Haku

FINE-031476

Tulosta

Asianumero: FINE-031476 (2020)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 13.11.2020

Ajoneuvon viritysosapaketin korvaaminen kotivakuutuksesta. Moottorikäyttöisten ajoneuvojen osat, varusteet ja tarvikkeet. Vakuutusehdon kohtuuttomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan kerrostaloasunnon häkkivarastoon oli murtauduttu syksyllä 2019. Murron yhteydessä varastosta oli anastettu muun muassa työkaluja ja ajoneuvon viritysosapaketti, joka sisälsi turbon, ruiskusuuttimet, säädettävän alustan, tehojarrulevyt ja -palat sekä intercoolerin tarvikkeineen. Viritysosapaketin arvo oli asiakkaan mukaan noin 5 400 euroa.

Vakuutusyhtiö ilmoitti 28.2.2020 päivätyllä korvauspäätöksellä, että kyseessä oli auton viritysosapakettia lukuun ottamatta korvattava vahinko, ja suoritti anastetusta irtaimistosta 3 902,10 euron korvauksen. Viritysosapaketin osalta vakuutusyhtiö vetosi päätöksessään vakuutusehtojen ehtokohtaan 4.6, jonka mukaan vakuutettua omaisuutta eivät ole moottoriajoneuvot ja niihin kuuluvat osat, varusteet tai tarvikkeet.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakkaan näkemyksen mukaan vakuutusyhtiön korvauspäätös on virheellinen. Asiakas on noudattanut suojeluohjeita. Viritysvaraosapaketti oli kolmen lukollisen oven takana, eikä paketin ulkomuodon perusteella ollut pääteltävissä, mitä laatikko sisälsi.

Asiakas katsoo, että vakuutusehtojen kohta 4.6 on kohtuuton ja sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen. Kuluttajansuojalain mukaan jos ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella tai se voidaan jättää huomioon ottamatta. Ottaen huomioon, että viritysosapakettia oli säilytetty kotivakuutuksen mukaisessa vakuutuspaikassa suojeluohjeiden mukaisesti, on kohtuutonta, että vahinko ei ole vakuutuksen perusteella korvattava.

Joka tapauksessa se, että vakuutusyhtiö on yksipuolisesti rajannut vakuutuksen ulkopuolelle tiettyjä omaisuuseriä, johtaa vakuutuksenottajan kannalta kohtuuttomuuteen. Moottorikäyttöisten ajoneuvojen osien, varusteiden ja tarvikkeiden rajaaminen vakuutuksen ulkopuolelle ei ole perusteltua.

Asiakas vaatii, että vakuutusehtoja on tulkittava asiakkaan hyväksi. Kuluttajansuojalain ja yleisen sopimusoikeudellisen periaatteen mukaisesti epäselvää sopimusehtoa tulkitaan laatijansa vahingoksi. Jos sopimusehto on laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut vaikuttaa sen sisältöön, ja ehdon merkityksestä syntyy epätietoisuutta, ehtoa on tulkittava kuluttajan hyväksi.

Asiakas toteaa, että ehtokohtaa 4.6 tulkitsemalla voidaan päätyä siihen käsitykseen, että vakuutettua omaisuutta eivät ole kodin parkkipaikalla pysäköitynä oleva moottorikäyttöinen ajoneuvo tai siihen kuuluvat osat, varusteet tai tarvikkeet. Asiakkaan mielestä kyseistä ehtokohtaa ei ole syytä tulkita siten, että häkkivarastossa suojeluohjeiden mukaisesti säilytetyt moottorikäyttöisen ajoneuvon osat, varusteet tai tarvikkeet eivät olisi vakuutettua omaisuutta. Moottoriajoneuvon osat eivät ole siinä määrin arvokkaita, että vakuutusyhtiöllä olisi perusteltu syy rajata ne vakuutuksen ulkopuolelle, kun osia säilytetään varastoituna suojeluohjeiden mukaisesti. Asiakas katsoo, että ehdon tulkinnanvaraisuuden takia edellä esitettyyn käsitykseen voidaan päätyä objektiivisestikin arvioiden, minkä vuoksi ehdon sisältö on vahvistettava vakuutuksenottajan käsityksen mukaiseksi.

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa kantansa ja katsoo, että korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen, eikä asiassa näin ollen ole perusteita suorittaa korvausta ajoneuvon viritysosapaketista.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n (596/2019) mukaan jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella, jollei 2 §:stä muuta johdu, tai se voidaan jättää huomioon ottamatta. Sopimuksen ehtona pidetään myös vastikkeen määrää koskevaa sitoumusta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja, jollei 2 §:stä muuta johdu, olojen muuttuminen sekä muut seikat.

Jos 1 momentissa tarkoitettu ehto on sellainen, että sopimuksen jääminen voimaan muilta osin muuttumattomana ei ole ehdon sovittelun vuoksi kohtuullista, sopimusta voidaan, jollei 2 §:stä muuta johdu, sovitella muiltakin osin tai se voidaan määrätä raukeamaan.

Kuluttajansuojalain 4 luvun 3 §:n (1259/1994) mukaan jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut vaikuttaa sen sisältöön, ja ehdon merkityksestä syntyy epätietoisuutta, ehtoa on tulkittava kuluttajan hyväksi.

Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen (voimassa 1.4.2018 alkaen) ehtokohdan 4 Vakuutettu omaisuus alakohdan 4.6 Vakuutuksen ulkopuolelle jäävä omaisuus mukaan vakuutettua omaisuutta eivät ole
[…]
- muut moottorikäyttöiset ajoneuvot kuin ehtokohdissa 4.5.1 ja 4.5.2 mainitut puutarhatraktorit ja moottoroidut harrasteajoneuvot, ellei muuta ole erikseen vakuutuskirjassa sovittu
- matkailu- tai muut perävaunut, vesi- tai ilma-alukset eivätkä edellä mainittujen tai moottorikäyttöisten ajoneuvojen osat, varusteet tai tarvikkeet
[…]

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse kerrostaloasunnon häkkivaraston murron yhteydessä asiakkaalta anastetun ajoneuvon viritysosapaketin korvattavuudesta. Lisäksi asiassa on kyse sopimusehdon tulkinnasta ja ehdon kohtuuttomuutta koskevasta arvioinnista.

Asiassa on riidatonta, että häkkivarastoon murtautumalla tapahtunut irtaimiston anastaminen on lähtökohtaisesti vakuutusehtojen mukainen korvaukseen oikeuttava vakuutustapahtuma. Vakuutusyhtiön kielteinen korvauspäätös on perustunut siihen, että toisin kuin muu häkkivarastosta anastettu omaisuus, viritysosapaketti ei ole ollut vakuutettua omaisuutta, koska kyse on vakuutuksen rajoitusehdoissa tarkoitetuista moottorikäyttöisen ajoneuvon osista, varusteista tai tarvikkeista.

Vakuutuslautakunta on katsonut ratkaisukäytännössään, että vapaaehtoisten vakuutussopimusten antaman vakuutusturvan laajuus on lähtökohtaisesti sopimuksenvarainen asia. Esillä olevan tapauksen kannalta tämä merkitsee sitä, että vakuutusyhtiö on sopimusvapauden pohjalta voinut vapaasti määritellä, mitkä esineet kuuluvat kotivakuutuksella vakuutettuun irtaimistoon. Yhtiö on niin ikään voinut tehokkaasti rajata moottorikäyttöisten ajoneuvojen osat, varusteet ja tarvikkeet irtaimistovakuutuksella vakuutetun omaisuuden ulkopuolelle. Asiakkaan lausuntopyynnössä viitatulla osien arvolla ei ole tältä osin merkitystä.

FINE toteaa, että yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan sopimusehtoja tulee tulkita sanamuotonsa mukaisesti. Epäselvissä tapauksissa vakuutussopimuksen vakioehtoja tulkitaan kuluttajansuojalain 4 luvun 3 §:n mukaan kuluttajan hyväksi.

Asiaan sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutettua omaisuutta eivät ole muun ohessa moottorikäyttöisten ajoneuvojen osat, varusteet tai tarvikkeet. Kyseessä oleva rajoitusehdon alakohta on muotoiltu siten, että siinä käsitellään moottorikäyttöisten ajoneuvojen osien lisäksi myös matkailu- tai muita perävaunuja, vesi- tai ilma-aluksia sekä näiden osia, kun taas moottorikäyttöisiä ajoneuvoja kokonaisuutena koskevat määräykset ovat edellisessä alakohdassa. Tästä huolimatta ehtokohdasta kuitenkin ilmenee FINEn näkemyksen mukaan selvästi, että moottorikäyttöisten ajoneuvojen osat rajautuvat kotivakuutuksella vakuutettujen irtaimistoesineiden ulkopuolelle. Ehtokohtaa ei näin ollen voida pitää asiakkaan esittämällä tavalla tulkinnanvaraisena. Koska kyse on tässä tapauksessa ollut moottorikäyttöisen ajoneuvon osien (henkilöauton viritysosapaketti) anastamisesta, vakuutusyhtiön korvauspäätöstä on pidettävä vakuutusehtojen mukaisena.

Vakuutussopimuksen kohtuullistamista koskevan vaatimuksen osalta FINE viittaa korkeimman oikeuden ratkaisuun KKO 2001:135, jonka mukaan sellaiseen sopimusehtojen sovitteluun, joka laajentaisi vakuutusturvaa yli sen mistä on selkeästi ja yksiselitteisesti sovittu, tulee suhtautua varsin pidättyvästi. Kynnystä pitää vakuutussopimukseen kirjattuja ehtokohtia kohtuuttomina siinä merkityksessä kuin kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:ssä on säädetty, on vakiintuneen ratkaisu- ja oikeuskäytännön perusteella pidetty hyvin korkeana. FINE toteaa, että vastaavanlaiset sopimusehdot, joilla moottorikäyttöiset ajoneuvot ja niiden osat rajataan kotivakuutuksella vakuutetun omaisuuden ulkopuolelle, ovat kotivakuutussopimuksissa yleisesti käytettyjä. Ehtokohtaa ei siten voida pitää kohtuuttomana. FINE katsoo, että asiassa ei myöskään ole ilmennyt sellaisia erityisiä seikkoja, joiden perusteella rajoitusehdon soveltamisen olisi arvioitava asiakkaan tapauksessa johtavan kohtuuttomaan lopputulokseen.

FINE toteaa lopuksi, että suojeluohjeiden noudattamisella tai vakuutetun pyrkimyksellä ajoneuvon viritysosapaketin huolelliseen säilyttämiseen ei ole merkitystä nyt kysymyksessä olevan asian arvioinnin kannalta, koska moottorikäyttöisten ajoneuvojen osat, varusteet tai tarvikkeet on rajoitusehdon mukaisesti rajattu vakuutetun omaisuuden ulkopuolelle. Tämän vuoksi niihin kohdistuvat vahingot eivät ole vakuutetun suojeluohjeiden mukaisesta menettelystä huolimatta vakuutuksesta korvattavia.

Lopputulos

FINE ei suosita asiassa muutosta.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Siirala
Esittelijä Penttilä

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia