Haku

FINE-031140

Tulosta

Asianumero: FINE-031140 (2021)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 21.04.2021

Toiminnan vastuu. Vakuutettu toimiala. Rakennustoiminta. Vesihanan irrottamisen yhteydessä aiheutunut vesivahinko. LVI-töitä koskeva rajoitus.

Tapahtumatiedot

T Oy:n työntekijä oli tehnyt 12.2.2020 keittiöremonttia eräässä asuinhuoneistossa. Kalustesulkujen sulkemisen jälkeen työntekijä oli alkanut irrottamaan vesihanan putkea sulkuventtiilistä, jolloin sulku oli alkanut vuotaa. Venttiilistä suihkunnut vesi ehti aiheuttaa rakennuksessa vesivahingon ennen kuin vedentulo huoneistoon saatiin katkaistua. T Oy haki korvausta vahingosta vastuuvakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö on päätöksellä 3.3.2020 kieltäytynyt korvaamasta vahinkoa vedoten T Oy:n vastuuvakuutuksen erityisrajoitusehtoon, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvattu vahinkoa, joka aiheutui LVI-töistä. Vesivahinko oli aiheutunut keittiön hanan putkea irrotettaessa eli LVI-työssä, joten vahinkoa ei korvattu vastuuvakuutuksesta. Koska korvauspäätös perustui vakuutusehtojen rajoitukseen, vakuutusyhtiö ei ottanut kantaa tuottamukseen.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta                                                           

T Oy:n mielestä vahinko ei ollut aiheutunut LVI-työssä. Kalustesulku oli suljettu tavanomaisen käytännön mukaan ja vedenpaine hanalle estetty. Kaikki toimet olivat kohdistuneet kalustesulun jälkeiseen putkiston osaan, jossa ei ollut vedenpainetta. Hanan irrottamista vedettömällä ja vedenpaineettomalla putken osalla ei voitu pitää vakuutusehdossa tarkoitettuna LVI-työnä.

Vakuutusyhtiö on katsonut korvauspäätöksensä olevan vakuutussopimuksen mukainen.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Nyt kyseessä olevaan vakuutukseen sovellettavien, 1.1.2016 voimaan tulleiden toiminnan vastuuvakuutusehtojen kohdan 1 (Korvattavat vahingot) mukaan toiminnan vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, kun
- vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta
- vahinko on todettu vakuutuskauden aikana ja
- vahinko koskee voimassaoloalueella siihen kuuluvissa maissa voimassa olevan oikeuden mukaan käsiteltäviä korvausvaatimuksia.

Ratkaisusuositus

FINE toteaa, että vakuutusyhtiön T Oy:lle vakuutuksesta antaman vakuutuskirjan mukaan vastuuvakuutuksella vakuutetuksi toiminnaksi on merkitty ”Rakennustoiminta”. Vakuutuskirjalle merkityn rajoituksen mukaan ”Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu LVI-töistä”.

Asiakirjojen mukaan vesivahinko oli aiheutunut T Oy:n työntekijän irrottaessa rakennuksen LVI-järjestelmään kuuluneen keittiön vesihanan vesiputkea sulkuventtiilistä. Vahinko on siten FINEn näkemyksen mukaan aiheutunut tavanomaisessa LVI-työssä. Sillä seikalla, oliko putkessa ollut vettä ja painetta, ei ole LVI-töitä koskevan rajoitusehdon tulkinnan kannalta merkitystä. FINE pitää edellä mainituin perustein vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asiamukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä Nikunlassi

Tulosta