Haku

FINE-031404

Tulosta

Asianumero: FINE-031404 (2021)

Vakuutuslaji: Maatilavakuutus

Ratkaisu annettu: 15.04.2021

Vahingon korvattavuus. Vakuutusehtojen soveltaminen. Peräkärryn irtoaminen traktorista ajon aikana. Äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja on hakenut maatilavakuutuksestaan korvausta 12.2.2020 sattuneesta vahingosta, jossa kuormaimella varustettu metsäperäkärry oli irronnut maantiellä ajon aikana lukitusta traktorin vetokoukusta. Kärryn pudotessa sen traktorin ohjaamossa olleet hallintalaitteet olivat tempautuneet ulos ja niiden kaapeloinnit olivat vaurioituneet. Vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja ei ollut löytänyt peräkärryn vetosilmukasta eikä traktorin vetokoukun toiminnasta ja lukituksesta teknistä vikaa. Vahinkotarkastajan mukaan kärryn irtoaminen oli johtunut vetokoukkumekanismin puutteellisesta lukituksesta.

Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta vahinkoa päätöksellä 24.2.2020. Vakuutusyhtiö vetosi vakuutuksenottajan kertomukseen, jonka mukaan kärryä kiinnittäessä lukitus ei ollut ensin mennyt paikoilleen, vaan sitä oli pitänyt yrittää useita kertoja. Kärry oli irronnut noin puolen kilometrin ajon jälkeen. Vakuutuksesta korvattiin äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot. Sellaisena pidettiin vahinkoa, jonka aiheutti äkillinen, ennalta arvaamaton tapahtuma, jota kokemusperäisesti pidettiin odottamattomana. Vakuutuksen ulkopuolelle oli rajoitettu vahingot, jotka aiheutuivat irtaimistolle itselleen asennus-, käsittely-, käyttö- tai työvirheestä tai asennuksen puutteellisuudesta. Peräkärry ei olisi irronnut kiinnityksestään, mikäli se olisi ollut asianmukaisesti kiinnitettynä vetokoukkumekanismiin.

Vakuutuksenottaja vaati asian uutta käsittelyä vedoten siihen, että vetokoukun lukitusmekanismiin oli voinut jäädä sen normaalin toiminnan estänyttä roskaa metsässä ajaessa. Kytkennän jälkeen koukku oli lukittunut yläasentoonsa, kun traktorin vetovarret oli laskettu alas. Ohjetta muusta tarkastuksesta ei ollut. Vakuutusyhtiö kuitenkin kieltäytyi muuttamasta ratkaisuaan 26.3.2020 ja sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä 9.7.2020 antamillaan päätöksillä. Tiedossa ei ollut mitään vahingon aiheuttanutta äkillistä ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, vaan vahinko oli aiheutunut peräkärryn puutteellisesta kiinnityksestä traktoriin eli vakuutuksen ulkopuolelle rajatusta puutteellisesta asennuksesta.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on vaatinut vahingon 3 950 euron korjauskustannusten korvaamista vakuutuksesta. Perusteluinaan vakuutuksenottaja on vedonnut siihen, että vakuutusyhtiön vahinkotarkastajankin mukaan peräkärry olisi lähtenyt heti irti, ellei se olisi lukkiutunut lukituskoukkuihin. Ilman lukitusta traktorin vetokoukku olisi raahannut asfalttia eikä yhdistelmällä olisi voinut ajaa. Nyt ajomatka oli ollut noin puoli kilometriä ennen kuin koukku oli pudonnut yllättäen alas. Vakuutuksenottajan mielestä kyse oli äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta, jolloin vahinko tuli korvata vakuutuksesta.

Vakuutuksenottaja on lausunut vakuutusyhtiön väittämästä huolimattomasta kytkennästä, että hän oli tarkastanut kytkennän myös ohjaamon ulkopuolelta traktorin takalokasuojan napeista aisan vierellä katsoen ja varmistaen, että aisa oli jäänyt ylös lukitusvipujen varaan, kun hän oli laskenut vetovarret alas. Hän ei ollut pitänyt tätä alun perin oleellisena, joten hän ei ollut maininnut asiasta erikseen vahinkoselostuksessa.

Lisäkirjelmässä 24.1.2021 vakuutuksenottaja on kertonut tehneensä kärryn lukittumisen varmistamiseksi kaiken voitavansa. Siitä huolimatta epätäydellinen lukittuminen oli tapahtunut. Hän oli tarkistanut lukituksen vielä laskemalla traktorin vetovarret alas koukun jäätyä tällöin yläasentoon. Tällä toimenpiteellä lukittuminen muutoinkin aina koukkuun kytkettäessä tarkistettiin. Jos yhdistelmällä voitiin ajaa normaalisti tämän jälkeen puoli kilometriä ennen kuin koukku putosi, niin kyseen täytyi olla ennalta-arvaamattomasta ja yllätyksellisestä tapahtumasta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on pitänyt ratkaisuaan vakuutusehtojen mukaisena toistaen korvauspäätöksissään lausumansa seikat. Vakuutusyhtiön mielestä vakuutuksenottajan kertomat seikat eivät olleet heikentäneet vahinkotarkastajan lausuman uskottavuutta. Vakuutuksenottaja ei ollut kertonut tarkastaneensa lukitusmekanismin puhtautta ennen kärryn kytkemistä. Ei ollut ennalta arvaamatonta, että lukitus saattoi olla virheellinen ja kärry irrota, jos mekanismin välissä oli epäpuhtauksia. Kyseessä oli tällöin myös ehdoissa tarkoitettu asennus-, käsittely- tai käyttövirhe.

Vahinkotarkastajan tarkennuksen mukaan, kun kärry lukittiin traktoriin, nostettiin vetovarsilla traktorin koukku yläasentoon, jolloin traktorissa olevat lukituskoukut lukitsivat vetokoukkumekanismin niin, ettei se päässyt putoamaan alaspäin. Tässä tapauksessa lukituskoukut eivät olleet täydellisesti lukkiutuneet vetokoukkumekanismiin, vaan peräkärry oli päässyt irtoamaan. Kärry oli voitu nostaa vetovarsilla ylöspäin, mutta ei lukkoasentoon asti. Lukitusasennossa peräkärryn silmukka ei päässyt irtoamaan koukkumekanismista.

Näyttövelvollisuus korvattavan vahinkotapahtuman sattumisesta on korvausta hakevalla. Vahinkotarkastajan mukaan peräkärrystä ei tarkastuksen yhteydessä todettu mitään muuta irtoamisen selittänyttä tekijää kuin virheellinen tai huolimaton kiinnitys. Vakuutuksenottaja ei ollut esittänyt selvitystä siitä, mistä syystä peräkärry oli irronnut. Pelkästään se, että peräkärryn irtoaminen oli ollut vakuutuksenottajalle itselleen yllättävää, ei tehnyt vahingosta korvattavaa.

Vahingon syntymekanismia ja sen äkillisyyttä ja ennalta arvaamattomuutta tuli arvioida objektiivisesti. Arvioinnissa ei huomioitu sitä, oliko vahinko tullut yllätyksenä tai esimerkiksi sitä, oliko vakuutuksenottaja tiennyt asiasta tai miten hyvin ennakoitavissa olleesta tilanteesta oli ollut kyse. Peräkärryn irtoaminen puutteellisen lukituksen takia ei ollut objektiivisesti arvioiden yllättävää tai ennalta-arvaamatonta vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla. Lisäksi kyse oli ollut vakuutusehtojen rajoituksen mukaisesta vahingosta, joka oli aiheutunut irtaimistolle itselleen asennus-, käsittely- tai käyttövirheestä. Vakuutettu ei ollut tarkistanut riittävällä tavalla, että peräkärry olisi ollut oikein lukittunut ja näin kärry oli päässyt irtoamaan. Traktorin vauriot oli katsottu korvattaviksi maataloustraktorivakuutuksesta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa kyse siitä, onko vakuutuksenottajan traktorin peräkärryn irtoamisessa traktorista ajon aikana ollut kyse vakuutusehdoissa korvattavaksi määritellystä äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneesta vahingosta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Asiaan sovellettavien 1.1.2019 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan laaja maatilavakuutus korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot. Poikkeuksellinen tulvavahinko korvataan kohdan 3.4.6 ja ympäristövahingot kohdan 3.4.15 mukaan. Tyypillisiä korvattavia vahinkoja ovat palovahingot, sähköilmiö- ja vuotovahingot, varkaudet, murrot, ilkivalta- ja myrskyvahingot sekä rikkoutumisvahingot.

Vakuutusehtojen kohdan 4.12 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut rakennukselle tai irtaimistolle itselleen suunnittelu-, asennus-, käsittely-, käyttö-, toimitus- tai työvirheestä.

Asian arviointi

Asiakirjojen mukaan vakuutuksenottajan kuormaimella varustettu metsäperäkärry oli irronnut 12.2.2020 traktorin vetokoukusta maantieajon aikana. Irtoamisen seurauksena muun muassa peräkärryn hallintalaitteisto oli vaurioitunut. Vakuutuksenottaja oli ajettuaan traktorilla metsässä kytkenyt metsään pysäköimänsä peräkärryn traktoriin ja ehtinyt ajaa tiellä noin puolen kilometrin matkan ennen kärryn irtoamista. Vahingon jälkeisessä tarkastuksessa peräkärrystä ja traktorin vetokoukun lukitusmekanismista ei ole löydetty vahinkoa selittänyttä vikaa.

Lautakunta toteaa, että asiasta saadun selvityksen perusteella vahingon on täytynyt johtua siitä, ettei traktorin vetokoukun yläasentoon lukitseva mekanismi ollut toiminut asianmukaisesti. Sen vuoksi vetokoukku on päässyt ajon aikana putoamaan alas, jolloin peräkärryn hinauslenkki oli irronnut koukusta. Lautakunnan käsityksen mukaan asian osapuolet eivät ole tapahtumainkulusta tältä osin erimielisiä. Vakuutusyhtiö on kuitenkin kieltäytynyt korvaamasta vahinkoa katsoen, ettei peräkärryn puutteellisesta lukituksesta aiheutunut irtoaminen ole ollut äkillisenä ja ennalta arvaamattomana pidettävä tapahtuma, ja että kyse on ollut vakuutusehtojen kohdassa 4.12 korvauspiirin ulkopuolelle rajatusta asennus- tai käyttövirheen aiheuttamasta vahingosta.

Voimassa olevan oikeuden mukaan näyttövelvollisuus vakuutuksesta korvattavan vahinkotapahtuman sattumisesta kuuluu korvauksen hakijalle. Kun vakuutustapahtuman on näytetty sattuneen, on vakuutuksenantajan osoitettava, että vahinko on aiheutunut vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle rajatusta syystä, mikäli se haluaa vapautua korvausvelvollisuudestaan.

Kuten vakuutusyhtiö on lausunut, vahingon aiheuttaneen tapahtuman äkillisyyttä ja ennalta arvaamattomuutta arvioidaan vakuutuskäytännössä objektiivisesti. Tapahtumaa tai vahinkoa ei pidetä äkillisenä ja ennalta arvaamattomana vain sen perusteella, että se oli sattunut vakuutuksenottajalle yllätyksenä. Lautakunta katsoo, että arvio on kuitenkin tehtävä ensisijaisesti yleisen elämänkokemuksen perusteella ja kulloinkin kyseessä olevassa toiminnassa normaalilla huolellisuudella menettelevälle henkilölle tavanomaisten tietojen ja kokemuksen pohjalta. Näin ennen muuta siksi, että jälkeenpäin tehtävässä vahinkoon johtaneiden syiden kausaalisessa tarkastelussa mikään tapahtumaketju itsessään ei näyttäydy ennalta-arvaamattomana.

Edellä lausumansa vuoksi lautakunta katsoo, että käsiteltävässä asiassa vahingon korvattavuuden kannalta ei ole niinkään ratkaisevaa, oliko traktorin vetokoukun lukittumattomuudesta seurannut peräkärryn äkillinen irtoaminen ollut tapahtumana ennalta arvaamaton, vaan se, oliko sanotun äkillisen tapahtuman mahdollistanut vetokoukun mekanismin lukittumatta jääminen ollut ennalta arvaamatonta.

Lautakunta toteaa, että käytettävissä olevien asiakirjojen perusteella traktorin vetokoukun lukituksen pettämisen tarkkaa syytä ei ole saatu selville. Vakuutusyhtiön suorittamassa toistetussa vahinkotarkastuksessa traktorin vetokoukun mekanismista ei ole löydetty vikaa. On mahdollista, että lukittumattomuus oli johtunut mekanismin väliin metsässä joutuneesta lumesta tai risuista.

Vakuutuksenottaja on lautakunnalle toimittamissaan selvityksissä seikkaperäisesti kuvannut peräkärryn kiinnittämiseksi tekemiään toimenpiteitä. Vakuutuksenottajan kertomuksen mukaan, jonka todenperäisyyttä lautakunnalla ei ole ollut syytä epäillä, vetokoukku oli kärryä kytkiessä jäänyt normaalin lukittumisen merkkinä yläasentoonsa vakuutuksenottajan laskettua traktorin vetovarret ala-asentoon. Paitsi lukituksen varmistamiseksi, kyseinen toimi oli tullut tehdä kärryn nivelakselin vaurioitumisen estämiseksi. Vetokoukun ollessa lukitsematta ala-asennossaan yhdistelmällä ei olisi voinut ajaa.

Lautakunta katsoo, että vahingon korvattavuuden kannalta ratkaisevana on kuitenkin pidettävä sitä, että peräkärry oli äkillisesti irronnut siitä huolimatta, että vakuutuksenottaja oli selvitysten mukaan tehnyt kaikki kärryn kiinnittämiseksi tavanomaisesti tarvitut toimenpiteet ja traktorin vetokoukku oli kärryn kiinnittämisen jälkeen jäänyt yläasentoonsa koukun normaalia lukitusta osoittaneella tavalla. Kun kärry oli tästä huolimatta kuitenkin ajoon lähdettyä irronnut, lautakunta katsoo, että peräkärryn vahingoittumista on pidettävä vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaisena äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneena vahinkona.

Vakuutuksenottajan menettelystä saadun selvityksen perusteella asiassa on jäänyt näyttämättä, että vahinko olisi johtunut vakuutuksenottajan tekemästä asennus- tai käyttövirheestä kärryn kytkennässä.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö ottaa vakuutuksenottajan metsäperäkärrylle aiheutuneen esinevahingon uudelleen käsiteltäväkseen sen korvaamiseksi vakuutussopimuksen mukaisessa laajuudessa.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos
Sihteeri Isokoski

Jäsenet:
Akselinmäki
Jaakkola
Makkula
Nyyssölä
Sarpakunnas
Sjögren

Tulosta