Haku

FINE-031356

Tulosta

Asianumero: FINE-031356 (2020)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 16.12.2020

Korujen menettäminen. Oliko kysymyksessä rikosturvasta korvattava vahinko? Näyttö korvattavan tapahtuman sattumisesta. Rajoitusehdot. Omaisuuden katoamisesta tai unohtamisesta aiheutunut vahinko. Varkausvahinko, jonka tapahtumahetkeä, -olosuhteita ja -paikkaa ei voida tarkoin määritellä.

Tapahtumatiedot

Asiakas oli 23.2.2020 havainnut, että hänen asunnostaan oli kadonnut koruja. Asiakas asuu hoitokodissa, josta hän on vuokrannut asunnon käyttöönsä. Hoitokodissa oli vuonna 2019 havaittu epäselviä varkaustapauksia, joihin erään henkilön oli käyttäytymisensä perusteella epäilty syyllistyneen. Epäilty henkilö oli käynyt asiakkaan asunnossa ilman lupaa ainakin 24.12.2019 ja 18.2.2020. 

Asiakkaan puolesta hänen tyttärensä oli tehnyt rikosilmoituksen poliisille. Epäiltyä törkeää varkautta koskenut tutkinta oli kuitenkin päättynyt sen vuoksi, että epäilty henkilö oli maaliskuun 2020 lopussa kuollut.

Vakuutusyhtiö ei ole korvannut vahinkoa, koska vahingon tapahtumahetkeä, -olosuhteita ja –paikkaa ei voida tarkoin määritellä. Olosuhteita, joissa varkaus tai varkaudet olisivat tapahtuneet, ei ollut pystytty osoittamaan tai määrittämään. 

Vakuutusyhtiö on asiakkaan valituksen jälkeen antanut sisäisessä muutoksenhakumenettelyssään toisen korvauspäätöksen, jossa tapaus on katsottu katoamiseksi. Korvauspäätöksen allekirjoittaja toteaa ymmärtävänsä hyvin asiakkaan näkemyksen siitä, että kysymyksessä on varkausvahinko, mitä se todennäköisesti onkin. Kysymyksessä on kuitenkin vakuutusehtojen tarkoittama katoaminen, jos mitään tapahtumaa tai tarkkaa ajankohtaa varkausvahingolle ei ole osoitettavissa ja varkaus havaitaan vasta myöhemmin sen tapahduttua.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii, että vakuutusyhtiö velvoitetaan korvaamaan anastetuista koruista 14.651 euroa, jonka kultasepänliike on arvioinut korujen arvoksi. Asiakas oli 27.10.2019 esitellyt koruja asunnossa käyneille ulkomaisille vieraille, jolloin korut oli viimeksi havaittu. Seuraavan kerran asiakas oli käyttänyt erillisessä pienessä rasiassa säilytettyjä valkoisia helmiä 11.1.2020. 

Epäillyn henkilön työvuorotietojen mukaan hänellä oli ollut 21.11.2019 – 24.2.2020 18 sellaista työvuoroa, joista ei löydy avainkuittausta. Jouluaattona 24.12.2019 asiakas oli ollut tyttärensä luona, ja tuolloin epäilty henkilö oli käynyt luvatta asunnossa klo 11.55. Viimeinen työvuorolistan mukainen käynti kotonaan olleen asiakkaan luona oli ollut 4.2.2020. Epäilty henkilö oli käynyt asiakkaan asunnossa kuitenkin ilman lupaa 18.2.2020 kello 16.26. Hoitokodin palvelupäällikön ilmoituksen mukaan hoitajat eivät saa mennä asuntoihin muulloin kuin asukkaan kanssa sovittuna aikana.  Epäilty henkilö oli irtisanottu hoitokodista varastamisen takia keväällä 2020.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo, että koruja oli kadonnut pitkän aikavälin aikana. Mitään tiettyä tapahtumaa tai tapahtumaolosuhteita ei ole voitu osoittaa. Lausuntopyynnön kohteena olevaa ratkaisua ei tulisi suosittaa muutettavaksi.

Vakuutuksesta ei korvata varkausvahinkoa, jonka tapahtumahetkeä, -olosuhteita tai –paikkaa ei voida tarkoin määritellä. Katoamisen määritelmän mukaisesti sillä tarkoitetaan tilannetta, jossa ei pystytä yksilöimään mitään tiettyä äkillistä tapahtumaa, jolloin vahinko on tapahtunut. Katoaminen tapahtuu sillä hetkellä, kun omaisuus ja omistaja joutuvat toisistaan erilleen vakuutuksenottajan sitä havaitsematta.

Varkaudella tarkoitetaan vahinkoa, jonka tapahtumahetki ja olosuhteet voidaan määritellä riittävän tarkasti. Vakuutuslautakunnassakin hyväksytyn korvauskäytännön mukaan vahingot käsitellään katoamisina, ettei korvauksenhakija kykene esittämään tiettyä äkillistä tapahtumaa, joka olisi ollut omaisuuden menettämisen syynä. Pelkkä jälkikäteispäättely tai olettamus tapahtuman kulusta ei ole riittävä näyttö siitä, että kysymyksessä olisi korvaukseen oikeuttava vakuutusehtojen tarkoittama varkausvahinko. Katoamista ei korvata vakuutuksesta.

Korujen häviäminen oli huomattu 23.2.2020. Edellinen havainto valkoisesta helmikorusta on ollut 11.1.2020. Ajanjakso valkoisten helmien viimeisen havainnon ja häviämisen välillä on siis reilusti yli kuukausi. Selvitystä siitä, milloin ja missä muut korut on viimeksi havaittu, ei ole saatu. Vahinkoilmoituksen mukaan korujen on kerrottu hävinneen syksyn 2019 aikana. 

Selvitykset

Vakuutuslautakunnan käytettävissä on ollut muun muassa
- hoitokodin toiminnanjohtajan selostus henkilökunnan ohjeistuksesta asiakaskäynneille 
- työvuorotaulukoita sekä –listauksia. 
- poliisilaitoksen tutkintailmoitus, johon liittyy päätös tutkinnan lopettamisesta, ja asiaa tutkineen rikoskomisarion selvitys varkausepäilyyn liittyvistä tiedoista
- valokuvia koruista.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko asiakas osoittanut korujen menettämisen olleen äkillisen ja ennalta arvaamattoman varkausvahingon seurausta.

Sovellettavat vakuutusehdot

Kotivakuutusehtojen 1.4.2018 kohdan 5.1.2 (Rikosturva) mukaan.2 mukaan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta varkaudesta, ryöstöstä, murrosta tai ilkivallasta aiheutunut vahinko. Ilkivallalla tarkoitetaan muun kuin vakuutetun tahallaan aiheuttamaa vahinkoa.

Korvauspiirin ulkopuolelle jääviä vahinkoja koskevan ehtokohdan 6.10 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuuden katoamisesta tai unohtamisesta, ja kohdan 6.11 mukaan vakuutuksesta ei korvata varkausvahinkoa, jonka tapahtumahetkeä, -olosuhteita ja – paikkaa ei voida tarkoin määritellä.

Asian arviointi

Osapuolten kesken on kiistaa siitä, onko vakuutusyhtiö velvollinen korvaamaan asiakkaan ilmoittaman koruvarkauden. Korvauksen hakijalla on lähtökohtaisesti velvollisuus osoittaa, että kyseessä on vakuutuksesta korvattava varkausvahinko. 

Menettämisvahinkoja koskevan Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännön mukaan korvauksen hakijan on voitava selvittää, että esine on menetetty rikosvahingon tai muun vakuutuksesta korvattavan vakuutustapahtuman vuoksi. Pelkkä korvauksenhakijan jälkikäteinen oletus tai päättely siitä, mitä esineelle on tapahtunut, ei itsessään riitä osoitukseksi siitä, millä tavalla esine on menetetty.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan asiakkaan korut olivat olleet rasioissa, joita oli säilytetty asunnon kaapissa, eivätkä korut siten ole olleet näkyvillä. Hoitokodin henkilökuntaan kuuluneen henkilön oli kerrottu syksyllä 2019 penkoneen asiakkaan kaappeja vaikka asiakas oli sen kieltänyt. 

Poliisin hankkimien selvitysten ja hoitokodista saatujen tietojen perusteella poliisilla oli ollut syytä epäillä erästä hoitokodin henkilökuntaan kuulunutta henkilöä asiakkaan korujen anastamisesta. Henkilö oli kuitenkin kuollut 29.3.2020, eikä häntä oltu ehditty ennen tätä kuulla asiasta rikoksesta epäillyn asemassa. Asiaa tutkineen rikoskomisarion mukaan esitutkinnan päättämisen jälkeen saadut tiedot olivat vahvistaneet kyseiseen henkilöön kohdistunutta epäilyä. 

Asiassa on kiistatonta se, että epäilty henkilö oli ainakin 24.12.20219 ja 18.2.2020 käynyt luvatta asiakkaan asunnossa. Hoitokodin toiminnanjohtajan mukaan henkilökunnalla ei ole lupaa mennä asuntoon ilman erillistä pyyntöä. Jos epäillään, että jotain on sattunut, otetaan aina toinen hoitaja mukaan käynnille, ja käynti kirjataan järjestelmään. 

Vakuutusehtojen mukaan varkausvahingon tapahtumahetki, tapahtumaolosuhteet ja tapahtumapaikka pitää määritellä tarkoin. Vakuutusyhtiö on vastineessaan katsonut, ettei tapahtumahetkeä ja olosuhteita ollut määritelty riittävän tarkasti. Vakuutusyhtiö on kuitenkin pitänyt varkausvahinkoa mahdollisena, mutta katsonut tapahtuman jääneen epäselväksi, jolloin kyseessä on ehtojen 6.10 kohdan mukainen katoaminen.

Vakuutuslautakunta katsoo, että asiakas on tässä tapauksessa yksilöinyt vahinkotapahtuman paikan ja ajankohdan sekä olosuhteet niin hyvin, kuin vahingonkärsineeltä voi tämänkaltaisessa tapauksessa kohtuudella edellyttää. Korut eivät ole olleet näkyvillä, minkä vuoksi asiakas ei ole voinut helposti havaita niiden häviämistä. Asiakkaan ei myöskään voida edellyttää jatkuvasti tarkastavan kaapissa olevissa rasioissa säilytettyjen korujen olemassaoloa tai niiden mahdollista katoamista.

Kokonaisuutena Vakuutuslautakunta katsoo, että asiakkaan kertomus tapahtumista ja niitä tukevat poliisin ja hoitokodin selvitykset ovat selkeitä, johdonmukaisia ja uskottavia. Lautakunta katsoo riittävästi selvitetyksi, että asiakkaan ilmoittamat korut oli anastettu hänen asunnostaan. Korujen anastaminen on kotivakuutuksen ehtojen mukainen korvattava rikosvahinko.  

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa anastetuista koruista vakuutusehtojen mukaisen korvauksen. 

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Gustav Bygglin                Tuula Pellikka 
puheenjohtaja Bygglin
sihteeri Pellikka

Jäsenet:
Maso
Vuori
Vaitomaa
Vyyryläinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia