Haku

FINE-031906

Tulosta

Asianumero: FINE-031906 (2021)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 04.05.2021

Oikeusturvavakuutus. Liittyykö liikennevakuutuspäätöksen ansiomenetystä koskeva riita-asia asiakkaan työhön, kun liikennevahinko on tapahtunut työajossa. Ehtojen tulkinta.

Tapahtumatiedot

Asiakas on hakenut kotivakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta oikeusturvaetua liikennevakuutuskorvauspäätöksen riitauttamiseen. Asiakkaalle oli sattunut liikennevahinko asiakkaan ollessa työajossa eläinlääkintäajoneuvolla. Asiakas on tyytymätön liikennevakuutuksesta korvattavaan ansionmenetykseen ja asiakas aikoo riitauttaa kyseisen liikennevakuutuskorvauspäätöksen.

Vakuutusyhtiö ei ole myöntänyt asiassa oikeusturvaetua. Vakuutusyhtiön 25.6.2020 ja 23.7.2020 antamien korvauspäätöksien mukaan vakuutuksesta ei korvata asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja asiassa, joka liittyy vakuutetun nykyiseen tai aiempaan työhön. Vakuutusyhtiön oikeusturvavakuutuspäätöksen mukaan liikennevakuutuskorvauspäätös perustuu työajossa sattuneeseen liikennevahinkoon. Vakuutusyhtiön mukaan, koska asia liittyy työhön, ei vakuutusyhtiö korvaa asianajo-ja oikeudenkäyntikuluja asiassa.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii oikeusturvaedun myöntämistä. Asiakkaan asiamiehen mukaan vakuutusyhtiön vetoamalla rajoitusehdolla on tarkoitettu suljettavaksi pois vain työsuhteeseen liittyvät riidat sekä vakuutusoikeuteen vietävät työtapaturmariidat. Valituksen mukaan kaikilla vakuutusyhtiöillä on samanlaiset ehdot ja ehtokohdan tulkinta on asiakkaan asiamiehen mukaan täysin selvä ja vakiintunut.  Valituksen mukaan liikennevakuutuksesta maksettavaa ansionmenetystä koskeva riita-asia on tavanomainen, yksityiselämää koskeva riita-asia, joka on saatettavissa käräjäoikeuteen, eikä merkitystä ole sille, että liikennevahinko on sattunut työmatkalla ja on myös työtapaturma. Valituksen lisäkirjelmässä asiakkaan asiamies toteaa lisäksi, että määritelmällä "liittyä" ei suinkaan tarkoiteta mitä tahansa työhön liittyvää asiaa.

Vakuutusyhtiö on vastineessaan toistanut kielteisen kantansa korvattavuuteen ja viittaa 25.6.2020 ja 23.7.2020 annettuihin korvauspäätöksiin.  Vakuutusyhtiön vastineen mukaan liikennevahinko ei ole sattunut vapaa-ajalla, jolloin se voitaisiin katsoa yksityiselämään liittyväksi asiaksi. Liikennevahinko on tapahtunut vakuutetun työtehtävässä työajalla vakuutetun ollessa eläinlääkintäautolla liikkeellä työhön liittyvässä ajossa.  Vakuutusyhtiön mukaan asiakkaan vahinkohetkellä tekemään eläinlääkärin työhön on saadun selvityksen perusteella liittynyt liikkuminen eläinlääkintäajoneuvolla. Lisäksi vakuutusyhtiön mukaan ensisijainen korvauskäsittely on tässä asiassa tapahtunut työtapaturmavakuutuksessa.

Vakuutusyhtiön mukaan liikennevahinko liittyy rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla loogisesti vakuutetun työhön ja liikennevahingon perusteella esitettävillä korvausvaatimuksilla on näin loogisesti todettavissa oleva yhteys vakuutetun työhön. Vakuutusyhtiö viittaa myös vakuutuksen ehtoihin, joiden mukaan kotitalouden oikeusturvavakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei makseta korvausta asiassa, josta vakuutetulle aiheutuvat kustannukset korvataan moottoriajoneuvovakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Sovellettavien oikeusturvavakuutuksen vakuutusehtojen, voimassa 1.3.2018 alkaen, kohdan 9.1 (vakuutuksen tarkoitus) mukaan oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on näiden ehtojen ja Yleisten sopimusehtojen mukaisesti korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 9.4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa. Vakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa.

Vakuutusehtojen kohdan 9.3 mukaan vakuutettu voi käyttää vakuutusta Suomessa tai muissa Pohjoismaissa syntyneissä vakuutustapahtumissa, jotka voidaan välittömästi saattaa Suomessa käsiteltäväksi käräjäoikeudessa tai vastaavassa pohjoismaisessa tuomioistuimessa. Lisäksi edellytetään, että ne seikat, joihin vakuutustapahtuma perustuu, ovat syntyneet Pohjoismaiden alueella. Vakuutuksesta ei korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnollissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa, ympäristölupavirastossa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Vakuutuksesta ei myöskään korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa tai Euroopan unionin tuomioistuimessa.

Vakuutusehtojen kohdan 9.5 (vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset) alakohdan 2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi.

Vakuutusehtojen kohdan 9.5 alakohdan 18 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, josta vakuutetulle aiheutuvat kustannukset korvataan vastuuvakuutuksesta tai moottoriajoneuvo- tai venevakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, liittyykö asiakkaalle työajossa tapahtuneen liikennevahingon liikennevakuutuspäätöksen ansiomenetystä koskeva riita-asia rajoitusehdon mukaisesti vakuutetun työhön.

FINE toteaa, että oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja siinä laajuudessa kuin vakuutukseen sovellettavassa vakuutussopimuksessa ja sen vakuutusehdoissa on määrätty. Vakuutussopimus ehtoineen voi sisältää myös vakuutusyhtiön korvausvelvollisuutta rajaavia ehtoja. Jos asiassa on kysymys rajoitusehdolla vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle rajatusta asiasta, vakuutusyhtiöllä ei ole velvollisuutta myöntää asiaan oikeusturvaetua, vaikka muut korvattavuudelle asetetut edellytykset täyttyisivät.

Käsiteltävänä olevien vakuutusehtojen kohdan 9.1 mukaan vakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa. Vakuutuksen rajoitusehtojen kohdan 9.5 alakohdan 2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy vakuutetun työhön.

FINE toteaa, että kotivakuutukseen liitetyt oikeusturvavakuutukset ovat tavanomaisesti sellaisia, että ne on tarkoitettu käytettäväksi yksityiselämään liittyviin riitoihin, ja myös nyt käsiteltävänä olevien ehtojen mukaan vakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa. Vakuutusehtojen kohdan 9.5 alakohdan 2 mukaan oikeusturvavakuutuksen ulkopuolelle on rajattu riidat, jotka liittyvät vakuutetun työhön. Kyseisen rajoitusehdon sanamuodon mukaan sen soveltamisen edellytyksenä on rajoitetun toiminnan liittyminen siihen asiaan, johon oikeusturvaetua haetaan. FINE katsoo, ettei ehdon soveltaminen edellytä asian suoranaisesti koskevan rajoituksen kohteena olevaa toimintaa. Vakiintuneen käytännön mukaan riittävää on tässä suhteessa, että asialla on looginen ja todettavissa oleva yhteys ja liityntä rajoituksen kohteena olevaan toimintaan.

Käsiteltävänä olevassa tapauksessa olevien selvityksien mukaan asiakkaan työhön eläinlääkärinä on kuulunut eläinlääkintäajoneuvolla liikkuminen. Asiakkaalle on työaikana työajossa eläinlääkintäajoneuvolla tapahtunut liikennevahinko. Asiakas on hakenut oikeusturvaetua liikennevakuutuspäätöksen mukaisen ansiomenetyskorvauksen riitauttamiseen. FINE katsoo, että nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa asiakkaalle työajossa tapahtuneen liikennevahingon liikennevakuutuspäätöksen ansiomenetyskorvausta koskevalla riita-asialla on looginen ja todettavissa oleva yhteys ja liityntä asiakkaan työhön. Siten FINE katsoo, että asiakkaan riita-asia liittyy nyt käsiteltävänä olevien rajoitusehtojen mukaisesti asiakkaan työhön. 

FINE katsoo edellä mainituin perustein, ettei vakuutusyhtiöllä ole velvollisuutta myöntää oikeusturvaetua käsiteltävänä olevaan asiakkaan riita-asiaan.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Lappi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia