Haku

FINE-031596

Tulosta

Asianumero: FINE-031596 (2020)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 20.10.2020

Toiminnan vastuu. Kunnan vesihuoltolaitoksen runkoviemärin tukkeutuminen ja tulviminen. Vahingon korvattavuus. Oliko vahinko aiheutunut viemäriin äkillisesti ja odottamattomasti syntyneestä viasta tai puutteesta?

Tapahtumatiedot

Kunnan vesihuoltolaitoksen runkoviemärissä oli havaittu tukos 9.5.2020, kun viemärivesi oli noussut erään asunto-osakeyhtiön rakennuksen huoneistoihin aiheuttaen vahinkoa. Kunta haki korvausta asunto-osakeyhtiölle aiheutuneesta vahingosta toiminnan vastuuvakuutuksestaan.

Kunnan huoltoasentajan 19.5.2020 päivätyn lausunnon mukaan viemäritukos oli ollut tiukassa ja sen avaaminen oli ollut työlästä, joten tukos ei todennäköisesti johtunut pelkästä jätevesilietteestä. Putkessa ei todettu mitään vauriota tai rikkoa. Vakuutusyhtiölle 19.5.2020 toimittamassaan sähköpostissa kunnan edustaja on kertonut, että huoltoasentajan mukaan viemäriputkessa ei ollut ollut mitään yksittäistä partikkelia, vaan putkeen oli kertynyt ainesta, joka jostain syystä oli muodostanut tukoksen. Tukoksen purku ei ollut tukkinut imuauton putkistoa.

Vakuutusyhtiö on katsonut korvauspäätöksessään 26.5.2020, ettei vahinko ollut vakuutusehtojen mukaan korvattava. Vakuutuksesta ei korvattu kosteudesta tai tulvimisesta aiheutuneita vahinkoja lukuun ottamatta tilanteita, joissa vahingon syynä oli rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute, ja joissa myös vahinko oli syntynyt äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti. Vakuutusyhtiön mukaan viemärin tukkeutuminen ei ollut voinut syntyä äkillisesti, vaan tukos oli aiheutunut lietteen tai viemäriin kulkeutuneen muun materiaalin hitaammin tapahtuneesta kertymisestä. Kyseessä ei siten ollut vakuutusehdoissa tarkoitettu äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute. Näin ollen vahinkoa ei korvattu kunnan vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Kunta on pyytänyt FINEn ratkaisusuositusta asiassa. Kunta katsoo, että tukos ilmeni 9.5.2020 aivan ennalta arvaamatta ja äkillisesti. Samoin tukoksesta aiheutunut vahinko ilmeni välittömästi. Kunnan käsityksen mukaan viemäri olisi antanut viitteitä tukkeutumisesta ja vetänyt huonosti, jos tukos olisi syntynyt pikkuhiljaa. Ensimmäinen ilmoitus viemäritukoksesta oli tullut, kun asunto-osakeyhtiön asukas oli soittanut lattiakaivosta tulvineesta jätevedestä. Sama oli tapahtunut kiinteistön muissakin asunnoissa. Myös LVI-päivystäjän lausunnon mukaan tukos oli ollut yllättävä. Jätevesiverkon toimimattomuudesta kyseisen runkoviemäriverkon alueella ei ollut aiemmin ilmoitettu. Verkostoja oli huollettu säännöllisesti ennen vahinkoa, eikä poikkeavaa ollut havaittu. Mitkään edeltäneet tapatumat taikka tietoon tulleet seikat eivät puoltaneet sitä, että tukos olisi syntynyt hitaasti.

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan tapahtumatietoihin, vakuutusehtoihin ja antamiinsa korvauspäätöksiin ja katsoo, ettei kyse ole korvattavasta vahingosta. Vakuutuksenottajalla on näyttövelvollisuus siitä, että tulvimisen aiheuttanut viemäritukos on ollut äkillinen ja odottamaton. Käytössä olevan selvityksen perusteella tukoksen syyksi ei voitu osoittaa mitään yksittäistä viemärin tukkinutta esinettä. Vakuutusyhtiön käsityksen mukaan viemäriputken tukkeutuminen oli tapahtunut todennäköisesti niin, että viemäriin oli päässyt sinne kuulumatonta materiaalia, johon oli alkanut kerääntyä lietettä sillä seurauksella, että putki oli lopulta mennyt tukkoon. Tällainen tukos ei voinut syntyä äkillisesti. Vakuutusyhtiö on vedonnut myös Vakuutuslautakunnan aiempaan ratkaisukäytäntöön.

Sopimusehdot

Kysymyksessä olevaan julkisyhteisön vastuuvakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen (voimassa 1.1.2019 lähtien) kohdan 3.2.11 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu
- kosteudesta tai
- sadeveden, sulamisveden, jäteveden, meren tai vesistöjen aiheuttamasta tulvimisesta.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutuksenottajan korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti ja odottamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti, eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin taikka muutoin toistuviin tapahtumiin. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata tulvimisesta aiheutunutta vahinkoa, jonka syynä on vesi- tai viemäriputken suunnittelu-, mitoitus- tai rakennusvirhe.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, oliko kunnan jäteveden runkoviemärin tukkeutuminen aiheutunut vastuuvakuutukseen sovellettavissa vakuutusehdoissa edellytetyin tavoin rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamatta syntyneestä viasta tai puutteesta.

FINE toteaa, että toiminnan vastuuvakuutuksella katetaan vakuutusehtojen mukaisessa laajuudessa sitä vahingonkorvausvelvollisuutta, joka vakuutetulle voi seurata vakuutetussa toiminnassa tapahtuvasta virheestä tai laiminlyönnistä. Tässä tapauksessa vakuutusyhtiö on vakuutukseen sovellettavissa vakuutusehdoissaan rajoittanut kosteudesta ja tulvimisesta aiheutuvat vahingot pääsääntöisesti vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Rajoitukseen on nimenomaisesti kirjattu sen koskevan myös jäteveden aiheuttamaa tulvimista.

Rajoitusehtoon sisällytetyn poikkeuksen mukaan vakuutuksesta kuitenkin korvataan sellaiset kosteus- ja tulvimisvahingot, joiden syynä on ollut vakuutuksenottajan korvausvastuun perustavasta syystä rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamatta syntynyt vika tai puute. Lisäedellytykseksi vahingon korvattavuudelle on tällöin asetettu se, että itse vahingon täytyy myös syntyä äkillisesti.

Voimassa olevan oikeuden mukaan näyttövelvollisuus vakuutuksesta korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta kuuluu korvauksen hakijalle.

Tässä tapauksessa viemäritukos oli ollut huoltoasentajan kertomuksen mukaan tiukassa ja sen avaaminen oli ollut työlästä. Huoltoasentajan mukaan oli todennäköistä, ettei tukos ollut johtunut pelkästä lietteestä, koska silloin se olisi avautunut kovalla huuhtelupaineella. Viemäriputkessa ei ollut havaittu mitään yksittäistä partikkelia, vaan viemäriputkeen kertynyt aines oli jostain syystä muodostanut tukoksen. Putken ei ollut myöskään havaittu vaurioituneen.

FINE katsoo, ettei asiasta toimitetusta selvityksestä ilmene, että 9.5.2020 ilmennyt viemärin tukkeutuminen ja tulviminen olisi aiheutunut jonkin yksittäisen esineen äkillisestä joutumisesta viemärijärjestelmään, mikä olisi yhdellä kertaa kokonaan tukkinut viemäriputken. Selvityksen mukaan putkessa ei myöskään ole todettu sellaista vauriota, joka olisi voinut aiheuttaa sen äkillisen tukkeutumisen. Viemärin on näin ollen täytynyt tukkeutua putkeen kertyneen aineksen vähitellen tapahtuneen kasaantumisen seurauksena, mikä on lopulta tukkinut putken kokonaan.

Vakuutuslautakunta ei ole ratkaisukäytännössään katsonut mainitulla tavalla syntyneitä viemäritukoksia vakuutusehdoissa edellytetyksi äkillisesti syntyneeksi viaksi tai puutteeksi. Näin ollen FINE katsoo jääneen osoittamatta, että viemärin 9.5.2020 ilmennyt tulviminen olisi aiheutunut vakuutusehtojen kohdassa 3.2.11 edellytetystä viemäriin äkillisesti ja odottamattomasti syntyneestä viasta tai puutteesta. Vakuutusyhtiö ei siten ole velvollinen korvaamaan vahinkoa kunnalle myöntämästään vastuuvakuutuksesta.

Lopputulos

FINE pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.


FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä Hyytiäinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia