Haku

FINE-031639

Tulosta

Asianumero: FINE-031639 (2021)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 25.01.2021

Ehtojen tulkinta. Matkan keskeytyminen. Suunnitellun paluun estyminen koronapandemian vuoksi. Paluun viivästymisestä aiheutuneet ylimääräiset majoituskulut.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A oli matkalla Marokossa kevättalvella 2020, kun hänen 23.3.2020 aiottu paluulentonsa Tangerista Amsterdamiin ja edelleen Helsinkiin peruttiin 16.3.2020 koronaepidemiasta johtuvien viranomaismääräysten vuoksi. A pääsi lopulta matkustamaan takaisin Suomeen yhteispohjoismaalaisella palautuslennolla 17.4.2020. A:n matka oli alkanut 12.3.2020. A haki korvausta uuden lennon kuluista sekä ylimääräisistä majoituskuluista matkavakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa päätöksen, jonka mukaan A:lle korvattiin paluulennon lentolipuista aiheutunut ylimääräinen kustannus vakuutusehtojen tarkoittamana evakuointikustannuksena. Ylimääräisen majoituskulun osalta vakuutusyhtiö totesi, ettei kysymyksessä ole vakuutusehdoissa tarkoitettu matkan keskeytyminen, koska päätös matkan keskeyttämisestä olisi tullut tehdä 48 tunnin kuluessa korvaukseen oikeuttavan tapahtuman sattumisesta, eli tässä tapauksessa pandemian alkamisesta. WHO:n mukaan pandemian on todettu alkaneen 11.3.2020, jolloin A:n olisi tullut tehdä päätös matkan keskeyttämisestä viimeistään 13.3.2020.

Asiakkaan valitus

A oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan A toistaa vaatimuksensa perusteineen. A katsoo edelleen, että hänelle tulisi korvata myös pitkittyneestä paluusta johtuva vuokrakulu 580 euroa ajalta 23.3.2020 – 17.4.2020.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin. Yhtiö toistaa myös asiassa aiemmin lausutun kantansa perusteineen.

Vakuutusyhtiö toteaa vielä lisäksi, että vakuutusehdon 3.1.6 mukaisia ylimääräisenä korvattavia majoituskustannuksia ovat sellaiset kustannukset, jota aiheutuvat evakuoinnista lähimpään turvalliseen paikkaan tai Suomeen mahdollisimman tarkoituksenmukaista reittiä. Sen sijaan matkakohteessa vuokratun asunnon kustannukset eivät ole vakuutusehdoissa tarkoitettuja ylimääräisiä matka tai majoituskustannuksia.

Vastineen mukaan A:n vaatimat ylimääräiset vuokrakulut eivät tule korvattavaksi myöskään ehtokohdan 3.1.7 mukaisena matkan keskeytymisenä, koska päätös keskeyttämisestä olisi tehtävä 48 tunnin kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeuttava tapahtuma on sattunut tai alkanut. Nyt käsillä olevassa tapauksessa korvattavaan oikeuttava tapahtuma on ollut ollut koronapandemia, jonka WHO on julistanut alkaneen 11.3.2020. Tällöin keskeytyspäätös olisi tullut tehdä 13.3.2020 mennessä.

Edellä todetuin perustein vakuutusyhtiö katsoo edelleen, että asiassa annettu korvauspäätös on oikea.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Käsillä olevassa tapauksessa on riitaa siitä, tuleeko A:lle korvata koronapandemian vuoksi viivästyneen paluun johdosta matkakohteessa syntyneet ylimääräiset majoituskustannukset matkavakuutuksesta.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 3.1.3 mukaan matkan keskeytyminen korvataan, kun se johtuu vakuutetun kuolemasta, vakavasta tapaturmasta tai vakavasta matkasairaudesta, joka pakottavasti aiheuttaa matkan keskeytymisen. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein. Korvattavia ovat vain sellaiset matkan keskeytymiskulut, jotka vakuutettu on itse velvollinen maksamaan.

Ehtojen kohdan 3.1.3 mukaan matkan keskeytyminen korvataan myös silloin, kun keskeytymisen syynä on vakuutetun matkan aikana sattunut
- lähiomaisen kuolema, vakava tapaturma tai vakava, odottamaton ja äkillinen sairastuminen
- vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistunut odottamaton, merkittävä taloudellinen vahinko, joka pakottavasti edellyttää vakuutetun läsnäoloa vahinkopaikalla.

Vakuutusehtojen kohdan 3.1.7 mukaan Kriisiturvasta korvataan matkan peruuntumisen, keskeytymisen ja psykoterapian kuluja tässä ehtokohdassa kerrotuin edellytyksin.

Matkan peruuntuminen ja keskeytyminen korvataan Kriisiturvasta silloin, kun peruuntumisen tai keskeytymisen syynä on matkakohteessa tapahtuva luonnonkatastrofi, epidemia, äkillinen aseellinen selkkaus tai terrorismi.

Matkan peruuntumisen osalta korvauksen maksaminen edellyttää, että matkan alkuun on alle 14 vrk, kun tässä ehtokohdassa mainittu korvaukseen oikeuttava tapahtuma sattuu/alkaa. Lisäksi edellytetään, että matkan tulee olla varattu ja maksettu ennen kyseisen tapahtuman sattumista/alkamista. Korvaukseen sovelletaan ehtokohdan 3.1.2 (matkan peruuntuminen) säännöksiä.

Matkan keskeytymisen osalta korvauksen maksaminen edellyttää, että päätös matkan keskeyttämisestä tulee tehdä 48 tunnin kuluessa korvaukseen oikeuttavan tapahtuman sattumisesta/alkamisesta. Matkan keskeytymisen osalta korvattavia kuluja ovat sellaiset matkan keskeytymiskulut, jotka vakuutettu on itse velvollinen maksamaan ja, joista ei ole tai ei olisi ollut takaisinsaantioikeutta. Korvaukseen sovelletaan ehtokohdan 3.1.3 (matkan keskeytyminen) säännöksiä. Mikäli matkan keskeytyminen korvataan matkan keskeytymisturvasta, vakuutetulla ei ole oikeutta saada vastaavia korvauksia Kriisiturvasta.

Vakuutusehtojen kohdan 3.1.6 mukaan matkalta evakuointi korvataan, kun olosuhteet ulkomaan matkakohteessa muuttuvat matkan alkamisen jälkeen siinä määrin vaaralliseksi, että Suomen ulkoministeriö suosittelee alueelta poistumista luonnonkatastrofin, epidemian, äkillisen aseellisen selkkauksen tai terrorismin vuoksi.

Korvattavia evakuointikustannuksia ovat kohtuulliset ja välttämättömät, ylimääräiset matka- ja majoituskustannukset, jotka aiheutuvat evakuoinnista lähimpään turvalliseen paikkaan tai Suomeen mahdollisimman tarkoituksenmukaista reittiä. Korvauksen yläraja on 2 000 euroa yhtä matkaa ja vakuutettua kohden. Vakuutusyhtiön tulee olla hyväksynyt kustannukset etukäteen.

Korvausta maksetaan vain, mikäli kulut ovat syntyneet vakuutusturvan voimassa ollessa. Myös sen tapahtuman, jonka perusteella kuluja haetaan, tulee olla sattunut vakuutusturvan voimassa ollessa. Lisäksi evakuoinnin syy ei ole saanut ilmetä ennen vakuutusturvan tekemistä.

Korvausta ei makseta, jos
- matka on suuntautunut alueelle, jolle Suomen ulkoministeriö ei ole suositellut matkustamista ennen matkan alkamista.
- vakuutetulla on oikeus korvaukseen lain tai matkanjärjestäjän sopimusehtojen perusteella.

Asian arviointi

Esillä olevassa tapauksessa on kyse siitä, onko vakuutettu A:n matkan pitkittymisestä aiheutuneet ylimääräiset majoituskulut syntyneet matkustajavakuutuksen ehtojen mukaan korvattavasta syystä.

Vakuutuksen sisällöllinen laajuus määräytyy vakuutussopimuksen ja sen ehtojen perusteella. Vakuutuksesta korvataan lähtökohtaisesti niitä vahinkotapahtumia, jotka vakuutussopimuksen ja -ehtojen mukaan on määritetty korvattaviksi vahinkotapahtumiksi. Ehtoja tulee sopimusoikeuden periaatteiden mukaan tulkita sanamuotonsa mukaisesti. Nyt käsiteltävänä olevissa vakuutusehdoissa on lueteltu tyhjentävästi ne tilanteet, joiden perusteella korvataan matkan keskeytymisestä aiheutuneet kulut.

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan A:n on ollut tarkoitus olla matkalla Marokossa 12.3 – 23.3.2020. A sai kuitenkin 16.3.2020 tiedon lentoyhtiöltä, että hänen 23.3.2020 lennettäväksi aiottu paluulentonsa oli peruutettu koronapandemiasta johtuvista syistä. Lennon peruuntumisen vuoksi A joutui jäämään kohteeseen, kunnes hän pääsi takaisin Suomeen yhteispohjoismaalaisella evakuointilennolla 17.4.2020. A vaatii vakuutusyhtiötä korvaamaan majoituksen kulut aikavälillä 23.3.2020 – 17.4.2020.  A:n matkavakuutukseen sisältyi tavanomaisen keskeytymisturvan lisäksi ns. Kriisiturvavakuutus, jonka perusteella on mahdollista saada korvausta ehdoissa luetelluista keskeytymiskuluista esimerkiksi silloin, kun matkan keskeytyminen johtuu siitä, että matkakohteessa puhkeaa äkillinen yleisvaarallinen epidemia. Vakuutusehtojen mukaan korvattavuuden edellytyksenä on kuitenkin, että päätös matkan keskeyttämisestä tulee tehdä 48 tunnin kuluessa korvaukseen oikeuttavan tapahtuman, eli tässä tapauksessa epidemian, sattumisesta tai alkamisesta.

Vakuutuslautakunta toteaa, että Suomen hallitus on koronaepidemian vuoksi antanut 12.3.2020 kehotuksen välttää matkustamista kaikkialle ulkomaille. Tätä ennen 11.3.2020 WHO, eli maailman terveysjärjestö, oli julistanut koronaviruksen maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. 16.3.2020 hallitus julisti poikkeusolot, jolloin matkustaminen oli mahdollista enää tietyissä poikkeustilanteissa.

Vakuutuslautakunta toteaa, että tilanteissa, joissa vahingon korvattavuus tai vakuutusturvan voimassaolo sidotaan määrätyn aikarajan tai muun aika-edellytyksen täyttymiseen, tulee väistämättä esille myös tapauksia, jotka syystä tai toisesta rajautuvat vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Lautakunta toteaa, että nyt käsillä olevassa tapauksessa vakuutuksen kriisiturvan ehto on selkeästi muotoiltu ja että kuvatun kaltaista muotoilua, jossa keskeytymisestä aiheutuvien kulujen korvattavuus sidotaan tiettyyn aikarajaan epidemian alkamisesta, on myös pidettävä varsin ymmärrettävänä ja vakuutuksen korvauspiirin kannalta tarkoituksenmukaisena. Nyt käsillä olevassa tapauksessa A:n olisi tullut keskeyttää matkansa 48 tunnin kuluttua epidemian alkamisesta. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan vakuutusehtojen mukaisen epidemian on katsottava alkaneen 11.3.2020, kun WHO:n julistus maailmanlaajuisesta pandemiasta on annettu. Näin ollen A:n olisi tullut keskeyttää matkansa viimeistään 13.3.2020.  A on ollut vakuutusyhtiöön yhteydessä kuitenkin vasta sen jälkeen kun hänen paluulentonsa oli peruttu 16.3.2020. Näin ollen lautakunta toteaa, etteivät A:n ylimääräiset majoituskulut ole korvattavia kriisiturvan vakuutusehtojen mukaan.

Siltä osin, kun tapauksessa on vaadittu korvausta matkan pidentymisen aiheuttamista kustannuksista vakuutuksen ehtojen kohdan 3.1.6 tarkoittamina evakuointikuluina, lautakunta toteaa, että tällöin korvattavaksi voisivat tulla sellaiset kulut, jotka syntyvät evakuointimatkan aikana. Koska A:n vaatimat kulut ovat syntyneet majoittumisesta matkakohteessa, ei niitä voida korvata myöskään vakuutusehtojen kohdan 3.1.6 perusteella.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita sitä muutettavaksi.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros                                     
Sihteeri Hanén

Jäsenet:
Alinentalo-Pelttari
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia