Haku

FINE-032009

Tulosta

Asianumero: FINE-032009 (2021)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 31.03.2021

Lakipykälät: 69

Myrskyvahinko. Näyttö tuulen nopeudesta. Peruskotivakuutus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan 2.5.2020 tekemän vahinkoilmoituksen mukaan hän oli mökillä käydessään huomannut, että tuuli oli repinyt mökin rannan puoleisen terassin katon aluskatteet irti. Mökillä oli ollut kattoremontti menossa. Asiakas oli käynyt mökillä edellisen kerran 23.3.2020. Vahinkotarkastuksessa 7.5.2020 todettiin, että myrsky oli repinyt kattohuopaa irti n. 15 m2 alueelta, jolloin sadevesi oli päässyt kastelemaan kattoa, lattiaa ja seinää sekä irtaimistoa. 

Vakuutusyhtiö antoi 14.5.2020 kielteisen päätöksen vedoten Ilmatieteen laitoksen kahden lähimmän säähavaintoaseman puuskatuulilukemiin 23.3.–2.5.2020 välisenä aikana. Näillä säähavaintoasemilla oli tällä aikavälillä mitattu enimmillään 16,1 m/s ja 16,8 m/s puuskatuulen nopeudet. Peruskotivakuutuksen vakuutusehtojen mukaan korvattiin myrskyn aiheuttama vahinko, kun puuskatuulen nopeus on ollut vähintään 21 m/s.

Asiakas haki vakuutusyhtiön päätökseen muutosta todeten, että kumpikin säähavaintoasema sijaitsee yli 30 kilometrin päässä vahinkopaikasta, eivätkä niiden olosuhteet ja ympäristö vastaa vahinkopaikan olosuhteita. Säähavaintoasemien lukemat eivät olleet vertailukelpoisia vahinkopaikan olosuhteisiin. Asiakas piti todennäköisenä, että vahinkokohteen rakennuksen ilmansuunta ja esteetön avovesi huomioiden puuskatuulen nopeus oli ylittänyt 21 m/s. Vakuutusyhtiö toisti kielteisen kantansa päätöksessään 27.5.2020.

Asiakas toimitti vakuutusyhtiöön vielä lausunnot huopakatteen asennuksesta ja tuulenkestävyysominaisuuksista. Asiakkaan toimittamassa lausunnossa todettiin, että laskennallisen tuulen aiheuttaman kermin kiinnitystarpeen sekä testituloksen naulauskestävyyden pohjalta on hyvin todennäköistä, että tuulen nopeus on ylittänyt arvon 21 m/s. Vakuutusyhtiö vetosi edelleen mitattuun tuulennopeuteen.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas pyytää FINEn ratkaisusuositusta asiasta. Tuulen voimakkuuden on osoitettu ylittäneen 21 m/s tavarantoimittajan ja rakennusinsinöörin antamilla lausunnoilla. Säähavaintoasemien mittaustulokset ovat vertailukelvottomia vahingon kohteeseen nähden etäisyyksiensä ja sijaintinsa puolesta. Asemat ovat miehittämättömiä ja mittausajat epätarkkoja. 

Asiakas on lisäkirjelmissään toimittanut lisätietoa vahingoittuneen rakennuksen sijoittumisesta. Eri suuntaisten rakennusten katto ei vaurioidu lounaasta päin käyvästä tuulesta. Mökin edessä on etelän ja lounaan suuntainen yli yhdeksän kilometrin avonainen järvisola. Sola kapenee paikoin noin 300 metriä leveäksi tuulitunneliksi. Vahinkohetkellä järvenselkä on ollut kirkkaalla jäällä, eli tuulen virtaukselle ja sen maksiminopeudelle hyvin otollinen. Aluskermi ja uusi aluslaudoitus on asennettu rakennukseen lokakuussa 2019. Aluskermin asennuksen suorittamisesta oikein on toimitettu lausunto. Kiinteistöllä ei ole havaittu yhtään myrskyn johdosta kaatunutta tai katkennutta puuta vuodesta 1982 lähtien. Asiakas katsoo vahingon aiheutuneen tuulesta, tuulen puuskasta tai syöksyvirtauksesta. Asiakas on toimittanut lisäksi artikkelin rakenteiden tuulikuormista ja niiden määrittämisestä tuulitunnelissa.

Vakuutusyhtiö viittaa 14.5.2020 annettuun korvauspäätökseen sekä toteaa, että kahden lähimmän säähavaintoaseman suurimmat mitatut puuskatuulennopeudet ajanjaksolla 23.3.–2.5.2020 ovat olleet 17,6 m/s ja 16,3 m/s. Peruskotivakuutuksessa korvattavuuden edellytyksenä on Ilmatieteen laitoksen mittausasemalla mitattu vähintään 21 m/s puuskatuulen voimakkuus. Asiakkaan mökki on sijainnut kartan perusteella niin, että terassi on etelään päin. Kovimpien puuskatuulien suunta ei ole ollut etelästä, vaan lounaasta. Mökin kattoremontti oli keskeneräinen ja katolta puuttui varsinainen vesikate. Asiakas ei ole ilmoittanut muista vaurioista vahinkopaikalla tai sen ympäristössä. Jos puuskatuuli olisi ollut vähintään 21 m/s tai paikalla olisi ollut syöksyvirtaus, se olisi aiheuttanut lähiympäristöön puille tai rakennuksille myös muuta vahinkoa. Vakuutusyhtiö katsoo, että asiakas ei ole näyttänyt rakennukselle ja siinä olleelle irtaimistolle tapahtuneen vakuutusehdoissa korvattavaksi määriteltyä myrskyvahinkoa.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutussopimuslain 69 § mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Peruskotivakuutuksen 1.5.2019 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan F22.1.10 Myrsky tai rakeet mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut, kun myrsky tai rakeet ovat rikkoneet rakennusta tai rakennusta ja siinä olevaa irtaimistoa. 

Ulkopuoliselle seinänpäällykselle tai ikkunalle, ovelle, antennilaitteelle tai piha-alueella oleville kiinteille tavanomaisille rakenteille aiheutunut vahinko korvataan vain, jos sen on aiheuttanut myrskyn kaatama puu tai myrskyn irrottama muu esine. 

Myrskyllä tarkoitetaan myrskytuulta, kun Ilmatieteenlaitos on mitannut puuskatuulen nopeudeksi vähintään 21 m/s.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys asiakkaan mökin kärsimien vahinkojen korvattavuudesta. Huvilarakennus ja huvilairtaimisto ovat olleet vakuutettuina perustasoisella kotivakuutuksella, jonka vakuutusehtojen mukaan myrskyn aiheuttama vahinko korvataan silloin, kun Ilmatieteen laitos on mitannut puuskatuulen nopeudeksi vähintään 21 m/s. Vakuutusyhtiö on kieltäytynyt korvaamasta vahinkoa vedoten kahden lähimmän Ilmatieteen laitoksen säähavaintoaseman mittaustuloksiin. 

Voimassa olevan oikeuden mukaan näyttövelvollisuus korvattavan vahinkotapahtuman aiheutumisesta on korvausta hakevalla. Tässä tapauksessa korvattavuuden edellytyksenä on Ilmatieteen laitoksen mittauksilla todettu vähintään 21 m/s puuskatuulen nopeus. 

Asiakkaan näkemyksen mukaan tapauksessa on osoitettu tuulennopeuden olleen yli 21 m/s. Asiakas on esittänyt näkemyksensä tueksi selvitystä mökin sijainnin ja maaston eroista mittausasemiin nähden sekä laskelmiin siitä, millaisen voiman katon kermi vaatisi irrotakseen alustastaan.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan suurimmat vahinkopaikkaa lähimmillä säähavaintoasemilla mitatut puuskatuulennopeudet ovat vahingon sattumisajankohtana olleet 17,6 m/s ja 16,3 m/s. FINE katsoo, että asiakkaan toimittama rakennetekninen kestävyysarvio perustuu lähinnä teoreettisiin mittasuhdetietoihin, eikä siinä ole huomioitu tai voitukaan huomioida mökin yksilöllistä rakennustapaa tai kuntoa. FINEn näkemyksen mukana arvio ei siten osoita nyt vaurioituneen kattorakenteen tosiasiallista kestävyyttä tai vahinkopaikalla vallinnutta tuulennopeutta. Vahinkopaikalla ei ole havaittu myöskään sellaisia puustolle tai rakennuksille aiheutuneita vaurioita, jotka tuulennopeutta koskevien mittaustulosten ohella voisivat osoittaa korvaukseen oikeuttavan tuulennopeuden olleen vahingon syynä. Näillä perusteilla FINE katsoo, ettei tapauksessa ole osoitettu vahingon aiheutuneen vakuutusehtojen mukaiset edellytykset täyttävästä myrskytuulesta. 

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Siirala
Esittelijä Salo

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia