Haku

FINE-031631

Tulosta

Asianumero: FINE-031631 (2020)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 14.12.2020

Vakuutusehtojen tulkinta. Koronaepidemian vuoksi peruuntuneen matkan kulujen korvattavuus, kun matka oli peruutettu ennen kehotusta välttää matkustamista. Kriisiturva.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A ja hänen puolisonsa olivat lähdössä ryhmämatkalle Japaniin 22.–28.3.2020. Suunnitelluista vierailukohteista ilmoitettiin ryhmälle 3.3.2020, ettei Japanin hallituksen ohjeistuksen mukaan voida enää ottaa vieraita vastaan maailmalla pahentuneen koronatilanteen vuoksi. Todennäköisesti kaikki maahan saapujat olisi myös asetettu karanteeniin viruksen torjumiseksi. Näiden tietojen valossa ryhmän matka peruttiin 3.3.2020 ja A vaati korvausta hänen ja puolisonsa peruuntuneista lennoista matkavakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvuspäätöksen, jossa se viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin ja toteaa, ettei korvausta peruuntuneista lennoista voida suorittaa matkavakuutuksesta. Yhtiö toteaa päätöksessään, etteivät kriisiturvan vakuutusehtojen mukaiset edellytykset matkan peruuntumiselle täyty nyt käsillä olevassa tapauksessa. Ehdon mukaan edellytyksenä on, että kulut korvataan, jos Suomen lähetystö tai muu vastaava viranomainen on huomioinut peruuntumiseen johtaneen tapahtuman ja suosittelee tämän tapahtuman vuoksi välttämään matkustamista matkakohteeseen. Vakuutusyhtiö toteaa, että viranomaiset ovat antaneet kattavan ilmoituksen välttää matkustamista kaikkialle, mukaan luettuna Japaniin, 12.3.2020. Näin ollen A:n peruuttaessa matkan 3.3.2020, ei tällaista ilmoitusta ollut annettu, eikä korvauksen maksamisen edellytykset siten myöskään täyty.

Asiakkaan valitus

A oli tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan A toistaa vaatimuksensa lentojen peruuttamisesta aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta matkavakuutuksesta. A toteaa, että lennot oli peruutettava juuri tuona ajankohtana, koska 2-3 päivän päästä olisi lentojen kokonaishinta tullut maksettavaksi. Toimimalla näin A on itseasiassa minimoinut syntyneen vahingon mahdollisimman pieneksi. A painottaa vielä, että sekä hän että hänen puolisonsa ovat molemmat yli 70-vuotiaita ja kuuluvat näin ollen riskiryhmään viruksen suhteen.

Vakuutusyhtiön vastineen vastaanottamisen jälkeen laatimassaan lisäkirjelmässä A nostaa vielä esiin sen, että yhtiön tapa tulkita vakuutusehtoa johtaa hänen ja hänen puolisonsa kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen. A toteaa, että Japanin matka oli pakko peruuttaa jo Japanin viranomaisten antamien määräysten vuoksi. Matka olisi myös peruuntunut joka tapauksessa noin viikon kuluttua, kun Suomen viranomaiset tekivät päätöksen matkustamisen rajoittamisesta 12.3.2020.

Edellä todetuin perustein A toteaa, että nyt käsillä olevassa tapauksessa tulee vakuutusehtoja tulkita vakuutetulle edullisella tavalla asian kokonaisuus huomioiden.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä aiemmissa päätöksissään lausutun kantansa. Lisäksi vakuutusyhtiö viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin.

Vakuutusyhtiö toteaa, että A:n ja hänen puolisonsa matkan peruuntuminen on käsitelty sekä matkan peruuntumisturvasta että matkustajan kriisiturvasta.

Yhtiö toteaa, että kriisiturvan ehtojen 7.2.2 mukaan kriisiturvan osalta korvataan vain sellainen matkan peruuntuminen, joka johtuu siitä, että matkakohteessa ennen matkan alkamista puhkeaa yleisvaarallinen epidemia. Lisäksi ehdossa edellytetään, että Suomen ulkoministeriö, Suomen lähetystö tai muu vastaava viranomainen on huomioinut ja lisäksi suositellut tämän tapahtuman vuoksi välttämään matkustamista matkakohteeseen.

Yhtiö toteaa, että nyt käsillä olevassa tapauksessa matka on peruutettu 3.3.2020 ja silloin kun peruutus tehtiin, ei ehdossa lueteltu taho (Suomen ulkoministeriö, Suomen lähetystö tai muu vastaava viranomainen) vielä ollut huomioinut, että suunnitellussa kohteessa olisi yleisvaarallinen epidemia sekä suositellut sen vuoksi välttämään kyseiseen kohteeseen matkustamista. Näin ollen nämä kaksi edellytystä eli kohteen epidemiatilanteen huomioiminen ja sen vuoksi suositus matkustamisen välttämisestä eivät matkaa peruutettaessa toteutuneet, eikä kysymys siten ole kriisiturvan perusteella korvattavasta matkan peruuntumisesta.

Niin ikään yhtiö toteaa edelleen, ettei korvausta peruuntumisesta voida suorittaa myöskään matkan peruuntumisturvasta, koska kysymys ei ole mistään ehtojen kohdassa 8.1 mainitusta tilanteesta.

Edellä toteamillaan perusteilla vakuutusyhtiö katsoo edelleen, että asiassa annettu korvausratkaisu on oikea.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, onko asiakkaalla oikeus korvaukseen matkustajavakuutuksesta tai matkustajan kriisiturvasta, kun matka on peruutettu ennen kuin vakuutusehdoissa mainittu viranomainen on antanut suosituksen välttää matkustamista kohteeseen.

Lisäksi tapauksessa on kysymys siitä onko asiakkaalla oikeus korvaukseen matkan peruuntumisturvasta matkan peruuntumisen johtuessa yleisestä epidemiatilanteesta, riskiryhmään kuulumisesta ja epidemiatilanteeseen liittyvistä matkustamisen rajoituksista matkakohteessa.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 7.1 mukaan turvasta maksetaan korvausta evakuointikuluista, psykoterapiakuluista ja peruuntumiskuluista, kun kulut aiheutuvat vakuutusehdoissa määritetystä syystä.

Korvausta maksetaan vain, mikäli kulut ovat syntyneet turvan voimassa ollessa. Myös sen tapahtuman, jonka perusteella kuluja haetaan, tulee olla sattunut turvan voimassa ollessa.

...

Kuluja korvataan siltä osin kuin niistä ei ole tai ei olisi ollut oikeutta korvaukseen sairaus- tai liikennevakuutuslain, työtapaturma- ja ammattitautilain tai jonkin muun lain nojalla tai siltä osin kuin vakuutettu ei ole tai ei olisi ollut oikeutettu korvauksiin matkanjärjestäjän, matka­toimiston, hotellin, liikennöintiyhtiön tai muun vastaavan taholta.

Vakuutusehtojen kohdan 7.2.2 mukaan peruuntumiskuluja korvataan, kun kulut johtuvat siitä, että ennen matkan alkamista matkakohteessa
- tapahtuu äkillinen luonnonkatastrofi,
- puhkeaa äkillinen yleisvaarallinen epidemia tai
- tapahtuu äkillinen aseellinen selkkaus tai terroriteko,

joka ei ollut odotettavissa matkaa varattaessa.

Korvaamisen edellytyksenä on, että matkan alkuun on tapahtuman sattuessa aikaa alle 60 vrk ja että tapahtuman voidaan arvioida vaikuttavan haitallisesti matkakohteen olosuhteisiin mat­kan suunniteltuna alkamisajankohtana.
...

Epidemialla tarkoitetaan äkillisesti ennalta arvaamattomasti puhjennutta erityisen suurta ihmisjoukkoa tai suurta maantieteellistä aluetta koettelevaa infektiotautia.

...

Kulut korvataan ainoastaan, jos Suomen ulkoministeriö, Suomen lähetystö tai muu vastaava viranomainen on huomioinut peruuntumiseen johtaneen tapahtuman ja suosittelee tämän tapahtuman vuoksi välttämään matkustamista matkakohteeseen.

Ehtojen kohdan 8.1 mukaan turva korvaa sen voimassaoloaikana sattuneen matkan peruuntumisen, kun matkan alkaminen tai matkalle lähtö pakottavasti estyy vakuutusehdoissa määritetystä syystä.

8.2.2 Tapahtumat, jotka oikeuttavat korvaukseen laajassa kattavuudessa

Ehtokohdan 8.2.2.peruuntumisena korvataan matkan alkamisen estyminen, joka on aiheutunut pakottavasti

- vakuutetun äkillisestä sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta
- vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistuneesta huomattavasta omaisuusvahingosta
- lähisukulaisen tai puolison lähisukulaisen vakavasta, odottamattomasta ja äkillisestä sairastumisesta, vakavasta tapaturmasta tai kuolemasta
- yhteiselle matkalle lähdössä olevan matkaseurueen jäsenen vakavasta, odottamattomasta ja äkillisestä sairastumisesta, vakavasta tapaturmasta tai kuolemasta
- yhteiselle matkalle lähdössä olevan matkaseurueen jäsenen lähisukulaisen tai yhteiselle matkalle lähdössä olevan matkaseurueen jäsenen puolison lähisukulaisen vakavasta, odottamattomasta ja äkillisestä sairastumisesta, vakavasta tapaturmasta tai kuolemasta.

Äkilliseen sairastumiseen rinnastetaan myös vakuutetulla pitkään olleen sairauden äkillinen paheneminen, jos paheneminen yleisen lääketieteellisen tietämyksen mukaan ei ollut todennäköinen tai odotettavissa matkaa varattaessa.

Pakottavuus arvioidaan ainoastaan lääketieteellisin perustein sairauden tai tapaturman osalta.

8.2.3 Tapahtumat, joita ei korvata peruuntumisturvasta

Vakuutusehtojen kohdan 8.2.3. mukaan peruuntumista ei korvata peruuntumisturvan peruskattavuudesta eikä laajasta kattavuudesta, jos
...

- perumisen syynä on vakuutetun lentopelko, pelko sairauden tartuntavaarasta tai muu pelkotila
​​​
Asian arviointi

Esillä olevassa tapauksessa on kyse siitä, onko vakuutettu A:n ja hänen puolisonsa B:n matkan peruuttaminen ollut seurausta matkustajavakuutuksen ehtojen mukaan korvattavasta syystä.

Vakuutuksen sisällöllinen laajuus määräytyy vakuutussopimuksen ja sen ehtojen perusteella. Vakuutuksesta korvataan lähtökohtaisesti niitä vahinkotapahtumia, jotka vakuutussopimuksen ja -ehtojen mukaan on määritetty korvattaviksi vahinkotapahtumiksi. Ehtoja tulee sopimusoikeuden periaatteiden mukaan tulkita sanamuotonsa mukaisesti. Nyt käsiteltävänä olevissa vakuutusehdoissa on lueteltu tyhjentävästi ne tilanteet, joiden perusteella korvataan matkan peruuntumisesta aiheutuneet kulut.

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan A:n ja hänen puolisonsa oli määrä matkustaa Japaniin ryhmämatkalle 22.–28.3.2020. A perui matkan 3.3.2020 siitä syystä, että vierailukohteista ilmoitettiin ryhmäläisille, ettei vieraita voida koronaviruksen vuoksi ottaa vastaan. Lisäksi olisi ollut todennäköistä, että ryhmän jäsenet olisivat joutuneet kohteessa karanteeniin. A haki korvausta peruutetun lennon kuluista matkavakuutuksestaan. A:n matkavakuutuksen sisältyy tavanomaisen peruuntumisturvan lisäksi ns. Matkustajan kriisiturva, jonka perusteella on mahdollista saada korvausta peruuntumiskuluista esimerkiksi silloin, kun matkan peruuntuminen johtuu siitä, että matkakohteessa puhkeaa äkillinen yleisvaarallinen epidemia. Ehtojen mukaan korvattavuuden edellytyksenä on kuitenkin, että Suomen ulkoministeriö, Suomen lähetystö tai muu vastaava viranomainen on huomioinut tapahtuman ja lisäksi suositellut tämän tapahtuman vuoksi välttämään matkustamista matkakohteeseen. Lautakunta toteaa, että nyt käsillä olevassa tapauksessa vakuutuksen kriisiturvan ehdosta ei sinänsä käy yksiselitteisesti ilmi, milloin viranomaisen ”huomioimisen” tulee olla tapahtunut muiden ehdossa mainittujen kriteerien täyttyessä. Vakuutuslautakunta toteaa kuitenkin, että ehtojen kokonaisuuden vuoksi on pidettävä johdonmukaisena, että huomioimista tarkoittavan toimenpiteen on täytynyt tapahtua matkan peruuttamisen hetkellä. Näin ollen sillä seikalla, että ehdon tarkoittama taho on peruuttamisen jälkeen mahdollisesti huomioinut puheena olevan olosuhteen, ei ole merkitystä korvattavuutta arvioitaessa.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa A on peruuttanut omansa ja puolisonsa matkan 3.3.2020, eli ennen kuin Suomessa viranomaistahot olivat antaneet suosituksen matkustamisen välttämisestä Japaniin. Suomen hallitus antoi 12.3.2020 kehotuksen välttää matkustamista kaikkialle ulkomaille. Tätä ennen 11.3.2020 WHO oli julistanut koronaviruksen maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. 16.3.2020 hallitus julisti poikkeusolot, jolloin matkustaminen oli mahdollista enää tietyissä poikkeustilanteissa. Selvyyden vuoksi lautakunta toteaa, ettei käytettävistä olevasta selvityksestä myöskään ilmene, että Japanin viranomaiset olisivat rajoittaneet maahanpääsyä vielä 3.3.2020.

Vakuutuslautakunta toteaa, että matkustajan kriisiturvan kaltaisessa tuotteessa on varsin ymmärrettävää, että mahdollisesti syntyneen vahingon korvattavuus sidotaan jonkin viranomaistahon ilmoitukseen tai toimenpidekehotukseen. Tällaisen ehtomuotoilun voidaan todeta olevan myös vakuutuksen korvauspiirin kannalta tarkoituksenmukainen. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan tällaista ehtomuotoilua ei voida pitää kohtuuttomana tai kohtuuttomaan lopputulokseen johtavana vain siitä syystä, että vakuutettu on päättänyt peruuttaa matkansa ennen kuin ehdoissa edellytetty korvattavuuden kriteeri on päässyt täyttymään. Näin ollen lautakunta toteaa, ettei A:n ja hänen puolisonsa Japanin matkan peruuntuminen ole korvattava Matkustajan kriisiturvan vakuutusehtojen mukaan.

Siltä osin, kun tapauksessa on vaadittu korvausta matkan peruuntumiskuluista vakuutuksen peruuntumisturvasta, lautakunta viittaa aiempaan ratkaisusuositukseensa FINE-029550 (2020) ja toteaa, ettei koronaepidemian vuoksi peruuntuneessa matkassa ole kysymys vakuutusehdoissa lueteltuihin tilanteisiin rinnastettavasta syystä. Ehdoissa edellytetään matkalle lähdön estymistä pakottavasti joko vakuutetun tai hänen matkakumppaninsa sairastumisen, tapaturman tai kuoleman johdosta. Vaikka nyt käsillä olevassa tapauksessa matka on peruutettu sinänsä aivan ymmärrettävästä syystä, eli koronaepidemian riskiryhmään kuulumisen, ryhmämatkan kohteiden peruuntumisen sekä karanteenin uhan vuoksi, ei tällaisen syyn perusteella kuitenkaan voida sovellettavien ehtojen mukaan suorittaa vakuutuksesta korvausta vakuutuksen peruuntumisturvasta.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita sitä muutettavaksi.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Hanén

Jäsenet:
Alinentalo-Pelttari
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia