Haku

FINE-031077

Tulosta

Asianumero: FINE-031077 (2020)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 14.12.2020

Ehtojen tulkinta. Matkatavaroiden jääminen matkakohteeseen epidemian aiheuttamien matkustusrajoitusten vuoksi.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A oli vaihto-oppilaana Roomassa alkuvuodesta 2020 tarkoituksenaan olla ulkomailla opiskelemassa viiden kuukauden ajan. A oli lähtenyt 4.3.2020 viikoksi Valenciaan siten, että paluu Roomaan oli varattu 11.3.2020. Valencian matkan aikana Espanjan ja Italian välinen lentoliikenne katkaistiin maiden koronaepidemiatilanteen vuoksi. A onnistui pääsemään Portugalin kautta Suomeen 16.3.2020, mutta hänen tavaransa jäivät Rooman asuntoon. A yritti saada tavaroitaan ja vuokratakuuta takaisin kuitenkaan siinä onnistumatta. A:n näkemyksen mukaan hänen vuokraisäntänsä on oikeudettomasti vienyt tavarat sekä pidättänyt vuokravakuuden. A teki menetyksestään rikosilmoituksen sekä haki korvausta menetetyistä tavaroistaan matkavakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätökseen, jossa se viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin ja toteaa, että koska hävinneet tavarat eivät olleet A:n mukana vahinkohetkellä, ei niitä voida myöskään laskea vakuutetun mukaan ottamiksi tai matkalla hankituksi omaisuudeksi eikä niiden menettämisestä aiheutunutta vahinko voida korvata matkatavaravakuutuksesta. Koska A oli jättänyt menetetyt tavaransa Roomaan ja palannut itse Portugalin kautta Suomeen, eivät vuokra-asuntoon jätetyt esineet olleet yhtiön näkemyksen mukaan tällöin enää matkatavaraa. Lisäksi yhtiö toteaa, että vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, joka on aiheutu­nut viranomaisen toimipiteestä. Koska Suomen ulkoministeriön kehotus palata viipymättä palata Suomeen oli viranomaisen toimipide, Roomaan jätettyjä tavaroita ei tälläkään perusteella voida korvata matkatavaravakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

A oli tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan A toistaa asian tapahtumatiedot sekä vaatimuksensa kokonaisuudessaan. A:n näkemyksen mukaan vakuutusyhtiön tulkinta asiassa johtaa kohtuuttomaan lopputulokseen, kun huomioidaan, että A on ottanut vakuutuksen nimenomaan suojatakseen matkatavaransa. A on myös asianmukaisesti tehnyt asiasta rikosilmoituksen. Valituksessaan A selventää vielä, että ottaessaan vakuutusta, hän on kertonut lähtevänsä opiskelijavaihtoon ja että vakuutuksen tarkoituksena on saada suojaa matkatavaroille koko matkan ajan. A:n mukaan ajatus siitä, että hänen pitäisi kuljettaa puolen vuoden edestä mukaan ottamiaan tavaroita kokoajan mukanaan, on myös absurdi. A oli yrittänyt hankkia tavaroitaan takaisin, mutta vuokranantaja katkasi kaikki yhteydet yritysten aikana.

Vakuutusyhtiön vastineen jälkeen laatimassaan lisäkirjelmässä A toteaa vielä, että COVID 19-viruksen aiheuttamat muutokset matkustamismahdollisuuksiin ja etenkin Italiaan, ovat olleet nimenomaan äkillisiä ja ennalta-arvaamattomia tapahtumia. Lentoliikenteen katketessa A:n mahdollisuudet palata noutamaan vakuutettuja matkatavaroita Italiasta muuttuivat mahdottomiksi. A:n näkemyksen mukaan viruksen vaikutukset matkustamismahdollisuuksiin on varmasti ja luotettavasti osoitettu kuluvan vuoden aikana ja vakuutusyhtiö ei varmasti ole tästä epätietoinen.

A ymmärtää myös sen, että matkan päätyttyä tavarat eivät luonnollisesti ole enää matkatavaroita, mutta nyt aiheutunut ennalta-ar­vaamaton ja äkillinen tapahtuma esti paluun Itali­aan nimenomaan A:n matkan ollessa kesken. Vahinko sattui matkan aikana, joten kyseinen omaisuus on ollut tuolloin vielä luettava matkatavaraksi. A toteaa, että paluulentolippu Italiaan osoit­taa hänen aikomuksensa palata vuokra-asuntoon tavaroiden luo. Samoin hänen vaihto-opiskelunsa oli kesäkuun loppuun asti sovittu Rooman Sapienza-yliopistossa. Myös erikseen lisämaksusta hankittu laajen­nettu määräaikainen matkavakuutus osoittaa, että tarkoituksena oli olla matkalla pidemmän aikaa. Ylitsepääsemätön este esti pääsyn hakemaan tava­roita.

Selvyyden vuoksi A toteaa vielä, ettei hänen paluunsa johtunut viranomaisen määräyksestä tai toimenpiteestä, vaan hänen oman harkintansa tuloksena. Samoin A pitää absurdina sitä, että vakuutetun tulisi hankkia näyttöä varkaasta varastetun omaisuuden kanssa. Näin kaikki edellä todettu huomioon ottaen A katsoo, että jo kuluttajansuojan näkökulmasta vakuutusyhtiön on korvattava hänelle menetetyt matkatavarat. A painottaa, että vakuutussopimus on alun perin solmittu sen varalta, että matkalla sattuu jotain odottamatonta ja nyt tällainen tilanne on käsillä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot, asian käsittelyn yhtiössä sekä viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin.

Yhtiö katsoo edelleen, ettei asiassa ei ole esitetty mitään sellaista, jonka perusteella annettua ratkaisua tulisi muuttaa. Vastineessa todetaan, että matkatavaravakuutuksesta voidaan suorittaa korvausta vain vakuutusehtojen mukai­sessa laajuudessa eikä koronatilanne ole peruste poiketa vakuutusehdoista.

Matkatavaravakuutuksen ehtojen mukaan matkatavaralla tarkoitetaan vakuutetun matkalle mukaansa ottamaa ja matkalla hankittua omaisuutta. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa ta­varat on jätetty vuokra-asuntoon Roomassa A:n lähtiessä lomalle Valenciaan ja Por­tugaliin. A:n ulkomaanmatka on päättynyt 16.3.2020 vakuutetun palattua Suomeen eivätkä ky­seiset tavarat ole enää matkan päätyttyä vakuutusehtojen tarkoittamaa matkatavaraa. Näin ollen vahinkoa ei voida korvata matkatavaravakuutuksen perusteella.

Lisäksi vastineessa todetaan, että vaikka tavaroiden voitaisiinkin katsoa olleen vahinkohetkellä matkatavaraa, ei korvauksenhakijan jälkikäteinen oletus tai päättelyketju siitä, mitä omai­suudelle on täytynyt tapahtua, riitä itsessään osoitukseksi siitä, mitä menetetylle omaisuudelle on tapahtunut. Vahingot, jotka ovat aiheutuneet tavaran katoamisesta, on rajattu korvauspiirin ulkopuolelle. Lisäksi A on kertonut palanneensa Suomeen 16.3.2020 ulkoministe­riön kehotuksesta, jonka osalta yhtiö toteaa vielä, että vakuutusehtojen perusteella vakuutuk­sesta ei voida korvata vahinkoa, joka on aiheutunut viranomaisen toimenpiteestä.

Edellä mainituin perustein yhtiö katsoo edelleen korvauspäätöksensä olevan vakuutusehtojen mukainen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Käsillä olevassa tapauksessa on ensisijaisesti riitaa siitä, tuleeko vakuutettu A:n menetetty omaisuus korvata matkavakuutuksesta, kun omaisuuden menetys on tapahtunut A:n kotiinpaluun jälkeen. Toissijaisesti tapauksessa on kysymys siitä, onko omaisuuden menettämisessä ollut kysymys äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapatumasta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Matkavakuutuksen ehtojen kohdan 1 mukaan matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutukset ovat voi­massa ulko- ja kotimaanmatkoilla kaikkialla maailmassa.

Ulkomaanmatkalla tarkoitetaan Suomen rajojen ulkopuolelle suuntautuvaa matkaa. Matka alkaa, kun vakuutettu poistuu Suomessa asunnoltaan, työ­paikaltaan, opiskelupaikaltaan tai vapaa-ajan asunnoltaan ja päättyy, kun vakuutettu palaa johonkin edellä mainituista paikoista.

Vakuutusturva ei kuitenkaan ole voimassa edellä mainituissa paikoissa tai mainittujen paik­kojen välisillä matkoilla. Ulkomaanmatkaan liittyvä kotimaassa tapahtuva matkustaminen on osa ulkomaanmatkaa silloin, kun matka jatkuu keskey­tyksettä edellä mainituista paikoista ulkomaille tai ulkomailta takaisin.

Matkatavaravakuutuksen ehtojen kohdan 1 mukaan vakuutus antaa turvaa vakuutetuille matkatavaroille vakuutuksen voimassaoloaikana sattuvien esinevahinkojen varalta.

Matkatavaravakuutuksen ehtokohdan 3 mukaan matkatavaralla tarkoitetaan matkalle mu­kaansa ottamaa ja matkalla hankittua omaisuutta. Matkatavarat ovat vakuutettuna yhteensä enintään vakuutuskirjassa mainittuun vakuutusmäärään asti.

Ehtokohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat ai­heutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen voimassa olles­sa.

Matkatavaravakuutuksen ehtokohdan 5 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut viranomaisten toimipiteestä.

Asian arviointi

Vakuutuksen sisällöllinen laajuus määräytyy vakuutussopimuksen ja sen ehtojen perusteella. Vakuutuksesta korvataan lähtökohtaisesti niitä vahinkotapahtumia, jotka vakuutussopimuksen ja -ehtojen mukaan on määritetty korvattaviksi vahinkotapahtumiksi. Vakuutuslautakunta toteaa, että sopimusehtojen tulkinnassa noudatettavan pääsäännön mukaan sopimusehtoja on lähtökohtaisesti tulkittava niiden sanamuodon mukaisesti. Vakuutuslautakunta toteaa myös, että vakuutusehtoja tulkittaessa on lisäksi huomioitava, että kaikki riskit eivät ole vakuutettavissa ja että vakuutusehtojen tarkoituksena on juuri määritellä korvauksen piiriin kuuluva vakuutusriski.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan matkatavaralla tarkoitetaan [vakuutetun] matkalle mukaan ottamaa ja matkalla hankittua omaisuutta. Niin ikään ehdoissa todetaan, että matkan katsotaan alkavan, kun vakuutettu poistuu Suomessa asunnoltaan, työpaikaltaan tai vapaa-ajan asunnoltaan ja päättyy, kun vakuutettu palaa johonkin edellä mainituista paikoista. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaollessa sattunut äkillinen ja ennalta arvaamaton esinevahinko.

Vakuutuslautakunta toteaa, että tapauksessa on sinänsä riidatonta, että A:n vaihto-opiskelun oli alun perin tarkoitus kestää viisi kuukautta ja että hänen oli tarkoitus palata Valencian-matkalta Roomaan asunnolleen. Niin ikään lautakunta pitää hyvin todennäköisenä, että A:n vuokranantaja on jättänyt lähettämättä A:n tavarat hänelle sen jälkeen, kun A oli sinänsä täysin ymmärrettävän syyn vuoksi palannut Suomeen. Vakuutuslautakunta toteaa tapauksessa jäävän kuitenkin epäselväksi, mitä A:n Rooman jääneille tavaroille on lopulta tapahtunut. Niin ikään lautakunta toteaa, että epäselvää on myös se, onko A:n vuokranantaja toiminut oikeudettomasti nyt käsillä olevassa tilanteessa, joka on ollut myös hänen näkökulmastaan poikkeuksellinen.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa vakuutettu A on tehnyt päätöksen jättää vaihto-oppilasoleskelunsa ajaksi mukaan ottamansa tai sen aikana hankkimansa tavarat vuokra-asunnolleen Roomaan, kun hän on itse palannut takaisin Suomeen Portugalista. A on tehnyt ratkaisunsa ajatellen, että hänen vuokranantajansa tulee lähettämään tavarat hänelle takaisin Suomeen. Vakuutuslautakunta toteaa, että vaikka A:n päätös palata Suomeen suoraan Portugalista on ollut perusteltu koronapandemia huomioiden, on kuitenkin sovellettavien ehtojen valossa arvioiden selvää, että kohteeseen tietoisesti jätetty matkatavara ei ole enää vakuutettuna, kun vakuutettu henkilö palaa matkalta takaisin kotiin ilman aikomusta palata matkakohteeseensa. Selvyyden vuoksi lautakunta toteaa myös, ettei tapauksessa ole osoitettu, että kysymys olisi äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahingosta vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla.

Lopputulos

Edellä todetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita sitä muutettavaksi.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Hanén

Jäsenet:
Alinentalo-Pelttari
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia