Haku

FINE-032019

Tulosta

Asianumero: FINE-032019 (2021)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 10.02.2021

Tilisiirto. Suostumus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaat olivat sopineet pankin kanssa 425.000 euron lainasta, jolla oli tarkoitus rahoittaa heidän rakennuttajalta 11.12.2018 ostaman RS-kohteen hankinta. Luoton nostosta ja varojen maksusta oli tehty erillinen sopimus pankin kanssa 14.12.2018 rakennuttajan toimittamien laskujen mukaisesti. Asiakkaat ilmoittivat rakennuttajalle ja pankille 12.4.2019, etteivät halua maksaa laskutettua maksuerää, koska erän maksamisen edellytykseksi määriteltyä perustusten valua ei tuolloin oltu vielä tehty. Ilmoituksesta huolimatta pankki kuitenkin maksoi erän 15.4.2020. Kohteen rakennuttaja ja myös itse asunto-osakeyhtiö on sittemmin asetettu konkurssiin.

Asiakkaan valitus

Asiakkaiden näkemyksen mukaan pankki on toiminut vastoin heidän nimenomaista ilmoitustaan, mistä on seurannut heille 34.511,27 euron vahinko, jolle he vaativat myös viivästyskorkoa 11.2.2020 lukien. Asiakkaiden näkemyksen mukaan osakkeiden arvo on asunto-osakeyhtiönkin merkittävän ylivelkaisuuden vuoksi konkurssihetkellä ollut 0 euroa ja että vahinko on lopullinen, koska kohteen RS-pankki tulee saamaan kiinteistön realisoinnissa koko kauppahinnan.

Pankin vastine

Pankki myöntää toimineensa tapauksessa vastoin asiakkaiden ilmoitusta, mutta katsoo, ettei virheestä ole aiheutunut asiakkaiden esittämää vahinkoa, mikäli kohde on saavuttanut erälle asetetun valmiusasteen ennen rakennuttajan konkurssia 24.1.2020. Pankki toteaa, että asiakkaat eivät ole toimittaneet asiasta mitään selvitystä, mutta sen näkemyksen mukaan vahinko voisi korkeintaan olla asiakkaiden erän ennenaikaisesta maksusta aiheutunut korkokulu.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- asuinhuoneiston kauppakirja 11.12.2018
- sitoumus/valtakirja maksuerien maksamiseen 14.12.2018
- käräjäoikeuden päätös asunto-osakeyhtiön konkurssiin asettamisesta 29.5.2020
- pankin ja asiakkaiden välistä sähköpostikirjeenvaihtoa
- asiakkaiden ja rakennuttajan välistä sähköpostikirjeenvaihtoa

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen riitaisuuden ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, onko pankilla ollut asianmukainen peruste laskun maksamiseen.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 38 §:n mukaan maksutapahtuma saadaan toteuttaa vain maksajan suostumuksella. Maksutapahtumaa pidetään oikeudettomana, jollei maksaja ole antanut siihen suostumustaan sovitulla tavalla.

Maksaja voi peruuttaa suostumuksensa 40 §:ssä tarkoitettuun ajankohtaan saakka. Tätä koskevat säännökset ovat lain 7 §:n mukaan kuluttajan hyväksi pakottavia.

Lain 40 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä ei voi peruuttaa maksutoimeksiantoa sen jälkeen, kun maksajan palveluntarjoaja on vastaanottanut sen, jollei 2–4 momentista muuta johdu.

Jos maksupalvelun käyttäjä ja hänen palveluntarjoajansa ovat sopineet maksutoimeksiannon toteuttamisen aloittamisesta tiettynä päivänä tai tietyn ajan kuluttua taikka sinä päivänä, jona maksaja on asettanut varat palveluntarjoajan saataville, maksupalvelun käyttäjä voi peruuttaa toimeksiannon viimeistään kyseistä päivää edeltävänä työpäivänä.

Jos maksutapahtuma käynnistetään maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan välityksellä, maksaja ei voi peruuttaa maksutoimeksiantoa sen jälkeen, kun suostumus maksutapahtuman käynnistämiseen on annettu maksutoimeksiantopalvelun tarjoajalle. Jos maksutapahtuma on maksunsaajan käynnistämä tai hänen välityksellään käynnistetty, maksaja ei voi peruuttaa maksutoimeksiantoa sen jälkeen, kun toimeksianto tai maksajan suostumus maksutapahtuman toteuttamiseen on annettu maksunsaajalle. Suoraveloitusta koskevan toimeksiannon maksaja voi kuitenkin peruuttaa viimeistään sitä päivää edeltävänä työpäivänä, jona varat on sovittu veloitettaviksi. (14.12.2017/898)

Edellä 1–3 momentissa tarkoitetun ajankohdan jälkeen maksutoimeksianto voidaan peruuttaa vain, jos maksupalvelun käyttäjä ja asianomaiset palveluntarjoajat niin sopivat. Edellä 3 momentissa tarkoitetussa tapauksessa edellytyksenä on lisäksi, että maksunsaaja suostuu toimeksiannon peruuttamiseen. (14.12.2017/898) --

Maksupalvelulain 63 §:n mukaan jos maksutapahtuma on toteutettu oikeudettomasti eikä 62 §:stä muuta johdu, palveluntarjoajan, jonka asiakkaan varoja on käytetty maksutapahtuman toteuttamiseen, on välittömästi ja viimeistään seuraavana työpäivänä siitä, kun se havaitsi maksutapahtuman tai sille ilmoitettiin maksutapahtumasta, palautettava maksutapahtuman rahamäärä asiakkaalleen tai palautettava tämän maksutili siihen tilaan, jossa se olisi ollut ilman veloitusta.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta, jos palveluntarjoajalla on perusteltu syy epäillä tahallista väärää ilmoitusta tai muuta sellaista petollista menettelyä ja palveluntarjoaja ilmoittaa tästä sekä epäilyksen syistä kirjallisesti Finanssivalvonnalle.

Maksutilin hyvityksen arvopäivän on oltava viimeistään se päivä, jona oikeudettoman maksutapahtuman rahamäärä veloitettiin.

Maksupalvelulain 62 §:ssä säädetään maksupalvelun käyttäjän vastuusta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä.

Pankin ja asiakkaiden välisen sopimuksen mukaan asiakkaat sitoutuvat ilmoittamaan pankille tietoonsa tulleesta mahdollisesta rakennustöiden viivästymisistä tai muista syistä, joiden perusteella maksuja ei suoriteta RS-kauppakirjan mukaisessa aikataulussa.

Asian arviointi

Tapauksessa asiakkaiden ja pankin välillä on ollut kirjallinen sopimus RS-maksuerien maksamisesta.

Asiakkaat ovat ilmoittaneet pankille sähköpostitse 12.4.2019, että eivät halua maksaa seuraavaa RS-maksuerää, mistä huolimatta pankki on kuitenkin sen 15.4.2019 asiakkaiden tililtä maksanut. Lautakunta toteaa, että asiakkaiden ilmoituksen johdosta pankilla ei ole ollut voimassa olevaa asiakkaiden suostumusta maksuun toteuttamiseen. Tämän vuoksi maksua on pidettävä oikeudettomana ja pankin on palautettava sen määrä asiakkaiden tilille.

Lopputulos

Lautakunta suosittaa, että pankki palauttaa asiakkaille näiden vaatimuksen mukaisesti 34.511,27 euroa ja sille viivästyskorkoa 11.2.2020 lukien.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Sainio

Jäsenet: Ahlroth, Atrila, Laine, Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia