntekijä ei ollut voinut nähdä putkikannakkeiden pettämistä lattian läpi ja lattian alla ollut liitos oli voinut irrota jo aikaisemmassa vaiheessa. Yhtiö katsoi, ettei asiassa ollut näytetty, että viemäriliitoksen irtoaminen ja sen aiheuttama vesivahinko olisi ollut seurausta mistään A Oy:n suorittamasta työstä kohteessa. A Oy:lle ei siten syntynyt vahingosta korvausvastuuta, eikä vahinkoa korvattu vastuuvakuutuksesta. Päätös ei muuttunut vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhaussa.

Asiakkaan valitus

B ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta asiassa. B pitää syy-seuraussuhdetta A Oy:n tekemän asennustyön ja vahingon välillä ilmeisenä. Putket ovat toimineet moitteettomasti 20 vuotta ja A Oy:n asennustyön jälkeen ilmenivät ensimmäiset ongelmat.

Putkiasentajan tulisi aina varmistaa viemärin toimivuus siltä alueelta, jossa hän on työskennellyt. Tämä käsittää liitosten tiiviyden, putkien kannakoinnin sekä viemärin toimivuuden tarkastamisen. Tässä tapauksessa ei näin ole toimittu, koska viemäriputken liitäntäputki on tullut altaan alla olevaan kaappiin ja se on ollut selkeästi löysällä. B katsoo, että putkimiesten työskentely sekä vesi- että viemäriputkien kanssa on aiheuttanut viemärin liitäntäputken irtoamisen ja sitä kautta vesivahingon.

Purkutyön yhteydessä liitos ei ole voinut irrota. Kyse ei myöskään ole siitä, että liitos olisi irronnut joskus aikaisemmin, koska tällöin olisi löytynyt merkkejä vanhoista kosteusvaurioista. Rakennuksessa vahingon yhteydessä tehdyt kosteusmittaukset sekä purun yhteydessä tehty tarkastus osoittavat, ettei merkkejä aiemmasta kosteudesta ole, vaan vahinko on tapahtunut äskettäin ja hyvinkin äkillisesti.

B:lle ja hänen puolisolleen vahinko oli monella tapaa ikävä ja harmillinen, etenkin, kun heillä ei ole sen aiheutumiseen osaa eikä arpaa. He kääntyivät A Oy:n puoleen heti ensimmäisten vahinkoa koskeneiden havaintojen jälkeen ja pyrkivät selvittämään, mistä on kyse. Mökki on rakennettu avaimet käteen -periaatteella ja asianmukaiset rakennustarkastukset on tehty. B katsoo edelleen, että suurin vastuu vahingosta on A Oy:llä. Vahingosta aiheutuneet vauriot on nyt korjattu ja kokonaiskustannukset ovat 30.000 euroa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa aiemman kantansa. A Oy:ltä saatujen selvitysten mukaan asentaja on suorittanut normaalin asennuksen, eikä hän ole tällöin havainnut mitään poikkeavaa viemäriputkessa. Jos asennustyössä olisi havaittu jotain poikkeavaa tai löysyyttä putkessa, sen syy olisi selvitetty. Vuotanut liitos on ollut lattiarakenteen sisällä ja tiivistettynä lattiaan. Näin ollen mahdollisesti valmiiksi irrallisena olleen liitoksen havaitseminen ei ole ollut mahdollista, koska siihen ei ole asennustyössä suoraan koskettu.

Jos putkikannakkeet olisivat olleet asianmukaisesti paikallaan A Oy:n suorittaman asennuksen yhteydessä, olisi kannakkeiden tullut kestää kyseinen asennus. Viemärin tai sen liitoksen irtoaminen on voinut tapahtua viemärin muutostöiden seurauksena, mutta todellinen syy irtoamiselle on alkuperäinen asennusvirhe. Yhtiö pitää viemärin irtoamisen todennäköisenä syynä purkutöitä, joita A Oy ei ole kohteessa suorittanut. Purkutyön ovat tehneet asukkaat. Yhtiö katsoo, ettei asiassa ole näytetty, että liitoksen irtoaminen ja sen aiheuttama vesivahinko olisivat seurausta mistään A Oy:n suorittamasta työstä vahinkokohteessa.

A Oy:n suorittamassa palvelussa ei ole ollut kuluttajansuojalain mukaista virhettä. Vuotovahinko on aiheutunut sellaisen liitoksen pettämisestä, joka ei ole ollut toimeksiannon kohteena. A Oy:n mahdollinen korvausvastuu voisi perustua vain siihen, ettei se ole havainnut löysää liitosta putkistossa ja ilmoittanut siitä vahingonkärsineelle. Asennusliikkeellä ei ole velvollisuutta tarkastaa asennustyön yhteydessä putkiston kuntoa kokonaisuudessaan. Kuluttajansuojalain virhesäännökset huomioiden asennusliikkeellä on ainoastaan vastuu ilmoittaa sellaisesta puutteesta putkistossa, josta sen olisi pitänyt olla selvillä ja josta vahingonkärsinyt on perustellusti olettanut saavansa tiedon. Tässä tapauksessa A Oy:n asentaja ei ole havainnut, eikä hänen työnsä laajuus huomioiden ole pitänytkään havaita tällaista toisessa liitoksessa olevaa puutetta. Asennustyön aikana ei ole ilmennyt mitään, mikä olisi viitannut virheelliseen putkiliitokseen muualla putkistossa. Asentaja on suorittanut toimeksiannon mukaisen asennustehtävän huolellisesti. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei A Oy:lle ole syntynyt vahingosta korvausvastuusta. Korvausvastuun puuttuessa vahinko ei ole myöskään A Oy:n vastuuvakuutuksesta korvattava.

Mikäli Vakuutuslautakunta katsoo A Oy:n olevan vahingosta korvausvastuussa ja vahingon vastuuvakuutuksesta korvattava, vakuutusyhtiö varaa vielä itselleen oikeuden ottaa kantaa korvauksen määrään.

Vakuutetun kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutettuna olevalle A Oy:lle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa. A Oy:n puolesta on ilmoitettu lautakunnalle, ettei A Oy:llä ole asiassa lisättävää.  

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on käytössään seuraavat selvitykset:

- B:n valitus Vakuutuslautakunnalle 11.8.2020 ja lisäkirjelmä 30.9.2020
- vakuutusyhtiön vastine 17.9.2020 ja lisävastine 20.10.2020
- A Oy:n ilmoitus lautakunnalle 27.10.2020
- vastuuvahinkoilmoitus 27.7.2020
- korvauspäätös 4.8.2020
- B:n muutoksenhaku (sähköposti) vakuutusyhtiöön 5.8.2020 ja yhtiön vastaus 11.8.2020
- vahinkokartoitusraportti 16.7.2020
- X Oy:n raportti viemäreiden kuvauksesta 16.7.2020 ja lausunto hajuhaitan lähteestä 23.7.2020
- vakuutusyhtiön selvitys vakuutusturvan sisällöstä 29.10.2020
- vakuutusehdot.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko B:n vapaa-ajan kiinteistöllä tapahtunut vesivahinko korvata A Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kuluttajansuojalain (20.1.1978) 8 luvun 12 §:n (5.1.1994/16) mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. (1 momentti) Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Palveluksen tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palveluksen yhteydessä aihetta olettaa. Palveluksen tulee myös vastata laissa, asetuksessa tai viranomaisen päätöksessä asetettuja vaatimuksia. (2 momentti) Jos palvelus poikkeaa siitä, mitä 1–3 momentissa säädetään, siinä on virhe. Todistustaakka siitä, että palvelus on suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti, on toimeksisaajalla. (4 momentti)

Lain 8 luvun 13 §:n (5.1.1994/16) mukaan palveluksessa on myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka toimeksisaaja on antanut palveluksen sisällöstä tai suorituksestaan taikka muista palveluksen laatua tai hyväksikäyttöä koskevista seikoista palvelusta markkinoitaessa tai muuten ennen sopimuksentekoa ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen tilaajan päätöksentekoon. Sama koskee palvelusta suoritettaessa annettuja tietoja, joiden voidaan olettaa vaikuttaneen tilaajan päätöksentekoon. (1 momentti) Palveluksessa on niin ikään virhe, jos toimeksisaaja on laiminlyönyt antaa tilaajalle tiedon sellaisesta 1 momentissa tarkoitetusta seikasta, josta hänen olisi pitänyt olla selvillä ja josta tilaaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon. (3 momentti)

Lain 8 luvun 20 §:n (5.1.1994/16) 1 momentin mukaan tilaajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii palveluksessa olevan virheen vuoksi. Korvausvelvollisuus käsittää virheestä tilaajalle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon sikäli kuin 21 §:stä ei muuta johdu. (…)

Toiminnan vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 5.1 (Mitä toiminnanvastuu korvaa) mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. (…)

Asian arviointi

Kuluttajansuojalain eräitä kuluttajapalvelussopimuksia koskevassa 8 luvussa säädetään vastikkeellisista palveluksista, joita elinkeinonharjoittaja suorittaa kuluttajan eduksi ja jotka koskevat mm. irtaimia esineitä ja rakennuksia. Palvelus on suoritettava sovitun mukaisesti, ammattitaitoisesti ja huolellisesti ja tilaajan edut huomioiden. Jos nämä edellytykset eivät täyty, palvelussa on virhe. Palvelussa on virhe myös, jos se ei vastaa palvelusta annettuja tietoja, tai jos elinkeinonharjoittaja on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuuttaan kuluttajaa kohtaan.

Vahinkokartoitusraportin 16.7.2020 mukaan B:n vapaa-ajan kiinteistöllä on todettu keittiön lattiarakenteessa sijainneen viemäriputken vuoto. Toinen mahdollinen vuoto on todettu pesuhuoneen lattiassa. Vuotovesi on kastellut suurelta alueelta mökin lattiarakenteita. Hajuhaitan syytä selvitelleen X Oy:n lausunnon 23.7.2020 mukaan keittiön viemärin liitosyhde oli auki noin 10 - 20 cm lattian alapuolella. Avonaisesta liitoskohdasta oli valunut vettä rakenteisiin. Syytä liitoksen irtoamiseen ei voitu todeta.

Vakuutuslautakunnan käyttöön toimitetun selvityksen mukaan B:n vapaa-ajan kiinteistö on kesäkuun 2020 alussa liitetty kunnan vesi- ja viemäriverkostoon. Keittiöön on 12.6.2020 asennettu uudet kaapistojen ovet vanhoihin runkoihin, uusi taso ja keittiön allas. A Oy:n toimeksiantona B:n vapaa-ajan kiinteistön keittiössä on ollut hanan, vesilukon ja astianpesukoneen liitoksen asentaminen. Työ ei ole kohdistunut vuotaneeseen, lattiarakenteen sisällä sijainneeseen viemäriliitokseen.

Vakuutuslautakunta toteaa, että viemäriliitoksen irtoamisen syy on jäänyt selvittämättä. Lautakunta toteaa edelleen, ettei A Oy:n sopimuksen mukainen työsuoritus ole kohdistunut kyseiseen viemäriliitokseen eikä selvityksistä ilmene, että kyseisen, lattiarakenteen sisällä sijainneen liitoksen löystyminen olisi ollut tai sen olisi pitänyt olla A Oy:n asentajan havaittavissa. Lautakunnan käytössä olevista selvityksistä ei voida todeta, että viemäriliitoksen irtoaminen ja siitä seurannut vesivahinko olisivat seurausta A Oy:n ja B:n välisen sopimuksen mukaisessa kuluttajapalveluksessa olleesta virheestä. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Korpiola
Karimäki
Rusanen
Sarpakunnas

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia