Haku

FINE-031260

Tulosta

Asianumero: FINE-031260 (2020)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 21.10.2020

Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä ostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan huolimattomuus.

Tapahtumatiedot 

Asiakas kiistää hänen kortillaan 27.8.2019 Jyväskylässä tehdyt automaattinostot. Kortilla on tehty seuraavat automaattinostot:

Credit

Klo                       Euroa
21:51                    1.000,00
21:52                    1.000,00

Credit (epäonnistuneet)

Klo                       Euroa
21:52                    1.000,00
21:53                    500,00

Debit

Klo                        Euroa
21:53                    1.000,00
21:54                    300,00

Korttia on käytetty 27.8.2019 ennen kiistettyjä tapahtumia seuraavasti:

Klo            Euroa               Paikka                       Hyväksyminen
15:37         21,00               Ravintola Ihana           siru+pin
16:06         7,00                 Ravintola Ihana           lähimaksu
16:43         21,50               Kebabravintola            lähimaksu
16:51         9,00                 Ravintola Ihana           lähimaksu
17:15         21,00               Ravintola Ihana           lähimaksu
18:18         21,00               Ravintola Ihana           lähimaksu
19:06         64,50               Ravintola Ihana           siru+pin
21:26         29,70               Ravintola Ihana           lähimaksu

Asiakkaan kortti on suljettu asiakkaan ilmoituksesta 28.8.2019 klo 18:57.

Asiakkaan valitus

Asiakas on valituksessaan kertonut viettäneensä iltaa ravintola Ihanassa 27.8.2019. Eräs mieshenkilö, B tuli haastamaan yhden asiakkaan seurueessa olleen miehen nyrkkipallon lyöntikilpailuun. Panoksena oli olut. Kun asiakkaan seurueessa ollut mies hävisi kilpailun, B:n seurue tilasi shotteja niin paljon, että maksua ei voinut maksaa lähimaksulla. Asiakas maksoi shotit ja hyväksyi maksun tunnusluvullaan. Asiakas epäilee, että hänen tunnuslukunsa todennäköisesti urkittiin tällöin ja sen jälkeen hänen korttinsa varastettiin. 

Asiakas säilytti korttia aina kännykkäkotelon sivutaskussa ja kännykkää housujen taskussa. 

Asiakas on FINElle tekemässään valituksessa kertonut poistuneensa ravintolasta klo 21:00. FINEn tiedusteltua asiakkaalta poistumisajankohdasta, asiakas on kertonut lähteneensä aikaisintaan klo 21 ja mahdollisesti vasta klo 21:30. Asiakkaan puoliso haki hänet ravintolasta. Asiakkaan saatua tietoonsa korttitapahtumien ajankohdat FINEn käsittelyn aikana, asiakas on ilmoittanut maksaneensa klo 21:26 tehdyn ostoksen. 

Asiakas vaatii pankkia korvaamaan hänelle 3.300 euroa.

Pankin vastine

Pankki on vastineessaan katsonut, että vastuu oikeudettomista nostoista jää asiakkaalle.

Asiakas on kertonut, että puhelinkotelo, jossa hän on säilyttänyt korttiaan, on ollut koko ajan hänen hallussaan. Kuitenkin kortti on saatu hänen huomaamatta otettua kotelosta ja myös asiakkaan lompakko on hänen huomaamattaan päätynyt ulkopuolisen henkilön haltuun. Asiakkaan lompakko löytyi seuraavana päivänä ravintolasta lattialta. Varastettu kortti oli lompakossa sen löytyessä.

Jotta kortin käyttäminen on ollut mahdollista, on kortin salainen tunnusluku myös jollain tavalla päätynyt ulkopuolisen henkilön tietoon. Asiakkaan oma osto on ollut yli 2,5 tuntia ennen reklamoituja nostoja, joten ei ole todennäköistä, että ulkopuolinen olisi nähnyt tunnusluvun kyseisen oston yhteydessä ja seurannut asiakasta sen jälkeen yli 2,5 tunnin ajan odottaen tilaisuutta kortin varastamiseen. Asiakas on valituksessa kertomansa mukaan poistunut ravintolasta jo klo 21 aikaan ja reklamoidut nostot ovat alkaneet vasta klo 21:51.

Asiassa saatu kokonaisselvitys ja olosuhteet huomioon pankki katsoo, että korttia ja tunnuslukua on säilytetty korttiehtojen vastaisesti ja että menettelyssä on kyse sellaisesta erittäin vakavasta varomattomuudesta, jota maksupalvelulain mukaisella törkeällä huolimattomuudella tarkoitetaan.

Selvitykset

Poliisilaitoksen 3.3.2020 tekemän tutkinnan päätöksen mukaan automaattiyhtiöltä tilattujen kuvien mukaan nostot on tehnyt mahdollisesti nainen, joka on peittänyt kasvonsa nostamalla takin kauluksen korkealle ja hänellä oli päässään suuret aurinkolasit. Poliisi on keskeyttänyt esitutkinnan, koska esitutkinnassa ei ole pystytty selvittämään tekijää eikä asiaan vaikuttavaa lisäselvitystä ole saatavissa. 

Pankkilautakunnalle on toimitettu lisäksi tiedot maksutapahtumista ja korttiehdot. 

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan: 

”Maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä henkilökohtaisista turvatunnuksista. Maksuvälineen myöntämistä ja käyttöä koskevat ehdot eivät saa olla perusteettomia, kohtuuttomia tai syrjiviä.”

Lain 62 §:n 1 momentin mukaan:

”Maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa kadonneen tai oikeudettomasti toisen haltuun joutuneen maksuvälineen käytöstä tai muusta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on:
1) luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2) huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3) laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 50 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä:
1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;
2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus;
3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä; tai
4) jos palveluntarjoaja ei ole edellyttänyt maksajan vahvaa tunnistamista.

Sen estämättä, mitä 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.”

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Korttiehtojen Kortista ja kortin tiedoista huolehtiminen -kohdan mukaan:

Kortti ja Kortin tiedot ovat henkilökohtaisia, eikä asiakas saa luovuttaa niitä kenellekään muulle, ei edes samaan perheeseen kuuluvalle.

Asiakkaan tulee säilyttää kortti ja Kortin tiedot huolellisesti ja erillään tunnusluvusta. Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, käsilaukussa tai kotona samassa säilytyspaikassa. Asiakas sitoutuu hävittämään [pankilta] saamansa tunnuslukutulosteen sekä sitoutuu olemaan kirjoittamatta tunnuslukua ylös helposti tunnistettavaan muotoon. Tunnuslukua tulee säilyttää niin, ettei kenelläkään muulla, ei edes samaan perheeseen kuuluvalla ole mahdollisuutta saada sitä tietoonsa. Asiakkaan on näppäillessään tunnuslukua suojattava näppäimistö esim. kädellään siten, ettei sivullisella ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa. […]

Asiakas on velvollinen varmistamaan olosuhteiden edellyttämällä tavalla säännöllisesti, että kortti on tallessa erityisesti niissä tilanteissa, joissa kortin katoamisen riski esimerkiksi väentungoksessa tai ravintolassa taskuvarkauden takia on suuri.”

Asian arviointi

Pankkilautakunta toteaa vastuun kortin ja sen tunnusluvun huolellisesta säilyttämisestä olevan maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaan kortinhaltijalla. Tämä on luonnollista ottaen huomioon sen, että viime kädessä - riippumatta esimerkiksi kortinmyöntäjän ohjeistuksesta tai korttisopimuksen ehdoista - ainoastaan kortinhaltija voi vaikuttaa siihen, miten ja missä olosuhteissa hän korttiaan ja sen tunnuslukua säilyttää ja käyttää.

Tilanteissa, joissa kortti on päätynyt ulkopuolisen haltuun ja sitä on käytetty oikeudetta, on kortinhaltijan ja kortinmyöntäjän välisen vastuunjaon kannalta pääsääntöisesti ratkaisevaa se, kuinka huolellisesti kortinhaltijan voidaan katsoa menetelleen korttinsa ja sen tunnusluvun suhteen. 

Jotta kortinhaltijan huolellisuutta voitaisiin arvioida, on saatava selvitystä siitä, missä olosuhteissa ja millä tavoin kortinhaltija on korttiaan ja tunnuslukuaan säilyttänyt ja käyttänyt ja miten ne ovat päätyneet ulkopuolisen haltuun/tietoon. Parhaat mahdollisuudet selvityksen antamiseen on kortinhaltijalla ja kortinhaltijan vaatiessa kortinmyöntäjää ottamaan vastuun kortin oikeudettomasta käytöstä, voidaan kortinhaltijan edellyttää antavan oman selvityksensä tapahtumista ja omasta menettelystään. 

Tietoa tapahtumienkulun yksityiskohdista, esimerkiksi siitä, miten ja minä hetkenä kortti on tarkalleen viety, ei aina ole mahdollista saada eikä myös kortinhaltijalta voida edellyttää, mutta kortinhaltijan voidaan aina edellyttää antavan selvityksen omasta menettelystään.

Tapahtumien kulku

Asiakkaan kertoman mukaan hän on itse hyväksynyt viimeisen Ravintola Ihanassa tehdyn korttiveloituksen klo 21:26. Kortin oikeudeton käyttö on alkanut vajaan kahden kilometrin päässä olleella automaatilla klo 21:51. 

Asiakkaan arvion mukaan hänen korttinsa tunnusluku urkittiin klo 19:06 tehdyn tunnusluvulla hyväksytyn maksutapahtuman yhteydessä ja kortti on varastettu klo 21:26 lähimaksulla tehdyn maksutapahtuman jälkeen. Asiakkaan kertoman mukaan hänen piti vedonlyönnin hävittyään tarjota olut ennestään tuntemattomille henkilöille, mutta he tilasivatkin shotteja niin paljon, että asiakas joutui syöttämään kortin tunnusluvun klo 19:06. 

Pankki pitää epätodennäköisenä, että asiakkaan kortin tunnusluku olisi urkittu klo 19:06, asiakasta olisi seurattu, viety kortti ja sen jälkeen korttia olisi käytetty vasta klo 21:51. Pankin mukaan yleisen kokemuksen perusteella oikeudettomat nostot tehdään mahdollisimman pian sen jälkeen, kun kortti on saatu haltuun ja tunnusluku tietoon.

Pankkilautakunta katsoo, että koska kortti on oikeudettoman käytön jälkeen palautettu ravintolaan, on se todennäköisesti viety asiakkaalta kyseisessä ravintolassa. Asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella lautakunta pitää todennäköisenä, että ravintolassa asiakas on tarkoituksellisesti pyritty saamaan maksamaan yli 50 euron maksu, jolloin asiakas on joutunut syöttämään kortin tunnusluvun ja tällöin tunnusluku on urkittu. Edelleen lautakunta pitää uskottavana, että asiakkaan kortti on viety klo 21:26 maksutapahtuman jälkeen. 

Tunnusluvun käyttäminen

Pankin korttiehtojen mukaan asiakkaan on näppäillessään tunnuslukua suojattava näppäimistö esim. kädellään siten, ettei sivullisella ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa. 

Pankkilautakunta katsoo, että riippumatta siitä, miten korttiehdoissa on nimenomaisesti ohjeistettu menettelemään tunnusluvun kanssa, turvalliseen ja huolelliseen kortin ja tunnusluvun käyttämiseen ja huolelliselta kortinhaltijalta edellytettäviin kohtuullisiin toimenpiteisiin kuuluu se, että kortinhaltija pyrkii toimimaan korttitapahtumaa tunnusluvulla hyväksyessään niin, ettei ulkopuolinen voi nähdä tunnuslukua. Siihen, mitä yksittäisen maksutapahtuman kohdalla voidaan kortinhaltijan huolellisuudelta edellyttää, vaikuttavat maksutapahtumaa ympäröivät olosuhteet. 

Huolellisen kortinhaltijan voidaan edellyttää kiinnittävän erityistä huomiota tunnusluvun suojaamiseen esimerkiksi tilanteissa, joissa näköetäisyydellä maksupäätteestä on muita ihmisiä. Pankkilautakunnan näkemyksen mukaan voi myös olla olosuhteita ja tilanteita, joissa huolellisen kortinhaltijan voidaan edellyttää kieltäytyvän hyväksymästä korttitapahtumaa tunnusluvullaan tai muutoin jättävän korttitapahtuman tekemättä, ellei tunnusluvun asianmukainen suojaaminen ole mahdollista.

Tässä tapauksessa asiakas on ennen kortin anastamista käyttänyt korttiaan ja sen tunnuslukua ravintolassa. Asiakas ei ole kertonut, miten hän on suojannut tunnusluvun näppäilyn eikä ole antanut muutakaan selvitystä maksutilanteesta.

Asiakkaan olisi lautakunnan näkemyksen mukaan tapauksen olosuhteissa tullut kiinnittää erityistä huomiota tunnuslukunsa asianmukaiseen suojaamiseen. Pankkilautakunta katsoo kortin tunnusluvun päätymisen sivullisen tietoon johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt velvollisuuksiaan tunnusluvun suojaamisen suhteen olosuhteiden edellyttämällä tavalla.

Kortin säilyttäminen ja tallella olon seuraaminen

Pankin korttiehtojen mukaan asiakkaan tulee säilyttää korttia huolellisesti ja asiakas on velvollinen varmistamaan olosuhteiden edellyttämällä tavalla säännöllisesti, että kortti on tallessa erityisesti niissä tilanteissa, joissa kortinkatoamisen riski esimerkiksi väentungoksessa tai ravintolassa taskuvarkauden takia on suuri.

Pankkilautakunta toteaa, että arvioitaessa sitä millaisia varotoimia kortinhaltijalta voidaan kohtuudella edellyttää, on maksupalvelulain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 169/2009 vp) mukaan otettava huomioon, että tavanomaisia maksuvälineitä on yleensä tarkoitettu käytettäväksi päivittäisessä maksamisessa ja niitä on sen vuoksi voitava kuljettaa mukana. Toisaalta kortinhaltijan voidaan odottaa säilyttävän korttiaan vähintään yhtä huolellisesti kuin käteistä rahaa. Ympäröivät olosuhteet ovat olennaisessa osassa arvioitaessa, mitä kortin huolellinen säilyttäminen kortinhaltijalta edellyttää. 

Mikäli tietyissä olosuhteissa voidaan objektiivisesti arvioiden olettaa olevan esimerkiksi kohonnut riski taskuvarkauksille, voidaan myös huolellisen kortinhaltijan edellyttää kiinnittävän erityistä huomiota kortin säilyttämiseen. Kortinhaltijalta ei kuitenkaan voida vaatia kohtuuttoman pitkälle meneviä turvajärjestelyjä, mutta kohtuullisiin varotoimiin voidaan katsoa kuuluvan se, että kortinhaltija seuraa kortin tallella oloa olosuhteiden edellyttämällä tavalla. Se, kuinka usein tapahtuvaa tarkistamista kortinhaltijalta voidaan kohtuudella edellyttää, riippuu olennaisesti olosuhteista ja erityisesti niihin liittyvistä katoamis- ja anastusriskeistä. 

Pankkilautakunnan näkemyksen mukaan näiden olosuhteiden ohella huomioon on otettava tapa, jolla kortinhaltija on kyseisissä olosuhteissa korttiaan säilyttänyt. Lisäksi on otettava huomioon tapahtumienkulku ja se, onko niissä mahdollisesti ilmennyt jotain tavallisesta poikkeavaa, jonka johdosta huolellisen kortinhaltijan tulisi nimenomaisesti tarkistaa kortin tallella olo.

Tässä tapauksessa asiakas kertomansa mukaan on säilyttänyt korttiaan kännykän kotelon korttitaskussa ja kännykkää housujen taskussa. Asiakas ei ole kertonut kännykkänsä kadonneen. Seuraavana päivänä ravintolan lattialta on löytynyt asiakkaan lompakko, jonka sisällä oli asiakkaan kortti. Tapahtumien kulku on jäänyt kortin katoamisen osalta epäselväksi eikä tapahtumien kulusta ei ole lautakunnan keinoin saatavissa lisäselvitystä. 

Pankkilautakunta katsoo asiakkaan esittämän tavan säilyttää korttiaan vastaavan tavanomaista ja lähtökohtaisesti huolellista menettelyä, jota päivittäisessä maksamisessa käytettäväksi tarkoitetun maksuvälineen haltijalta voidaan edellyttää. Asiakkaan kortti on kuitenkin onnistuttu viemään hänen housujen taskussaan olleesta kännykkäkotelosta asiakkaan huomaamatta siten, että asiakkaan taskuun on jäänyt hänen kännykkänsä koteloineen. Pankkilautakunta toteaakin tapahtumienkulun jäävän asiassa saadun selvityksen perusteella tältä osin yksityiskohdiltaan epäselväksi. 

Ottaen kuitenkin huomioon saadun kokonaisselvityksen ja erityisesti sen, että kortin säilyttämiseen ja tallella olon seuraamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota väentungoksessa yöaikaan ravintolan baaritiskillä, Pankkilautakunta katsoo asiakkaan huolimattomuudestaan laiminlyöneen velvollisuuksiaan kortin säilyttämisen ja tallellaolon seuraamisen suhteen.

Yhteenveto

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta katsoo kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 § 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan kortin säilyttämisen ja tallellaolon seuraamisen sekä tunnusluvun käyttämisen suhteen. 

Jotta kortinhaltijan huolimattomuutta voitaisiin pitää törkeänä, hänen toiminnan on maksupalvelulain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 169/2009) mukaan selvästi ja olennaisesti poikettava siitä, mitä huolelliselta menettelyltä vaaditaan. 

Asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella ja olosuhteet huomioon ottaen Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan menettely ei kokonaisuutena ole osoittanut sellaista erittäin vakavaa varomattomuutta, jota maksupalvelulain mukaisella törkeällä huolimattomuudella tarkoitetaan.

Lopputulos

Pankkilautakunta suosittaa, että pankki ottaa vastatakseen kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon siltä osin kuin se ylittää 50 euroa.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Heino

Jäsenet:
Atrila
Laine
Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia