Haku

FINE-031097

Tulosta

Asianumero: FINE-031097 (2021)

Vakuutuslaji: Muu vahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 24.06.2021

Tavarankuljetusvakuutus. Lämmityslaitteen viasta johtunut väärä kuljetuslämpötila. Kysymys siitä, oliko kuljetetun tavaran osoitettu kärsineen esinevahinkoa. Kuluttajapakkauksiin pakatun hunajan säilyvyysajan vaarantuminen.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottaja H Oy oli tuonut maahan hunajaerän saksalaisesta pakkaamosta lämpösäädellyllä kuljetuksella 3.2.2020. Auton lämmitysjärjestelmän rikkoutumisen vuoksi kuljetukselle määritelty +22 asteen lämpötila ei ollut toteutunut, vaan se oli ollut koko matkan ajan liian kylmä. H Oy:n mukaan kylmäshokki tulisi aiheuttamaan juoksevana myytäväksi tarkoitetun ja valmiiksi vähittäismyyntipakkauksiin pakatun hunajan kiteytymisen ennen pakkaukseen merkittyä päiväystä, joten virheen vuoksi osasta hunajaa tuli myyntikelvotonta. H Oy haki korvausta ilmoittamastaan 45 228,79 euron vahingosta kuljetukselle ottamastaan vakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta vahinkoa päätöksellä 25.5.2020. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvattiin kaikki ulkoapäin aiheutuneet äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot ja vakuutusehdoissa erikseen mainitut kustannukset. Vakuutusyhtiö vetosi saamaansa elintarvikeviranomaisen selvitykseen, jonka mukaan kiteytynyttä hunajaa voitiin turvallisesti käyttää ja myydä. Hunaja-asetuksen mukaiset laatukriteerit eivät myöskään olleet vaarantuneet. Siten asiassa ei ollut vakuutusyhtiön mielestä osoitettu, että hunajaerä olisi vahingoittunut. Pelkkä hunajan kiteytyminen ei ollut vakuutusehdoissa mainittu ulkoapäin aiheutunut äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko.

Vakuutusyhtiön päätöksen jälkeen osapuolet kävivät asiasta vielä sähköpostikirjeenvaihtoa. H Oy toisti näkemyksensä siitä, että juoksevan hunajan kiteytyessä siitä tuli myyntikelvotonta, koska tuote ei vastannut sitä, mitä kuluttaja odotti sen olevan. Kaikki lämpötilavirheestä huolimatta myytävissä olleet tuotteet oli vapautettu kyseisestä kuormasta myyntiin. Vakuutusyhtiö ei kuitenkaan suostunut korvaamaan vahinkoa, vaan ilmoitti kiteytyneenkin hunajan olevan täysin hyvää hunajaa, jota voitiin turvallisesti käyttää. Kiteet voitiin tarvittaessa sulattaa miedolla lämmöllä.

Asiakkaan valitus

H Oy on pyytänyt asiassa lautakunnan ratkaisusuositusta vaatien vakuutusyhtiötä korvaamaan vahingoittuneiden tuotteiden ostoarvona 45 228,79 euroa ja kuljetuksen rahtimaksuna 3 479,34 euroa. Lisäksi H Oy on vaatinut korvausta vahingoittuneiden tuotteiden varastoimisesta, sitoutuneesta pääomasta ja kulutetuista työtunneista.

Perusteluinaan H Oy on lausunut, että hunajan laadun ja ominaisuuksien säilymiselle tärkeintä oli oikea säilytyslämpötila. Tuotteet olivat kokeneet väärässä lämpötilassa tapahtuneen kuljetuksen vuoksi kylmäshokin ja vahingoittuneet. Sen vuoksi hunaja kiteytyisi nopeutetusti eikä säilyisi myyntikuntoisena. Kiteytyessään juokseva hunaja ei vastannut sitä, mitä tuotteen tuli olla, sillä se ei tullut ulos pullosta. Sen vuoksi se oli myyntikelvotonta ja käyttökelvotonta. Vähittäismyyntiin tarkoitettua hunajaa ei voinut laillisesti kuumentaa eikä viallista tuotetta päästää markkinoille, sillä tuotemerkki kärsisi ja asiakassuhteet vaarantuisivat. Tuotteiden takaisinveto oli kallista.

Kyse oli ulkoapäin aiheutuneesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahingosta, josta oli heti reklamoitu kuljetusliikkeelle. Vakuutusyhtiö oli myynyt kuljetusvakuutuksen nimenomaan hunajalle. Vahinko johtui lämmityslaitteen hajoamisesta kuljetuksen aikana eikä vakuutusyhtiö ollut esittänyt vakuutusta myytäessä mitään perustetta sille, miksei tällaista vahinkoa korvattu.

H Oy on lausunut lisäkirjelmissä 29.10.2020, 23.2.2021 ja 21.3.2021, että tuotteet olivat olleet valmiiksi pakattuja ja niissä oli ollut etiketit. Vähittäismyyntiin tarkoitettuja pöytähunajia ei voitu sulattaa ja käyttää uudelleen, vaan ne oli siirretty jatkokäsiteltäväksi taloushunajaksi. Oli yleisesti tiedossa, että säilytyslämpötila ja nimenomaan kylmäshokit edistivät hunajan nopeaa kiteytymistä. H Oy on vedonnut valmistajan lausuntoon syyskuulta 2019 tuotteiden lämpösäilytyksen tärkeydestä sekä alan kattojärjestön (European Federation of Honey Packers and Distributors) 28.10.2020 päivättyyn lausuntoon hunajan ennenaikaisen kiteytymisen vaikutuksesta sen myyntikelpoisuuteen.

H Oy:n mukaan se pystyi kokemuksensa perusteella arvioimaan, kuinka kauan eri hunajalajikkeet pysyivät juoksevina. Sen mukaan hunajat myytiin joko juoksevina tai kiteisinä. Vakuutusyhtiön väite parasta ennen -päiväyksen merkityksestä ei pitänyt paikkaansa. Hunaja säilyi syömäkelpoisena todennäköisesti vuosikymmeniä päiväyksen jälkeenkin. Parasta ennen päiväys tarkoitti sitä, että tuote oli parhaimmillaan sitä ennen ja sen koostumus oli siinä muodossa kuin tuotteelta voitiin odottaa. Hunajalle luvattu juoksevuus oli tuotteen ominaisuus. Oli alan ammattilaisten tuntema tosiasia, että kylmäshokit kiihdyttivät hunajan kiteytymistä, joten tuote oli kärsinyt vahingon kuljetuksen aikana.

Vakuutusyhtiön vastine

 Vakuutusyhtiö on kiistänyt H Oy:n vaatimukset.

Väitetty vahinko on ennenaikainen

Vakuutusyhtiö on lausunut, että korvauksen hakijalla oli näyttötaakka vakuutustapahtuman eli vakuutuksesta korvattavan vahingon sattumisesta. Koska vakuutuksen kohteena oli aineellinen vaihto-omaisuus, tuli mainitulle omaisuudelle aiheutua jokin konkreettisesti havaittavissa ollut haitallinen muutos eli esinevahinko, jotta kyse saattoi lähtökohtaisesti olla vakuutusehtojen tarkoittamasta vahingosta. Vakuutusyhtiö on korostanut, että mainitun kaltaista havaittavissa ollutta vahinkoa ei ollut aiheutunut, vaan asiassa oli vain esitetty väite, jonka mukaan sovittua alhaisemmassa lämpötilassa kuljetettu hunaja todennäköisesti tuli kiteytymään ennenaikaisesti.

Vakuutusyhtiön mielestä oli pidettävä täysin vahingonkorvausoikeuden periaatteiden vastaisena, jos kuljetuksen kohteena olleelle hunajalle katsottaisiin syntyneen esinevahinkoa ilman, että korvauksenhakija oli näyttänyt hunajassa mitään luotettavasti todennettavissa ollutta haitallista muutosta. Oli täysin mahdollista, ettei lyhytaikainen säilytys 12 - 15 celsiusasteen lämpötilassa ylipäätään ollut vaikuttanut tuotteen kiteytymisnopeuteen. Mainitsemillaan perusteilla vakuutusyhtiö on pitänyt esitettyä korvausvaatimusta ennenaikaisena.

Hunajan kiteytyminen ei ole vakuutusehdoissa tarkoitettu vahinko

Vakuutusyhtiön mielestä hunajan kiteytymistä ei voitu ylipäätään pitää vakuutusehdoissa tarkoitettuna ulkoapäin aiheutuneena, äkillisenä ja ennakoimattomana vahinkona, vaan kyse oli hunajalle tyypillisestä ominaisuudesta. Kiteytymiseen vaikutti ensisijaisesti rypälesokerin ja hedelmäsokerin suhde medessä. Vakuutusyhtiön käsityksen mukaan tarkkaa ajankohtaa yksittäisen hunajatyypin kiteytymiselle ei voitu osoittaa, vaan kyse oli monimutkaisesta fysikaalisesta prosessista, johon vaikuttivat mesilähteen hedelmäsokeripitoisuuden lisäksi keruualue, hunajan epäpuhtaudet, käsittely, prosessointi ja varastointi.

H Oy:n väitteen mukaan kuljetuksessa ollut hunaja ei vastannut sen kuluttajalupausta, joten siitä oli tullut käyttö- ja myyntikelvotonta. Ei kuitenkaan ollut edes väitetty, että kuluttajille juoksevana hunajana myydyn tuotteen olisi luvattu säilyvän juoksevana jonkin ennalta määritellyn ajan, tai että tuotteeseen merkitty parasta ennen -päiväys olisi tae hunajan säilymisestä kiteytymättömänä mainittuun ajankohtaan saakka. Parasta ennen -päiväys osoitti vakuutusyhtiön käsityksen mukaan vain sen, mihin asti tuotetta oli turvallista käyttää. Koska mitään selkeää kuluttajalupausta ei ollut annettu eikä olisi edes voitu antaa, H Oy:n väitteelle ei voitu antaa asiassa merkitystä.

Asiassa ei myöskään ollut esitetty luotettavaa näyttöä siitä, ettei juokseva hunaja voisi kiteytyä huomattavasti ennen pakkauksessa esitettyä päiväystä siitäkin huolimatta, että hunajaa olisi kuljetettu sovitussa lämpötilassa. Vakuutusyhtiö on vedonnut H Oy:n verkkosivuilla esitettyihin tietoihin, joiden mukaan muun muassa kaikki hunajat kiteytyivät jossain vaiheessa riippuen siitä, mistä kasvista mehiläinen oli meden hunajaan kerännyt. Kiteytynyt hunaja oli joka tapauksessa täysin hyvää hunajaa, jonka sai tarvittaessa lämpöhauteella takaisin juoksevaksi. Mainitsemillaan perusteilla vakuutusyhtiö on katsonut, että vaikka hunaja ennemmin tai myöhemmin kiteytyikin, kyse ei ollut vakuutusehdoissa tarkoitetusta vahinkotapahtumasta, vaan hunajan ominaisuudesta.

Syy-yhteyttä kuljetuslämpötilan ja kiteytymisen välillä ei ollut osoitettu

Vakuutusyhtiön mukaan ei tiedetty, että kyseinen hunajaerä olisi toistaiseksi kiteytynyt. Kuljetus oli tapahtunut tammi-helmikuun vaihteessa 2020. Sikäli kuin hunajaerässä näin pitkän ajan kuluttua väitetystä vahinkoajankohdasta alkaisi tapahtua kiteytymistä, oli vakuutusyhtiön käsityksen mukaan mahdotonta arvioida, oliko väitetyllä kylmäshokilla ollut vaikutusta kiteytymiseen, vai oliko kyse hunajalle ominaisesta vähittäisestä kiteytymisestä, jota olisi tapahtunut joka tapauksessa pääasiallisesti muiden seikkojen vaikutuksesta. Esimerkiksi sitä vaihtoehtoa, että hunajan myöhempi säilytys vaikutti mahdolliseen kiteytymiseen, ei voitu sulkea pois.

Esitetyillä perusteilla syy-yhteyttä väitetyn vahinkotapahtuman ja mahdollisen tulevaisuudessa tapahtuvan kiteytymisen välillä ei voitu enää osoittaa. Koska korvausvaade oli ennenaikainen ja vahinko toteennäyttämätön, vakuutusyhtiö ei ole lausunut vakuutusehtojen mukaan korvattavan vahingon määrästä.

Lisävastine 11.3.2021

Vakuutusyhtiö on lausunut, että koska hunajat oli H Oy:n ilmoituksen mukaan siirretty jatkokäsiteltäväksi taloushunajaksi, oli selvää, ettei jatkossakaan pystyttäisi osoittamaan, että tuotteille olisi aiheutunut vahinkoa. Oli kiistatonta, ettei perusteita korvauksen suorittamiselle tällöin ollut. Tämän vuoksi H Oy ei voinut siinäkään tapauksessa, että vahinko olisi osoitettu, vaatia korvattavaksi tuotteiden 45 228,79 euron ostoarvoa kokonaisuudessaan.

Kuluttajalupausta siitä, kuinka kauan tuote pysyi juoksevana, ei ollut annettu. Koska vahinkoa ei ollut aiheutunut, syy-yhteyttä, josta H Oy:llä oli näyttötaakka, ei ollut tarpeen arvioida. Hunajan kiteytymiseen vaikuttivat monet muutkin tekijät, kuin pelkkä kuljetuslämpötila. Vakuutusyhtiö ei pitänyt riidattomana, että tuotteet olisivat saaneet kuljetuksen aikana kylmäshokin. Riidatonta oli vain, ettei tuotteita ollut kuljetettu sovitussa lämpötilassa. Tässä tapauksessa ei ollut voitu osoittaa, että tuotteille olisi aiheutunut jokin haitallinen muutos.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko H Oy pystynyt osoittamaan, että sen maahan tuomalle hunajaerälle oli aiheutunut kuljetuksen aikana liian alhaisen kuljetuslämpötilan vaikutuksesta H Oy:n ottamasta tavarankuljetusvakuutuksesta korvattava esinevahinko. Lähemmin tarkasteltuna asiassa on kyse siitä, onko H Oy saattanut todennäköiseksi, että hunajaerän ominaisuudet olivat väärän kuljetuslämpötilan takia muuttuneet niin, ettei kyseistä hunajaerää enää voinut sellaisenaan toimittaa vähittäismyyntiin.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kysymyksessä olevaan tavarankuljetusvakuutukseen sovellettavien 1.11.2013 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 1 mukaan vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu vaihto-omaisuus tai muu erikseen mainittu omaisuus.

Vakuutusehtojen kohdan 2.1 mukaan täysvakuutuksesta korvataan kaikki ulkoapäin aiheutuneet äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot sekä kohdissa 2.2.6 - 2.2.8 mainitut kustannukset.

Maa- ja metsätalousministeriön hunajasta antaman asetuksen (392/2015) hunajan koostumusta koskevia vaatimuksia koskevassa liitteessä 2 todetaan muun muassa, että kun hunajaa pidetään kaupan sellaisenaan tai elintarvikkeen ainesosana, siihen ei saa olla lisättynä mitään elintarvikkeiden ainesosia, mukaan lukien elintarvikelisäaineet, eikä siihen saa lisätä muuta kuin hunajaa. Hunajassa on oltava mahdollisimman vähän sen koostumukselle vieraita orgaanisia tai epäorgaanisia aineita. Hunaja ei liitteen 1 kohdassa 3 mainittua taloushunajaa lukuun ottamatta saa sisältää mitään vieraita makuja tai hajuja, eikä se saa olla käynyttä tai alkavassa käymistilassa, eikä sen happamuutta saa olla keinotekoisesti muutettu, eikä sitä saa olla kuumennettu siten, että sen luonnolliset entsyymit ovat joko tuhoutuneet tai merkittävästi heikentyneet.

Asian arviointi

Lautakunnalle toimitettujen asiakirjojen mukaan H Oy:n 3.2.2020 lämpösäädellyllä kuljetuksella maahan tuoma hunajaerä oli kuljetukseen käytetyn ajoneuvon lämmitysjärjestelmän rikkoutumisen vuoksi altistunut kylmyydelle. Määritellyn +22 asteen sijasta 31.1. – 3.2. tapahtuneen kuljetuksen lämpötila oli ollut kuljetusyritykseltä saatujen lämpötilaseurantatietojen mukaan +12 – +15 astetta. Osapuolet ovat erimielisiä siitä, onko määriteltyä alhaisemmaksi jääneen kuljetuslämpötilan osoitettu aiheuttaneen kuljetettavana olleen hunajaerän vahingoittumisen.

Asiassa on riidatonta, että hunajaerä oli kuljetettu määriteltyä alhaisemmassa lämpötilassa. Vakuutusyhtiö on kiistänyt korvausvastuunsa sen perusteella, ettei hunajassa ollut sen mukaan näytetty kuljetuksen jälkeen tapahtuneen mitään haitallista muutosta, minkä vuoksi vahinkoa ei ole osoitettu tapahtuneen ja korvausvaatimusta olisi joka tapauksessa pidettävä ennenaikaisena, ja ettei syy-yhteyttä kuljetuslämpötilan ja hunajan kiteytymisen välillä ole osoitettu. H Oy on perustanut korvausvaatimuksensa siihen, että sen mukaan kylmälle altistuminen tulisi aiheuttamaan myyntipakkauksiin valmiiksi pakattujen juoksevana hunajana myytäviksi tarkoitettujen tuotteiden ennenaikaisen kiteytymisen, minkä vuoksi tuotteita ei enää voinut toimittaa jälleenmyyntiin.

Lautakunta toteaa, että sovellettavissa vakuutusehdoissa ei ole tarkemmin määritelty sitä, millaista seurausta vakuutustapahtumasta aiheutuvalla vahingolla tarkoitetaan. H Oy:n toimittamassa saksalaisen pakkaajan vuonna 2019 antamassa hunajan kuljettamista koskevassa ohjeessa on varoitettu hunajatuotteiden herkkyydestä lämpötilanvaihtelulle. Ohjeen mukaan erityisesti lyhytaikainenkin kylmyys kiihdyttää hunajan kiteytymistä ja ihanteelliseksi lämpötilaksi kiteytymiselle on ilmoitettu 10 -14 astetta. Vaikka hunajasta ei sen kiteytyessä tule ravinnoksi kelpaamatonta, siitä tulee kiteytymisen vuoksi myyntikelvotonta. Myös H Oy:n toimittaman hunaja-alan eurooppalaisen kattojärjestön antaman lausunnon mukaan juoksevan hunajan myyntipakkauksiin pakattu hunaja muuttuu kiteytyessään myyntikelvottomaksi, koska sitä ei voi tarkoitetulla tavalla käyttää.

Lautakunnalle toimitetusta asiakirjaselvityksestä ei ilmene, että kyseiseen hunajaerään sisältyneissä juoksevan hunajan pakkauksissa olisi havaittu hunajan käyttöä estänyttä kiteytymistä heti kuljetuksen jälkeen tai myöhemminkään ennen hunajan toimittamista uudelleen käsiteltäväksi. H Oy:n toimittaman selvityksen perusteella lautakunnalla ei kuitenkaan ole syytä epäillä H Oy:n ilmoitusta siitä, että väärä kuljetuslämpötila oli aiheuttanut riskin hunajan ennenaikaisesta kiteytymisestä myyntipakkauksissa. Lautakunta katsoo, että tuotteen kuvatun kaltaisen tiedossa olleen, suunnittelemattoman ja ei-toivotun ominaisuuksien muuttumisen riskin vuoksi H Oy on saattanut riittävän todennäköiseksi, että kyseisen hunajaerän myyntikelpoisuus oli kuljetuksessa tapahtuneen ennalta arvaamattoman virheen vuoksi selvästi heikentynyt.

Vahinkoa kärsineellä on jo yleisten vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeudellisten periaatteiden mukaan velvollisuus pyrkiä kykyjensä mukaan rajoittamaan vahingon määrää. Tähän nähden lautakunta katsoo, ettei asiassa ole voitu tuotteiden viallisiksi osoittautuessa aiheutuvat mahdolliset kustannukset ja H Oy:n liiketoiminnalle koituvat muut seuraukset huomioon ottaen kohtuudella edellyttää, että H Oy:n olisi tullut laskea todennäköisin syin vahingoittuneeksi epäilemänsä tuote-erä myyntiin ja jäädä odottamaan vahinkoriskin toteutumista. Näin ollen kyseiseen kuljetuserään sisältyneille juoksevana myyntiin tarkoitetuille hunajille on katsottava aiheutuneen vakuutusehtojen kohdan 2.1 mukainen vakuutuskorvaukseen oikeuttava vahinko.

Koska vakuutusyhtiö ei ole antanut asiassa korvauspäätöstä vahingon määrästä, lautakunta ei anna ratkaisusuositusta vakuutuskorvauksen määrästä. Lautakunta toteaa kuitenkin, että koska H Oy:n ilmoituksen mukaan pakkaamo oli ostanut ainakin osan vahingoittuneesta hunajaerästä uudelleen käsiteltäväksi, mikä on pienentänyt H Oy:n kärsimän vahingon määrää, H Oy:llä ei ole oikeutta saada vakuutuskorvauksena vaatimaansa vahingoittuneen hunajan koko alkuperäistä hankintahintaa.

 Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö ottaa H Oy:n ilmoittaman vahingon uudelleen käsiteltäväkseen sitä koskevan vakuutussopimuksen mukaisen korvauksen määrittämiseksi ja suorittamiseksi.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos
Sihteeri Isokoski

Jäsenet:
Jaakkola
Makkula
Nyyssölä
Sarpakunnas
Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia