Haku

FINE-031406

Tulosta

Asianumero: FINE-031406 (2020)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 16.12.2020

Lakipykälät: 31, 34, 69

Autonavaimen menettäminen. Korvattavan varkausvahingon määritelmä. Vakuutuksen kohdetta koskevat määräykset. Lukittua tilaa ja murtojälkien aiheutumista koskevat määräykset. Suojeluohjeet. Avainten säilyttäminen. Vakuutusehtojen tulkinta.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan autovahinkoa koskevan vahinkoilmoituksen 20.1.2020 mukaan hänen rivitaloasuntonsa lukitulta terassilta oli päivällä 2.1.2020 anastettu talvitakki, jonka taskussa oli asiakkaan Toyota – merkkisen henkilöauton avain. Asiakas oli ensin hakenut korvausta vahingosta kotivakuutuksestaan. Kotivakuutusyhtiö korvasi talvitakin, mutta ohjasi asiakasta hakemaan korvausta avaimesta henkilöauton vakuutuksesta. Asiakas kertoo, että hän oli hinannut autonsa toiselle pysäköintialueelle, ettei sitä anastettaisi. Hinaus maksoi 200 euroa. Avainten anastamisen johdosta kaikki avaimet ja lukkosylinterit on uusittava. Asennustyö ja koodaukset huomioon ottaen työn kokonaishinta on 1.200 euroa. Asiakas viittaa kustannusten osalta Toyotan huoltokorjaamon sähköpostiviestiin. 

Korvauspäätöksessään 31.1.2020 vakuutusyhtiö viittasi asiakkaan toimittamiin valokuviin, joiden mukaan terassin portti on ollut lukittu. Aidan yli on kuitenkin mahdollista kiivetä rikkomatta lukkoa, joten takki on vakuutusyhtiön mielestä varastettu lukitsemattomasta paikasta. Vakuutusyhtiö ei korvaa avainten uusimista ja hinauskustannuksia varkausturvan perusteella.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaati vakuutusyhtiötä korvaamaan jo aiemmin vaaditut 1.400 euroa viivästyskorkoineen. Lisäksi hän vaati 400 euron korvausta valituksen FINElle laatimisesta aiheutuneista kuluista ja työajan menetyksestä. Asiakkaan mukaan kyseessä olevan aidan yli ei voi kiivetä rikkomatta lukkoa tai rakenteita. Varas oli rikkonut aidan rakenteita, kun hän varasti takin ja avaimen. Auton avain oli varkauden sattuessa paikassa, johon vain asiakkaalla ja hänen perheenjäsenillään on pääsy. Lukittuun varastotilaan päästiin väkivaltaa käyttäen ja rakenteita rikkoen siten, että siitä jäi murtojäljet. 

Asiakas hämmästelee sitä, miksi toinen vakuutusyhtiö on korvannut vahingon takin osalta, mutta nyt kyseessä oleva vakuutusyhtiö ei kuitenkaan korvaa avainten menettämisestä aiheutunutta vahinkoa. Hän kertoo toimittaneensa vakuutusyhtiölle kaikki sen pyytämät selvitykset. Asiakas huomauttaa, että häneltä ei ole pyydetty selvitystä aidan murtojäljistä, minkä vuoksi hän ei ole selvitystä myöskään voinut toimittaa. 

Asiakas on vastauksena FINEn tiedusteluun ilmoittanut, että auton lukitusjärjestelmän uusimis- ja sarjoitustöitä ei ole vielä tehty. Asiakkaalla on pieni sairauseläke ja hän ei voi maksaa varkausvahingon takia välttämättömiä korjaustöitä, ellei vakuutusyhtiö korvaa vahinkoa. Koska aikaa vahinkotapahtumasta on jo ehtinyt kulua, asiakas ei ole enää valitettavasti löytänyt auton hinausta koskevaa kuittia. 

Vakuutusyhtiön vastineiden johdosta asiakas on edelleen kertonut, että takki oli lukitulla terassilla, jonne ei pääse, jos ei riko jotakin. Avain oli siten lukitussa tilassa. Taloyhtiö korjasi rikollisen rikkomat paikat. Asiakas kehottaa FINEä pyytämään tarvittaessa todistuksen korjaustyöstä huoltoyhtiöstä. Vahingosta ilmoittamisessa kesti kauan, koska asiakas haki ensin takista ja avaimesta korvausta kotivakuutuksen kautta toisesta vakuutusyhtiöstä, joka ohjasi asiakasta hakemaan korvausta avaimista autovakuutusyhtiöltä. Asiakas toimitti vakuutusyhtiön pyynnön mukaisesti vakuutusyhtiölle kuvan terassin lukosta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää vastineessaan asiakkaan vaatimukset perusteettomina. 
Yhtiö on saanut asiakkaalta poliisin tutkintailmoituksen sekä valokuvan terassista. Kuvasta ei ole havaittu taloyhtiössä olevan lukittua terassia. Asiakasta on tämän jälkeen pyydetty toimittamaan valokuva terassin lukituksesta. 

Vakuutusyhtiön mielestä paikka ei ole lukittu, jos aidan yli pääsee kiipeämään. Terassin lukkoa ei ole murrettu. Valokuvan perusteella aidan yli on voinut kiivetä helposti rikkomatta mitään, joten auton avain ei ole ollut varkausvakuutusehtojen mukaisesti lukitussa paikassa.

Ajoneuvoa ei ole siirretty vara-avaimella toiselle parkkipaikalle avaimen kadottua takin taskusta, vaan ajoneuvo on asiakkaan mukaan hinattu toiselle parkkipaikalle. Vakuutusyhtiö ei ole saanut hinauskuluista kuittia tai muutakaan selvitystä hinauksesta. Asiakas ei ole myöskään vastannut hänelle esitettyihin lisäkysymyksiin avaimista ja sarjoituksista tai toimittanut niistä kuittia, vaikka tapahtuma on sattunut jo tammikuussa. Huomioitavaa on myös se, että vahinko on sattunut 2.1.2020, mutta vahingosta on ilmoitettu vakuutusyhtiöön vasta 20.1.2020. Vasta FINEn vastinepyynnön ohessa olleista asiakirjoista on käynyt ilmi, ettei lukkotöitä ole vielä tehty, eikä kuittia hinauksesta ole saatavilla.

Asiakas on muuttanut selvitystään vahingosta hakiessaan muutosta vakuutusyhtiön ratkaisuun FINEstä. Valituksessaan asiakas on maininnut, että avain on viety lukitusta varastotilasta, kun taas valokuvien perusteella kyseessä on terassi, jonne pääsee aidan yli kiipeämällä. Vakuutusyhtiö katsoo, etteivät takki ja avain ole vakuutusyhtiölle toimitettujen tietojen perusteella olleet vakuutusehdoissa tarkoitetussa lukitussa tilassa tai muutenkaan vartioituina. 

Selvitys ja kertomus olosuhteista sekä vahinkopaikasta on muuttunut vahinkoilmoituksen jälkeen, mutta vaatimusten ja niiden perusteiden tueksi ei ole esitetty näyttöä. Tapauksessa ei ole osoitettu, että terassille olisi murtauduttu. Vahinkotietojen perusteella tila ei ole ollut varkausvahinkoehtojen mukaisesti lukittu, eikä murtautumisesta, rikkomisesta tai murron jäljistä ole esitetty yhtiölle selvitystä. Vakuutusyhtiölle ei ole toimitettu selvitystä siitä, että terassin ovea tai aitaa olisi korjattu. Selvitystä ei ylipäänsä ole siitä, mitä on korjattu, mistä syystä ja mitkä ovat olleet korjauskustannukset. Kaskovakuutusehtojen mukaan vakuutuksenottaja on velvollinen kertomaan kaikki vahinkoon liittyvät tiedot sekä hankkimaan ja toimittamaan tarpeelliset selvitykset vahingon ratkaisemiseksi.

Asiakkaan muut vaatimukset, kuten lisäkulut vahingon hoidosta eivät ole vakuutuksesta tai muullakaan perusteella korvattavia. Selvitys tapahtumasta ja vaatimusten perusteista on kokonaisuudessaan puutteellista ja ristiriitaista. Vakuutusyhtiö ei saamiensa selvitysten perusteella korvaa varkausvahinkoa. Toisen vakuutusyhtiön eri korvauslajin korvausratkaisulla takin varkauden korvaamisesta ei ole merkitystä autovakuutuksen korvausratkaisuun edellä mainitut seikat huomioon ottaen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välinen erimielisyys koskee asiakkaan ilmoittaman varkausvahingon korvattavuutta autovakuutuksen perusteella. Lisäksi kyse on siitä, onko asiakas osoittanut asiassa aiheutuneen vakuutuksesta korvattavia kuluja. 

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 31 §:n (Suojeluohjeiden noudattaminen vahinkovakuutuksessa) mukaan vakuutussopimukseen voidaan ottaa määräyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä, tai määräyksiä siitä, että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai siitä huolehtivalla henkilöllä tulee olla määrätty kelpoisuus (suojeluohjeet).

Vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 2 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Vakuutussopimuslain 34 §:n (Korvauksen alentaminen tai epääminen vahinkovakuutuksessa) mukaan harkittaessa, onko korvausta vahinkovakuutuksessa tässä luvussa säädetyllä perusteella alennettava tai evättävä, tulee ottaa huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, tai vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella taikka vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutuksenottajan, vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

Vakuutussopimuslain 69 §:n (Korvauksen hakijan velvollisuus antaa selvityksiä) mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Kuluttajansuojalain 4 luvun 3 §:n mukaan jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut vaikuttaa sen sisältöön, ja ehdon merkityksestä syntyy epätietoisuutta, ehtoa on tulkittava kuluttajan hyväksi.

Kaskovakuutusehtojen (voimassa 1.11.2019 alkaen) kohdan 3.5 (Suojeluohjeet, avainturvallisuus, ajoneuvon lukitus ja ajoneuvon säilytys) alakohdan 1 mukaan ajoneuvon ja sen avaimien huolellisesta säilyttämisestä ja silmälläpidosta on huolehdittava. Ajoneuvon ja sen säilytyssuojan avaimia ei saa säilyttää näkyvillä tai sellaisessa lukitsemattomassa paikassa, jossa sivullinen ennalta tietää tai voi olettaa avainten olevan. Ajoneuvon avaimia ei saa säilyttää ajoneuvossa tai ajoneuvon säilytyssuojassa.

Alakohdan 2 mukaan ajoneuvon rekisteröintitodistuksen ilmoitusosaa, sähköistä varmennetta ja ajoneuvon avainten valmistamisen mahdollistavia tietoja ei saa säilyttää ajoneuvossa, vaikka ajoneuvo olisi lukittu.

Alakohdan 3 mukaan ajoneuvon avaimissa tai niiden yhteydessä ei saa olla tietoja, jotka mahdollistavat ajoneuvon tai sen omistajan tai haltijan yksilöinnin, kuten osoitetta, puhelinnumeroa tai rekisterinumeroa. Jos ajoneuvon avain anastetaan tai katoaa, tulee vakuutetun ryhtyä tarpeellisiin toimiin luvattoman käytön estämiseksi, esimerkiksi sarjoittamalla lukot uudelleen, ellei autossa ole ajonestolaitetta. [Vakuutusyhtiö] ei vastaa uudelleensarjoituksen kustannuksista.

Alakohdan 4 mukaan avainten tai avainkorttien kadotessa ajonestolaite täytyy ensi tilassa koodata siten, ettei kadonneilla avaimilla voi käynnistää ajoneuvoa. Ennen koodausta ajoneuvo on lukittava mekaanisella lukituslaitteella. [Vakuutusyhtiö] ei vastaa avainten, avainkorttien tai ohjausyksikön uudelleenkoodauksesta tai mekaanisten lukituslaitteiden kustannuksista. 

Ehtokohdan 4 (Vakuutuksen kohde) mukaan vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu moottoriajoneuvo ohjehintaan sisältyvine vakiovarusteineen.

Ehtokohdan 4.1 (Henkilö- ja pakettiautot, matkailuautot ja – perävaunut) mukaan henkilö- ja pakettiauton osalta vakuutuksen kohteena ajoneuvon ja sen varusteiden lisäksi on toinen, toiseen kauteen tarkoitettu rengaskerta (kesä- tai talvirenkaat) vanteineen, suksiboksi sekä kattoteline niiden ollessa varastoituna ajoneuvosta erillään olevassa säilytyssuojassa. Säilytyssuojan tulee olla lukittu ja katettu tila, johon ilman avaimia ei voi murtautumatta päästä. Säilytyssuoja ei voi olla ajoneuvo.

Yhteistallissa tai avoimessa autokatoksessa ajoneuvon rengassarja, suksiboksi tai kattoteline on varkausvakuutuksen kohteena vain niiden ollessa lukittuna rakennuksen kiinteään rakenteeseen siten, ettei niitä voi murtamatta irrottaa. Murtautumisella tarkoitetaan, että tähän lukittuun tilaan on päästy rikkomalla lukot tai rakenteet siten, että siitä jää murtojäljet.

Ehtokohdan 5.2 (Varkausturva) mukaan varkausturvasta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on rikoslain tarkoittama varkaus, luvaton käyttö, käyttövarkaus tai niiden yritys.

Jos jokin edellä tarkoitetuista teoista on tehty avaimia käyttäen, suoritetaan korvaus vain, jos tekijä on saanut vakuutuskohteen tai sen säilytyssuojan avaimet haltuunsa murron yhteydessä tapahtuneella varkaudella tai ryöstön yhteydessä. Murtautumisella tarkoitetaan sitä, että lukittuun tilaan päästään väkivaltaa käyttäen lukkoja tai rakenteita rikkoen siten, että siitä jää murtojäljet.

Korvattavuus edellyttää, että vakuutuksen kohde on ollut teon tapahtumahetkellä lukittu tai lukitussa säilytyssuojassa, johon vain vakuutetulla tai hänen perheenjäsenillään on pääsy. Ajoneuvo on lukittu, kun sen koritila, ovet, ikkunat ja kuormatila on suljettu ja lukittu ja lukot täyttävät suojaustehtävänsä, ajoneuvon lukitsemiseen käytettävät avaimet on poistettu ajoneuvosta ja luvattoman käytön estämiseksi tarkoitettu laite tai ohjauslukko on käytössä. Lukitusvaatimus koskee kaikkia ajoneuvoja. Ajoneuvo, jossa ei ole ohjauslukkoa tai virtalukkoa, katsotaan lukituksi vain, kun se on lukittu erillisellä lukolla. Toisessa ajoneuvossa tai perävaunussa oleva ajoneuvo katsotaan lukituksi vain, kun ne molemmat on lukittu.
 
Matkailu- ja muut perävaunut katsotaan lukituiksi, kun niissä on kytkettynä käytön estävä lukitus, kuten aisalukko.
[…]

Lukitusvaatimukset:
· Auto, mopoauto ja muut umpikoriset ajoneuvot on lukittu, kun niiden koritila on suljettu ja lukittu.
· Perävaunu on lukittu, kun se on lukittu laitteella, joka estää sen kytkemisen vetoautoon, tai lukolla, joka estää perävaunun siirtämisen.
· Moottoripyörä, moottorikelkka, mopo, maastoajoneuvo sekä kolmi- tai nelipyörä on lukittu, kun sen avaimet on poistettu ajoneuvosta ja lisäksi ohjauslukko on lukittu tai ajoneuvon elektroninen ajonestolaite on ollut käytössä. Näiden puuttuessa ajoneuvon tulee olla lukittu luvattoman käytön estämiseen tarkoitetulla tarpeeksi tukevalla jarru-, ketju- tai vaijerilukolla.

Varkausturvasta ei korvata vahinkoa
· jos vahingon aiheuttaja on saanut ajoneuvon tai sen avaimet luvallisesti käyttöönsä
· jos vahingon aiheuttaja on joku vakuutetuista tai vakuutettuun samastettava henkilö, taikka jos vahingon on aiheuttanut näiden suostumuksella joku muu henkilö, joka on saanut näiltä avaimet luvallisesti haltuunsa
· jos lukitsematon ajoneuvo tai sen osa on anastettu tai otettu luvatta käyttöön säilytyssuojasta, jonne on avain muullakin henkilöllä kuin vakuutetulla itsellään tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvilla henkilöillä

Ehtokohdan 7.1.4 (Velvollisuus antaa tarvittavat selvitykset) mukaan vakuutuksenottaja tai hänen valtuuttamansa on velvollinen kertomaan kaikki vahinkoon liittyvät tiedot sekä hankkimaan ja toimittamaan tarpeelliset selvitykset vahingon ratkaisemiseksi. Niitä ovat
· vahinkoilmoitus
· rikosilmoitus / poliisin tutkintailmoitus kaikissa varkaus- ja ilkivaltavahingoissa
· kuitti, kauppalasku tai muu luotettava selvitys vaurioituneen omaisuuden hinnan selvittämiseksi.

Asian arviointi

Asiakas on johdonmukaisesti kertonut, että hänen takkinsa, jonka taskussa autonavaimet olivat, anastettiin vahinkopäivänä hänen kotinsa lukitulta terassilta. Asiakas on FINElle osoittamassaan valituksessa kertonut, että kyse on ollut lukitusta varastosta. Vakuutusyhtiö on muun muassa tältä osin vedonnut asiakkaan kertomuksen ristiriitaisuuteen. Lautakunta kuitenkin tulkitsee asiakkaan tarkoittavan, että hänen asuntonsa terassia, joka on asiakkaan mukaan ollut lukittuna, tulisi pitää vakuutusehdoissa tarkoitettuna varastona. Lautakunta pitää uskottavana asiakkaan kertomusta siitä, että hänen takkinsa autonavaimineen on anastettu terassilta.  

Vakuutusyhtiö on muun ohessa vedonnut siihen, että asiassa on jäänyt näyttämättä, että kyseessä olevalle terassille on murtauduttu. Murtojäljistä tai niiden väitetystä korjaamisesta ei ole esitetty selvitystä. Yhtiö on lisäksi vedonnut siihen, että takin anastaminen on voinut tapahtua terassin aidan yli kiipeämällä. Näillä perusteilla vakuutusyhtiö on katsonut, että terassi, jolta asiakkaan takki avaimineen on anastettu, ei ole ollut vakuutusehdoissa tarkoitettu lukittu tila.

Vakuutuslautakunnalle on toimitettu valokuva kyseessä olevan terassin aidasta ja lähikuva terassin oven lukosta. Näistä ei ole havaittavissa murtojälkiä. Asiakas, jolla on näyttötaakka vakuutuksesta korvattavan vahingon sattumisesta, ei ole esittänyt lautakunnalle muutakaan selvitystä terassin oven tai lukon murtamisen jäljistä tai myöskään väittämästään oven tai lukon korjaamisesta huoltoyhtiön toimesta. Näillä perusteilla lautakunta katsoo tapauksessa jäävän näyttämättä, että terassille olisi asiakkaan väittämällä tavalla murtauduttu. 

Asiassa on arvioitava, mikä merkitys murtojälkien puuttumisella on sovellettavien vakuutusehtojen mukaisen vahingon korvattavuuden kannalta. Vakuutusehtojen kohdan 5.2 ensimmäisessä kappaleessa varkausvahingon korvattavuuden edellytykseksi on asetettu, että esinevahingon syynä on rikoslain tarkoittama varkaus, luvaton käyttö, käyttövarkaus tai näiden yritys. Ehtokohdan toisessa kappaleessa todetaan, että jos jokin edellä tarkoitetuista teoista on tehty avaimia käyttäen (kursivointi tässä), suoritetaan korvaus vain, jos tekijä on saanut vakuutuskohteen tai sen säilytyssuojan avaimet haltuunsa murron yhteydessä tapahtuneella varkaudella tai ryöstön yhteydessä. Murtautumisella tarkoitetaan sitä, että lukittuun tilaan päästään väkivaltaa käyttäen lukkoja tai rakenteita rikkoen siten, että siitä jää murtojäljet. 

Vakuutuslautakunta toteaa, että ehtokohdassa 5.2 ei ole mainintoja siitä, että muunlaisiin kuin avaimia käyttämällä tehtyihin varkausvahinkoihin liittyisi murtautumista ja murtojälkien aiheutumista koskeva korvausedellytys. Esillä olevassa tapauksessa mikään ei viittaa siihen, että takin ja autonavaimien anastaminen olisi tapahtunut esimerkiksi terassin oven lukkoon sopivia avaimia käyttämällä, vaan takin ja avaimet anastanut henkilö on vakuutusyhtiönkin toteamalla tavalla voinut päästä terassille esimerkiksi aidan yli kiipeämällä. Mahdollista on myös, että terassin portti ei asiakkaan kertomuksesta poiketen ole ollut lukittuna. Kummassakaan tapauksessa varkausvahingon korvausta ei voida evätä avaimia käyttämällä tehtyjä varkausvahinkoja koskevan rajoitusehdon perusteella.  

Ehtokohdan 5.2 kolmannessa kappaleessa korvattavuuden edellytykseksi on asetettu, että vakuutuksen kohde on ollut teon tapahtumahetkellä lukittu tai lukitussa säilytyssuojassa, johon vain vakuutetulla tai hänen perheenjäsenillään on pääsy. Ehtokohdassa on selostettu laajasti, osin jopa kahteen kertaan, minkä sisältöiset lukitusvaatimukset koskevat erilaisia ajoneuvoja, kuten henkilöautoja, pakettiautoja, mopoja ja perävaunuja. Ehtokohdan kahdeksannen kappaleen (”Vakuutusturvasta ei korvata vahinkoa”) kolmannen alakohdan mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jos lukitsematon ajoneuvo tai sen osa on anastettu tai otettu luvatta käyttöön säilytyssuojasta, jonne on avain muullakin henkilöllä kuin vakuutetulla itsellään tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvilla henkilöillä. Koska henkilöauton avain ei voi vakuutusehdoissa tarkoitetussa mielessä olla ”lukittuna”, ehtokohdan mukaisilla eri ajoneuvojen lukitusedellytyksillä ja lukitsemattomuutta koskevalla rajoitusmääräyksellä ei lautakunnan näkemyksen mukaan ole merkitystä tapauksen arvioinnin kannalta. 

Asiakkaan henkilöauto on ehtokohdan 4 mukaisesti vakuutuksen kohteena ohjehintaan sisältyvine vakiovarusteineen, jollainen myös ajoneuvoon kuuluva avain on. Ehtokohdassa 4.1 on määritelty, millä edellytyksin henkilö- tai pakettiautosta erillään oleva toinen rengaskerta vanteineen, suksiboksi tai kattoteline ovat varkausvakuutuksen kohteena. Ehtokohdan mukaan vakuutuksen kohteena oleminen edellyttää näiden esineiden osalta, että ne ovat varastoituna ajoneuvosta erillään olevassa säilytyssuojassa, jonka tulee olla lukittu ja katettu tila, johon ilman avaimia ei voi murtautumatta päästä. Säilytyssuoja ei voi olla ajoneuvo. Yhteistallissa tai avoimessa autokatoksessa ollessaan toinen rengassarja vanteineen, suksiboksi tai kattoteline ovat ehtokohdan mukaan vakuutuksen kohteina vain niiden ollessa lukittuna rakennuksen kiinteään rakenteeseen siten, että niitä ei voi murtautumatta irrottaa. Koska ehtokohtaan 4.1 ei sisälly henkilöautoon kuuluvien avainten säilytettävänä olemista koskevia määräyksiä, lautakunta katsoo, että korvausta ei voida evätä myöskään sen perusteella, että avaimet eivät ole varkausvahingon sattuessa olleet ehtokohdassa 4.1 tarkoitetussa lukitussa ja katetussa tilassa.

Asiassa tulee arvioitavaksi, voidaanko ajoneuvon avaimeen kohdistuneen varkausvahingon katsoa vakuutusehtojen perusteella edellyttävän, että avainta on varkausvahingon sattuessa säilytetty ehtokohdan 5.2 kolmannessa kappaleessa tarkoitetussa ”lukitussa säilytyssuojassa, johon vain vakuutetulla tai hänen perheenjäsenillään on pääsy”. Lautakunta toteaa, että ehtokohdan 5.2 mukaiset lukitsemiseen ja lukitussa tilassa säilyttämiseen liittyvät määräykset koskevat ehtokohdan sanamuodon perusteella lähinnä ehtokohdassa mainittuja erilaisia ajoneuvoja, kun taas tyypillisesti irrallaan säilytettävien ajoneuvon varusteiden osalta vakuutusehtojen kohdissa 4.1 ja 4.2 on omat määräyksensä, jotka eivät koske ajoneuvon avaimia. Ajoneuvon avainten säilyttämistä koskevia määräyksiä on puolestaan suojeluohjeisiin kuuluvassa ehtokohdassa 4.5, mikä viittaa siihen, että tarkasteltavana olevien vakuutusehtojen mukaista avainten säilyttämiseen liittyvää huolimattomuutta tulee korvattavan vahinkotapahtuman tunnusmerkistön sijaan arvioida suojeluohjeiden laiminlyöntinä. 

Lautakunta pitää ehtokohtaa 5.2 epäselvänä ja monitulkintaisena sen osalta, voidaanko ajoneuvoon kuuluvia avaimia pitää sellaisena ehtokohdassa 5.2 tarkoitettuna vakuutuksen kohteena, jonka osalta korvattavuus edellyttää, että avainta on säilytetty ehtokohdassa määritellyssä lukitussa säilytyssuojassa, vai ovatko avaimiin kohdistuvat varkausvahingot vakuutuksesta korvattavia muulloinkin kuin avaimia lukitussa säilytyssuojassa säilytettäessä, jolloin korvauksen alentaminen tai epääminen avaimen säilyttämiseen liittyvän vakuutetun menettelyn perusteella voi tulla arvioitavaksi lähinnä suojeluohjeen laiminlyöntinä. Lautakunta tulkitsee epäselvää vakuutusehtoa kuluttajansuojalain 4 luvun 3 §:n perusteella kuluttajan eduksi ja katsoo, että takin taskussa olleiden avaimien puheena olevalta terassilta anastamisesta aiheutunut vahinko on lähtökohtaisesti vakuutuksesta korvattava.  

Asiassa on vakuutusyhtiön vetoamien seikkojen perusteella arvioitava, tuleeko korvausta alentaa suojeluohjeiden laiminlyönnin perusteella. Ehtokohdan 4.5 mukaan ajoneuvon ja sen avaimien huolellisesta säilyttämisestä ja silmälläpidosta on huolehdittava. Ajoneuvon ja sen säilytyssuojan avaimia ei saa säilyttää näkyvillä tai sellaisessa paikassa, jossa sivullinen ennalta tietää tai voi olettaa avainten olevan.  

Vahinkoilmoituksen mukaan asiakkaan takki ja sen taskussa ollut auton avain on anastettu 2.1.2020 (torstai) klo 13.30. Asiakkaan rikosilmoituksen mukaan anastaminen on tapahtunut klo 13–14 välillä takin ollessa tuulettumassa terassilla. Varkaus tapahtui, vaikka kotona oli ihmisiä. 

Lautakunta katsoo, että autonavainten jättäminen takin taskussa terassille on ollut ulos vartioimatta jätettyyn takkiin kohdistuva varkausriski huomioon ottaen suojeluohjeiden vastaista menettelyä. Esitetyn selvityksen perusteella on todennäköistä, että terassille on päästy joko avoimeksi jääneen portin kautta tai terassin aidan yli kiipeämällä. Asiakkaan rikosilmoituksen perusteella kyse on kuitenkin ollut noin tunnin kestoisesta takin tuulettamisesta terassilla kotona oltaessa, mitä vakuutusyhtiö ei ole kiistänyt. Lautakunta katsoo vahingon sattumiseen vaikuttaneen suojeluohjeiden laiminlyönnin tässä tapauksessa tapahtuneen asiakkaan huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäistä suurempana. Tämän johdosta avainten menettämisestä aiheutuvat kulut tulee korvata vakuutuksesta ilman korvauksen alentamista. Koska vakuutusyhtiö ei ole kiistänyt asiakkaan korvausvaatimusta määrällisesti, lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiö on velvollinen maksamaan asiakkaalle auton avainten uusimisesta ja lukkojen koodaamisesta aiheutuvat kulut, kun asiakas esittää vakuutusyhtiölle selvityksen siitä, että asiakkaan saaman tarjouksen mukainen uusimis- ja koodaustyö on tehty. 

Asiakkaan hinauskuluista esittämän korvausvaatimuksen lautakunta katsoo jäävän hinauskuluja koskevan selvityksen puuttuessa näyttämättä toteen. 

Muutoksenhausta aiheutuneet kulut 

Asiakas on vaatinut korvausta vakuutusyhtiön korvauspäätöstä koskevasta muutoksenhausta aiheutuneista kuluistaan.

FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan ohjesäännön 6 §:n mukaan Vakuutuslautakunta ei käsittele sille osoitetun valituksen tekemisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamista. Lautakunta voi kuitenkin käsitellä riitaa siitä, ovatko nämä kustannukset korvattavia oikeusturvavakuutuksesta.

Tässä asiassa lautakunnalta ei ole pyydetty ratkaisusuositusta oikeusturvavakuutuksen osalta, eikä lautakunta siksi käsittele esitettyä kuluvaatimusta.

Lopputulos

Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa asiakkaalle vakuutusehtojen mukaisen korvauksen ajoneuvon avainten uusimisesta ja lukkojen koodaamisesta aiheutuneet kulut asiakkaan esitettyä selvityksen töiden tekemisestä. Koska asiakkaalle ei ole vielä aiheutunut vakuutuksesta korvattavia kuluja, lautakunta pitää asiakkaan esittämää korkovaatimusta ennenaikaisena. 

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

puheenjohtaja Bygglin
sihteeri Siirala

Jäsenet:
Maso
Vuori
Vyyryläinen
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia