Haku

FINE-031943

Tulosta

Asianumero: FINE-031943 (2020)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 14.12.2020

Auton vaurioituminen pysäköintialueella. Liikkeenharjoittajan vastuu. Tuottamus. Vahingon määrä. Vapaaehtoisesta autovakuutuksesta maksetut korvaukset. Vahinkojenhoitosopimus. Vakuutuslautakunnan toimivalta. Ylittikö vahingon määrä vakuutetun omavastuuosuuden?

Tapahtumatiedot

A:n auto vaurioitui 1.4.2020 osuuskunta B:n liikepaikan pysäköintialueella, kun ostoskärrykatoksessa kiinnittämättä ollut ostoskärry lähti liikkumaan itsekseen ja törmäsi A:n autoon. Osuuskunta B teki asiassa vahinkoilmoituksen vastuuvakuutusyhtiölleen.

Vakuutusyhtiö katsoi korvauspäätöksessään, ettei osuuskunta B:lle ollut syntynyt asiassa vahingonkorvausvastuuta. Valvontakameratallenteen perusteella kärry oli lähtenyt kärrykatoksesta liikkeelle toisen asiakkaan toiminnan johdosta. Vahinko ei ollut seurausta osuuskunta B:n tai sen henkilökunnan virheellisestä tai huolimattomasta menettelystä. Vahinko ei myöskään ollut osuuskunta B:n ennakoitavissa. Koska korvausvastuuta ei yhtiön näkemyksen mukaan ollut syntynyt, vahinkoa ei korvattu vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta asiassa. A pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä virheellisenä. Yhtiö on katsonut, että vahinko olisi aiheutunut kaupan asiakkaan virheellisestä toiminnasta lasten autokärryn palauttamisen suhteen. Tosiasiassa kyseinen asiakas on toiminut täysin osuuskunta B:n käytössä olleen toimintamallin mukaisesti ja auton vahingot aiheutti ostoskärrykatoksesta valumaan lähtenyt toinen irrallinen ostoskärry. A katsoo, ettei osuuskunta B ole selvittänyt, millä tavalla se huolehtii turvallisuudesta pysäköintialueella.

Siltä osin, kuin vakuutusyhtiö on Vakuutuslautakunnalle antamassaan vastineessa katsonut vahingon määrän jäävän alle osuuskunta B:n omavastuuosuuden, A toteaa, että vahinkoa on aiheutunut sekä A:lle että hänen omalle vakuutusyhtiölleen, joka on maksanut korvauksia vapaaehtoisesta autovakuutuksesta. Ajoneuvon korjauskustannukset ovat olleet 1.353,31 euroa, mistä A itse on maksanut omavastuuosuuden 400 euroa ja vapaaehtoisen autovakuutuksen myöntänyt vakuutusyhtiö 953,31 euroa. Auton korjaamolle viemiseen ja sieltä noutoon liittyviä matkakuluja on korvattu samasta vakuutuksesta A:lle 44,15 euroa. Lisäksi A on auton korjauksen ajan ollut kolmen päivän ajan estynyt käyttämästä autoaan, mitä vastaava seisontapäiväkorvaus on liikennevahinkolautakunnan normien ja ohjeiden mukaan 23,60 euroa päivässä, yhteensä 70,80 euroa. A vaatii osuuskunta B:n vastuuvakuutuksesta korvausta yhteensä 1.468,26 euroa, mistä vapaaehtoisen autovakuutuksen myöntäneen yhtiön korvaama osuus tulee maksaa tälle yhtiölle.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että A:lle on aiheutunut tapahtuneesta vahingosta kustannuksina vapaaehtoisen autovakuutuksen omavastuuosuus sekä bonusmenetys. Yhteensä vahingon intressi on A:n osalta noin 500 euroa. Tämä määrä jää alle vakuutuksen omavastuuosuuden. Yhtiö katsoo, että A voi pyytää Vakuutuslautakunnalta ratkaisusuositusta vain siltä osin, kuin hänelle itselleen on aiheutunut vahinkoa.

Koska vahinko jää alle osuuskunta B:n omavastuuosuuden, se on käsitelty osuuskunta B:n ja vakuutusyhtiön välisen palvelusopimuksen perusteella. Yhtiö toteaa, ettei Vakuutuslautakunta sen tiedon mukaan ole käsitellyt tämän tyyppisiä asioita.

Yhtiö pitää ratkaisuaan asianmukaisena ja vakuutusehtojen ja palvelusopimuksen mukaisena.

Vakuutetun kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutettuna olevalle osuuskunta B:lle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa. Osuuskunta B:n puolesta on ilmoitettu lautakunnalle, ettei osuuskunta B:llä ole asiassa lisättävää.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on ensinnäkin kysymys Vakuutuslautakunnan toimivallasta asiassa.

Mikäli lautakunta katsoo olevansa asiassa toimivaltainen, ratkaistavana on kysymys siitä, tuleeko A:n auton vaurioituminen korvata osuuskunta B:n vastuuvakuutuksesta.

Sovellettavat vakuutusehdot

Vakuutusturvaluettelon 5.2.2020 mukaan osuuskunta B:n toiminnan vastuuvakuutuksen omavastuu on 1.000 euroa.

Toiminnan vastuuvakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2016 alkaen) kohdan 1 (Korvattavat vahingot) mukaan toiminnan vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, kun

- vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta
- vahinko on todettu vakuutuskauden aikana ja
- vahinko koskee voimassaoloalueella siihen kuuluvissa maissa voimassa olevan oikeuden mukaan käsiteltäviä korvausvaatimuksia.

Vastuuvakuutusten yhteisten ehtojen (voimassa 1.1.2014 alkaen) kohdan 5.3.5 (Omavastuu) mukaan omavastuu on vakuutussopimukseen merkitty rahamäärä ja/tai prosenttiosuus, josta vakuutettu kussakin vastuuvakuutuksesta korvattavassa vahingossa itse vastaa. Kun vakuutetulle esitetyn korvausvaatimuksen määrä on pienempi kuin omavastuu, vakuutetulla ei ole vastuuvakuutusturvaa. (…)

Asian arviointi

Vakuutuslautakunnan toiminnassa noudatettavan finanssialan sopimuspohjaisen asiakasorganisaation (FINE) ohjesäännön 6 §:n mukaan Vakuutuslautakunta antaa ratkaisusuosituksia vakuutuksenottajan, vakuutetun, vahingonkärsineen, edunsaajan tai asianomaisen vakuutusyhtiön lautakunnalle esittämistä vakuutussuhteeseen liittyvistä, lain ja vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista koskevista erimielisyyksistä.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa asiaa on vakuutusyhtiön ilmoituksen mukaan käsitelty yhtiön ja osuuskunta B:n välisen vahinkojenhoitosopimuksen nojalla. Vahinkojenhoitosopimuksella tarkoitetaan järjestelyä, jossa vakuutusyhtiö alle omavastuun jäävissä tapauksissa selvittää vahinkotapahtuman, maksaa mahdolliset korvaukset ja perii sopimuskumppaniltaan maksamansa määrät takaisin, tai kielteisissä korvausratkaisuissa ottaa kantaa vakuutetun korvausvastuuseen, vaikka omavastuu ei ylitykään. Vakuutuslautakunta on aiemmassa käytännössään (esimerkiksi VKL 648/14) katsonut, ettei korvauserimielisyys tällaisissa tapauksissa perustu vakuutussuhteeseen, vaan edellä kuvatun kaltaiseen hoitosopimukseen. Lautakunta on näissä tapauksissa katsonut, ettei sillä ole toimivaltaa käsitellä asiaa.

A on esittänyt, että vahingon määrä ylittää osuuskunta B:n omavastuuosuuden, koska siinä tulee huomioida myös A:lle vapaaehtoisen autovakuutuksen myöntäneen yhtiön osuus vahingosta. A:lle itselleen on aiheutunut vahingosta kuluja yhteensä 470,80 euroa (vapaaehtoisen autovakuutuksen omavastuuosuus 400 euroa sekä seisontapäiväkorvaus korjausajalta 70,80 euroa).

Vahingonkorvaus- ja vakuutusvelkojen yhteydessä sovelletaan niin sanottua rikastumiskiellon periaatetta, jonka mukaan vahingonkärsijän ei kuulu vahinkotapahtuman kautta päästä parempaan asemaan, kuin mihin hän olisi päässyt ilman vahinkotapahtumaa. Jos vahingonkärsijällä on mahdollisuus saada vahinkonsa katetuksi paitsi vaatimalla korvausta vahingonaiheuttajalta myös vakuutuksesta tai muulla tavoin, vahingonkärsijä saa yleensä valita, keneltä hän suorituksen vaatii. Sikäli kuin vahingonkärsijä ottaa vastaan muita korvauksia, hänen oikeutensa saada vahingonkorvausta pääsääntöisesti supistuu samassa laajuudessa.

Vakuutuslautakunta toteaa, että A:n oikeus vaatia kärsimästään vahingosta korvausta väitetyltä vahingonaiheuttajalta eli osuuskunta B:ltä on lakannut siltä osin, kuin hän on jo saanut vahingosta korvausta vapaaehtoisesta autovakuutuksesta. Näin ollen A:n intressi asiassa on lautakunnalle esitetyn selvityksen mukaan 470,80 euroa, mikä jää alle osuuskunta B:n vastuuvakuutuksen omavastuuosuuden. Kyse ei näin ollen ole vakuutussuhteeseen perustuvasta erimielisyydestä, vaan A:n ja osuuskunta B:n välisestä, vahingonkorvausta koskevasta riita-asiasta. Vakuutuslautakunnalla ei ole asiassa toimivaltaa. Tämän tyyppisiä riita-asioita voidaan käsitellä tuomioistuimessa, minkä lisäksi A voi halutessaan selvittää, onko kuluttajariitalautakunta asiassa toimivaltainen.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei anna ratkaisusuositusta asiassa.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Alinentalo-Pelttari
Korpiola
Rusanen
Sarpakunnas

Tulosta