Haku

FINE-031124

Tulosta

Asianumero: FINE-031124 (2020)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 30.10.2020

Esinevahinko. Asunto-osakeyhtiön vastuu. Ehtojen tulkinta. Oliko pyyhekuivaimen vuotovahinko äkillinen ja ennalta arvaamaton ja oliko myös vahingonkärsineen koti-irtaimistolle aiheutunutta vahinkoa pidettävä vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla äkillisenä?

Tapahtumatiedot

Asunto-osakeyhtiö A:n (As Oy) asunnon A4 asukas B oli ilmoittanut As Oy:n isännöitsijälle asunnon liian kuumasta käyttövedestä marraskuussa 2018. Ilmoituksen johdosta ei ryhdytty toimiin ennen kuin 26.10.2019 asunnon A8 asukas ilmoitti As Oy:lle pyyhekuivaimen liitoksen vuodosta. Myöhemmin 31.10.2019 asunnosta A11 oli tullut vastaava ilmoitus. 30.10.2019 havaittiin myös asunnossa A4 pyyhekuivaimen liitoksen vuoto. Kyseinen asunto oli ollut jonkin aikaa tyhjillään, minkä vuoksi vuotoa ei ollut havaittu aikaisemmin ja kuuma vesihöyry oli ehtinyt aiheuttaa laajan kosteusvahingon asunnolle ja siellä olleelle irtaimistolle. Marraskuussa 2019 vaihdettiin kaikkien As Oy:n asuntojen pyyhekuivaimiin uudet tiivisteet. Kosteusvahingon syy oli ollut kaukolämpöventtiilin lämmönsäätimen anturin rikkoutuminen.

Asukas B katsoi, että hänelle aiheutuneet vahingot ovat aiheutuneet As Oy:n laiminlyönnistä hoitaa asia marraskuussa 2018 tehdyn ilmoituksen jälkeen ja vaati asunnolleen ja sen irtaimistolle aiheutuneiden vahinkojen korvaamista As Oy:ltä. As Oy teki asiasta vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiölle korvauksien maksamiseksi As Oy:n kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksen perusteella.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen, jossa se katsoi, ettei B:lle aiheutuneita vahinkoja voida korvata As Oy:n vastuuvakuutuksesta. Päätöksessään vakuutusyhtiö toteaa, että vastuuvakuutuksesta korvataan sellainen äkillinen vahinko, jonka syynä on satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti taikka rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutuksenottajan korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti tai odottamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin taikka muutoin toistuviin tapahtumiin. Näin ollen, jotta kosteusvahinko olisi korvattava, tulee myös sen syyn ja seurauksen olla äkillinen ja nopea ja nämä kriteerit eivät täyty käsillä olevassa vahinkoasiassa. Lisäksi yhtiö toteaa, etteivät homeen aiheuttamat vahingot ole vastuuvakuutuksen perusteella korvattavia.

Asiaa käsiteltiin myös vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhaussa, mutta yhtiön päätös vahingon korvattavuudesta ei muuttunut käsittelyn aikana.

Asiakkaan valitus

As Oy A oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätöksiin ja pyysi asiassa ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan As Oy toistaa asian tapahtumatiedot vakuutusyhtiön kielteisissä korvausratkaisuissa todetut perusteet. As Oy viitaa omiin asiassa tekemiinsä uudelleenkäsittelypyyntöihin ja toteaa, että kyseessä on äkillinen ja ennalta arvaamaton pyyhekuivaimen vuoto, jonka seurauksena asukkaan irtaimisto on vaurioitunut. As Oy on myös yrittänyt selvittää yhtiöltä, missä menee äkillisen, odottamattoman ja nopean vahingon raja tämän tyyppisissä tilanteissa. Yhtiö ei ole tällaista yksiselitteistä määrittelyä, joka perustuisi esimerkiksi ajan kulumiseen, pystynyt antamaan.

Edellä todetuilla perusteilla As Oy pyytää Vakuutuslautakuntaa ottamaan kantaa, onko vakuutusyhtiön päätös vastuuvakuutuksen ehtojen mukainen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä asian käsittelyn kulun vakuutusyhtiössä. Lisäksi yhtiö viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin sekä asiassa annettuihin korvauspäätöksiin ja toistaa niissä lausutun kantansa.

Vastineessaan yhtiö toteaa edelleen, että lähtökohtaisesti vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu kosteudesta. Kosteusvahingon korvattavuuden edellytyksenä on, että vahingon aiheuttanut vika tai puute on syntynyt äkillisesti ja odottamatta. Lisäksi edellytetään, että myös seuraus eli varsinainen vahinko on syntynyt äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti. Toisin sanoen, ollakseen kiinteistön vastuuvakuutuksen perusteella korvattava vahinko, on sekä vahinkotapahtuman syyn että sen seurauksen oltava syntynyt äkillisesti ja odottamattomasti.

Vastineen mukaan ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perus­teella. Äkillisyysvaatimuksella tarkoitetaan vakuutusehdoissa sitä, että vahinkoon johtanut tapahtuma on ajallisesti rajattavissa ja se on myös suhteellisen lyhyt. Ennalta arvaamatto­muudella puolestaan tarkoitetaan vakuutusehdoissa käytetyssä merkityksessä sitä, että vahinkoon johtanut tapahtuma on yleiseltä kannalta tarkasteltuna odottamaton ja ennakoimaton. Yhtiö toteaa, että ratkaisevaa ei siten ole se, yllättyykö vahingonkärsijä itse tapahtumankulusta, vaan arvi­ointi tapahtuu objektiivisin perustein. Vahingosta ei myöskään tee äkillistä ja ennalta arvaamatonta se, että vahingon seuraus ilmenee äkillisesti tiettynä hetkenä, vaan korvattavuus määräytyy vahingon syyn perusteella.

Edellä todetuin perustein yhtiö toteaa, että vaikka pyyhekuivaimen vuoto olisi ollutkin äkillinen tapahtuma, niin itse vahingon seuraus ei ole ollut äkillinen. Toimitettujen kartoitusraporttien perusteella kuuma vesi ja vesihöyry ovat ai­heuttaneet todetut vahingot pidemmän ajan kuluessa. Huoneisto on ollut pitkään tyhjillään. Huo­neiston lattioilla on ollut vettä, seinissä valumajälkiä ja irtaimisto on osin mikrobien ja homeen vaurioittamaa. Tällaiset vahingot eivät vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan synny äkillisesti.

Lopuksi vakuutusyhtiö toteaa vielä, että koska kysymys ei ole vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvasta vahingosta, ei yhtiö ota kantaa onko As Oy muutoin korvausvastuussa B:lle aiheutuneesta vahingosta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on arvioitava, oliko B:n asunnolle ja sen irtaimistolle aiheutunut vahinko syntynyt vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti, kun huoneisto ja sen irtaimisto oli vaurioitunut pyyhekuivaimen seinäliitoksesta vuotaneesta vedestä ja kuumasta vesihöyrystä.

Sovellettavat vakuutusehdot

Vastuuvakuutusehtojen kohdan 2.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön omistajana toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko,
- joka todetaan vakuutuskauden aikana ja
- josta vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Kohdan 2.2.7 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu
- kosteudesta tai
- sadeveden tai sulamisveden, jäteveden, meren tai vesistöjen aiheuttamasta tulvimisesta.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti taikka rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutuksenottajan korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti tai odottamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin taikka muutoin toistuviin tapahtumiin.

Kohdan 2.2.13 mukaan Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa tai kustannuksia, jotka johtuvat
- asbestista, piidioksidista, kvartsipölystä, kemiallisista ja muista aineista tai tuotteista,
- homeesta tai sieni- tai bakteerikasvustoista.

Kohdan 3.1 mukaan vakuutusyhtiö selvittää, onko vakuutuksenottajalla vahingonkorvausvelvollisuutta ilmoitetusta, vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvasta vahingosta, jonka määrä ylittää vakuutuksen omavastuun ja neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksella katetaan vakuutusehtojen mukaisessa laajuudessa sitä vahingonkorvausvelvollisuutta, joka vakuutetulle voi seurata vakuutetussa toiminnassa tapahtuvasta virheestä tai laiminlyönnistä.

Tässä tapauksessa vakuutusyhtiö on As Oy A:lle myöntämäänsä kiinteistönomistajan vastuuvakuutukseen sovellettavissa vakuutusehdoissa rajoittanut kosteudesta tai vedestä aiheutuvat vahingot pääsääntöisesti vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Rajoitusehtoon sisällytetyn poikkeuksen mukaan vakuutuksesta kuitenkin korvataan sellaiset kosteudesta tai vedestä aiheutuvat vahingot, jonka syynä on satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti taikka rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute. Lisäedellytykseksi vahingon korvattavuudelle on tällöin asetettu se, että vahingon täytyy myös syntyä äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti.

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan vahinko on aiheutunut, kun asunnon A4 kylpyhuoneen pyyhekuivaimen liitos oli vuotanut asuntoon kuumaa vettä. Vuoto oli aiheutunut vesijohtojen putkien tiivisteiden rikkoutumisesta, koska lämmönvaihtimessa veden lämmönsäädön anturi oli rikkoutunut ja patteriin oli virrannut liian kuumaa vettä. Asunnon A4 asukas oli ilmoittanut isännöitsijälle liian kuumasta vedestä jo marraskuussa 2018, mutta ilmoituksen johdosta ei tällöin ollut ryhdytty enempiin toimiin. Vuoto oli havaittu lopulta 30.10.2019, kun myös muiden asuntojen asukkaat olivat ilmoittaneet pyyhekuivaimien liitoksien vuodoista omissa asunnossaan. Asuntoon A4 oli päässyt vuotamaan vettä jonkin aikaa, koska asunnossa ei ollut vuodon tapahtuessa asuttu.

Asunnon A4 asukas katsoi, että hänen asuntonsa vahingot ovat johtuneet As Oy A:n laiminlyönnistä, kun hänen ilmoitukseensa liian kuumasta vedestä ei reagoitu jo marraskuussa 2018. As Oy:n vastuuvakuutusyhtiö ei päätöksissään ottanut kantaa lainkaan As Oy:n mahdolliseen tuottamuksen, vaan totesi ainoastaan, että kysymyksessä on vakuutusehtojen mukaan vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle rajattu vahinko, joka ei ole aiheutunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti, vaan hitaasti ajan kuluessa.

Lautakunta toteaa, ettei käytettävissä olevasta asiakirjaselvityksestä ole tarkalleen pääteltävissä, missä ajassa asunnon A4 vahingot ovat aiheutuneet. B:n antaman tiedon mukaan hänen ystävänsä on käynyt viikoittain asunnossa tarkastamassa, että kaikki on kunnossa ja hänen edellinen käyntinsä oli ollut vajaa viikko ennen vahingon toteamista. Myös selvityksiin sisältyvistä valokuvista päätellen on ilmeistä, että vesi on ehtinyt vuotaa asuntoon ainakin useamman päivän ajan. Tätä päätelmää tukee myös se seikka, että osassa asunnon A4 irtaimistoa oli havaittavissa homekasvustoa. Huoneistossa oli myös havaittavissa kondensoitunutta vettä, joka oli valunut lattioille koko huoneiston alalla.

Vakuutuslautakunta on ratkaisukäytännössään, kuten asiassa FINE-012117 (2018) katsonut, että vakuutusehdon sanamuodon mukaan vahingon korvattavuus on kytketty siihen seikkaan, oliko vahinko syntynyt äkillisesti ja nopeasti, muttei siihen, milloin vahinko oli havaittu. Lautakunnan näkemyksen mukaan nyt kuvattu kosteuden, kondensaation ja mikrobikasvustojen muodostuminen perustuvat vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen, kun pyyhekuivaimen liitoksesta vähitellen vuotanut kuumavesi on muodostanut vesihöyryä asuntoon, joka puolestaan on aiheuttanut kuvatut vauriot.  Vakuutuslautakunta katsoo siten, että vahingon syntyminen on perustunut rajoitusehdon mukaiseen hitaaseen ja vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen eikä kyse ole ollut korvattavasta äkillisestä vesivahingosta. Näin ollen Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön epäävään korvauspäätökseen.

Asian ratketessa edellä todetuilla perusteilla Vakuutuslautakunta ei katso tarpeelliseksi ottaa kantaa As Oy:n mahdolliseen tuottamukseen tai laiminlyöntiin käsillä olevassa tapauksessa.

Lopputulos

Edellä todetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä ehtojen mukaisena eikä suosita sitä muutettavaksi.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Hanén

Jäsenet:
Alinentalo-Pelttari
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia