Haku

FINE-031329

Tulosta

Asianumero: FINE-031329 (2020)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 16.11.2020

Viemäriputken liitosvuoto. Viemärin tarkastusputken luukun kautta tapahtunut vuoto. Vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle asennusvirheestä aiheutunut vahinko. Muulle vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutunut vahinko. Oliko kyse äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutu-neista vahingoista?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen ja 11.12.2019 tehtyä tutkimusta koskevan R Oy:n tutkimusraportin mukaan vakuutuksen kohteena olevan rivitalorakennuksen huoneiston 31 keittiön allaskaapissa viemäri oli tiputtanut vettä allaskaapin pohjalevyn päälle. Raportin mukaan tarkastuksessa havaittiin, että viemäri oli asennettu altaiden alle väärin, eivätkä liitokset ole olleet kunnolla paikallaan.

Huoneistossa ollutta hajuhaittaa tutkittiin samassa yhteydessä. Raportin mukaan asunnon tuulikaapissa seinärakenteen sisällä ollut runkoviemärin tarkastushaaran luukku ei ollut ollut kunnolla paikoillaan ja vettä oli päässyt valumaan tiivisteen välistä rakenteisiin.

Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen 10.1.2020 mukaan asukkaat ovat muuttaneet huoneistoon lokakuun alussa 2019. Heidän aikanaan keittiön allaskaapin viemäreille ei ole tehty mitään. Keittiön allaskaapin altaan poistoviemäri on ollut löysällä ja viemäriputken kaato on väärään suuntaan osalla matkaa. Selvitysten perusteella vesi on päässyt tippumaan rakenteisiin lokakuusta 2019 ilman, että vuodon aiheuttajaa on korjattu. Vakuutusyhtiön mukaan kyse ei ole äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta, eikä siten myöskään kiinteistövakuutuksesta korvattavasta vahingosta.

Tuulikaapin sisällä vuotaneesta runkoviemärin tarkastushaarasta aiheutuneen vahingon osalta vakuutusyhtiö totesi, että runkoviemäri on vuotanut alusta asti. Kyse ei ole ollut äkillisestä, yhdellä kertaa tapahtuneesta vahinkotapahtumasta. Vettä on selvitysten perusteella vuotanut vähitellen rakenteisiin. Vahinko ei ollut myöskään tältä osin vakuutuksesta korvattava. Kosteusmittaukseen liittyvät kulut ovat kuitenkin vahingon selvittelykuluina korvattavia.

Oikaisupyynnöissään asiakas totesi, että asiakirjoissa olevat maininnat allaskaapin viemäriliitoksen vuodosta eivät tarkoita sitä, että asunnon asukkaat olisivat havainneet vahingon heti asuntoon muutettuaan ja se olisi ollut korjaamatta tuosta saakka. Kyseessä olevan All risks – vakuutuksen tulisi korvata asennusvirheestä aiheutuneet vahingot. Vuotovahingon korvattavuutta ei poista se, että kulumisesta tai syöpymisestä aiheutunut vuoto voi olla aluksi pieni ja jatkua huomaamattomana pitkäänkin. Usein korvattava vuotovahinko syntyy siitä, että putki kuluu tai syöpyy puhki ennen käyttöikänsä päättymistä. Asiakas viittasi Vakuutuslautakunnan ratkaisusuosituksiin FINE-015647 ja VKL 4/14.

Korvauspäätöksessään 19.5.2020 vakuutusyhtiö totesi, että allaskaapin viemärin ja eteisen tuulikaapin runkoviemärin vuotovahingot on evätty sillä perusteella, että kohteessa ei ole havaittu mitään äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkotapahtumia, jotka olisivat aiheuttaneet kyseiset vahingot, vaan vettä on päässyt molemmissa tapauksissa pidemmän ajan kuluessa rakennuksen rakenteisiin. Löysällä ollut ja osalta matkaa väärään suuntaan kaatanut allaskaapin viemäriputki oli vuotanut altaan pohjalevylle pidemmän ajan kuluessa. Myös runkoviemäri oli vuotanut pidemmän aikaa, minkä voi päätellä seinän jalkalistan alla olevista mikrobivaurioista. Kyse on rakenteisiin pidemmän ajan kuluessa päässeestä vedestä aiheutuneista vahingoista. Vettä on todennäköisesti päässyt rakennuksen rakenteisiin jo ennen kuin vakuutus on alkanut tässä vakuutusyhtiössä (10.10.2016).

Myös asennusvirheen seurauksena muulle omaisuudelle aiheutuvan vahingon tulee vakuutusehtojen kohdan 3.2.3 mukaan tapahtua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Sekä allaskaapin viemäri että runkoviemärin tarkastushaara ovat vuotaneet asennusvirheen seurauksena pidemmän aikaa, eivätkä äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Koska seurannaisvahingot eivät ole seurausta äkillisistä ja ennalta arvaamattomista vahinkotapahtumista, vahingot eivät ole vakuutuksesta korvattavia.

Muutosta korvauspäätökseen haettiin vielä vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä. Korvauspäätöksessään 2.7.2020 vakuutusyhtiö lausui, että äkillisyysvaatimuksella tarkoitetaan vakuutusehdoissa sitä, että vahinkoon johtanut tapahtuma on ajallisesti rajattavissa ja se on myös suhteellisen lyhyt. Ennalta arvaamattomuudella puolestaan tarkoitetaan sitä, että vahinkoon johtanut tapahtuma on yleiseltä kannalta odottamaton ja ennakoimaton. Ratkaisevaa ei siis ole se, yllättyykö vahingonkärsijä itse tapahtumankulusta, vaan arviointi tapahtuu objektiivisin perustein. Vahingosta ei tee äkillistä ja ennalta arvaamatonta se, että vahingon seuraus ilmenee äkillisesti tiettynä hetkenä, vaan korvattavuus määräytyy vahingon syyn perusteella. Kiinteistövakuutuksen rajoitusehtokohdan 3.2.1 mukaan vähitellen syntyvät vahingot eivät kuulu vakuutuksen korvauspiiriin.

Vakuutusyhtiön mukaan vuotovahingot eivät tässä tapauksessa ole syntyneet minkään äkillisen ja ennalta arvaamattoman vahinkotapahtuman seurauksena. Kiistatonta on myös, että vuodoista aiheutuneet vauriot ovat syntyneet pidemmän ajan kuluessa, ja vahingon syynä molemmissa tapauksissa on ollut asennusvirhe. Jos esimerkiksi ulkopuoliset kosteudet rasittavat pitkään lattiassa olevaa putkistoa, joka syöpyy puhki, kysymyksessä ei ole vakuutusehtojen tarkoittama äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinkotapahtuma. Jos putki tuntemattomasta syystä on ruostunut puhki ennen käyttöikänsä päättymistä, kysymyksessä tietysti on vakuutusehtojen tarkoittama äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinkotapahtuma. Koska asennusvirheistä johtuvat vauriot rakenteille, kalusteille ja pinnoitteille ovat syntyneet pitkän ajan kuluessa. Koska kyse ei ole ollut vakuutusehtojen tarkoittamista, äkillisistä ja ennalta arvaamattomista vahinkotapahtumista syntyneistä vahingoista, vahingot eivät ole vakuutuksesta korvattavia.

Asiakkaan valitus

Vakuutuslautakunnan lausuntoa pyydetään siitä, tuleeko vahingot korvata kiinteistövakuutuksesta. Asiakkaan mukaan vuotovahinkoja pidetään vakiintuneesti laajojen vakuutusehtojen mukaisina äkillisinä ja ennalta arvaamattomina vahinkotapahtumina. Usein korvattava vuotovahinko syntyy siitä, että putki kuluu tai syöpyy puhki ennen käyttöikänsä päättymistä. Näissä tilanteissa vuotovahinkoa on siis edeltänyt hidas, vuosia jatkunut kehitys, mutta kastumista on pidetty silti lähtökohtaisesti korvattavana. Kulumisesta ja syöpymisestä seuraavat vuodot ovat usein aluksi pieniä, ja ne voivat jatkua huomaamatta pitkäänkin. Tämäkään ei poista vuotovahingon korvattavuutta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa korvauspäätöksissään esitetyt perustelut.

Keittiön allaskaapin poistoviemäri ja eteisen tuulikaapissa olevan runkoviemärin tarkastushaara ovat vuotaneet pidemmän aikaa, eivätkä äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti asennusvirheen seurauksena. Koska kyseiset asennusvirheiden seurannaisvahingot eivät ole seurausta äkillisistä ja ennalta arvaamattomista vahinkotapauksista, kyseessä ei ole vakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma.  

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välinen erimielisyys koskee sitä, ovatko keittiön viemäriputken liitoksesta ja eteisen viemäriputken tarkastushaaran luukusta tapahtuneet vuotovahingot vakuutuksesta korvattavia. Lähemmin tarkasteltuna kysymys on asennus- tai rakennusvirheen seurauksena muulle vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutuneiden seurannaisvahinkojen korvaamista koskevan ehtokohdan 3.2.3 mukaisen, vahinkotapahtuman äkillisyyttä ja ennalta arvaamattomuutta koskevan korvausedellytyksen tulkinnasta.

Sovellettavat vakuutusehdot

Laajan kiinteistövakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2019 alkaen) kohdan 3.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset, jos esinevahinko on aiheutunut välittömästi vakuutuksen voimassa ollessa sattuneesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perustella.
[…]

Ehtokohdan 3.2.1 (Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vahingot ja muut rajoitukset, Kuluminen) mukaan vakuutuksesta ei korvata esineen kulumista, ruostumista, syöpymistä, pilaantumista, sienettymistä, lahoamista, aineen väsymistä tai vastaavaa vähitellen tapahtuvaa vahingoittumista eikä esineen tai sen osan toimintakyvyn lakkaamista.

Ehtokohdan 3.2.3 (Valmistusviat ja työvirheet) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden suunnittelu-, valmistus-, materiaali-, rakennus- tai asennusvirheestä tai rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin virheen seurauksena muulle vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutunut vahinko.

Ehtokohdan 3.2.14 (Vuoto, kosteus tai kondenssivesi) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut

  • kondenssivesi,
  • kosteus, kuten mätänemistä, sienettymistä, lahoamista tai hajua,
  • rakenteiden vesieristeiden läpi tai putkiston ja rakenteen liittymäkohdasta kuten lattiakaivon ja korokerenkaan välistä vuotanut neste,
  • ehtojen kohdassa 2.1.3 mainittujen kuivanapitojärjestelmien toimimattomuus,
  • putken tai laitteen ulkopuolinen syöpyminen tai ruostuminen,
  • kuluminen, ruostuminen tai muu vähitellen tapahtuva syy.

Asian arviointi

Vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vahingon kiinteistövakuutuksesta korvaamisen edellytyksenä on, että esinevahinko on aiheutunut välittömästi vakuutuksen voimassa ollessa sattuneesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perustella. Rajoitusehtokohdan 3.2.3 ensimmäisen kappaleen mukaan vakuutuksesta ei korvata muun ohessa vahinkoa, joka on aiheutunut rakennus- tai asennusvirheestä. Ehtokohdan toisen kappaleen mukaan vakuutuksesta korvataan kuitenkin virheen seurauksena muulle vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutunut vahinko.

Tässä tapauksessa kyseessä olevaan All risks – tasoiseen kiinteistövakuutukseen ei kuulu erillistä vuotovahinko-osaa, vaan vakuutuksesta korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneita vahinkoja. Vakuutusehdoissa on kuitenkin muun vuotovahingoista tehtäviä ikävähennyksiä koskevat määräykset. Tämän johdosta lautakunta katsoo, että vakuutuksen on katsottava sisältävän turvan myös putkivuotojen varalta. Vakuutuslautakunnan vakiintuneen käytännön mukaan sitä, että putki alkaa äkillisesti vuotaa, on pidettävä lähtökohtaisesti korvattavana vuotovahinkona.

Asiakas ei ole kiistänyt sitä, että keittiön allaskaapissa olevan viemäriputken vuoto ja tuulikaapin tarkastusviemärin luukun vuoto ovat olleet seurausta asennusvirheistä, minkä johdosta vahingot eivät ehtokohdan 3.2.3 mukaan lähtökohtaisesti ole vakuutuksesta korvattavia. Ehtokohdan mukaan virheen seurauksena muulle vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneet vahingot ovat kuitenkin korvattavia.

Vakuutuslautakunnan käytännössä on katsottu, että asennus- tai rakennusvirheestä aiheutuneita vahinkoja ei voida pitää objektiivisesti arvioituna äkillisinä ja ennalta arvaamattomina, vaan virheen luonnollisina seurauksina. Sovellettavien kiinteistövakuutusehtojen kohdan 3.2.3 toisen kappaleen ilmaisu, jonka mukaan vakuutuksesta ”kuitenkin korvataan virheen seurauksena muulle vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutunut vahinko”, muodostuu lautakunnan näkemyksen mukaan ristiriitaiseksi ehtokohdan 3.1 kanssa, koska asennus- tai rakennusvirheistä aiheutuneita vahinkoja ei yleensä voida pitää äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneina tai myöskään äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneina, eikä tässä mielessä myöskään vakuutuksesta korvattavina. Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön vetoamien seikkojen pohjalta seurannaisvahinkojen korvaamista koskevan ehtokohdan 3.2.3 toisella kappaleella ei olisi järkevää korvaussisältöä, jolloin se jäisi sisällöltään tyhjäksi ja merkityksettömäksi.

Esillä olevassa tapauksessa on kyse vakuutusyhtiön vakiosopimusehtojen soveltamisesta. Yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan vakioehtojen ollessa sisällöltään ristiriitaiset niitä tulkitaan laatijansa vahingoksi. Vakuutusehtoja on lisäksi tulkittava kokonaisuutena.

Tässä tapauksessa vakuutusehdot muodostuvat ristiriitaisiksi asennus- tai rakennusvirheestä muulle vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutuneiden vahinkojen korvattavuuden edellytysten osalta. Vakuutusehtoja voidaan perustellusti tulkita siten, että asennus- tai rakennusvirheestä muulle vakuutuksen kohteena olevalla omaisuudelle aiheutuneet vuotovahingot ovat vakuutuksesta korvattavia, vaikka niitä ei voitaisikaan pitää vakuutusehtojen kohdissa 3.1 ja 3.2.3 tarkoitetussa mielessä äkillisinä ja ennalta arvaamattomina.

Tarkastushaaran luukusta tapahtunut vuoto

R Oy:n tutkimusraportin mukaan seinärakenteen sisällä oleva viemärin tarkastushaaran luukusta tapahtunut vuoto on johtunut siitä, että luukku ei ole ollut kiinnitettynä asianmukaisesti. Raportissa olevan valokuvan kuvatekstin mukaan kansi ei ole ollut kunnolla paikallaan kiinnitysruuvien alla. Tämän seurauksena tarkastushaaraan kertynyttä vettä on todennäköisesti heti luukun kiinnittämisestä lähtien päässyt jossakin määrin vuotamaan luukun tiivisteen välistä rakenteisiin, mihin viittaavat myös eteisen seinän jalkalistan alla todetut, pitkäaikaiseen kosteusrasitukseen viittaavat mikrobivauriot.

Vakuutuslautakunta katsoo, että todennäköisesti pian luukun kiinnittämisen jälkeen alkaneesta vuodosta rakennuksen rakenteille aiheutunutta vahinko on muulle vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutuneena lähtökohtaisesti korvattava. Koska viemärihaaran luukun asentamisajankohdasta ei ole esitetty selvitystä ja vuoto on esitettyjen selvitysten perusteella ollut hyvin pitkäaikainen, asiassa jää näyttämättä, että kyse olisi tarkastushaaran luukusta tapahtuneen vuodon osalta ollut vakuutuksen voimassaoloaikana, toisin sanoen 1.10.2016 jälkeen alkaneesta vuodosta. Vahinko ei tämän vuoksi ole vakuutuksesta korvattava.

Allaskaapin viemäriputken liitoksesta tapahtunut vuoto

Tutkimusraportin valokuvien mukaan allaskaapin viemäriputken vuoto on tapahtunut isomman altaan alta lähtevän vaakaputken liitoksesta, joka ei ole ollut kunnolla paikoillaan. Myös alempana lattiakaapissa oleva viemäriputken liitos on raportin mukaan ollut puutteellisesti kiinnitetty, mutta siitä ei ole mainittu vuotaneen vettä.

Lautakunta toteaa, että kartoitusraportin perusteella myös vaakaputken liitoksesta tapahtunut vuoto on ollut seurausta putken asennukseen liittyneestä asennusvirheestä. Vuoto on vaurioittanut allaskaappia, allaskaapin takana olevaa seinälevyä ja kaapin alla olevaa laminaattilattiaa. Vaurioista esitetyn selvityksen perusteella vuoto ei ole ollut erityisen pitkäaikainen. Vahinkoilmoituksen mukaan vuoto on havaittu 11.12.2019. Lautakunta ymmärtää kartoitusraportin mainintojen siitä, että asunnon asukkaiden aikana viemäreille ”ei ole tehty mitään” tarkoittavan sitä, että allaskaapiston putkisto ei ole asunnon nykyisten asukkaiden asumisaikana asennettu, eikä sitä myöskään ole heidän toimestaan korjattu. Tällä seikalla ei kuitenkaan ole merkitystä vuotovahingon korvattavuuden kannalta.  

Ottaen huomioon, että vuotoveden aiheuttamat vauriot eivät ole erityisen laajoja, Vakuutuslautakunta pitää todennäköisenä, että keittiön allaskaapissa vuotanut vaakaputken liitos ei ole ollut asentamisestaan asti vuotava. Sen sijaan liitos on putkiston puutteellisen asentamisen johdosta todennäköisesti päässyt viemäriin lasketun veden tai muun syyn vaikutuksesta ajan myötä liikkumaan, minkä johdosta liitoskohta on alkanut vuotaa. Sitä, että vuoto on jo ehtinyt jatkua jonkin aikaa ennen kuin se on havaittu, ei voida pitää vakuutusyhtiön korvausvastuuta vuotovahingosta rajoittavana seikkana. Liitoksesta vuotaneen veden ympäröiville rakenteille aiheuttamissa vaurioissa ei myöskään ole kyse rajoitusehtokohdassa 3.2.14 tarkoitetun kosteuden tai hitaasti vaikuttavan syyn aiheuttamasta vahingosta. Vakuutusyhtiö ei ole kiistänyt sitä, että allaskaappia, seinälevyä ja lattiaa vaurioittanut vuotovahinko on kohdistunut virheellisesti asennettuun putkeen nähden muuhun vakuutuksen kohteena olevaan omaisuuteen. Tämän johdosta lautakunta katsoo, että allaskaapin rakenteiden, seinälevyn ja lattian vaurioituminen allaskaapin vaakaputken liitoksesta tapahtuneen vuodon seurauksena on ehtokohdan 3.2.3 mukaisesti tästä kiinteistövakuutuksesta korvattava vahinko.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa allaskaapin viemäriputken vuotovahingosta vakuutusehtojen mukaisen korvauksen. Tarkastushaaran luukusta tapahtuneen vuodon osalta lautakunta ei suosita korvausta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Siirala

Jäsenet:
Maso
Rantala
Vaitomaa
Vyyryläinen

Tulosta